Praatjes en prentjes


Vuile splitsing BHV

Deze bende van 4, zijnde vier snotapen, nog niet goed droog achter hun oren, zonder Vlaamse ruggengraat en in genen dele gehinderd door enige dossierkennis, kraaien victorie....

Ze hebben BHV gesplitst. Maar tegen welke prijs!

Franstalige onderhandelaars maakten zich achteraf publiekelijk vrolijk over de naïviteit en onwetendheid van deze 4 snotneuzen.

Vlamingen voor de zoveelste keer gerold door hun eigen politici!

Vuile splitsing BHV


Blijde maaier, nijvre zaaier....

Hofke 'Villa Ullens' en domein Borgeind zijn als rijpe vruchten in de schoot van de vastgoedlobby gevallen en zijn ondertussen voorzien van de 'nodige' appartementsblokken.

Opmerkingen over groenverlies werden door ons bestuur steevast gepareerd met de bewering dat er toch meestal slechts uitheemse vogelkers werd gerooid...
Juist, ditmaal niet helemaal gelogen: Prunus serotina (ook 'bospest' genoemd vanwege zijn invasieve eigenschap) moet inderdaad als allochtone woekerplant bestreden worden.

Maar, geacht bestuur, nergens staat gestipuleerd dat er appartementsblokken in de plaats moeten komen!

de nijvre zaaier.

Schotenaar, denk op 14 oktober in het stemhokje ook eens aan het memorandum van de milieuraad: hier wordt onomwonden gewaarschuwd voor belangenvermenging, met als voorbeeldje een schepen bevoegd voor gevoelige materies zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit of milieu, die in zijn beroepsleven ook met deze materies te maken heeft.

Het eerste van de 10 PRIORITAIRE PUNTEN VOOR EEN NIEUW BESTUURSAKKOORD luidt dan ook als volgt:

1. De milieuraad is voorstander van een integraal beleid op het vlak van milieu, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzame ontwikkeling, wat bij voorkeur dus onder de bevoegdheid van één Schepen zou moeten vallen. Hierbij is de milieuraad van oordeel dat erover gewaakt moet worden dat er geen belangenconflicten kunnen optreden tussen het uitvoeren van dit schepenambt en eventuele beroepsbezigheden.

Voorzichtigheidshalve werd er in het memorandum wel aan toegevoegd: "de betrokken beleidsthema’s zijn al delicaat genoeg om overbodige bedenkingen te vermijden, ook als ze volslagen ongegrond zijn."

Stop de 'verDeurnizering' van Schoten.


Repelsteeltje loopt nu mooi in de pas !

Repelsteeltje nu content zonder lastenverlaging!

VLD-raadslid Gunter de Bock (alias ons Repelsteeltje) die vorige jaren telkens fulmineerde tegen het uitblijven van beloofde lastenverlagingen voor de Schotenaar, is blijkbaar flink bijgewerkt door zijn partij- en coalitiegenoten.

Hij kraait nu braafjes victorie in de 'Burgerkrant' (zie foto) omdat "Schoten erin geslaagd is de belangrijkste belastingen op hetzelfde niveau te houden".

Kom, kom, Gunter, niet overdrijven. "Erin geslaagd": laat ons niet lachen, hee!
Geen enkele gemeente in Vlaanderen heeft de Aanvullende Personenbelasting verhoogd voor 2012. Vijf gemeenten voeren daarentegen wel een verlaging door.

Eén enkele gemeente slechts heeft de Onroerende Voorheffing verhoogd, terwijl zes andere de OV verlaagden. Sorry, maar dat vermijden van belastingverhogingen voor 2012 lijkt ons echt geen uitzonderlijke prestatie want zo wat alle Vlaamse gemeenten hebben juist hetzelfde gepresteerd.

Jaja, we weten het: net als burgemeester Hendrickx zult ge in de komende verkiezingspropaganda zwaar de nadruk leggen op het feit dat onze huidige aanslagvoet van de OV (1.175) onder het gemiddelde blijft.

Zeer juist, maar dit is slechts een magere troost voor de Schotense mensen die nog kunnen rekenen en dus weten wat een smak geld ze al die jaren extra hebben mogen lammeren omdat het bestuur (met de VLD mee in de coalitieschuit!) sedert het aanslagjaar 2003 de OV-aanslagvoet van 775 ( ja u leest goed: zevenhonderd vijf en zeventig!) stijl de hoogte heeft ingejaagd met zelfs twee jaar lang haast een verdubbeling tot 1.400.....

Pas maar op, Repelsteeltje, dat uw lastenverlaging belovende VLD-partij in oktober de rekening weer niet gepresenteerd krijgt zoals in 2006.

Klik hieronder op dat wippende Repelsteeltje om hem nog verder bezig te zien!

Repelsteeltje

Betere samenwerking politiezones . . . .

Volgende in het rijtje om eveneens te pleiten voor een nauwere samenwerking tussen de politiezones van Schoten en Brasschaat is voorzitter Valkeniers van Open VLD in de Schotense Burgerkrant (zie foto).

Na onze Schotense korpschef Dirk Lemmens en financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) in de raad van december vorig jaar is het nu de beurt aan de lijsttrekker van Open VLD om een lans te breken voor betere samenwerking.

Belhamel Albert, jongen toch, ge zijt veel te vroeg geboren. Ook in deze materie schuift ons bestuur dus stilletjes op in de richting van uw voorstellen die ge jaren geleden met verve hebt verdedigd maar waarvoor ge toen alleen misprijzen en hoongelach hebt mogen oogsten.

En haantje de voorste bij het belachelijk maken van uw voorstellen was toen steevast onze edelachtbare heer burgemeester Harrie Hendrickx die parfors alles wat politie betrof stevig in eigen hand wenste te houden (en de gepeperde rekening na een smeekbede tot de heilige Idesbald met de glimlach doorschoof naar de modale Schotenaar).

Politiezone

Hondenweide: VLD-Schoten tracht hondenliefhebbers opnieuw te lijmen

uit de Bode van Schoten over nieuwjaarsreceptie VLD

Duidelijk rekenend op het korte geheugen van de Schotense burger, doet VLD-Schoten nogmaals zijn best om in het gevlij te komen bij de Schotense hondenliefhebbers: op de nieuwjaarsreceptie van deze liberale partij werd een hondenweide in het vooruitzicht gesteld voor volgende legislatuur.
(Zie hier links Bode van Schoten over de VLD-receptie.)

Nu willen we onze blauwe broeders en zusters er wel even attent op maken dat ze reeds in het jaar 2000 met veel poeha zulk een weide als "aandachtspunt" naar voor hebben geschoven.

