Commissiezittingen

ONDER DEZE TITEL MAG U VERSLAGEN VERWACHTEN OVER HET WEDERVAREN VAN HET SPREEKRECHT PLUS ENKELE BEKNOPTE WETENSWAARDIGHEDEN UIT DE COMMISSIEZITTINGEN.

RAADSCOMMISSIE VERKEER 21-6-05

Vandaag geen spreekrecht? Toch wel, maar hoe!

De raadsleden hadden maar net hun laatste woordje geplaceerd of voorzitter Gerd Adriaensen sloot pardaf de zitting… enkele aanwezigen (zitpenningen verdiend) ijlden reeds naar het deurgat alvorens onze nr. 32 zijn (vooraf aangemelde!) interventie kon houden.

Missen is menselijk en een normale voorzitter zou zich prompt excuseren voor zijn vergetelheid en de zitting onverwijld heropenen om de aangekondigde spreker het woord te geven.

Zo niet met voorzitter Adriaensen: die blijft nors dwarsliggen en trekt het zelfs in twijfel dat het publiek niet-geagendeerde punten mag behandelen (een maand voordien bleek diezelfde schepen echter het reglement nog haarfijn te kennen bij de ontvangst van ‘Lindenlei-interpellanten’)

Komaan Gerd, beste vriend, dat is moedwilligheid hé. Of dringt er zich echt-en-techtig een geheugenversterkende kuur op met aftreksels van ginseng en ginkgo biloba?

Onze spreekbuis was nog niet aan het einde van z’n miserie. Terwijl hij hinderlijke fietsknelpunten opsomde werd hij plots van antwoord gediend door SPA-raadslid Kurt Vermeiren, die vond dat er “hier ook ’n hinderlijk geval zit waar ze geen blijf mee weten”. Albert Leenaerts en nr. 32 konden er mee lachen en dat stoorde onze rooie superdemokraat blijkbaar.


Hier onze schepen die dringend aan zijn geheugen zal moeten laten laboreren.
Gelukkig bezit Schoten ambtenaren die bij de pinken zijn en hun vergeetachtige schepen opnieuw op het juiste spoor kunnen zetten.ERFGOEDRAAD VAN 10 JANUARI 2005.

‘Verloren’ maandag. Nr. 32 arriveert ruim op tijd in het kasteel en treft er de beheerraad van het cultuurcentrum in het salon, allen gezellig met de voeten onder tafel, druk bezig met het naar binnen werken van een lekker etentje.

Cultuurschepen Pycke veert recht, verwijst onze nr. 32 naar het kleine zaaltje aan de overzijde, klapt de wijd openstaande dubbele deur dicht en schuift de gordijnen toe. Wie weet zou er anders op die belhamelwebstek wel eens een verslag kunnen prijken over de culinaire geneugten van onze illustere cultuurbeheerders…geen risico’s nemen!!

De zitting zelf verloopt vlot. Nr. 32 vraagt een woordje uitleg over ‘het herbekijken van de ruimtebalans(?)’ van BPA Wijtschot en krijgt van de heer Erik Block onmiddellijk een duidelijk en vriendelijk antwoord. (Da’s even wennen! Onze schepenen kunnen daar een puntje aan zuigen!) Het betreft fouten in de aanduidingen op het plan die zo spoedig mogelijk zullen gecorrigeerd worden.

Vervolgens vraagt hij aandacht voor de oostergevel van de smidse Tuurke Gysen (eerste vooruitspringend gebouw op de Churchilllaan tegenover begrafenisondernemer Daems.)

Ofschoon er door ons bestuur reeds prijzenswaardige maatregelen zijn getroffen tegen wildgroei van reclameborden, blijft de toestand tegen deze gevel toch wat overladen. Als er op die plaats echt reclame moet blijven, vraagt nr. 32 de oude, op de muur geschilderde reclame van Devos-Lemmens (die achter de panelen verborgen zit) als ‘reclame-erfgoed’ te restaureren, uiteraard na overleg met de betrokken firma. Een voorstel dat de raad het overwegen waard vindt.

