ZITTING 26 SEPTEMBER 2002

Nr. 32 heeft vragen en aanmerkingen op het veiligheidsplan, op enkele beleidsplannen en adviezen en op de beheersovereenkomst Natuurgebied Wijtschot.

Punt 2: Zonaal Veiligheidsplan

Raadselachtig! Dit veiligheidsplan moet integraal goedgekeurd worden terwijl even daarvoor in de toelichtingsnota wordt gezegd dat alleen de gedeelten die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad ressorteren voor akkoord worden voorgelegd. (Personeelsformatie en begroting)

Vreemd is ook dat er geen wijzigingen mogen aangebracht worden. Alleen jaknikken is dus nog toegelaten?

Ik stel voor allemaal heftig nee te schudden als hier niet dadelijk wordt beloofd het personeelstekort op te vullen. In februari heb ik reeds mijn beklag gemaakt dat er 'n tiental personeelsleden tekort zijn. Daar ging aan gewerkt worden.

Vandaag zit er nog steeds een verschil van 11,4 tussen personeelskader en reële effectieven. (te vinden blz. 25 Deel III Personeel- en Middelenallocatie)

Het is de taak van deze raad hier met de vuist op tafel te slaan en onze politiemensen voluit de door de wet aanbevolen getalsterkte aan te bieden.

Schrijnend is het op blz.4 van ‘Gemeenschappelijke Politiezorg' te moeten lezen: “het personeelstekort waar ons korps mee te kampen heeft weerspiegelt zich in een hoger aantal interventiebeurten voor de polyvalente medewerkers.” Beste raadsleden, doe er nu iets aan. Anders staan hier binnenkort weer gedemotiveerde agenten, zoals op 28 juni vorig jaar met de terechte eis voor 'n beter familiaal leven.

ANTWOORD OF REACTIE: Tijdens de behandeling van dit punt in de openbare zitting verwijst Agalevfractieleider Gadeyne uitvoerig naar onze tussenkomst en komt eveneens tot het besluit dat de gemeenteraad in deze materie bitter weinig te zeggen heeft.

Onze korpschef Dirk Lemmens die een geslaagde powerpointprojectie geeft over dit veiligheidsplan tracht naar best vermogen enige toelichting te geven bij de opgeworpen problemen maar geeft wel ruiterlijk toe dat de zeggenschap van de gemeenteraad op dit punt erg miniem is.

Punt 8: Advies Milieubeleidsplan

Punt 9: Advies huishoudelijke Afvalstoffen

Punt 12: Beleidsplan Cultuurcentrum

Punt 13: Beleidsplan Bibliotheek

Het betreft hier adviezen en beleidsplannen die aanvang oktober bij de hogere overheid moeten ingediend zijn. Dat is dus binnen enkele dagen!

Mocht ooit blijken dat deze plenaire vergadering de besluiten en formuleringen van het college en/of van de bevoegde adviesraden en commissies niet wil goedkeuren en ze wil verbeteren of aanpassen dan belanden we meteen in een benarde situatie die de gemeente behoorlijk wat problemen kan bezorgen. (bijkomende papperasserij, uitstel of zelfs mislopen van subsidies)

Daarom stel ik het college voor, in de toekomst adviezen, overeenkomsten en beleidsplannen minstens 30 dagen vóór de ultieme limiet aan de gemeenteraad voor te leggen.

Nr.32 herinnerde nog even aan de stemmingen rond de heraanplant van het kathedraalbos en de beslissing zwembadovereenkomst met Brasschaat die ‘met het mes op de keel' werden gehouden.

Erg demokratisch lijkt dit allemaal niet.

ANTWOORD OF REACTIE: Onze collegeleden doen alsof ze potdoof zijn.

Punt 10: Goedkeuring beheersovereenkomst Natuurgebied het Wijtschot

In deze overeenkomst wordt gestipuleerd dat de toekomstige beheerder Natuurpunt Antwerpen Noord geen honden mag toelaten in het natuurreservaat – wat ik zeer verantwoord vind voor een reservaat – maar… u zet Natuurpunt daarmee wel een fameuze pad in de korf omdat dit gebied momenteel algemeen als hondenwandelweide wordt gebruikt.

Ondertussen slaagt ons college er niet in om ook maar een begin van oplossing te geven aan het gemeentelijk hondenweideprobleem.

Waar is de tijd dat in deze raad door onafhankelijk raadslid Leenaerts maand na maand telkens nieuwe voorstellen werden ter tafel gelegd met konkrete plannen voor de inrichting van open ruimtes als hondenweide of –toilet.
Er werd toen heel wat afgelachen en vagelijk beloofd… echte realisaties terzake heb ik nog niet opgemerkt.

Wat ik tussen twee haakjes wel opmerk is dat iedere ruimte die vrijkomt, vooral in het centrum waar de nood het hoogst is, die direkt wordt ingepalmd voor bebouwing, liefst appartementsblokken.

Terug naar het Wijtschot. Overigens ben ik de mening toegedaan dat onze politici hun beloften moeten nakomen en dus het aanpalende stort moeten afdekken en beplanten met struiken en bomen; het ‘stortbos' kan zodoende naadloos aansluiten bij het natuurgebied het Wijtschot om samen op termijn uit te groeien tot een volwaardig en leerrijk gemeentelijk natuureducatief gebied.

ANTWOORD OF REACTIE: Onze heer burgemeester heeft het behoorlijk op de heupen gekregen van nr. 32 zijn tussenkomsten, windt zich lichtjes op en dreigt ermee dat lastig “ geval ” nr.32 vóór de VIRI-commissie te brengen (de commissie die o.m. de inspraakproblemen behandelt).

Inderdaad, dat zou de oplossing zijn: onze nr. 32 vóór de vierschaar slepen en vervolgens radbraken en vierendelen! Het zou de gemoedsrust van menig collegelid ten goede komen.