En, waarde vrienden liberalen, zaten jullie de voorbije 12 jaar niet mee in het bestuur?

 

Wat is er uiteindelijk terecht gekomen van die belofte?

Inderdaad: niks.
Zelfs nog geen schamel voorstel ter zake heeft die voorbije 12 jaar de gemeenteraad bereikt.
Ook niet nadat onze medewerkster Tamara Jegorov via het spreekrecht op de gemeenteraad van mei 2007 jullie nog eens duidelijk met de neus op dat beloofde "aandachtspunt" uit het jaar 2000 had gedrukt....

En nu dus opnieuw uit hetzelfde vaatje getapt... Kom, kom, VLDers, 12 jaar tijd gehad "om daar werk van te maken" denken jullie nu echt dat de Schotense burger zo vergeetachtig is en zulke nalatigheid en woordbreuk nog langer blijft pikken?

Tamara meldt ons dat ze de VLD-hondenweidespecialiste zelfs twee maal persoonlijk heeft aangeschreven om haar belofte in herinnering te brengen: heeft niet mogen baten....

Onze nr. 32 gaf tijdens het spreekrecht op de GR van 26 september 2002 ook commentaar op het uitblijven van initiatieven om het probleem rond het gemis aan hondenloopweiden op te lossen.

Onze webmeester deed in het verslag van de GR 25 juni 2009 ook nog zijn duit in het zakje.

En op 28 april 2011 onder punt 14 bracht onze belhamel de uitblijvende hondenweide nog kort ter sprake tijdens zijn spreekrecht.


Paniek bij SPA-Schoten ?

Onze socialistische broeders en zusters waren nog zo blij met "een duidelijke leegloop" bij de grootste partij van de gemeente, het Vlaams Belang.... maar toen begonnen hier en daar de grijze hersencellen van enkele rode strategen te werken en zagen ze plots een vreselijk spook opdagen: een verpieterde SPA, verstoken van de vetpotten, veroordeeld tot decennialange oppositie. En onze Frankie die zijn gedroomd schepenzitje voor 2013 in rook ziet opgaan...

Want zeg nu zelf, beste internaut, waarom zit SPA thans mee aan het roer? Gewoon omdat ze onmisbaar zijn om het Vlaams Belang buiten het college te kunnen houden.

Als in oktober NVA kan scoren en het VB verzwakt uit de stembusslag komt dan zal het kleinste kind u kunnen vertellen wie er bij de onderhandelingen voor de coalitievorming als eerste uit de collegeboot gaat gewipt worden: de SPA.

Een paniekerige aanval (met verdachtmaking) op huidig coalitiegenoot NVA (zie laatste SPOTS blz. 8) zal hun kansen op nog een schepenzitje in 2013 zeker niet vergroten.

SPOTS in de aanval tegen Vlaams-nationalisten.

Onze Belhamel himself wenste hier nog een kanttekening bij te zetten:

Gelukkig voelen wij ons als VLOTT-ers helemaal niet aangesproken door deze woest-rode uitval.
Hoelang gaat het duren eer ze ons in het vizier krijgen en op de korrel nemen ?

De jacht is open, met de fanfare het bos in op zoek naar aangeschoten wild, als daar maar geen vodden van komen binnen de coalitie.


Christianorum Deceptio & Vastatio

CD&V vergeten dat ze de abortuswet mee goedkeurden?

Wie vandaag in het politieke wereldje volwaardig mee wil draaien moet met een mondje Latijn voor de pinnen kunnen komen.

Behoorlijk onfatsoenlijk en zelfs lichtjes wansmakelijk vinden we de CD&V-advertentie "De toekomst luistert".

Is deze 'christelijke' partij nu al vergeten dat zij onder hun rampzalige premier Martens mee de abortuswet hebben goedgekeurd?
En zodoende ondertussen samen met hun socialistische en liberale kompanen reeds voor meer dan 200.000 abortussen hebben gezorgd!

Als christelijke partij het lef hebben om op zulk een 'abortoir' te spreken over toekomst... puur bedrog en gluiperige doodsteek voor de christelijke waarden vanwege een machtsgeile tsjevenpartij zonder ruggengraat.
(Hetzelfde geldt trouwens niet alleen voor de 'C' maar eveneens voor de 'V', ook hier wordt de Vlaming schaamteloos bedrogen en als volk in de vernieling gewerkt).


CD&V = Der christenen bedrog en vernieling, maar dan in 't Latijn.


Verstrikt in eigen leugens?
Ons bestuur kent het verschil niet tussen bouwen en verbouwen...

Opmerkelijke titel in Passe-Partout!

Wie merkt er verbouwingswerken aan de villa?

Wij zien in ieder geval alleen ingeslagen ruiten bij de villa en overigens slechts graafwerken ter voorbereiding van de bouw van nieuwe appartementen vlak achter de villa....

Opvallend hoe de destijdse dubieuze informatieverstrekking van burgemeester en schepenen rond die fameuze 'uitbreidingsmogelijkheden' van de villa nu nog steeds doorwerken in hun informatieverstrekking aan de Schotense burger.

Of zouden ze hun eigen flaters en gestroomlijnde desinformatie ondertussen misschien zelf zijn gaan geloven?

Ons standpunt zullen geregelde bezoekers van onze webstek ondertussen zeker kennen:

De bouw van die appartementsblok midden in een van de weinige groene oases in het centrum is een ongelooflijke planologische blunder van formaat, een aanfluiting van de ruimtelijke ordening, een ramp voor de omwonenden en alweer een fikse stap voorwaarts in het verstedelijkingsproces van onze gemeente.

Klik HIER om de lieflijke formulering op het grote reclamepaneel van het gemeentebestuur nog eens te bekijken.


Vergissing ...

Dame Maria Vogels trekt de franstalige kaartGroen!-voorzitster Mieke Vogels ( u weet nog wel die voormalige minister die ouders en opvoeders de stuipen op het lijf joeg met haar brutaal vulgaire "eerst blabla en dan boemboem"- campagne) betreurt de 'vergissing' van 8 van haar Vlaams-Brabantse schepenen.

En waarin mogen die Groen!e fluweelzitters uit Begijnendijk, Hoeilaart, Machelen, Meise en Vilvoorde zich dan wel zo schromelijk vergaloppeerd hebben?

Deze snoodaards hebben het aangedurfd in te stemmen met de taalvoorwaarden die in Vilvoorde worden opgelegd aan kopers van sociale woningen... om eindelijk komaf te maken met het feit dat anderstaligen handig gebruik plegen te maken van onze Vlaamse sociale woonpolitiek om Vlaams-Brabant verder te verfransen.

