ZITTING 25 JUNI 2009

in het midzomerzonnetje

Net als vorige jaren baadt de zaal bij de start van de junizitting in een avondlijk midzomerzonnetje.
Veel tijd voor lyrische beschouwingen was er niet, want er stonden niet minder dan 39 agendapunten te wachten op behandeling ....

Eerst het spreekrecht: nr. 32 bijt de spits af:

Punt 14: AANPASSING STATUUT GROS

In artikel 9 lezen we, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, dat de zittingen openbaar zijn met spreekrecht. De voorwaarden om te mogen spreken zijn op te vragen bij de GROS-secretaris….
Was dat nu echt onoverkomelijk om die enkele regels voorwaarden mee af te drukken of is er misschien een hele batterij voorwaarden voorzien om te voorkomen dat er al te kritische vragen opduiken over de vele miljoenen die nooit bij de hulpbehoevenden terecht komen maar verdwijnen in de zakken van een legertje overbodige en overbetaalde westerse consultants?
Of over de miljoenen die in het kader van de hoog geroemde sensibilisatie aangewend worden om onze eigen Vlaamse mensen ter zake een schuldcomplex op te lepelen?

Over naar de visietekst: hier en daar erg bedenkelijk!
Neem nu de derde alinea: “… en ons westers denken, dat nu nog de boventoon voert, zal stilaan maar zeker in vraag worden gesteld door andere waarden en opvattingen, die elders heel normaal zijn…” Is de Gros hier misschien ons
Dhimmistatuut mee aan het voorbereiden?

Midden op bladzijde 3 is dan weer sprake van samenwerking tussen ons multiculturele Volksdansfestival en de NGO’s…. hola, de multiculturaliteit van dit festival is wel van een heel andere orde! Hier ligt de nadruk op traditie, eigenheid en verscheidenheid, terwijl de NGO’s hier te lande onverkort aansturen op een grauwe smeltkroes-multikul…. Een hemelsbreed verschil.

Ons raadslid Koen Dillen zal bij de behandeling van punt 14 onze spreker overschot van gelijk geven en zal zelf een uitgebreid en deskundig pleidooi houden om mistoestanden en corruptie in het wereldje van de noord/zuid-hulpverlening zo veel mogelijk uit te bannen.
Naar eigen zeggen heeft hij ook hier en daar de wenkbrauwen gefronst bij het lezen van de vernieuwde visie.


Punt 36: ONTBEENDEREN VERSCHILLENDE CONCESSIES BEGRAAFPLAATS


Voor de nieuwelingen hier in de raad even schetsen hoe de ontbeenderingen in Schoten in het verleden verliepen: ondanks een zeer streng lastenboek met het oog op de eerbied voor onze afgestorvenen ontaardde dit ‘ontbeenderen’ telkenmale in een barbaars nummertje industriële grondwerken, waarbij omzeggens alle voorschriften met de voeten werden getreden.
Wie b.v. met klachten over aanstootgevend gedrag en geroep van sommige ontbeenderaars naar de politie stapte werd daar afgeblaft en aan de deur gezet met de waarschuwing van opgepakt te zullen worden indien hij nog tijdens de werken een voet op het kerkhof zou zetten.

Voorts zouden we willen aandringen om eindelijk eens werk te maken van de onder puntje g in hoofdstuk 3 gestipuleerde regelmatige (!) strenge (!) controles op het vervreemden van grafgiften… een ware plaag bij ontbeenderingen zoals bleek in gemeenten waar in het verleden wel werd gecontroleerd. Het weze duidelijk: niet alleen ‘metalen’ maar zeker ook edele metalen en andere grafgiften dienen bij de stoffelijke resten te blijven.

Het
exuberante prijskaartje voor dit onverkwikkelijke schouwspel hebben we door onze sensibilseringsaktie al kunnen terugbrengen tot een aanvaardbaar peil, nu de eerbied voor onze dierbare afgestorvenen nog!

