ZITTING 26 MAART 2009

 

Belhamel Albert Leenaerts bijt de spits af.

Punt 3: BELASTINGEN EN RETRIBUTIES.
e) Retributie gebruik materialen cultuurdienst: retributie op het gebruik der wijklokalen.

Vanavond spreek ik hier in naam van alle Schotense culturele verenigingen die van deze accommodaties kunnen gebruik maken, en voor dewelke alle onkosten doorwegen naar de continuïteit van hun bestaan, waardoor het derhalve aangewezen is om de tarieven en de voorwaarden in dit reglement binnen redelijke perken te houden.

Als ge het zelf zo mooi kunt formuleren dan verwijt ik u: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden!
Op een paar jaar tijd verviervoudigde deze retributie voor de wijklokalen per dagdeel van 7,5 € naar 15 € en zelfs tot 30 €, en dan moogt ge nog geen inkomgeld vragen of buiten de gemeente gevestigd zijn, want dan betaalt ge algauw 100 €. Nu moet ge weten dat gelijkaardige accommodaties door de gemeente Wijnegem , toch niet bepaald een achterlijke gemeente, gratis, hoor goed, GRATIS, worden aangeboden aan de verenigingen die zich willen inzetten voor de cultuurverspreiding in hun gemeente.

Sinds ik daar secretaris ben geworden van de gepensioneerden kom ik dat allemaal te weten, en ik wil u  gerust eens rondleiden in het cultureel centrum ’t Gasthuis, of  in De Schuur, of in De Boerderij, of in het voor ons te restaureren Lazaret, ouderwets-goedkope gezelligheid troef.

Daarom zouden wij u met aandrang willen vragen om de Wijklokalen gratis of tegen de oude prijs aan te bieden, of minstens een speciale regeling uit te werken voor de Schotense culturele verenigingen die zich zonder winstbejag willen inspannen om die lokalen te nutte te maken, want nu missen ze hun doel, en dat kost óók geld aan de belastingbetaler; maar roep daar dan alstublieft weer geen administratieve rompslomp voor in leven, want dat is nóg zo’n afknapper voor vele goedmenende vrijwilligers.Onze edelachtbare over de prijs van de wijklokalen

 

 

Onze heer burgemeester kon niets anders dan wat rond de pot draaien toen ons raadslid Ann Boden deze problematiek van de veel te dure wijklokalen nogmaals ter discussie stelde bij de behandeling van dit punt 3 in openbare zitting. We noteerden speciaal deze markante uitspraak van onze edelachtbare: "hoe meer kandidaten er opdagen des te goedkoper kunnen we de wijklokalen ter beschikking stellen van de verenigingen.....". Jammer dat er niet bijgezegd werd hoe hij die 'meer kandidaten' ging aantrekken... zal zeker niet lukken met de huidige tarieven.

 

Punt 4: TOEKENNING GEWONE TOELAGEN 2009.

Nu spreek ik in naam van alle onbezoldigde vrijwilligers die zovele verenigingen ter stede draaiende houden, en die wellicht nergens in ‘zetelen’.
Wat ons een beetje stoort zijn al die werkingskosten voor alle mogelijke verenigingen en raden.

Neem nu: VVV Voorkempen: 3.000 €, SCOT  1.860 €, Toeristische federatie provincie Antwerpen: 1.950 €, Regionaal Landschap De Voorkempen: 4.487 €. Ieder met z’n hymne, ieder met z’n vlag… ge kent dat liedje… alles bijeen zo’n slordige 10.800 €  werkingskosten.
Is daar nu echt geen samenwerking mogelijk om Schoten toeristisch te promoten? Pas op, dit is zeker geen kritiek op de goede werking van deze verenigingen als dusdanig, maar zien wij door de bomen het bos nog wel?

Dan komen we bij al die raden. Weet ge dat die aan werkingskosten alleen al van deze gewone toelagen voor 14.000 € opslokken? Sè, dat begrijp ik echt niet, de GROS  krijgt hier in puntje s) 3.320 € voor werkingskosten en 21.500 € voor lokale initiatieven. Als ik mij nog goed herinner uit mijn seminarietijd lagen die verhoudingen bij de Spekpater toch enigszins anders, maar ja, de seminaristen laten zich tegenwoordig wellicht ook niet meer gratis inspannen.

 

Volgende spreker is nr. 32.