Een goede raad, Mieke, keer terug naar uw marxistische groupuscule in Ekeren... zodoende kunt ge er misschien nog voor zorgen dat Groen! vanwege uw reactionaire belgicistische standpunten niet opnieuw onder de kiesdrempel duikelt.


En weg is het bos!

Niet alleen in Schoten zijn de bestuurders vindingrijk om natuurschennis, verkaveling en ontbossing goed te praten. Ook onze buurgemeente Wijnegem vond een lumineus excuus om een prachtig stuk natuurbos op te ruimen:

"KLIMAATNEUTRAAL BEDRIJVENTERREIN" is daar de nieuwe toverformule uitgeknobbeld door POM Antwerpen
(Provinciale OntwikkelingsMaatschappij).

Jawel, u hebt het goed gelezen: vandaag is het nog steeds mogelijk een uniek gelegen brok natuur gewoon tegen de vlakte te halen om er een industrieterrein te vestigen... klimaatneutraal of niet: een regelrechte schande.

Pal op de grens met Schoten krijgen we er dus een 12,5 hectare groot industriegebied bij (Merksemsebaan / Ring Wijnegem).
Waartoe dienen milieuraden en gecoro's eigenlijk: slapen die daar of worden die er bij belangrijke beslissingen even vlot genegeerd als hier in Schoten?

Bekijk ook ons Flash-filmpje over deze ongelooflijke groenslachting.

natuurverwoesting: het is nog steeds mogelijk


Ge't'urfde taal voor een coco

affiche van de Belgische solidariteitspetitie ondersteund door ACV en ABVV

De solidariteits(!)petitie tegen de zelfstandigheid van Vlaanderen en Walenland is bij Jef Turf in het verkeerde keelgat geschoten.

Hier enkele van de vraagjes die deze communist aan zijn vakbond heeft gesteld:

(het betreft hier het ABVV, vakbond die broederlijk samen met het ACV heeft opgeroepen om de bewuste petitie massaal te onderschrijven en die naar verluidt ook financieel een tandje bijgestoken heeft.)

- Waarom schaart mijn vakbond zich solidair achter het front van belgicistische nationalisten, met aan kop koning, kapitaal en Franstalige bourgeoismiddens die heimwee hebben naar de periode dat zij Vlaanderen konden koloniseren?

- En die territoriale eisen formuleren tegenover Vlaanderen en die en passant Brussel willen annexeren?

 

Vragen die bij menige Belgische gauchist wel eens zwaar op de maag kunnen blijven liggen... hoewel, veel van die marxistische magen zijn gewend volstrekt onverteerbare troep toch voor lief te nemen.

 

 


Gedenkwaardige verjaardag

 

100 Jaar geleden was onze provincie de eerste om in bestuurszaken de taal van het volk in te voeren.

Een prijzenswaardig initiatief dat een wezenlijke bijdrage heeft geleverd tot de ontvoogding van heel Vlaanderen!

Ook vandaag zijn er nog verdere drastische beslissingen hoognodig om nu definitief verlost te geraken van die ellendige Belgische toestanden die Vlaanderen al meer dan 175 jaar in een wurggreep houden.

na 78 jaar verdrukking van onze taal

Piep... daar zijn de 'Spots'

Spots in de InfoSchoten

Erg koosjer of halal vinden we het niet dat dit socialistisch propagandablaadje verstopt zit in onze officiële INFOSCHOTEN... maar we gaan er niet om malen.

Wel kort de inhoud eens bekijken.
Meer dan de helft van de teksten zijn bovengemeentelijk en de verantwoordelijke uitgever woont niet in Schoten (alerte Schotenaren zullen zich nog herinneren hoezeer de socialisten destijds fulmineerden tegen het Vlaams Blok omdat die partij een buitengemeentelijk iemand als v. u. liet fungeren in plaatselijke pamfletten).

De gemeentelijke materie zelf wordt oppervlakkig en zonder diepgang behandeld. Duidelijk de bedoeling de geit en de kool te sparen... maar of zo een aanpak met vrijblijvende praatjes rond parkeerplaatsen, voortuinparkeren, sociale woningen en OCMW-toekomstplannen gaat volstaan om de verdere neergang van de socialisten in onze gemeente te stuiten... daar hebben we toch onze twijfels bij.


Flitspaal op 100 meter ! 

waarschuwing flitspaal


Een brave(?) ziel is er met de kalkborstel op uit getrokken... Bijna vlak onder de Hoogmolenbrug prijkt nu een gekalkte waarschuwing tegen een flitspaal even verderop.

Er weze hier nogmaals de aandacht gevestigd op het feit dat in Vlaanderen het gros der wegen en kruispunten rijkelijk is voorzien van flitspalen, terwijl er in het Walenland belachelijk weinig te vinden zijn (en dan meestal nog inactief !). Desalniettemin graaien onze Waalse landgenoten volop mee in de opbrengsten van het verkeersboetefonds dat dus hoofdzakelijk door Vlaamse automobilisten wordt gespijsd.

De zoveelste miljoenentransfer naar het zuiden des lands....Reclame voor open grenzen.


Nergens staat er echter in dit reclameartikel dat we verplicht zijn ons te laten overspoelen door steunzoekers, avonturiers en kolonisatoren die heel der wijken van onze steden komen overnemen en ons hun primitieve, onverdraagzame geplogenheden trachten op te leggen.

Uiteraard oogt dat prachtig zo een theoretisch artikel. Maar waar voert ons dit naartoe in de praktijk?

Iedereen zich maar vrijelijk laten verplaatsen en willekeurig in eender welke staat laten vertoeven... dat is natuurlijk complete onzin. Er zijn altijd rechten én plichten verbonden aan een staatsburgerschap anders wordt 'gemeenschap' zinloos en vervallen we in de kortste keren in een recht van de sterkste of de talrijkste.

We onthouden vooral het laatste regeltje: "en naar zijn land terug te keren" = vaak de beste oplossing, zowel voor ons en onze westerse cultuur als voor de ontwortelde migrant zelf.

Enne à propos, is dat nu echt dringend noodzakelijk dat dat beruchte 'centrum' onze lieve centen gebruikt voor zo'n bonte barnumcampagne ten gunste van de verdere instroom van vreemdelingen in ons overbevolkte Vlaanderen?