Normaliter zou CD&V hier op de eerste rij moeten staan want de CVP-jongeren hebben ooit
groot alarm geslagen over het gebrek aan respect voor onze overledenen, nee, niet omdat de stoffelijke resten met bulldozers uit hun ‘eeuwige’ rust werden gerukt en moesten rondtollen in grote zeeftrommels… neen, omdat er te veel kamillebloempjes op ons kerkhof floreerden…. Ach, ieder zijn prioriteiten, niet waar?

Zo, mijn 5 minuten zijn nog niet vol, kan ik nog vlug een tekst voorlezen in het ‘Shakespearian English”:

graftombe bij Holy Trinitychurch Stratford-on-Avon

Hopelijk was het enigszins verstaanbaar, het is het grafschrift op de tombe van William Shakespeare en eindigt met:  “en vervloekt is hij die mijn gebeente roert”. Gelukkige man.... want hij ligt niet in Schoten begraven.

Dank voor uw aandacht.

Onze heer burgemeester was ditmaal erg spaarzaam met commentaar; vorige malen kreeg onze medewerker telkens wel enkele smalende en/of spottende opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Duidelijk beterschap dus.

Bij de behandeling van dit punt noteerden we de vraag van ons raadslid Lutgard Mertens die nogmaals aandrong op een stipte naleving van al de richtlijnen en voorwaarden in het lastenboek.

Burgemeester Hendrickx gaat toekijken of alles in orde is! Ja, dan kunnen we op beide oren slapen....

We vermelden er graag bij dat ons raadslid Lutgard in 1994 de allereerste was hier in de raad die het aandurfde om die mensonterende behandeling van onze overledenen aan te klagen.

De beurt aan belhamel Leenaerts om zijn spreekrecht in te vullen:

Punt 32:  ZONNEWERING VOORGEVEL NIEUWE VLEUGEL GEMEENTEHUIS

Geachte Raadleden, vandaag spreken wij voor alle Schotenaren met gezond verstand én cultuur. Wie het hieraan mocht ontbreken kan ik Roger Scruton ten stelligste aanraden, want in-der-daad beschikken wij tegenwoordig over heel wat bouw-kunde, maar de bouw-kunst is hier te lande helaas al jaren in verval. Onze elite ontwerpt geen erfgoed meer, doch slechts technologische hoogstandjes en onzinnige snufjes, meer nog: waardevol erfgoed wordt ter stede door sommige onderontwikkelde geestigaards afgedaan als (horesco referens) “diên ouwen brol”.

Tang op varken van Schotense beeldhouwer Herman CornelisNeem nu de desbetreffende “nieuwe vleugel” die past bij de “oude” zoals Herman Cornelis zijn bebloemde ‘tang op ’n varken’. Dat er bij dezes planning geen rekening werd gehouden met verdwaalde vliegtuigbommen tot daaraantoe, alhoewel, hadden we de Churchilllaan, op het einde van W.O.II Bomber Harrislaan gedoopt, of ergens de herinnering bewaard aan ’n bombardement op ’t oud Gasthuis, dan zou er voor sommige allochtone Schotenaren misschien toch nog een lichtje zijn gaan branden,  maar dat men daar ‘n glazen ‘Visbak’ neerpoot zonder “een storende lichtinval” in rekening te brengen dát doet mij veeleer denken aan de stap-steen-soep methode van generaal Patton waardoor  het aanvankelijk billijke kostenplaatje achteraf wordt ‘bijbestuurd’ zonder dat de onnozele belastingbetaler of het argeloze raadslid in het snuitje heeft dat de kosten-baten analyse zodoende alsnog uit balans geraakt met voorlopig alweer ‘n geraamde 10.224,50 €.
Hoe doen ze het? Tot op de halve € na!

