ZITTING 28 APRIL 2011

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Eerste en enige spreker vandaag, en dit voor de tweede en dus laatste maal dit jaar, onze belhamel Albert Leenaerts met twee puntjes:

Punt 5: HARMONISATIE HULPVERLENINGSZONES

Zeer geachte raadsleden en andere,

Wij vragen ons af welke gevolgen deze HARMONISATIE heeft voor ons eigen brandweercorps betreffende ‘het oefenbeleid, de aankoop van materialen en het verlenen van bijstand’.
Maak dit eens concreet, bvb i.v.m. punt 6 van deze agenda: "Verlenging en aanpassing aankoopprogramma brandweermateriaal 2002 – 2007" en de voortdurende verlenging hiervan.

Ten tweede: wat is de bedoeling van het willen invoeren van een rechtspersoonlijkheid voor deze hulpverleningszones en wat behelst de lopende klacht bij de Raad van State, staan wij daar achter of hebben wij misschien andere bedenkingen?

Ten derde: wij zitten in de zone 3 RAND met 22 gemeenten uit de provincie, gaande van Essen bij de Nederlandse grens over Zandhoven tot Kontich, maar Aartselaar trekt er uit.

Is dergelijke zone Rand niet iets te groot om overzichtelijk en coördineerbaar te blijven?

Ik herinner mij nog levendig de argumentatie tégen een politiezone met och arme twee gemeentes, namelijk Schoten-Brasschaat, die mijns inziens –en daar blijf ik bij- wel zuiniger en efficiënter zou geweest zijn.

Zoals steeds kijk ik met een visademke uit naar uw verhelderende antwoorden.

Onze belhamel Albert Leenaerts zit nog steeds met zijn visademke op de uitkijk!

Naar loffelijke gewoonte vertikken de collegeleden het om ook maar enige vorm van reactie te geven. Dus ook van antwoorden op de pertinente vragen is in de verste verten niets te bespeuren, ook niet tijdens de behandeling van dit punt in de zitting!

Wat een cynische arrogantie van zogenaamde demokraten die straks hun verkiezingsfolders weer gaan vullen met artikels over hun openheid, luisterbereidheid en inspraakmogelijkheden voor de burger....

Punt 14: OPMAAK LANDSCHAPSBEHEERPLAN EN BOSBEHEERPLAN GEMEENTEPARK

Graag vernamen wij uw visie op het Gemeentepark, is deze:

  1. Zoveel mogelijk profijt doen, t.t.z. subsidies binnenrijven? Wat zeker niet oneerbaar is uit budgettaire overwegingen.

  2. De vrije natuur een kans geven en de zaken dus op hun beloop laten waardoor diverse autochtone soorten zich, al dan niet gestimuleerd, een habitat weten te veroveren?

  3. Grotendeels utilitair, gericht naar de mogelijkheid om allerlei festivals in te richten, sport-en spelmogelijkheid te voorzien, fit-o-meters, bosloopparcours, eventueel een hondenweide (jaja) enz.?

  4. Of is het voornamelijk schoonheid creëren? Historisch zoals ten tijde van de Schetshoeve met agri-CULTURA of aansluitend bij de het Kasteel een Parkfunctie met oorspronkelijke Franse of Engelse tuin, geometriek, beelden, ingevoerde planten en dies meer?

En denk nu niet dat ge al deze vliegen in één klap kunt slaan door er een ratjetoe van te maken.
In de marge vragen wij ons af waarom ‘t Zurkelbos niet in deze opmaak betrokken wordt; reden?

Om de vierde visie der SCHOONHEID te onderbouwen raden wij u sterk de lectuur aan van: ‘Het schone’ van Hans-Georg Gadamer met als ondertitel: "Dankzij het schone lukt het op den duur zich de ware wereld opnieuw te herinneren."
Dat is de weg der (hermeneutische) filosofie.

Wie herinnert zich hierbij nog het overweldigende kathedraalbos dat ons het hogere streven der Gotiek aanschouwelijk miek en waarin het gedicht van René de Clercq U, binst ‘n herfstigen dag, den sluier licht:

Kom niet onder hooge boomen
die klein zijt en niet groeien kunt,
wien alleen een haastig droomen,
een ontrouw denken is gegund.

