ZITTING 22 DECEMBER 2011

Geen spreekrechtbeoefenaars vandaag.

GOEDE SAMENWERKING MET BRASSCHAAT !Goede samenwerking met Brasschaat is nodig zegt Dirk Lemmens

De agendapunten 2 en 3 betreffen de lokale politie (Begroting 2012 en Externe Wervingen).

Korpschef Dirk Lemmens is (rechtstaande!) op post om eventuele vragen en opmerkingen van de raadsleden te beantwoorden. (Zie foto)
Uit zijn mond tekenden we volgende uitspraak op:

"Onze zone zou anders niet leefbaar zijn zonder de goede samenwerking met Brasschaat."

Herinner u hoe onze Albert Leenaerts in het verleden nul op rekest kreeg (plus de nodige spot, vooral van zijn burgervader Harrie H.) voor zijn geldbesparend voorstel om samen met Brasschaat een politiezone te vormen en zo de hoge kosten voor een nieuw aan te leggen politiegebouw uit te sparen....

Graag ter informatie van onze bezoekers ook nog het begrotingstandpunt van Schepen Vera Smets (CD&V-NVA) zoals opgetekend in het verslag:

<< De dotatie van de politiezone, opgetrokken tot € 4.600.000 zal inderdaad bij begrotingswijziging herleid worden tot € 4.400.000 via besparingsmaatregelen.

Om dat te bereiken is er ondermeer al overleg geweest tussen de politiekorpsen van Schoten en Brasschaat om via een intensievere samenwerking tot een efficiëntere en kostenbesparende werking te komen.

Deze besparing is zeker niet ten koste van de veiligheid. >>


VERKIEZINGSKOORTS BEGINT TE STIJGENOcmw-voorzitter Ann Pycke

OCMW-voorzitter Ann Pycke (CD&V-NVA zie foto) en haar secretaris zijn ditmaal aanwezig om toelichting te verschaffen bij de punten 4, 5 en 6 (Investeringsbudgetwijziging 2011/02, Meerjarenplan 2011-2014 en Budget 2012 van OCMW.)

Omdat het Vlaams Belang juist nu geen vragen of opmerkingen heeft schiet burgemeester Hendrickx woest uit zijn sloffen: hij viseert een VB-publicatie waarin de partij haar beklag doet over de afwezigheid van de ocmw-voorzitter op gemeenteraadszittingen waar ocmw-aangelegenheden op de agenda staan: "U maakt daar opmerkingen over de afwezigheid van voorzitter Ann Pycke en nu ze aanwezig is, stelt u geen vragen".


Paul Theunis springt in als secretaris

Plaatsvervangend secretaris Paul Theunis zit enkele malen met telproblemen, sommige stemmingen verliepen inderdaad erg verward.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) steekt een helpend handje toe.


TE VEEL KERKDOSSIERS...

Vervolgens niet minder dan 7 'kerkfabrieken' (punten 7 t/e/m 13).

We vermelden hier een toelichting van schepen Kurt Vermeiren (SPA) die verklaart dat minister Geert Bourgeois (NVA) bij zijn bezoek aan de Braembib hem nog toevertrouwd heeft dat het aantal kerkdossiers de pan uitrijst en dat gezien de algemene besparingsgolf de kans op subsidies krijgen kleiner wordt.


2 MAANDEN TE LAAT

Volgende twee agendapunten betreffen het Autonoom GemeenteBedrijf.

VB-raadslid Jos Meeus merkt op dat het AGB-budget 2012 volgens de regelgeving 2 maanden te laat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) ziet hier geen graten in.

Schepen Kurt Vermeiren (SPA midden op de foto) grijpt de kans aan om vuurtje te stoken binnen het Vlaams Kurt Vermeiren tracht het VB ut mekaar te spelenBelang: "Uw eigen voorzitter die in de bestuursraad van AGBS zetelt heeft nochtans hierover geen opmerkingen gemaakt.."

Jos: "Het budget wordt hier vandaag voorgelegd aan de raad, als fractie zullen we daarover beslissen."

Kurt: "U valt uw eigen voorzitter af !"

Kom, kom, Kurt, goed geprobeerd maar erg zwakjes, hee.
Om het niveau van uw burgervader te bereiken inzake giftige pijlen richting VB zult ge nog veel boterhammetjes moeten eten!


Schepen Vera Smets geeft toelichting bij budget 2012

ZUINIGHEID GEBODEN

Midden tussen niet minder dan 22 belasting-, retributie-, toelagen- en subsidiereglementen zit ook het Budget 2012 en het meerjarig financieel Beleidsplan 2012 - 2017.

We onthouden vooral de toelichting van financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA zie foto):

 

- investeringen zullen noodgedwongen wat teruggeschroefd moeten worden.

- er zal op gelet moeten worden nog efficiënter te werken.

- inspanningen worden verwacht om te verhinderen dat de belastingen moeten verhoogd worden.


'REPELSTEELTJE' GAF DITMAAL GEEN KRIMP

Gunter de Bock: geen dwarsliggerij dit jaar rond de uitblijvende belastingverlaging

Onze videoapparatuur stond al vlijtig scherpgesteld op raadslid Gunter de Bock (VLD-LA), alias repelsteeltje,
tuk als we waren op eindelijk nog eens een in het oog springende tussenkomst om de saaie boel der laatste gemeenteraadszittingen wat op te vrolijken, maar eilaas, Gunter hield zich gedeisd.

