VEEL BELOVEN EN WEINIG GEV........

Zoals beloofd starten we met onze commentaar op de talloze beloften die onze politici in 2000 lanceerden ten behoeve van hun verkiezing en bekijken tevens wat daarvan allemaal terecht gekomen is in de voorbije 6 jaren.

 

Neem nu VLD-kandidate Betty Mertens, die pakte 6 jaar geleden uit met een volledige bladzijde in ‘de Bode’.

Betty Mertens in de Bode

 

Haar aandachtspunten waren toen onder meer hondenweide, hondentoiletten, uitdelen van poepzakjes…. Zij is er de voorbije 6 lange jaren niet in geslaagd terzake ook maar enig resultaat te boeken. Is er zelfs niet toe gekomen ook maar één van deze 3 aandachtspunten ooit op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Hoe heel anders was het toen onze Belhamel nog in de raad zetelde, niet waar Mevrouw? Maandelijks concrete voorstellen rond loopweiden. Die voorstellen werden toen telkens wel vlotjes naar de prullenmand verwezen door de meerderheid, maar er werd toen gewerkt rond deze ‘aandachtspunten’!

Diezelfde Betty werd in ‘de lokale Burgerkrant’ nr. 3 van het verkiezingsjaar 2000 opgevoerd als specialiste ‘financiën en personeel’.

( Plaats de muisaanwijzer op onderstaande foto om tekst te vergroten )

Hallucinant maar waar: deze dame die beloofde te zullen streven naar een vermindering van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, heeft zonder blikken of blozen deze belastingen mee de hoogte ingejaagd!

Idem voor de urbanisatiebelasting: maal 2,4!!

Desalniettemin geen vuiltje aan de lucht voor deze blauwe dame.

Wie gaat er zich ditmaal nog laten vangen aan VLD-beloften?Is het bij CD&V beter gesteld?

Wat beloofde Ann Pycke op 19 maart 2000 in de nr. 2 van het CVP-blad 'Schoten 2000' (op de frontpagina met foto)?

"MEER NESTWARMTE IN SCHOTEN !"

Mooi zo. En hoe hoopte deze advocate dat in de praktijk te brengen? O.m. door te beloven sterk te zullen ijveren voor een gezinsconsulent in Schoten.

Lees even mee in het bewuste CVP-nummer:

( Plaats de muisaanwijzer op onderstaande foto om tekst te vergroten )

Nu moeten we helaas zeggen dat we deze advocate de voorbije 6 jaar in de gemeenteraad nooit ofte nimmer iets hebben horen zeggen of ondernemen betreffende de installatie van een gezinsconsulent, ook niet als ze vanuit de publieke tribune aan haar belofte werd herinnerd door onze spreekrechtbeoefenaars. Er bleken dan plots gehoorstoornissen op te treden, stoornissen die verdacht sterk leken op volslagen doofheid...

Klik op knoppen hieronder om even te kijken in onze verslagen van :

28 maart 2002 30 januari 2003 28 juli 2003

Zie ook onze ludieke commentaar bij foto van zitting van 

november 2005 :
24 november2005
 


Ook haar medekandidaten, de dames Martha Ravijts en Vera Smets die in datzelfde CVP-blad inzake gezinsbeleid "naadloos aansluiten bij het betoog van Ann Pycke op de eerste pagina van dit krantje" hebben Ann Pycke duidelijk niet kunnen bewegen tot enige dadendrang.

Heeft mevr. de schepen misschien documentatie nodig?? Die is nochtans overvloedig aanwezig, zelfs binnen haar eigen partij. Haar inmiddels overleden partijgenoot prof. Frans van Mechelen (oud-minister en lange tijd voorzitter van de bond van grote en jonge gezinnen) heeft talloze gedegen wetenschappelijke werken geschreven over gezins- en bevolkingsproblematiek.

prof. Van Mechelen over bevolkingsproblematiek

Om te starten hier enkele vulgariserende werkjes van de hand van prof. Frans van Mechelen. Mocht onze schepen meteen met zijn meer wetenschappelijke werken willen starten, dan mag ze steeds het lijstje met titels opvragen bij onze redactie.