 

 

Paginagrote advertentie van het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding >

 

Voor twijfelaars die nog altijd niet doorhebben wat het uiteindelijke doel is
van "het centrum" hierbij een uitspraak van voorzitter Yousef de Witte in de Morgen van 31 januari 2012:

"Open grenzen, dát moet de finale doelstelling van het migratiebeleid zijn."

op kosten van de belastingbetaler: promotie van wilde immigratie

 


Beschermd parklandschap !

dubieuze inplanting

Blijkbaar is het nog niet voldoende dat ons gemeentepark moet opboksen tegen opdringerige sportinfrastructuur (met bijhorende reclamepanelen) en festivalactiviteiten.... ons park wordt nu ook 'aangepakt' langs de buitenzijde. Met bewegend reclamepaneel!

Waar zitten nu al die leden van milieuraad, GECORO, verkeerscommissie? Ingedommeld of zijn ze weer listig bij de neus genomen door het college?

Hoe is dat toch mogelijk dat zo een miskleun inzake milieu, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid in onze "schone bloemengemeente" een kans krijgt ?

In ieder geval: een puik resultaat, proficiat! En dat voor een bestuursmeerderheid die alom verkondigt dat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel voert en die de strijd tegen de wildgroei van reclamepanelen al jaren lang als prioriteit in het beleid naar voren schuift!

<<< Veeg met de muis over de foto om een situatie te bewonderen die de concentratie van de bestuurders vlakbij een zebrapad zeker niet ten goede zal komen....

kijk ook even HIER
Kale reis.

 

 

Ons bestuur houdt niet alleen spreekrechtbeoefenaars voor het lapje!

Wie hier op het marktplein (vóór KBC) aan de achterzijde van deze reclamezuil naar een 'stadsplan' gaat kijken is er ook aan voor zijn moeite.

Die kan de straat opnieuw oversteken om aan de overzijde een plattegrond van Schoten te vinden... hoelang gaan we bezoekers en toeristen nog voor de aap houden?

Deze toestand heeft jaren aangesleept, maar uiteindelijk is er toch een plattegrond van Schoten op de keerzijde gekomen!

waar vind ik nu uiteindelijk een plattegrond van Schoten ???Euro's sturen...

euro's sturen naar de warme landen

Dat moeten ontegensprekelijk heel wat euro's zijn die naar de warme landen vertrekken... als ge voor de winst op die transacties zo'n peperdure reclamecampagne kunt lanceren!

Een smak geld die verloren gaat voor binnenlandse consumptie en investeringen.

Plus dat die bedragen volledig ontsnappen aan onze controle; zo is het compleet mogelijk dat een allochtoon (zeer vaak dubbele nationaliteit!) met in zijn moederland een rijkelijk gespekte bankrekening en/of onroerende eigendommen zich hier bij ons probleemloos in de 'steun' kan bijven wentelen.

Er zou toch eens duidelijk moeten onderzocht worden of onze gulle steun aan dat aanzwellend legertje 'behoeftige en armlastige' inwijkelingen wel verantwoord is, of dat het er wel allemaal koosjer, excuus: halal aan toe gaat. Eigen volk dat steun meent te moeten vragen wordt verdraaid tot op het bot doorgelicht en uitgekleed...175 jaar Belgische toestanden.

175 jaar geleden werd een liederlijke prins op de Belgische troon gehesen. Tot op vandaag zit Vlaanderen opgescheept met zijn inhalige, vlaamsvijandige familie. Daarenboven mogen we deze middeleeuwse poppenkast dan nog zelf financieren tot in de zoveelste graad… want van zelf handen uit de mouwen steken om een inkomen op te bouwen heeft deze verwende familie nooit kaas gegeten.

handelaar in ivoor en (bloed)rubber

Hier Leopold II in het legermuseum te Brussel. Deze illustere monarch wordt vandaag door menig historicus verantwoordelijk geacht voor plundering van Midden-Afrika, misdaden tegen de menselijkheid en zelfs genocide.

zie ook onze speciale strip! >>


Gordelen.

belhamels

Drie belhamels van VVB-Schoten, sloegen dit jaar voor de 2de keer hun “illegale” Vlaamse tenten op in het Gordeltrefpunt Zaventem. Vorig jaar kregen ze daarvoor nog een dikke pluim van de bezoekende burgemeester, maar dit jaar hingen er twee lastige schepenen aan hun kraam.

Wat deze verkozenen des volks allemaal uit hun voorstedelijke botten sloegen over den oorlog, zwartzakken en het Vlaams Blok, dat houdt ge enkel nog voor mogelijk in de achterlijkste steppen van Agalevië, de moeren van VeejeLDeeghem of de toendra van eSPeeAzië, tenzij… tenzij dit de hersenbeschadiging illustreert van teveel nachtvluchten.

In ieder geval riskeerden we daar stante pede manu militari te worden uitgedreven tot… tot onzen A-belhamel in de verte een cameraploeg ontwaarde. “Wacht efkes, we zullen er den TV bijhalen om uw actie de nodige luister bij te zetten, zodat alle Vlaamse kiezers kunnen meegenieten van uw verdraagzaamheid…!”

Daarop ontspon zich een levendig gsm-gesprek met de burgemeester waarin Heer en Dame schepen duidelijk hun gram niét haalden; en bij het scheiden van de markt (mijn grootmoeder sprak in haar sappig Schotens altijd van: “oep ‘t schijte van de mart”) mochten we vredig blijven staan, tot groot plezier van de duizenden Vlaamse Gordelaars die we verder ongestoord van Leeuweklevers konden voorzien. Actie geslaagd.

Provocerend? Wij hadden inderdaad geen officiële toelating, maar als we er een zouden hebben aangevraagd, dan zou deze waarschijnlijk (zelfs niet helemaal onterecht) zijn afgewimpeld wegens plaatsgebrek (hoewel er de dag zelf altijd wel ‘n goed plaatsje te versieren valt), ofwel konden ze ons mits wat slechte wil altijd ergens wegstoppen uit het zicht van de omloop, dus….plantrekken blijft de boodschap, ook voor volgend jaar.

Wie wil er in ’t vervolg mee zijn handen uit de mouwen steken? ’t Is plezant, en ge kunt niet geloven op welke onvermoede plaatsen ik overal heb moeten en mogen plakken, of  welke boeiende mensen er zich op zo’n dag een ietsje meer fiere Vlaming voelen.

Mee Doen!


Beulemansen...

 

Een erkend agent van Proximus (tevens Belgacompartner) verblijdt de Schotense bevolking op gezette tijden met ‘informatief’ proza in zijn reclamefolder.

Een speciaal efforke deden ze vorig jaar ter gelegenheid van 175 jaar scheuring der Nederlanden.  In hun educatieve teksten, druipend van Belgisch staatsnationalisme, was o.m. sprake van een zekere “Guillaume van Oranje”, van de “St. Gudulle kathedraal” en “stranden we neer in het Volkspaleis” (blijkt het parlement te zijn).