Punt 10: MILIEUJAARPROGRAMMA 2009

Afval, productgebruik, water, hinder, energie, mobiliteit, natuur, bodem, duurzame ontwikkeling... geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, allemaal mooie milieuonderwerpen maar over ruimtelijke ordening weinig of niets, ofschoon een uiterst belangrijk milieucriterium in een gemeente onder verstedelijkingsdruk.

Alleen onder 1.2.6 heb ik wat gevonden over toezicht op sloopwerken.... en ja, de voorbije maanden hebben we hier kunnen vaststellen dat dit in de praktijk een lachertje is gebleken. Met voor de politieke vriendjes bliksemsnelle regularisatie.

Voorts had de milieuraad van 16 maart aangedrongen om het probleem Bonte Hanek expliciet op te nemen in dit MJP 2009. Dit is blijkbaar niet gebeurd.

Tijdens diezelfde raad werd ook de illegale ontbossing in domein De Beukelaar aan de kaak gesteld. We durven van harte hopen dat het hier weer niet met een vlotte regularisatie zal aflopen!

In 4.1.1 (pesticiden) treffen we dan weer prachtig proza aan over de goede bedoelingen van ons bestuur, maar er staat nergens bij dat Schoten er als de kippen bij is als het erop aankomt uitstel of uitzonderingsmaatregelen te kunnen verkrijgen op de pesticidenwetgeving.

In 6. gaat het over energie en tot mijn grote verbazing zijn de oproepen en mooie intenties uit vorige versies rond besparingen op onze nutteloze en energieverslindende nachtverlichting compleet verdwenen. Blijkt zelfs dat die verkwistende nachtverlichting nog steeds niet is opgenomen in de energieboekhouding en dit alles ofschoon de raadscommissie milieu en duurzame ontwikkeling uitdrukkelijk speciale aandacht had gevraagd voor deze problematiek.

Ons eindoordeel: daar is flink aan gewerkt aan dit milieujaarprogramma maar blijkbaar is de politiek erin geslaagd de heetste aardappels toch weer even terzijde te schuiven.

Een heel ander onderwerp nu: software licenties. Punt 17: AANKOOP ADOBE MASTER COLLECTION.

Een vraag over de gunningscriteria uit het bestek: welke zin heeft het hier om 50% der te behalen punten toe te kennen aan de kwaliteit als er maar één product van één merk in de running is?

Waartoe dient trouwens heel deze gunningsprocedure als ik lees dat er uiteindelijk maar één leverancier (Sumika) zal aangeschreven worden?

Helemaal koosjer lijkt me dit niet. Wie de moeite heeft genomen de prijslijst van Adobe even te raadplegen moet toch gezien hebben dat Sumika de prijs van de studentenversie heeft opgegeven en de anderen de prijs van de academische licentie. Hier valt dus geen prijsvergelijking te maken.

Mij niet gelaten als ons bestuur langs deze sluipweg profijt wil doen bij de aankoop, maar wees dan wel correct tegenover de andere aanbieders en vraag daar ook de prijs van de studentenversie.

Nog kort even de aandacht vestigen op het feit dat op bladzijde 9 (technische bepalingen) van het bestek niet vermeld staat dat de CS4 (de jongste uitgave) wordt verwacht, gelieve dit aan te vullen anders zit straks onze academie misschien nog opgescheept met een verouderde versie. Er zit namelijk een groot verschil in met de CS3, de Flash CS3 b.v. werkt voor 'motion tweens' nog via de omslachtige omweg van symbolen en instanties op de tijdlijn, terwijl de CS4 met objectgeörienteerde tweens werkt. Erg belangrijk want de pakketten zullen hoofdzakelijk voor onderricht in de animatie gebezigd worden.

Mag ik dus vragen het bestek aan te vullen met de juiste aanduiding CS4 en tevens een eerlijke prijsvergelijking te maken, geen appelen met citroenen vergelijken...

Met dank voor uw aandacht.

 

De opmerkingen en suggesties betreffende het milieujaarprogramma werden compleet genegeerd door de raad. Voor de aankoop van de software kwam er wel reactie: Groen!raadslid Eric de Swaef vroeg om terdege rekening te houden met de opmerkingen uit het publiek. Voorzitter Valkeniers stemde hiermee in. Alvast bedankt Eric.

Onze redactie ontving per e-post een vermanend schrijven van ICT-schepen Kurt Vermeiren i.v.m. dit laatste punt.