Wij bij VLOTT vinden dat niet meer ernstig: zo de mensen aanporren om een 'gezinsvriendelijke' CVP-stem uit te brengen en dan eenmaal veilig verkozen en nadien zelfs in een lucratieve schepenzetel gehesen, deze problematiek gewoon laten rusten... zelfs geen moeite doen om de schijn te redden door één of ander (door de politieke vrienden af te schieten) voorstel te lanceren in die richting.

We herinneren er onze internauten aan dat de bewuste schepen wel sterk uit haar schelp kon komen om het gezinsonvriendelijke toneelstuk 'Enfantillages' te verdedigen, dat met zijn verwarrende sexuele obsceniteiten destijds in Schoten door ons bestuur werd voorgeschoteld aan pubers vanaf 12 jaar (in klasverband!).
Alsook de marxistische (zeker geen ideologie die uitmunt in gezinsvriendelijkheid) dichter Pablo Neruda "beminnelijk" in bescherming nam tegen kritiek vanuit het Vlaams Belang op 's mans hatelijk opruiende gedichten tegenover politieke andersdenkenden.

VLOTT meent dat er ander vlees in de schepenkuip nodig is om eindelijk ernstig werk te maken van een gezinsvriendelijk gemeentebeleid en de daarbij horende installatie van een gezinsconsulent.

“Ons christen-democratisch engagement zal vooral blijken uit de trouw voor ons gegeven woord, voor de manier waarop wij onze haalbare voorstellen ook waarmaken in de praktijk.”
(pagina 23 in het CVP-verkiezingsprogramma 2000: ‘Goede morgen Schoten – zo ziet de CVP de toekomst van onze gemeente’.)

Nico VissersOok schepen Nico Vissers komt alweer op voor jeugd en gezin; de voorbije 6 jaar hebben we nochtans niets opgemerkt dat zou kunnen wijzen op enige bereidheid om eindelijk een gezinsconsulent te installeren.

Deze brave borst komt ook stoer op voor "het behoud van de christelijke waarden"... kom, kom, als die waarden moeten verdedigd worden tegen een toneelstuk dat de katholieke clerus schoffeert en belachelijk maakt (o.m. prei van onder de toga in 'Enfantillages', niet waar Nico?) dan geeft onze christelijke schepen niet thuis. En als er kan gereageerd worden tegen de mensonterende ontbeenderingen op ons kerkhof en tegen het industrieel dumpen van menselijke resten in een knekelput dan horen we niks van deze steunpilaar der christelijke waarden... hij keurt het allemaal mee goed!


Over naar het SP-verkiezingsprogramma van 2000.

Op bladzijde 17 onder het hoofdstuk AANDACHT VOOR DE NATUUR , subtitel “Uitbreiding van het areaal natuur” vonden we volgend standpunt:

Voorbeeldig standpunt! Het gebeurt niet vaak, maar in dit geval zaten we krak op dezelfde lijn met de Schotense socialisten…

Stort afdekken en integreren in één groot ecogebied: proficiat SP.

Jammer, maar de verkiezingen waren nog maar net voorbij of SP liet deze eis schieten en schaarde zich mee achter de verkavelingslobbyisten met hun KMO-zone.
Ach, weet u, van ons mag een politieke partij van gedacht veranderen, er kunnen zich steeds nieuwe gegevens of evoluties aandienen, er kunnen andere inzichten rijpen, geen probleem voor ons.

Als je echter met verve zo’n standpunt hebt ingenomen, mag er dan geen korte verklaring verwacht worden wanneer het publiek via het spreekrecht vragen heeft bij deze abrupte ommezwaai?
In plaats daarvan heeft de SP (en later de SPA) deze vragen steeds compleet genegeerd ofwel de spreker verbaal zwaar aangevallen zonder ooit enige uitleg te hebben gelost rond dit heikele thema. (kijk b.v. even naar de commissiezitting van 13/12/2004)

Zijn er dan helemaal geen SP-beloften in uitvoering gebracht? Toch wel, zo lazen we in datzelfde verkiezingsprogramma op bladzijde 27 in het hoofdstuk ‘Financiën’ bij ‘herverdeling belastinginkomsten gemeente’ dat SP opteerde voor een stijging van de opcentiemen onroerende voorheffing. Belofte voorbeeldig ingelost... alleen vergeten de daaraan gekoppelde daling te realiseren van de aanvullende personenbelasting. Die werd namelijk helemaal niet verlaagd maar ook mee verhoogd!