Door ons bekroonde volzin: “Onlangs de unieke wetgevende macht dat zich zal verdelen omwille van verschillende staatshervormingen”.

Wie er kop of staart aan krijgt, steke zijn vinger op.

Export van Brusselse Franstalige arrogantie !


Brussel, fiere Brabantse stee, schandelijk verbeulemanst door het Belgische establishment en thans door onze triestige kleurpolitici prijsgegeven aan de multiculturele verloedering, gij blijft onze trots.

Brussel, trotse Dietse stad...

Slag van de hitte?

Toegegeven: het was tropisch warm de voorlaatste week van juni. Temperaturen die onze Schotense bordenplaatsers aan 'De Valk' duidelijk parten hebben gespeeld.
Niet alleen wordt van het verbodsteken een aparte Schotense versie gebracht, (90° gekanteld!)

Schotense verkeersborden

maar zeg nu eens eerlijk: hoe zie je een zoekende weggebruiker op een vlotte manier en zonder overtredingen Brecht bereiken??

  


English spoken

Hallo, H.H., welke taal is dat hier op onze bushokjes?

We horen onze burgervader z'n 32 ste 'raadslid' nog vlot de les spellen (zitting van 28 april 2005).

Dat onwetende knulletje maakt zich namelijk zorgen over de vreemdtaligheid op de bushokjes terwijl iedereen toch weet (althans volgens burg.H.H.) dat er in de overeenkomst met City Advertising (nu Clear Channel) duidelijk een clausule is opgenomen die moet waken over het Nederlandstalige karakter van de reclameboodschappen op onze bushokjes.

Ondertussen hebben we enkele kiekjes geschoten die duidelijk tonen dat die clausule wel degelijk dode letter blijft.

Engels troef in onze straten

Nog altijd niet 'gesnopen', edelachtbare, dat dergelijke overeenkomsten best afdwingbaar moeten zijn?? (wat onze partij al jaren vraagt!)

zoek het Nederlands

Eén woord Nederlands? Jawel, zelfs 'n hele zin! Wel piepklein'


Nog meer multikul

Volgens een kabinetsmedewerker op ons cultuurministerie stuurt Bert Anciaux aan op 'een trendreuk in de Vlaamse filmproductie': er moet dringend meer aandacht komen voor de 'diversiteit' (nieuw woord voor de 'multikul'!).

Bert Anciaux Bert Anciaux Bert Anciaux

Minister van de mosselkweek, is dat geen tof jobke voor onzen Bert?
Dan kunnen we filmsubsidiëring en cultuur in het algemeen overlaten aan iemand met wat meer Vlaamse ruggengraat!

Luister eens, excellentie, een groot deel van Vlaanderen is niet langer bereid zich zonder slag of stoot te laten wegvegen door een van bovenuit georkestreerde multiculturele vloedgolf.
Geen Vlaams geld voor projecten die, onder het mom van tolerantie, onze eigen cultuur ondermijnen!


Holebi-promotie

Onze nr. 32 had in de gemeenteraad nog maar net bot gevangen met zijn vraag naar maatregelen tegen de makkelijk bereikbare porno via de startpagina van de gemeentelijke bibcomputers' of de Schotense bushokjes werden (alweer!) kotsmisselijk opgesmukt, met provocerende holebi-reclame ditmaal.

holebi-reclameOns oud-raadslid Albert Leenaerts heeft destijds herhaalde voorstellen gelanceerd om inzake misleidende en aanstootgevende reclame de gemeente een stok achter de deur te geven (middels een gemeentelijk politiereglement b.v.) zodat ons bestuur handelend en evt. sanctionerend kon optreden als het weer de spuigaten uitliep.

Werd toen weggelachen. Ondertussen hebben we al menige obscene reclamecampagne mogen slikken zonder dat we als gemeente ook maar enig weerwerk konden bieden.


Wansmaak troef bij Nationale Loterij

Terzelfder tijd pakte ook de loterij uit met wansmakelijke affiches op de bushokjes.

gokverslaving

Een 'shoot cupido'-campagne met opengesperde benen en strakke, verbeelding prikkelende onderbroek' wat een fijnzinnige originaliteit om Valentijn voor te bereiden!
In dit apenland is blijkbaar niks te gortig als het er op aan komt onze mensen een gokverslaving aan te smeren.

Voor de gemeenteraad van 28 april 2005 heeft onze medewerker Herwig dit probleem van de aanstootgevende reclame nogmaals uitvoerig aangekaart. Op onze webstek aldaar tonen we nog enkele voorbeelden op foto. Klik HIER om snel even te kijken.


Den Haag, Genève...?? Nooit van gehoord

10 maart 1945. De Amerikanen droppen een half miljoen brandbommen op Tokio (stad zonder militair belang en vol houten huizen). Resultaat: 100.000 doden onder de burgerbevolking.
En Hamburg, Dresden, Hiroshima, Nagasaki.... en talloze andere burgersteden met de grond gelijk gemaakt.

Tot vandaag houden de Amerikanen vol dat dergelijke aanvallen op Duitse en Japanse burgerdoelen noodzakelijk waren om de vijandige militairen op de knieën te dwingen. Oorlogsmisdaden ontdekten ze nooit in eigen rangen, alleen bij de verslagen vijand!

Ook Churchill, ons Schotense oorlogsidool, gaat hier niet vrijuit.

Churchilllaan

'unieke' oorlogsmisdadiger

Zelfs volgens de BBC(!)-uitzending 'Bommen op het derde Rijk' voerde deze Britse oorlogspremier een perfide strategie met zijn 'Moral Bombing' (terreurbombardementen op burgerdoelen om het moreel van de bevolking te breken).

Een manifeste overtreding van alle akkoorden en conventies die het oorlogsrecht regelen. Ruim voldoende voor de galg (althans als je de oorlog verliest!).


den bunker gesloopt 'DEN BUNKER' GESLOOPT

Ziezo, ‘den bunker’ vooraan tegen de Cordulastraat wordt dus gesloopt… en dat wordt lang niet door alle voorbijgangers toegejuicht.

Zo zijn er heel wat Schotenaren die de nieuw op te richten glazen kist maar een lelijk misbaksel vinden,
"ne visbak die ons flink wat eurodukaten gaat kosten!"

Anderen vragen zich dan weer boos af hoelang dat gesloopte deel nu eigenlijk dienst heeft mogen doen… “zoveel geld gekost en nu al afbreken!?”
Onze burgervader mag dan wel mooi vertellen over de kostenbesparingen die met het nieuwe optrekje zullen gerealiseerd worden + de efficiëntere dienstverlening door concentratie van de diensten…

Heel wat Schotenaren blijven het verspilling vinden, net wat ze ook dachten toen het nog stevige ‘moederhuis’ in de Verbertstraat tegen de vlakte werd gewalst.