Ook Albert Leenaerts vraagt het woord en verleent steun aan een voorstel om de rododendrons in de Schotense domeinen gedeeltelijk te behouden, vooral aan de buitenzijde. Gewoon omdat deze struiken, hoewel uitheems, hier ingeburgerd zijn en zelfs het typische uitzicht van onze kasteeldomeinen mee bepalen.

Art. 5 van het BPA Schotenhof wordt kort onder de loep genomen i.v.m. eventuele beschermingsmaatregelen voor het cultuurhistorisch en bouwkundig patrimonium van onze villawijken.

Van al de aanwezigen wordt verwacht dat zij tegen volgende zitting voorstellen aandragen voor de erfgoedprijs: een beeldje, een plaket, een penning, een…??

Scot-voorzitter Chabot meldt terloops dat hij onlangs getuige was van het wegwaaien van een schalie van het dak van de St. Cordulakerk.

Er wordt beslist te starten met de inventarisatie van het roerend erfgoed. Om zich in te werken zal er bescheiden gestart worden met het noteren en fotograferen van het roerend erfgoed in en rond de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Leidraad hierbij zal een lijst van de door de gemeente verzekerde kunstwerken zijn.

Op aandringen van schepen Els Empereur verzoekt de voorzitter het publiek de zaal te verlaten. De agendapunten smidse Gysen en site De Bruyn moeten volgens de VLD-schepen in geheime zitting behandeld worden. Resultaat: Albert L. en nr. 32 mogen een dik uur in de berookte kasteelhal wachten (buiten regent het hevig). Hallo gemeentebestuur, hoe zit dat hier met die gewaarborgd rookvrije ruimtes in openbare gebouwen?

Omdat we onze internauten door toedoen van de blauwe schepen nu geen informatie kunnen verschaffen over die twee agendapunten, zijn we in onze belhamelarchieven geduikeld en hebben er enkele kiekjes opgediept van de smidse Tuurke Gysen. We zien zijn zoon Maurice hier als trotse gastheer op de open-monumentendag van 1993. De heer Maurice Gysen is begin dit jaar op hoge leeftijd overleden. Deze beknopte reportage weze een laatste saluut aan deze vriendelijke man die zo entoesiast kon vertellen over zijn smidse.

Enfin, na een dik uur geelogen in een pafferige hal was de geheimdoenerij voorbij en mocht nr. 32 het zaaltje opnieuw betreden. (Onze ondervoorzitter Albert was reeds boos opgestapt en heeft ondertussen zijn beklag gemaakt bij het schepencollege en bij de inspraakambtenaar met de vraag deze dubieuze uitsluiting voor te leggen aan de VIRI-commissie.)

Buiten agenda vroeg nr. 32 dringend aandacht en maatregelen voor ons funerair erfgoed. Alweer staan er op ons kerkhof tientallen typische zerken met een witte ‘opruimingsbrief’… ons funerair erfgoed wordt hier systematisch opgeruimd omdat ooit de socialistische schepen Dieltjens beslist heeft dat er niets te beschermen valt aan grafstenen op ons kerkhof. Onze nr. 32 wijst de vergadering echter op het nieuwe decreet van januari 2004 (inzake kerkhofbeheer en lijkbezorging) dat de gemeenten de verantwoordelijkheid toespeelt voor het funerair erfgoed. Onze medewerker vraagt dat Schoten (gemeente met een bedenkelijke manier van werken inzake kerkhofbeheer, men denke aan het barbaarse ontbeenderen ) het roer zou omgooien en dringend stopt met oude grafzerken systematisch af te voeren.

Andere gemeenten hebben reeds maatregelen getroffen, door b.v. te zorgen dat het hergebruik van interessante zerken mogelijk wordt. Schoten mag hier niet ten achter blijven.

De voorzitter bedankt onze medewerker voor zijn uiteenzetting en zal nagaan of er iets in de zin van bescherming voor ons funerair erfgoed kan ondernomen worden.

Einde van de zitting.