Een aantal raadsleden is hier kortelings op zijn strepen gaan staan om dé Schotense bevolking ‘exclusief’ te vertegenwoordigen. En dit tegenover twee lastigaards op de publieke tribune die hún spreekrecht uitputtend wisten aan te wenden om het debat telkens weer op gang te trekken.
Een en al vreugde bij onze fluweelzitters
Wij zijn benieuwd hoe dié raadsleden vandaag hun zitpenning menen te moeten ‘verdienen’.

Ook hier niet de geringste reactie van onze fluweelzitters!

 

 

 

 MET DE VOETEN ONDER TAFEL

Voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de intercommunales Integan, AWW, Iveka en IKA moesten de nodige geheime stemmingen gehouden worden (agendapunten 2 & 3) ter aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden.

We volgen deze stemmingen nu al enkele decennia en steeds zijn het de politieke vriendjes uit de meerderheid die de eer en het genoegen te beurt valt om de voeten onder tafel te schuiven voor den afsluitende dis... Want voor de agenda van deze vergaderingen is er nauwelijks belangstelling. Ook voorstellen vanuit de publieke tribune om bepaalde heikele onderwerpen op die vergaderingen door onze afgevaardigden te laten aankaarten werden in het verleden steevast genegeerd.

Het is dus duidelijk dat daar geen pottenkijkers met enige expertise of kennis van zaken welkom zijn, alleen dociele ja-knikkers.uit de pijp komen!

Overigens is het ondertussen ook stilletjes aan tijd dat onze bestuurders nog eens uit hun pijp komen voor een verslaggevingsronde over hun intercommunales!
Twee maal per jaar dient dit te gebeuren, dames en heren bestuurders... en ondertussen is het alweer 8 maanden geleden dat we nog iets van jullie vernomen hebben.

Weer niet zoals in het verleden beginnen poteren, hee.ZOVEELSTE ABUUS

Vandaag (onder punt 7) moet alweer een reglement aangepast worden wegens foutieve benaming. In het retributiereglement op het innemen van standplaatsen op openbare markten, feest-, avond- en andere markten is de term "belastingplichtige" geslopen...

En aangezien een retributie geen belasting meer genoemd mag worden moet dat een "retributieplichtige" worden.

Ons niet gelaten, hoe het kind ook mag heten, retributie of belasting:
betalen zullen we!


ANN PYCKE (CD&V-NVA): BIETERKES SPAREN ?

Bij punt 8 krijgt de gemeenteraad de geactualiseerde versie van het LSB (Lokaal
S
ociaal Beleidsplan) ter goedkeuring voorgeschoteld samen met de tussentijdse evaluatie.

Raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) herinnert schepen van Sociale Zaken Ann Pycke eraan dat zij destijds hoog scoorde met haar verkiezingsbelofte haar tanden te zullen zetten in de installatie van een GEZINSCONSULENT.

Spreker betreurt dan ook dat in het onderhavige plan nog steeds geen aanzet is te OCMW-voorzitter Ann Pycke (CD&V-NVA)bespeuren naar de installatie van een dergelijke consulent....

Een verraste Ann Pycke moest toegeven dat er een vlotte communicatie bestaat tussen de VB-Vlott raadsleden van gemeente en OCMW: "want deze opmerking werd twee dagen geleden ook reeds in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gemaakt, maar" zo voegde ze er triomfantelijk aan toe "er werd daar geen stemming over gevraagd".

"De installatie van een gezinsconsulent staat tenslotte niet in de beleidsnota van deze coalitie" zo ging de schepen verder "een welzijnsambtenaar kan ook prima diensten bewijzen maar het belangrijkste nu is de evaluatie van het LSB van 2 jaar geleden".

De schepen wenst dus duidelijk haar bieterkes nog even te sparen.


CONFORMITEIT ZOEK !