Soit, de toekomst zal ons leren wie het bij het rechte eind had.

Wie daar erg enthousiast meestapt in al die peperdure bouwplannen is onze Schotense VLD… in een vorige legislatuur (toen in de oppositie) stonden die nochtans heel kritisch tegenover de pan uitrijzende meerkosten voor dergelijke bouwexploten! Nu worden zo’n exuberante meerkosten met de glimlach goedgekeurd. (Jawel, de eigenlijke bouw van de nieuwe vleugel is nog niet gestart en de meerkosten swingen de pan al uit.)

Volledigheidshalve dienen we hier wel te zeggen dat VLD-raadslid Dany Hubrechts de enige was die ter zake een rechtlijnige en consequente houding vertoonde, dan ook geregeld voor een dissident stemgedrag zorgde binnen de VLD.
Dany is ondertussen echter verdwenen uit de gemeenteraad.

We zijn benieuwd hoe het volgende bestuur de op til zijnde eurodans rond deze nieuwe vleugel van het gemeentehuis (en rond die groteske nieuwe politiecentrale aan de gasketel!) gaat aanpakken.

Voor ons, VLOTT-Schoten, mag het iets zuiniger. We zijn tenslotte geen bank die zwelgt in het geld en iedere tien jaar heel de boel volledig kunnen uitbreken en herinrichten. Als gemeente werken wij met de centen van de belastingbetalende Schotenaar en daar moet zeer bedachtzaam mee omgesprongen worden.


MIDDLE CLASS AND BRITISH !

Het meest schokkend volgens de Britse pers in de zaak van de verijdelde aanslagen op het trans-Atlantische luchtverkeer, is niet de barbaarse wreedaardigheid van het hele opzet maar wel het feit dat de gearresteerde moslimjongeren perfect geïntegreerde Britten zijn met een behoorlijke opleiding en dito levensstandaard... nee, helemaal geen gediscrimineerde of achteruitgestelde allochtonen, maar welvarende burgermannetjes 'made in Britain': terrorisme van eigen multiculturele bodem dus.

Probleem is dat die jochies behept zijn met een onblusbare haat tegenover alles wat westers is, geradicaliseerd en geïndoctrineerd als ze zijn door hun fanatieke godsdienst en opruiende taal in de moskee. Met alle beschikbare middelen willen ze ons hun samenlevingsmodel opdringen, Sjaria incluis. Zij weigeren in 'diversiteit' samen te leven met vermaledijde ongelovigen en kristenhonden...

A propos: in eigen land alles onder controle?

Heeft de witte wraakengel daar in Brussel, een zekere Youssef van 'het' centrum, de Koran al wel eens ter hand genomen en er de discriminaties, doodsbedreigingen en opruiende passages uitgelicht om maatregelen te treffen?

Heeft datzelfde centrum wel betrouwbaar personeel genoeg in dienst dat het Arabisch machtig is? Kwestie van tussendoor het oor eens te luisteren te leggen in de vele moskeeën die hier te lande als paddenstoelen uit de grond schieten.

Of is onze Youssef misschien alleen begaan met het opjagen van die Vlamingen die de moed nog hebben hun eigen cultuur en tradities te verdedigen?

Het weze duidelijk: bij rabiaat, middeleeuws religieus fanatisme wensen we ons hier in Vlaanderen niet neer te leggen.

Wat onze kleurpolitici ook mogen beweren in de trant van <multikul = verrijking>, <diversiteit = realiteit> en andere couscouskreten, we hebben er stilaan genoeg van.
Er zijn grenzen aan onze tolerantie!

Belgisch establishment

Recente uitspraken van kerkleiders over asiel, de bestendige druk van boven ten gunste van een nieuwe regularisatiegolf, de systematische weigering de immigratiestop van 1994 (!) eindelijk eens toe te passen....
het wijst allemaal in dezelfde richting: het Belgisch establishment manifesteert zich overduidelijk als fervent voorstander van een blijvende instroom van vreemdelingen.

20/8/2006


Zwaar malheur in onze schone bloemengemeente?

halfstok  

Op 17 februari hingen in Schoten de vlaggen halfstok.

Geen paniek, beste Schotenaren, het betreft hier de herdenking van de afgestorven leden van onze koninklijke familie; die worden herdacht op 17 februari.
Doden herdenken is prijzenswaardig. Weshalve onze onafhankelijke partij voorstelt ook een dag te reserveren voor de herdenking van de talloze doden die vielen als slachtoffer van de hebzucht en hardvochtigheid van ons koningshuis.

(Hebben we binnen ons college misschien iemand rondlopen die zijn boontjes in de wijk heeft liggen met het oog op een adellijke titel?)


Bicvulling leeg?

Alloo, Guy, hoever staat het ondertussen met die volksraadpleging rond de Europese grondwet?? Komt niets van in huis, hee man!

referendum en VLD

Nog altijd niet door dat het de PS van Elio di Rupo is die de lakens uitdeelt in dit land? Zijn 'non' is 'non' en dan mag de premier op zijn kop gaan staan: het blijft 'non'.

We zouden zo zeggen: HOOG TIJD VOOR EEN VLD DIE NIET LANGER OP ZIJN KOP LAAT ZITTEN DOOR VLAAMSVIJANDIGE SOCIALISTEN.


Turkije volwaardig lid van de E.U.....?

 • Waar eremoorden nog schering en inslag zijn?

 • Waar foltering van politieke gevangenen nog dagelijkse kost is?

 • Waar Koerden op etnische gronden gediscrimineerd worden?

 • Waar duizenden Koerdische dorpen etnisch gezuiverd werden?

 • Waar meer dan 1 miljoen Grieken van have en goed werden verdreven?

 • Waar de Turkse genocide op de Armeniërs doodleuk wordt ontkend?

 • Waar minderheden en mensenrechten dus allerminst geëerbiedigd worden?

 • Waar corruptie welig tiert?
 • Euroturkistan

  Art. 49 van het Europese oprichtingsverdrag bepaalt dat lidstaten binnen de grenzen van Europa moeten liggen.

  Turkije: Europees ?
 • Met meer dan 90% van zijn grondgebied in Azië gelegen?

 • Met een moslimgeloof en een staatsstructuur die moeilijk te verzoenen zijn met onze Europese opvattingen?

 • Dat in zijn anti-Europese militaire agressie tot tweemaal toe voor de poorten van Wenen stond?
 • Turkije: Brugfunctie met de Arabische wereld ?