Onze opmerkingen i.v.m. deze zitting:

  • Dat rokerige caféluchtje dient dringend verbannen uit de kasteelhal.
  • De geheime zitting, net zoals dit voorzien is op de gemeenteraden, slechts starten als de openbare zitting volledig is afgehandeld.
  • De schepenen die de zittingen wensen bij te wonen wijzen op hun status van waarnemer. Het kan niet door de beugel dat ze in die hoedanigheid hun (politieke) willetje komen opleggen aan de vergadering.

GECOROZITTING 6 DECEMBER 2004

GECORO = GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening (leden zijn burgers met uitgesproken interesse of bekwaamheden terzake.)

Met de advisering van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Wijtschot’ (BPA in opmaak) en van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op de agenda mag onze onafhankelijke partij niet ontbreken.
Vandaag Sinterklaas! Het verheugt onze nr. 32 dan ook de geachte vergadering te kunnen meedelen dat ons college met kinderlijke naïviteit nog steevast gelooft in de brave Sint. Hij vervolgt:

Zo weten we allemaal dat een ons allen bekende firma de peperdure bodemsanering van het voormalige stort belangloos op zich gaat nemen, nee, beter nog: ons bestuur zal daaraan zelfs een aardige cent gaan verdienen volgens onze burgemeester. En die gulle Sint die dat belooft komt uit Holland…

Daarom hebben we reeds op de gemeenteraad van 25-9-03 aan het college gevraagd wat er zoal in concreto onderhandeld is met de betrokken firma en of we ergens verslagen van besprekingen konden raadplegen of iets over afgesproken bedragen, termijnen, compensaties of tegenprestaties mochten vernemen.

Helaas, juist op dat moment werd ons college getroffen door een acute aanval van collectieve doof- en stomheid. Ergens is deze kwaal misschien te begrijpen, want toenmalig burgemeester Sebrechts (CD&V) is hierachter op de gang ooit door de actiegroep “stort ’n bos” in de bloemetjes gezet voor zijn bosbelofte. Ook schepen Pauwels (VLD) heeft met foto in de Streekkrant gestaan als grote groene weldoener voor deze site. En SPA, de derde coalitiepartner pakte in haar verkiezingsprogramma 2000 uit met “geen bedrijventerrein op ’t stort”.

Ik heb dan ook gevraagd die beloftes uit te voeren en de plannen voor die bedrijvenzone op te bergen. Voor de energiefreaks heb ik toen gewezen op de talloze mogelijkheden rond energiewinning op verlaten stortplaatsen via biogaswinning en/of energiebossen. Was allemaal voor dovemansoren bestemd.

Vervolgens heb ik ook gevraagd of dit BPA de demokratische inspraak bij de opmaak van ons GRS niet doorkruist. Dat is zeer mooi onze bevoegde schepen bij herhaling te horen zeggen dat in de richtinggevende fase van een GRS nog niets vastligt en alle mogelijkheden open blijven… en dan in deel III van de toen voorliggende BPA-onderhandelingsprocedure te lezen dat de ontwerper tot tweemaal toe met aandrang aangemaand wordt rekening te houden met ‘de doelstellingen en relevante elementen’ van dat nog lang niet goedgekeurde GRS Schoten. (waar inderdaad de omvorming van het stort tot industriezone tot ‘de doelstellingen’ behoort!)

Ook deze vraag werd compleet genegeerd.

Vervolgens somt nr. 32 de voordelen nog eens op van bebossing van het stort:

  • Het ontlopen der torenhoge kosten voor bodemsanering en infrastructuurwerken die het bouwrijp maken met zich meebrengen.
  • Bebossing zou zeer geschikt zijn ter compensatie van de ecologische schade van b.v. de HSL of andere ruimtelijke calamiteiten die onze gemeente nog te wachten staan.
  • Met bebossing ontstaat een mooi aaneengesloten zone vol met gemeentelijke ecologische projecten, ja een unieke natuureducatieve site die men ons benijden zal.

En hopelijk zal het ons hier in Schoten niet vergaan zoals in Vloesberg waar onder het mom van bodemsanering door een privé firma nog stiekem meer gevaarlijk afval werd aangevoerd op het plaatselijke stort.