We publiceren het hier volledig en zullen zo haast mogelijk reageren als we het beloofde officiële antwoord toegestuurd hebben gekregen.

Klik op de geel gemarkeerde linken, ze geven korte commentaren van onze webredactie.

Subject:
From: kurt.vermeiren@schoten.be
To: Leenaerts_Albert@hotmail.com
Date: Tue, 31 Mar 2009 11:03:45 +0200


Beste,

Naar aanleiding van jullie tussenkomst heb ik ook uw website bezocht.  Tot mijn grote verbazing vond ik daar volgende stelling

'Helemaal koosjer lijkt me dit niet. Wie de moeite heeft genomen de prijslijst van Adobe even te raadplegen moet toch gezien hebben dat Sumika de prijs van de studentenversie heeft opgegeven en de anderen de prijs van de academische licentie. Hier valt dus geen prijsvergelijking te maken.
Mij niet gelaten als ons bestuur langs deze sluipweg profijt wil doen bij de aankoop, maar wees dan wel correct tegenover de andere aanbieders en vraag daar ook de prijs van de studentenversie.'

Indien U de website van Sumika bezocht hebt dan had U ook kunnen vaststellen dat op deze site een aanbod staat (software voor scholen = academic) voor de Adobe Master collection ter waarde van 563 €/licentie.  Systeembeheer is erg nauwgezet, ook wat het licentiebeheer betreft, en waakt er nauwlettend over dat, daar waar de gemeente betrokken is, steeds de juiste licentiepolitiek gevolgd wordt.  Vanuit deze licentieproblematiek en de functionaliteit werd/wordt daarom ook zeer regelmatig gekozen voor 'open source' toepassingen die ons als gemeente onafhankelijker maken van software leveranciers.  Deze politiek wordt niet alleen intern gehandhaafd maar  de voordelen ervan worden ook regelmatig gecommuniceerd naar de burgers toe.

De gunningsprocedure was volledig in afspraak met de ontvanger, die zoals U ongetwijfeld weet, steeds waakzaam is en erg correct is in zijn adviseringen qua te volgen procedures.

Ik heb geen enkel probleem met vragen over verduidelijking of extra informatie. De toon van de vermelding op uw website is echter op zijn minst subjectief te noemen.  Uitgaan van veronderstellingen alvorens de info verkregen te hebben is voorbarig.  Graag had ik dit dan ook gezien dat U een rechtzetting zou plaatsen.

Het officiële antwoord zal U eerstdaags ontvangen.

M.v.g.


Kurt Vermeiren
ICT - Schepen
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
tel. 036800985
gsm: 0479502324
e-mail: kurt.vermeiren@schoten.be

Onze voorzitter Albert Leenaerts wenst niet langer te wachten op het 'officiële antwoord' en brengt hieronder een korte reactie.

Bedankt honorabele schepen voor de zorgvuldigheid waarmee gij onze webstek uitpluist.

Jammer dat er op de openbare zitting zo weinig reactie komt van uwentwege (en van het College) op dergelijke tussenkomsten in het kader van het spreekrecht en dat jullie het nog nooit de moeite vonden om ter plekke en terstond te antwoorden, ook al zijt ge daar reglementair toe verplicht.

Achteraf komen janken lijkt ons niet de juiste tactiek. Een woordje uitleg of toelichting tijdens de zitting had dit misverstand makkelijk kunnen uitklaren.
 
We wensen het politieke spel correct te spelen en heb onze medewerker Herwig dan ook opdracht gegeven zo vlug mogelijk na het binnenlopen van uw 'officieel antwoord' zich hier op deze webpagina te verantwoorden.

Albert.


We ontvingen van onze gemeentelijke systeembeheerder de heer Jan Verlinden 2 PDF-afbeeldings-bestanden, één met zijn toelichtingsnota voor de raadsleden en een tweede met zijn opmerkingen betreffende de tussenkomst van onze medewerker Herwig Vereyken.

2 maart 2009

Nota aan de gemeenteraad

Aankoop van softwarebundel "master collection" voor ABK

De Academie voor Beeldende Kunsten biedt in Schoten een unieke opleiding aan "Digitale Beeldvorming en Animatiefilm", waarvoor méér inschrijvingen zijn dan er plaatsen kunnen aangeboden worden.