  Vergeet het. Arabieren (in tegenstelling met de meeste Europeanen) kennen hun geschiedenis nog! Turken worden er gewantrouwd vanwege hun verleden als agressors en bezetters.

  Enkele bedenkingen en uitspraken
 • Hoe zullen we 25 miljoen straatarme, meestal ongeletterde Aziatische boeren integreren in onze moderne Europese landbouw? (Polen is al een torenhoog probleem en dat is maar klein bier i.v.m. de enorme agrarische achterstand in Turkije.)

 • Turkije zou dan het grootste land van de Unie worden, echter met een uitermate zwakke economie. Ja, wat gaan we dan aanvangen met die economische dwerg die een onevenwichtig groot leger op de been houdt?

 • "Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten". (Uit een gedicht van Ziya Gökalp, een bekende dichter en socioloog, op een verkiezingsmeeting geciteerd door Erdogan, huidig Turks premier) - Thans (2015) president van Turkije. nvdr

 • "Europa islamiseert". (Frits Bolkestein, afzwaaiend Eurocommissaris)

 • "Als Turkije er bij komt, staat de E.U. voor onoverkomelijke problemen". (Karel van Miert, gewezen Eurocommissaris)

 • "De Amerikanen kunnen ons wel komen zeggen dat we Turkije erbij moeten nemen, maar zelf bouwen ze een muur tussen Mexico en Texas". (nogmaals Karel van Miert)

 • "Van Turkije een lid maken van de E.U. is in wezen even absurd als van België' een lid maken van de Arabische liga". (Prof. Vermeulen)
 • Onze federale regering is pro toetreding ' Verhofstadt op kop ' samen met Engeland en de Amerikanen' tiens, Amerika? Ligt dat niet ver van Europa over de grote plas? Waarom dan die zware druk en verdachte aandrang waarmee de USA de toetreding van Turkije bepleiten?? US-geostrategische belangen? Willen ze ons misschien een paard van Troje opsolferen?
  (Zelf beslisten de Yankees einde september 2006 om ruim 1 miljard dollar te besteden aan de verdere uitbouw van een 1.000 km lange muur langs de grens met Mexico... om de migratiestroom uit Latijns Amerika in te dammen!)

  Wij willen met Turkije best goeie buren of vrienden zijn, maar liefst niet in hetzelfde huis wonen.

  Ter overweging nog enkele uitspraken en vaststellingen:

 • 'Een Koerdische staat, waar ook ter wereld, zal door Turkse troepen vernietigd worden.' Getekend: premier Erdogan.

 • De voormalige Duitse kanselier Schroeder was pro toetreding omdat hij de stemmen van de 3 miljoen Turken in Duitsland nodig had om een dreigende verkiezingsnederlaag misschien nog af te kunnen wenden. Wat een bedroevend niveau hebben onze Europese politici vandaag toch!

 • Een parlementair die het waagt Koerdisch te spreken in het Turkse parlement riskeert 10 jaar cel.

 • In Turkije jaarlijks circa 3.000 eremoorden op vrouwen omdat zij de eer van de familie zouden geschonden hebben.

 • Een kwart van de Turkse economie is in handen van de mafia. Geen uitspraak van een obscure belhamelsite, maar van de kamer van koophandel in Ankara.

 • Om misverstanden over de islamitische identiteit van Turkije uit te sluiten: niet-moslims vallen in Turkije onder het ministerie van Buitenlandse Zaken!
  "Stel je voor dat Nederland de islam als een zaak van buitenlanders beschouwt," aldus Othmar Oehring, voorzitter van de Turkse katholieke bisschoppen in 2005 op een conferentie over geloofsvrijheid.

 • Spreekrecht !

  Alweer nieuwe aanpassingen op komst aan het reglement op het spreekrecht???

  Hier de mondige Schotense burger in beeld gebracht zoals die binnenkort dan misschien voor de gemeenteraad mag verschijnen om dat spreekrecht uit te oefenen!

  spreekrecht....?


  Sluitende begroting

  En hoe!!? Jongleren met de miljarden uit het Belgacompensioenfonds, witwassen van zwart geld middels een omstreden eenmalige bevrijdende aangifte, doorschuiven van facturen naar de lagere besturen - medio augustus 2003 werd er door onze noeste federale bestierders zelfs gedacht aan officiële hoerenloperij die zo'n 50 miljoen Euro naar de staatskas zou kunnen doorsluizen!

  Hola, zo'n buitenkansje laat onze tekenaar niet onbenut.

  prostitutie met BTW


  Numero uno was klaar en duidelijk

  Numero Uno Guy Verhofstadt dalen zullen ze, ook de gemeentebelastingen

  'Geen enkele gemeente heeft nu nog een reden om spelletjes te spelen met de burger en de belastingen te verhogen.' Alzo sprak Vrhfstdt op de persconferentie van 6/12/02 (Sinterklaas kapoentje!) net voor de opgetrommelde perslui een speculatievent toegestopt kregen.
  En wat gebeurde er in Schoten kort daarna? En een jaar later nog ne keer? Jawel, VLD-Schoten splitst samen met CD&V en SPA een hele rist gemeentelijke belastingverhogingen in onze maag' zie b.v.:   O.V. van 775 naar 1.400 !!!

  Hawel Guy, wat zegt ge daarvan?

  Bah, ik voel me 'dépri'. Wat lig ik hier eigenlijk mijn kas af te draaien? Die Schotense VLD speelt dat belastingspelletje begot lustig mee! Burgers koeioneren, echte beurzensnijderij noem ik dat.
  Straks - en Allah moge dit verhoeden - springen mijn kiezers toch nog op het Vlott van Hugo Coveliers...


  Mieke Vogels en pater Leman verlaten de politieke arena.

  Maak je niet dun, dik is de mode

  Oud-minister Vogels zat niet verlegen om een campagne meer of minder. De vulgaire Bla-Bla/Boem-Boem en omstreden holebi-reclame waren nog lang niet verteerd bij menig Vlaming of daar werd ons zowaar een nieuw schoonheidsideaal ingehamerd: molliger en dikker.

  Tussendoor ondersteunde deze voormalige beleidsvrouwe nog snel haar collega's van onderwijs, jeugd en cultuur met hun 'Week van de Diversiteit', kwestie van het holebigebeuren en de multikul nog even flink aan te zwengelen.

  En wie betaalt al die dure Bla-Bla en verkwistende Spielerei? Juist, u en ik. Om te vloeken en te schelden, maar daarvoor kon u dan weer terecht bij de 'Scheldcampagne' van Spirit-minister Van Grembergen.