Wenste dit jaar dus geen nummertje op te voeren rond de halvelings beloofde belastingverlaging en stemde zelfs braafjes mee "ja" voor het budget en het financieel beleidsplan!

Zijn collega's uit de meerderheid zullen hem waarschijnlijk diets gemaakt hebben dat ze een comediantenrevue zoals vorig jaar (met bij de uiteindelijke stemming het in de steek laten van de meerderheid!) niet meer pikken.


'COLLECTORS ITEM'

Vervolgens is de startdatum van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) aan de beurt (punt 38).
Het college heeft reeds beslist vervroegd in te stappen en de gemeenteraad wordt gevraagd de vervroegde startdatum van 1 januari 2013 te bevestigen.

Schepen van financiën Vera Smets (CD&V-NVA) raadt aan het daarstraks goedgekeurde meerjarenplan goed te bewaren "dat wordt een collectors item" er schalks aan toevoegend "sorry voor Vlaams Belang" (vanwege de Engelse term!?) omdat bij vervroegde inwerkingtreding in 2013 geen meerjarenplan meer, doch enkel een budget 2013 dient opgemaakt te worden.

De vervroegde instap in BBC wordt goedgekeurd. Ook de OCMW-raad had reeds beslist vervroegd van start te gaan met BBC. "Nu synergie met OCMW" beklemtoonde de schepen nog.


OM MOEDELOOS BIJ TE WORDENTrank Dillen wordt er moedeloos van

Toch wel juist als Frank Dillen (SPA) een vlammend requisitoor moet afsteken tegen de wijziging
van artikel 304 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (i.v.m. verbod op gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor functies op niveau A - punt 41) krijgt zijn partijgenote Monik van den Bogaert een acute hoestaanval.
Monik zit behoorlijk verveeld met deze situatie en doet verwoede pogingen om haar hoest te bedaren.


RUP HERZIENING CENTRUM

Nog één belangrijk agendapunt willen we hier bespreken: punt 46, de definitieve vaststelling van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Herziening Centrum.

De hogere overheid stak haar kritiek op de gang van zaken niet onder stoelen en banken: versnipperde aanpak, onduidelijke plansituatie door de opeenstapeling van plannen, bestemmingen en (gedeeltelijke) herzieningen....

De kritiek van het Agentschap Ruimtelijk Ordening (Vlaamse Overheid) wordt erg concreet i.v.m. Zone met cultuurhistorisch en esthetisch waardevolle bebouwing (Gelmelenhofke).

Inzake mogelijke verbouwings- en uitbreidingswerken vraagt het Agentschap ofwel een duidelijke omschrijving van de mogelijkheden ofwel een limitatieve lijst. Het gebruik van "zoals" is volgens het agentschap niet eenduidig....

Zal Gelmelenhof varen zoals Villa Ullens? Onze Harrie en zijn schepen van ruimtelijke wanorde hadden toch weer geen aap in petto om te gepasten tijde uit de mouw te laten komen?
Denk aan de 'beperkte' uitbreidingsmogelijkheden van Villa Ullens (voor een eventuele horecazaak of zo) wat plotsklaps resulteerde in een appartementsblok met 27 wooneenheden.

Dat niet alleen uw belhamelredactie wakker ligt van de lichtzinnigheid waarmee de plaatselijke ruimtelijke ordening hier in Schoten wordt bejegend, moge blijken uit een fotocollage van een onzer trouwe bezoekers. (Raak!)


SCHEPEN E.E. IN DE FOUT ?

Grasduinend in de toelichtingsstukken bij dit RUP Herziening Centrum stootten we op een verwarde en onvolledige tekst van de GECORO 7 november 2011 (onder 3: Varia, helemaal onderaan).

Na wat puzzelwerk zijn we tot de slotsom gekomen dat er een RUP nietig moet verklaard zijn vanwege de aanwezigheid van schepen Els Empereur (VLD-LA) bij de beraadslaging.... wat ons geenszins zou verwonderen, die schepen meent met haar welsprekendheid alles naar haar hand te kunnen zetten en durft daarbij regels en reglementen wel eens uit het oog verliezen.


POLITBURO

Koen Dillen zetelt als onafhankelijke

Raadslid Koen Dillen (Onafhankelijk zie foto) had nog een vraagje voor schepen Adriaensen (CD&V-NVA) i.v.m. verkeerssignalisatie.
Normaliter worden dergelijke technische vragen in de commissie gesteld.
"Maar aangezien het politburo van mijn voormalige partij me uit de commissie heeft verwijderd, moet ik de vraag hier stellen", aldus Koen.
Niet overdrijven, Koen, we begrijpen uw frustratie compleet, maar het uitvoerend orgaan van de communistische partij (in de Sovjetunie alleen al verantwoordelijk voor tientallen miljoenen doden) in verband brengen met het Vlaams Belang is toch iets te ver gezocht.

En applaus zult ge hiervoor alleen kunnen krijgen van onze gemeenschappelijke tegenstanders.

Voorts hoorden we in deze varia ook Eric de Swaef (Groen?Jos) die vroeg om kort op de bal te spelen i.v.m. het MERplan voor de aanleg van de A 102.

Hij drong aan op het spoedig en zorgvuldig voorbereiden van de nodige hoorzittingen.


Toemaatje:

(met tekenfilmfragmenten)