Twee vraagjes: 1) Waarom vraagt ‘men’ gelijkvormigheid met de achtergevel? Misschien is de lichtinval daar wel anders, of zijn er ondertussen betere en goedkopere producten op de markt. Zou iemand ooit vóór- én achtergevel in één esthetische ogenschouw nemen? Wellicht niet, en bovendien is één van de voorwaarden “het zo onzichtbaar mogelijk plaatsen”; zoiets kan zeker tellen als esthetisch ingevulde verwachting.

2) Bij de toepasselijke reglementeringen van het bestek (zo’n zevental) vinden we nergens de Taalwetgeving – herinner u de Franstalige berichten aan het publiek bij vorige werken dus hopen we dat onze schepen van Vlaamse Aangelegenheid ter dezer even alert zal reageren, en als het kan zelfs iets vlugger én zonder aanmaning van onzentwege.

Ons college vindt het niet nodig te antwoorden op de vragen.

Punt 36:  ONTBEENDERING VERSCHILLENDE CONCESSIES BEGRAAFPLAATS

Hiervoor richten wij ons, namens alle plaatselijk-ingezetenen, tot de verantwoordelijke Heer Burgemeester.

Jarén drongen wij er in deze Gemeenteraad en in de Commissie Monumenten en Landschapszorg vruchteloos op aan om bij ontbeendering de teloorgang van waardevolle en tijdsmarkerende grafmonumenten te keren. Op Silsburg was ik onlangs nog getuige van dergelijke barbaarse ontruimingen – mijn excuses voor dé Barbaren want die hadden veel meer grafcultuur dan wij. Hopen geld en verdriet werden zonder verpinken met de bulldozer bijeengeharkt, snel en efficiënt dat wel, maar alleszins ook onbezonnen.

U heeft steeds de mond vol van recyclage? Doe hier dan iets aan, aan al die verspilde energie!  Maar neen, tegenwerking valt de onverlaat ten deel die zulk een grafsteen wil recupereren.

Het begint al met de wet op de privacy die niet zou toelaten om de eigenaars vrij te geven.

Eens die opgespoord zijn én alsnog willen reageren dan claimt onze gemeente het eigendomsrecht op de vervallen concessie. Tenslotte gaat er een ontbeendering overlangs die de grondstabiliteit ondermijnt waardoor de luttele resterende zerken verder verzakken en dreigen in te storten.
Wij vragen ons in gemoede af welke plannen ‘men’ heeft om zulke zerken van vervallen concessies die niet worden ontruimd, te behoeden voor een stuitende aftakeling.

    

GEMEENTEONTVANGER OP DE KORREL GENOMEN DOOR H.H.

Bij de behandeling van punt 7 blijkt een en ander niet tijdig klaar gekomen.... (op de agenda stond de voorlegging van begrotings- en resultatenrekening 2008 en balans per 31 december 2008).

Een lichtjes opgewonden burgemeester vraagt of iedereen akkoord gaat met een dringende verwittiging aan het adres van de ontvanger: "de rekeningen moeten klaar zijn vóór einde juli ten einde ze in september aan de raad te kunnen voorleggen."
O.K. tot hiertoe, maar wat onze edelachtbare er nadien nog aan toevoegde leek ons toch meer iets voor de gesloten zitting. Uitspraken als "Indien ge bij hem geen duidelijke deadlines stelt, komen we hopeloos te laat" en "die ziekte heeft er niets mee te maken, want hij is ziek geworden toen de rekening al klaar moest zijn" horen ons inziens niet thuis op een openbare zitting.

Enfin, onze burgervader kreeg zelf in het snuitje dat hij op glad ijs kwam en verklaarde vlug straks op de geheime zitting meer uitleg te zullen geven.

Ingevolge een tussenkomst van ons raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) kwamen we zowaar ook nog aan de weet dat er ondertussen al een vervanger was aangesteld: art. 81 laat inderdaad toe een waarnemend financieel beheerder te installeren.