  In ieder geval mevr. Volvogels was beter vertrouwd met morele afbraaktechniek en marxistische dialectiek dan met groene problematiek.

  Mieke Volvogels

  Dit ' praatje' was nog maar net ingetikt of daar bereikte ons het nieuws dat Mieke Vogels toch weer in de politiek stapt. Zij zal de Vlaamse Groen!lijst Antwerpen duwen en ze staat ook te dringen om een zitje in de Antwerpse OCMWraad te bemachtigen. Ja, met bijna 13.000 voorkeurstemmen heeft zij Johan Malcorps verdrongen en zetelt nu opnieuw als Vlaams parlementair.


  Rascistenjager zwaait af

  Pater Leman hört mit !

  Ook de dominicanerpater Johan Leman verlaat de politieke scene. Moegestreden, buitengepest'? 10 jaar stond hij aan het hoofd van 'het' Centrum (voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding).
  Als zijn grootste realisaties beschouwt hij:

 • de danig versoepelde nationaliteitswetgeving
 • de realisatie van het gemeentelijk migrantenstemrecht
 • de correctionalisering van racistische persmisdrijven
 • en de officiële erkenning van de islam'
 • Ach, Here Matijt, waar is deze hooggeleerde man zijn gezond verstand toch gebleven?

  Onze eerwaarde Leman loopt nu rond met plannen om romans te gaan schrijven, bevolkt met mafiafiguren uit het zonnige Italië en mogelijks zelfs met eigenhandige illustraties. Zozo, niet beter een parochie bedienen, waarde vriend? Daar zijn hopen priesters tekort.

  En neem gerust zo'n verloederde bruine wijk voor uw rekening, kwestie van eens aan den lijve te ondervinden wat u samen met uw politieke broodheren onze Vlaamse mensen hebt aangedaan.


  Even de oogjes uitwrijven...

  ... en inderdaad het stond wis en waarachtig te lezen in 'De Lokale Burgerkrant' nr.2 van 2002 blz.8: 'Onder impuls van VLD komt het nieuwe politiecentrum niet in de Kasteeldreef''

  Val nu dood, eenieder die de Schotense politiek volgt weet dat onze Albert Leenaerts jarenlang moederziel alleen die dwaze inplantingsplaats aan de Kasteeldreef met verve heeft bestreden. 'Merkwaardige denkpiste' maar ook spotternijen als 'cavalier seul', 'Einzelgänger', 'alweer in splendid isolation' en zelfs 'onze solitaire kl..t' kreeg hij toen naar het hoofd geslingerd.

  Nooit heeft de VLD ook maar ''n vinger uitgestoken om onze Albert in dit dossier te steunen. Ook buiten de gemeenteraad was onze onafhankelijke partij de enige die pamflettenacties, aprilgrap en ludiek protest organiseerde ten gunste van dat stukje groen aan de ingang van de Kasteeldreef.

  Wij hebben de kastanjes uit het vuur gehaald, de wagen aan het rollen gebracht en toch proberen de liberalen die pluim op hun hoed te steken! Ernstig blijven, jongens! (en meisjes)

  villa Ullens (achterzijde)

  Achter de 'waardeloze' villa Ullens was er volgens Oud-burgemeester Sebrechts nog een zee van ruimte voor een torengebouw volgestouwd met politie' en postdiensten.

  Zijn opvolger huidig burgemeester Hendrickx wist zijn bouwplannen heel wat slimmer door te drukken. Fabeltjes vertellend wist die heel de gemeenteraad in te pakken en bij verrassing achter de villa een complete appartementsblok eenparig(!) te laten goedkeuren... Je moet maar lef hebben!
  Onze waarschuwingen vanuit de publieke tribune waren namelijk weer eens in dovemansoren gevallen.

  Voor een bijgewerkt dossier 'Villa Ullens' klik HIER.


  Kink in de kabel?

  Ondertussen is gans Schoten ervan overtuigd dat op de gronden van de gasketel zeer binnenkort de nieuwe politiegebouwen zullen oprijzen. De media bazuinen het rond, ons gemeentebestuur zet architecten aan het werk voor deze locatie en het aankoopdossier der gronden is al in april 2002 goedgekeurd. Maar wat blijkt? De aankoop van die IGAO-gronden is nog steeds niet rond.

  Daarom werd er door onze onafhankelijke partij vanuit de tribune gewaarschuwd voor financiële avonturen en schadeclaims zoals we die gekend hebben met de afgeschoten projecten 'Zwembad de Zeurt' en 'Aanleg nieuw Marktplein'. = Hopen kosten, weggesmeten geld voor studiediensten, architectenbureaus, maquettenbouwers enz'

  Onze spreekbuis was destijds de eerste die in de gemeenteraad vroeg wat er foutliep met de aankoop der gronden.

  Uitzonderlijk kreeg hij zelfs prompt antwoord! (van schepen Empereur): “ Niks erg, er zouden enkele probleempjes zijn met bodemverontreiniging. Het bodemattest was niet in orde…”

  Wel een erg vreemd probleem als we weten dat ons college enkele jaren geleden een VOLLEDIG aankoopdossier door de gemeenteraad heeft laten goedkeuren!!

  Ondertussen zijn we enkele jaartjes verder en heeft ons bestuur de bodemsaneringsproblemen kunnen wegwerken.

  De geldverslindende bouw van de nieuwe politiecentrale is ondertussen volop aan de gang.

  Momenteel voltooid en operationeel (aanvang 2009).

  Wie belhamels standpunt ter zake nog even wil bekijken kan
  hier klikken.

   

   

   

   

  Kent u hem nog, onze oude vertrouwde gasketel ?

  gasketel Schoten
  © belhamel


  Raymond Dieltjens

  Raadslid Dieltjens dividendenjager?

  Deze SPA-verkozene ontpopt zich graag als deskundige op het gebied van intercommunales. Nu de gemeente een flink pak inkomsten uit dividenden dreigt mis te lopen (o.m. ingevolge de liberalisering van de energiemarkt) moet de heer Dieltjens, te oordelen naar zijn herhaalde waarschuwingen, daar 's nachts van wakker liggen.

  'Gepakt' door zoveel rooie bezorgdheid voor deze kapitalistische dividenden (strikt genomen verkapte belastingen in dit geval!!) vroeg onze nr. 32 met welk doel het geachte raadslid nu eigenlijk heel de tijd in intercommunales heeft gezeteld:

  A: om de belangen van de Schotense consument te verdedigen? of

  B: om via de dividenden de gemeentekas zoveel mogelijk te spekken?

  Knap lastig zo'n vraag voor een bevlogen socialist, dus deelt meneer doodleuk mee dat hij weigert te antwoorden.