Uit de besprekingen onthouden we vooral dat schepen Empereur duidelijk niet op dezelfde golflengte zit van haar burgervader. Zij acht de kans groot dat het bedrag van de verkoop der gronden van het stort niet zal volstaan om de bodemsanering te financieren en de Schotense belastingbetaler waarschijnlijk flink zal mogen bijpassen.


RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING
13 DECEMBER 2004

IN TEGENSTELLING MET DE GECORO ZETELEN IN DEZE COMMISSIE GEMEENTERAADSLEDEN, MEESTAL ONDER VOORZITTERSCHAP VAN DE BEVOEGDE SCHEPEN EN BIJGESTAAN DOOR ENKELE AMBTENAREN.

Ook hier wil nr. 32 het beloofde bos op het stort verdedigen en heeft hij een 5 minuten durende spreekbeurt voorbereid. Aangezien onze raadsleden niet hoog oplopen met de adviezen van de Gecoro-pottenkijkers besteedt onze nr. 32 extra aandacht aan de vele opmerkingen, vragen en suggesties betreffende de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zoals vervat in het Gecoro-advies voor het GRS Schoten. Dit alles aangevuld met een korte verwijzing naar tegensprekelijke verklaringen van de burgemeester en zijn schepen.

Zoveel vlijt vanwege onze nr. 32 wordt uiteraard niet in dank afgenomen.

BOOS.

Bij het citeren van enkele rake opmerkingen uit dit advies wordt onze nr. 32 plots onderbroken door de voorzitter schepen Empereur (VLD). Zij vindt dit pure tijdverspilling en totaal overbodig al dat voorgelees.

BOZER.

Nr. 32 wenst de aanwezige raadsleden echter voort te confronteren met de adviezen van de Gecoro maar krijgt de kans niet de draad opnieuw op te nemen want raadslid Dieltjens (SPA) voelt zich ook geroepen om hier een woordje te placeren. Heftig gesticulerend en met grote boze ogen (geen fraaie aanblik*) geeft hij te verstaan dat het gedaan moet zijn met die opdringerigheid van nr. 32. “Wij zijn hier de raadsleden, wij bepalen waarover er hier gediscuteerd wordt en gij moet stoppen met ons uw agenda op te dringen.”

Het socialistische raadslid gaat zo heftig te keer dat onze medewerker er geen speld kan tussenkrijgen. Nog voor hij zijn rooie kameraad kan diets maken dat volgens zijn eigenste SPA-verkiezingsprogramma van 2000 er op de stortplaats geen industrie mag komen, heeft het kabaal makend raadslid de plaat gepoetst en is het lokaal uitgevlucht… met de neus op eigen beloften gedrukt worden kan voor socialisten inderdaad soms pijnlijk zijn.
* Helpt misschien om studentjes in de pas te doen lopen, nr. 32 laat zich zo niet intimideren.

BOOST.

Volgende in de rij om onze medewerker aan te pakken is Groen!raadslid Gadeyne. Bitsig wordt er gesteld dat hij raadslid is en nr. 32 slechts publiek. Nr. 32 moet stoppen met het reglement te overtreden en zou nu eindelijk hier zijn plaats eens moeten leren kennen. (opmerkelijke uitspraak voor een fervente aanhanger van de basisdemokratie!)

- 32: ik ken mijn plaats en overtreed geen enkel reglement.

- G!: Wat? Ik zal het eens rap gaan halen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- G!: (‘pats’ voor 32 z’n neus) hier zie, lees maar eens…

- 32: (brosjure terug richting afzender schuivend) niet nodig, ken de inhoud van buiten en ben tegen nodeloze papierverspilling.

Enfin, na wat geblader en gezoek moet meneer Gadeyne toegeven dat alles nog volgens het boekje verloopt met nr. 32 zijn spreekrecht.

Waarom dan die bitsige opmerkingen? Ja, dat is natuurlijk niet plezant voor het grote Groen!e licht van Schoten om daar nu al maandenlang een politiek niet-correct knulletje met verve een bos te horen verdedigen (als enige in heel de gemeenteraad!) op de stortgronden.