Met permissie, waarde kameraden, zeg nu eens eerlijk hoeveel zetels jullie ditmaal nog uit de brand hopen te slepen met zo’n gedoe van slapjanussen?

 

Tussen twee haakjes, in het voormelde onverkwikkelijke stortdossier zijn het heus niet alleen de socialisten die boter op hun hoofd hebben...
Oud-burgemeester Sebrechts werd ooit ten gemeentehuize in de bloemetjes gezet door het actiecomitee "STORT 'N BOS" omdat hij na veel geweifel eindelijk bosaanplant op het stort had toegezegd. Terwijl schepen Pauwels op de voorpagina van een reclamekrant stond met grootse groene plannen voor de stortsite... Zowel CD&V, VLD en SPA zijn desalniettemin door de knieën gegaan, hebben al hun mooie beloften ingeslikt om uiteindelijk op het stort een KMO-zone te kunnen inrichten.

Peter Pauwels

Harrie HendrickxHola, onze edelachtbare burgervader niet vergeten. Die kwam in 2000 o.m. op voor het groen (zonder uitroepingsteken uiteraard) en roemde zijn legendarisch groen 'Fingerspitzengefühl'!
Maar is dat niet dezelfde persoon die koudweg de 2 lindebomen op de markt wou omhakken? "De architect heeft op het marktplein geen bomen voorzien." en daarmee basta.
En is dat ook niet die warme voorstander van een verkaveling voor bedrijventerreinen op de voormalige stortgronden waar een bos beloofd was?
En gaat diezelfde groene wonderknaap vlak bij het centrum in het hofke van villa Ullens er geen appartementsblok bijwringen?
Niet beter het zo formuleren ditmaal: "Harrie komt op voor grijs, beton en verkaveling" ? Van dat geroemde Fingerspitzengefühl hebben we de voorbije 6 jaar echt niet veel gemerkt.

 


Laat ons vervolgens het ‘programma 2001- 2006’ eens onder de loep nemen, programma waarin het beleid uitgestippeld staat dat de thans uitbollende CD&V, VLD en SPA coalitie de voorbije 6 jaar ging volgen…

Een knap staaltje van dansen op de slappe koord, want de neuzen van 3 sterk uiteenlopende partijen moesten hier zowat in dezelfde richting wijzen... schipperen en wringen!


Enfin, we gaan niet nog eens het aangekondigde “stabiel belastingbeleid” uitmelken “waarbij kansen voor belastingvermindering zullen aangegrepen worden” (blz. 12 !!)
Die fiscale ‘stabiliteit’ hebben we allemaal ervaren in onze geplunderde geldbeugel en wordt trouwens elders in deze webstek uitvoerig uit de doeken gedaan. (zie NOTEN KRAKEN)

Nee, we willen even de toen in het vooruitzicht gestelde inspraak van de burger eens bekijken. Ongelooflijk wat een hemel op aarde ons hier werd voorgespiegeld (blz. 3) met die “meedenkende gemeente” waar de Schotenaar “met zijn ideeën een wezenlijke bijdrage ging kunnen leveren aan de kwaliteit van de gemeente in al haar facetten” (oef!).
Niet meer of niet minder dan “een goudmijn die Schoten niet onaangeboord mocht laten!”

Welnu, onze belhamels hebben deze geboden kans enthousiast met beide pollen aangegrepen en er via het spreekrecht serieus werk van gemaakt (zoals iedereen kan vaststellen die even onze rubrieken ‘gemeenteraden’ of ‘commissies’ overloopt). Met volle overgave hebben we die “meedenkende gemeente” binnen hun “globaal democratieplan” gestalte willen geven… maar eerlijk gezegd, met al onze moeite hebben we in het merendeel der gevallen niks anders kunnen bereiken dan onwil, onverschilligheid en spot … en dat vanwege een schepencollege dat op blz. 4 “een mentaliteit, een cultuur van openheid” in het vooruitzicht stelde!

Papier is toch geduldig, niet waar, geacht college.

Om af te sluiten nog een ontroerend zinnetje van blz. 9: “Om burgers blijvend te motiveren om enthousiast en serieus te participeren is een tastbaar resultaat van hun inspanningen zeer belangrijk.”

Merci, genoeg voor vandaag.