Om deze opleiding qua kwaliteit optimaal te kunnen organiseren is de aankoop van specifieke pakketten noodzakelijk: photoshop, indesign, illustrator, flash, flipboom, premiere. Dit zijn pakketten om aan fotobewerking te doen, opmaak posters/folders, filmbewerking,... dat allemaal kadert in een hoogwaardige opleiding beeldende kunsten.

Deze pakketten kunnen in een "suite" (bij Adobe is dit de "master collection") worden aangekocht zodat de totaalprijs veel goedkoper uitvalt.

Bovendien kunnen scholen deze pakketten aan zéér sterk verminderde prijs aankopen bij Sumika in Kampenhout. Nergens kunnen deze pakketten goedkoper aan die prijzen worden aangekocht.

Een voorbeeld: prijs van één pakket master collection cs4 nl mac (academic licence - leerkrachten / docenten)

Het Computerwinkeltje:         1.340 euro
Academic Box:                       1.390 euro
Sumika:                                       563,52 euro

Voor dit project is op het budget 2009 een bedrag voorzien van 12.100 euro (20 pakketten).

Jan Verlinden, systeembeheerder

6 april 2009


Antwoord aan de heer Vereyken met kopie aan de heer De Swaef, gemeenteraadslid.

Betreft: aankoop Adobe - licenties voor de kunstacademie

In de opmaak van het bestek is wel degelijk rekening gehouden met de laatste versie van Adobe licenties én met inachtneming van de strenge regels van de wet op de overheidsopdrachten:

- de prijs die ik heb opgegeven in de begeleidende nota aan de gemeenteraad gaat duidelijk over de laatste versie, CS 4 (kopie nota in bijlage). Op de website van Sumika is dit expliciet ook zo
vermeld (http://www.sumika.be/R_Software/software.ihtml). De prijs voor een oudere versie zou nóg lager liggen, maar uiteraard is het onze bedoeling om over de laatste versie te beschikken.
In die zin hebben wij trouwens de computers in de kunstacademie méér werkgeheugen bezorgd (van 1 Gb ram naar 3 Gb ram) juist met de bedoeling dat deze laatste versie zonder problemen kan gebruikt worden op deze pc's.

- de opgave van de prijzen in de begeleidende nota is eveneens gebeurd op basis van de laatste versie, CS4. Dit staat wel degelijk uitdrukkelijk in de nota vermeld. Die prijzen kan men verifiëren op de website van Het Computerwinkeltje : http://www.hcw.be/p.aspx?p=P0089.
Op de site van Academic Box is de prijs voor de academic licence niet online beschikbaar. Dat is wél het geval voor de studentenlicentie én de leraarslicentie. Ik heb de prijs opgegeven voor de leraarslicentie (staat ook uitdrukkelijk in mijn nota aan de gemeenteraad vermeld).
Dat kon ook omdat dit geen prijsvergelijking conform de wet op de overheidsopdrachten was: dit was gewoon een motivatie waarom er één aanbieder ZEKER de goedkoopste was en er dus ook maar één kandidaat wordt aangeschreven voor een concrete offerte voor het opgemaakte bestek.

- de opgegeven prijs van Sumikà in die nota aan de gemeenteraad is ook gebeurd op basis van de "academic licence" van deze master collection van Adobe. Dit wil zeggen: een licentie die kan gebruikt worden door de scholen. Het klopt dat er ook een licentie is voor enerzijds studenten en anderzijds leraren. Dat staat ook duidelijk op de site van Sumika vermeld: de prijs van 563,52 euro staat onder de rubriek "software voor scholen". De andere prijzen (student en leraar) staan onder de rubrieken "Software voor leerlingen (niet-commercieel thuisgebruik)" en "Software voor leerkrachten (niet-commercieel thuisgebruik)". Die verschillende versies verschillen inderdaad sterk in prijs maar de vergelijking met de firma Het Computerwinkeltje is wel degelijk gebeurd op basis van de laatste versie én de juiste licentie voor schoolgebruik : een studentenlicentie kan hier niet gebruikt worden voor schoolgebruik - dat zou betekenen dat de gemeente op illegale wijze goedkope goedkopere licenties zou inzetten waar dat niet is toegestaan!
De vergelijking met de firma Academic Box is eveneens gebeurd op basis van de versie CS4 maar wel tegenover de leraarslicentie (academische licentie is online niet beschikbaar).