En wat nog minder plezant zal wezen voor onze Groen!e ridder: die nr. 32 is een kaper op de kust, ene die ook al eens durft snuffelen in plannen en dossiers en milieuvriendelijke ideeën durft lanceren. Dat ondergraaft meneer Gadeyne zijn feitelijke monopoliepositie inzake milieuproblematiek. (Vandaag inderdaad alweer zal alleen Gadeyne aan het woord zijn, terwijl de overige raadsleden er voor spek en bonen bijzitten.)

Tot volgende maal, kameraad Gadeyne, en studeer best nog wat in uw inspraakbrosjure en neem alvast ook de beginselen der basisdemokratie nog eens door.

Nr. 32 sluit af met een hernieuwde oproep om de Gecoro-adviezen beter ter harte te nemen en verwijst ter illustratie naar de verkeerscommissie van 7 december vorige week, waar bijna een half uur lang werd gepalaverd over fietsers in het gemeentepark zonder ook maar één keer het Gecoro-voorstel terzake te vernoemen. (Blz.35 hfdst.3)

Ach wat, onze stoere demokraten hebben hun slag thuisgehaald, want onze medewerker zijn interventie ging zo natuurlijk helemaal de mist in… maar denk vooral niet dat nr. 32 nu in peis en vree de zitting kan volgen. Nog geen kwartier later wordt de commissiezitting stilgelegd, alweer vanwege nr. 32.

Verstoort hij de zitting? Zit hij te sjouwelen of loopt hij rond? Neen, schepen Empereur heeft opgemerkt dat hij vlijtig nota’s neemt!

"Meneer Vereyken, mag ik voortaan van u wat meer loyauteit verwachten?"

Blijkt dat de schepen zich erg stoort aan al dat genoteer omdat nr. 32 daar de tegensprekelijke verklaringen en cassante uitspraken durft uitvissen. Onzes inziens kan dit geen probleem opleveren, aangezien het hier openbare zittingen betreft en al het gezegde dan ook het volle daglicht mag zien.

Een greep uit de aantekeningen van nr. 32:

Raadslid Gadeyne lanceert het voorstel om achteraan Vordenstein een doorgangsweg te maken richting Peerdsbos.

Voetwegen verjaren niet. Wel zijn er voetwegen waar op gebouwd is…soms met vergunning.

Raadslid Gadeyne is een groot voorstander van meerdere windturbines op de zuidelijke rand van het voormalige stort. (Volgens ons is dat krek in de aanvliegroute naar onze (te) duur aangelegde pleisterplaats voor watervogels)

Borgeind: omdat ‘Maurice’ weigert te verkopen, kan de beukendreef aldaar niet volledig aangekocht worden door de gemeente.

De hoge reclameborden van SK Schoten rond het voetbalveld zijn tegen de afspraak en tegen het decreet. Groen! dringt aan op ’n krachtdadige oplossing.

Groen!raadslid Gadeyne wenst het ‘geval Karen Gysen’ te bespreken, maar wordt verwezen naar de geheime zitting.

Om af te sluiten maakt raadslid Dieltjens zijn beklag over het hinderlijke gezoem van het in ’t lokaal aanwezige koffiezetapparaat.

“We moeten hier over een zuiver milieu zitten discuteren en dat staat daar voortdurend storend lawaai te maken.”

In dit geval kunnen we niet anders dan het SPA-raadslid volmondig bijtreden.

Het laatste woord van de openbare zitting is voor de Groen!e spraakwaterval Gadeyne die oproept om hier eindelijk eens ‘eerlijke’ koffie te schenken en Max Havelaar aan te schaffen voor de gemeentediensten. Hij krijgt geen gunstige respons.

ONS BESLUIT: nr. 32 kunnen hier geen overtredingen aangewreven worden op het spreekrechtreglement. Wel zijn vandaag de voorzitster en vooral beide linkse raadsleden fameus uit de bocht gegaan door het correct uitgeoefende spreekrecht op een onduldbare wijze te hinderen.


Naar GECORO 23 januari 2006