Volgende opmerking betreffende dit LSB kwam van ons VB-Vlott raadslid Patrick Molle. Hij wenste te weten of in het voorliggende LSB de aanpassingen reeds opgenomen waren die in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vorige dinsdag waren doorgevoerd op voorstel van onze VB-Vlott-OCMW-fractie.

Bleek niet het geval. Maar volgens schepen Ann Pycke kon dit geen probleem zijn omdat het hier slechts schrijffouten, foute data en niet-geactualiseerde zinsneden betrof...

Ja, natuurlijk, want voorstellen om inhoudelijke aanpassingen door te voeren werden steevast van tafel geveegd.

Zo ook ons voorstel om meer aandacht te besteden aan onze eigen mensen in problematische armoede in plaats van steevast in eerste instantie die 'arme' asielzoekers naar voor te schuiven die tenslotte niet alleen prioritair behandeld maar ook nog overvloedig gepamperd worden en dan nog eens serieus in de watten worden gelegd door allerlei vzw's met hun welzijnswerkers, straathoekwerkers, interculturele bemiddelaars en gespecialiseerde advocaten.


LANDSCHAPS- EN BOSBEHEERPLAN VOOR GEMEENTEPARK

Ons bestuur heeft zo'n € 15.000 aan kredieten voorzien voor de opmaak van zulk een plan.

Het Schotense gemeentepark is 23,5 ha groot.

18,77 ha (waarvan 12,45 ha bos) is beschermd als landschap.

Een kleine 5 ha wordt ingenomen door sportinfrastructuur en valt niet onder de bescherming.

Grootste probleem van ons gemeentepark is de gestage druk van de sport en de evenementen (festivals, Scheldeprijs e.a.).

De aanleg van een bestrating ten behoeve van sport en evenementen heeft van ons park helemaal een miskleun gemaakt.
De verzinkbare paaltjes aan de toegang langs de Papenaardekensstraat die normaal de toegang drastisch dienen te beperken voor gemotoriseerd verkeer staan haast continu verzonken in de grond...

Ten behoeve van de vroegere "festihal" werd onder het mom van opruiming van zieke bomen geleidelijk een heel plein kaal gekapt en dat wordt nu wel eens gebruikt als sportoefenterrein... een voorbode van inlijving bij de sportinfrastructuur?

Ruimte voor festihal en sport...

Het bosgedeelte in de hoek aan het kruispunt Deurnevoetweg en Papenaardeken wordt dan weer danig ontsierd door het tracé van enkele ethyleenpijpleidingen en aan de andere kant tegen de Braemstraat wil het maar niet lukken om voor het vroeger zo mooie kathedraalbos een deftige nieuwe invulling te realiseren.

Problemen genoeg dus voor ons park + dan nog de zinnige vragen van onze spreekrechtbeoefenaar... kon echter niet beletten dat heel dit punt 14 er in recordtempo werd doorgejaagd zonder noemenswaardige bespreking en zonder de reglementair verschuldigde antwoorden op de vragen uit het publiek.


GEMEENTERAAD OPDOEKEN ?

Toen onze VB-Vlott-fractieleider Piet Bouciqué zich tijdens behandeling van punt 15 (Definitieve vaststelling RUP Veerhuisdreef) liet ontvallen dat ook hier weer een Paul Valkeniers geen voorstander van vlot GECORO-adviezen opvolgen!belangrijk en goed onderbouwd advies van de GECORO ter zijde werd geschoven, kwam voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) met een wel zeer markante uitspraak:

"Als we al die adviezen moesten opvolgen dan konden we deze gemeenteraad wel opdoeken".

Volgens de voorzitter is een gefundeerd advies van specialisten dus ondergeschikt aan het stemgedrag van een gemeenteraad voor het merendeel bevolkt met kritiekloze en ja-knikkende partijvolgelingen?

 

Mia en Luc op post met de RK-steunkaarten

Haast vergeten:

Zoals ieder jaar was het Rode Kruis op post om de raadsleden de RK-steunkaarten aan te bieden.

 

Dit jaar waren het Mia en Luc die op vinkenslag stonden.

 

 


16.05.2011