De firma Sumika heeft een overeenkomst met verschillende softwareleveranciers om aan scholen en bibliotheken hun software aan sterk verminderde prijs aan te bieden. Om aan alle regels van de wet op de overheidsopdrachten te voldoen, heb ik het advies ingewonnen van onze ontvanger, de heer Herman Martens. Hij heeft bevestigd dat een investering van méér dan 5.500 euro netto automatisch de bevoegdheid is van de gemeenteraad, ongeacht het aantal aanbieders.
Op zijn advies is er een bestek opgemaakt met motivatie van slechts één aanbieder. Ik denk dan ook dat in dit dossier minutieus alle regels van de wet op de overheidsopdrachten tot in detail zijn gevolgd geworden.

Ik denk ook niet dat in het bestek nog de precisering "CS4" hoeft bijgevoegd te worden : de prijs van Sumika is éénduidig die van de versie CS4 en er is maar één aanbieder in dit dossier.
De specifieke vermelding CS4 houdt trouwens juist een risico in van verouderde versies : indien ondertussen de versie CS5 zou uitkomen, dan zouden wij precies niet over de laatste versie kunnen beschikken .. !!

Jan Verlinden, systeembeheerder.


Onze medewerker Herwig bedankt vooreerst de heer Verlinden voor zijn uitvoerige toelichting en doet hieronder zijn relaas.

Eerst even verduidelijken waarover heel deze problematiek handelt.

Het gemeentebestuur wenst voor de Academie Beeldende Kunsten 20 softwarepakketten aan te kopen van de softwarefabrikant Adobe, namelijk de Master Collection creative suite 4. (Software nodig voor foto-, film- en klankbewerking, animatie, voorbereiding drukwerk, bouwen van webstekken, ontwerpen van affiches, logo's enz.

Indien de softwareprogramma's uit zo één pakket afzonderlijk zouden aangekocht worden zitten we al vlug boven de 10.000 euro.

Als pakket aangekocht schommelt de prijs rond 3.500 euro.

Als 'Standard Education Product' aangekocht rond 1.300 euro.

Als 'Student Edition' aangekocht rond 600 euro.

Nergens op de webstek van Adobe Belgium wordt verwezen naar een typische 'schooleditie'. Wel wordt duidelijk gesteld dat de goedkoopste editie, de 'Student Edition', alleen bestemd is voor studenten hoger onderwijs die het dan enkel thuis mogen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. De overige leerlingen, leraren en onderwijsinstellingen zijn aangewezen op het (normaliter dubbel zo dure) 'Standard Education Product'.

Met deze gegevens onder de arm plus de prijslijst van Sumika zijn we dan naar een verdeler van 'academic' softwarelicenties gestapt (vóór onze spreekbeurt uiteraard) en hebben daar te horen gekregen dat die uitzonderlijk lage prijs van 563,52 euro voor een 'schoollicentie' een vergissing moet zijn, gewoon uitgesloten....

We hebben vervolgens een rekensommetje gemaakt: 563,52 euro voor de licentie + 34,04 euro voor de DVD = 597,56 euro wat ongeveer overeenkomt met de prijs van een studentenversie 599,51 euro (deze versie wordt als compleet pakket aangeboden: licentie + media). Daaruit heeft uw dienaar besloten (verkeerdelijk zoals uit de toelichting van onze systeembeheerder zal blijken) dat er hier de prijs van de studentenversie was tussengesukkeld. Vandaar dat ik op de gemeenteraad heb gevraagd de prijzen opnieuw te vergelijken.

Na het binnenlopen van het berichtje van schepen Vermeiren heb ik me naar de systeembeheerder begeven en mijn verontschuldigingen aangeboden. De heer Verlinden was zo vriendelijk me de juiste toedracht duidelijk uit te leggen.
Sumika blijkt een speciale overeenkomst te hebben met Adobe (CLP: Contract Licensing Program, level 3) en is zodoende in staat scholen (tijdelijk!) erg goedkoop te bevoorraden met Adobe-licenties.

Een pluim dus voor onze systeembeheerder die deze uitzonderlijke gelegenheid heeft weten op te sporen.

Tweemaal te reke dus een vergissing op mijn actief.... beste bewijs dat uw dienaar geen ezel is, die stoot zich namelijk geen twee maal ..... enz.

Wat niet wegneemt dat ik het recht, ja de plicht heb aan de raad te melden dat een bestek een onvoldoend nauwkeurige omschrijving geeft van het aan te kopen product.