Chris Ravijts aan het woord (veeg met muis over de foto)NAAR EEN PROACTIEF HORECA- EN EVENEMENTENBELEID

Uiterst zeldzaam: een back-bencher van de meerderheid die zich mengt in de debatten...
Dit was het geval met Kristel Ravijts (CD&V-NVA) die kort tussenbeide kwam om toelichting te verstrekken bij punt 8: "Horeca- en evenementenloket".

Deze procedure voorziet het aanbieden van een 1-loketfunctie voor de centralisatie van alle aanvragen om een horecazaak te starten of om activiteiten te organiseren.
Alsook begeleiden van de aanvragen, communiceren met uitbaters en organisatoren en de opmaak van een Schotense horeca- en evenementengids.


<<hoe lang nog wachten op een eerste loopweide in Schoten?

GEEN HONDEN MEER IN NATUURGEBIED 'HET WIJTSCHOT'

Om het bezoek aan natuurgebied 'het Wijtschot' in goede banen te leiden en om verstoring te voorkomen werd een duidelijk toegangsreglement opgenomen in het politiereglement (punt 15: Aanpassingen Politiereglement: b.)

Met of zonder leiband: honden gewoon verboden.
Uiteraard een verantwoorde maatregel voor een natuurgebied.... er is echter een maar: in Schoten wonen en leven er behalve hazen, reeën en fazanten ook nog een pak hondenliefhebbers met hun lievelingsdieren. Wij vragen ons in gemoede af wanneer ons bestuur nu eindelijk eens werk gaat maken van enkele mooi uitgeruste hondenloopweiden binnen onze gemeente!
In Schoten staan we op dit gebied nog nergens.

We weten het: onze huidige vroede vaderen en moederen zien meer heil in het ontwerpen van sites voor appartementsbouw.... de grijze hersencellen binnen het schepencollege (hopelijk zitten er daar niet alleen zemelen onder de hersenpan) zullen dringend ook eens moeten broeden op een oplossing voor de problemen rond het totaal ontbreken van enige hondenweide-infrastructuur.

Het is daarbij niet verboden de eertijdse voorstellen van oud-gemeenteraadslid Albert Leenaerts van onder het stof te halen.
Bekijk in dit verband nog kort even ons "beloftendossier" bij vorige gemeenteraadsverkiezingen.


VANAF NU KRAANTJESWATER OP DE GEMEENTERAAD ?

In punt 39, laatste punt van de publieke agenda, wordt de gemeenteraad verzocht mee te stappen in de PIDPA-campagne 'DrinkWater'.

Schepen van Financiën Vera Smets (CD&V-NVA) vond dat raadsleden in tijden van crisis best een voorbeeldfunctie mogen vervullen. Dus goedkoop eerst.

Vanuit het college werd opgemerkt dat kraantjeswater zo'n 2000 maal goedkoper is dan flessenwater, wat bij ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) een stekelig-ludieke vraag losweekte: "... die berekening, was dat met de gemeentelijke saneringsbijdrage mee inbegrepen?" Dat was raak, Jos!

Ons raadslid Koen Dillen (VB-Vlott) had enig bezwaar tegen deze gang van zaken en vond o.m. dat de vrije keuze moest bewaard blijven. Hij vermeldde ook statistieken die uitwezen dat de kwaliteit van ons drinkwater niet altijd even voorbeeldig is.

Een spuiter hoorden we nog het voorstel lanceren om dan maar midden in de raadzaal een drinkwaterfonteintje te installeren....

Onze redactie voegt er graag aan toe dat de laatse decennia de waterzuivering te kampen heeft met een groeiend probleem van pesticidenresiduen in het drinkwater! Moeilijk te verwijderen.
We zwijgen dan nog over de toenemende aanwezigheid van hormonale residuen (o.m. door de 'pil') in onze watervoorraden.


TOEMAATJE:

een mededeling van uw bestuur

... en zou dat laatste alleen van toepassing zijn op eendjes ??


Al onze bezoekers wensen we een stralende vakantie.
Tot kijk in september voor nieuwe gemeenteraadsverslagen.