Verder is er mijns inziens niks verkeerd als een burger vragen heeft bij een aanbestedingsdossier met een gunningsprocedure (met gunningscriteria van 50 % voor kwaliteit!!?) die loopt voor één enkel welbepaald product van één enkele producent en waarvoor dan uiteindelijk maar één enkele aanbieder zal aangeschreven worden. In dit verband zou ik toch nog durven voorstellen de firma 'Academic Box' mee op te nemen in het aanbestedingsdossier, aangezien ook deze firma speciale prijzen voor scholen blijkt te hanteren, alleen geven ze die maar vrij bij een offerteaanvraag.

Om te eindigen wens ik hier de heren De Swaef en Valkeniers te bedanken voor hun welwillende luisterbereidheid, jammer dat ik op een dwaalspoor was beland door een verkeerde conclusie, eigen schuld, waarvoor mijn verontschuldiging.

Herwig Vereyken.Paul Theunis neemt vandaag het secretariaat voor zijn rekening.

Secretaris Paul Theunis

WIENER SCHNITZEL

Raadslid Frank Dillen (SPA) laat echt geen gelegenheid onbenut om zijn afkeer te laten blijken tegenover onze mensen van VB-Vlott. Dat hij zich daarbij geregeld flink belachelijk maakt schijnt dit linkse raadslid niet te deren.

Eerst hadden we VB-Vlott-raadslid mev. Mertens die protesteerde tegen het overvloedig gebruik van Engelse termen in onze gemeente. Ze verwees naar het retributiereglement waar sprake is van een "Kids ID", naar het straatbeeld met de Schotense "Fashion Days" en dan eind van de maand in de Kaekelaar de inmiddels klassieke "Born in the 90's Party".
Toen aansluitend ons raadslid Bouciqué dan nog aandrong op een Nederlandse term voor "Thin Clients" was de maat vol voor onze Frank: "Als uw vrouw naar den beenhouwer gaat ('slager' is correcter Frank) dan vraagt ze toch ook geen 'Weense Sneetjes' als ze 'Wiener Schnitzel' moet hebben".

Hilariteit op de meeste banken en in de publieke tribune want inderdaad een erg manklopende vergelijking.


SPORTOASE ELSHOUT NV STELT ZICH IN REGEL

Waar ons college vorig jaar maar bleef jammeren dat er geen tijd genoeg was om een boekhoudkundig verslag te kunnen voegen bij de vraag om de gemeentelijke contractuele toelage voor Sportoase te storten.... zat er nu plots een balans- en resultatenrekening 2008 bij in het dossier van de aanvraag!
Ons raadslid Leo Moeskops sprak er zijn tevredenheid over uit dat dit jaar nu eindelijk de wet van 14/11/1983 (betreft controle op toekenning en aanwending van de toelage) wordt gerespecteerd.

Ons raadslid wees er tevens op dat de winst aan het slinken is (min 150.000 euro tegenover vorig jaar) Contractueel gaat de winst gedurende de eerste 5 jaar volledig naar de private partner....

Leo beeindigde zijn tussenkomst met: "Wel collega's, laat ons hopen dat er na die eerste 5 jaar alsnog een visje uit het zwembad naar boven springt!"


Gunter de Bock achtervolgd door zijn 'ouwen brol'

 

OUWEN BROL WORDT WARM GEHOUDEN

Gunter de Bock (VLD-LA, midden op de foto) wordt op gezette tijden door onze raadsleden aan zijn "ouwen brol"-uitspraak herinnerd.

De brave borst laat zich de laatste tijd niet meer verleiden tot een reactie, alles beperkt zich nu tot snuitentrekkerij.

 

  

 

Toemaatje:

Nu nog reclame erbij voor erotica, des Guten zuviel!


Bij de park-ingang ter hoogte van de Braamstraat begint het behoorlijk uit de hand te lopen met het zicht op ons "beschermd parklandschap".

En of de veiligheid er wel bij vaart met dergelijke afleidende vuilspuiterij vlak bij een zebrapad is nog een andere vraag.

In ieder geval: dat lumineuze idee van ons bestuur om op de rand van ons park een rollend reclamepaneel neer te poten zorgt ervoor dat de omgeving daar stilletjes evolueert naar een onverkwikkelijk rommelboeltje.

Voor onze commentaar op dit reclamepaneel, een pareltje aan de Schotense kroon inzake ruimtelijk beleid en verkeersveiligheid : klik HIER.