Verslag Schotense gemeenteraad 30 januari 2020

 

ZITTING 30 JANUARI 2020

Vandaag gedichtendag. Tevens twee spreekrechtbeoefenaars.

Onze nr 32 bijt de spits af met commentaar op 2 agendapunten:

Punt 7: VISIENOTA HAVENPLEIN

"Was bleibet aber, stiften die Dichter".... Nu wil ik me niet meten met Hölderlin, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, wel wil ik jullie overtuigen BLIJVEND af te stappen van die nefaste verkavelingsdrang die maar blijft voortwoekeren in onze 'Schone Bloemengemeente'.

- Das Boot ist voll - zeggen de taalgenoten van de dichter Friedrich Hölderlin. En zo is ook Schoten: vol. 34.000 inwoners is gewoon te veel: we denderen in sneltreinvaart naar complete verstedelijking.

We lezen het trouwens in hoofdstuk I - INLEIDING - : "Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van beide gebieden (Kruispad en Havenplein) als één samenhangend stedelijk geheel."

Even verder in dezelfde inleiding is sprake van "duurzame mobiliteitsstromen garanderen" ! Hoe die garantie te rijmen valt met de huidige mobiliteitschaos ter streke, dat mag Joost weten.

In hoofdstuk 3.1. PLANNINGSCONTEXT komt het woord 'stedelijk' net geen 20 maal voor op nauwelijks 2 bladzijden tekst. Een teken aan de wand?!

Wat wordt er zoal voorzien op deze stedelijke site naast de woningbouw die moet zorgen voor het economische draagvlak?
Nu, dat is niet min! Zo mogelijk een fietsbrug over het kanaal naast een ligweide, waterpartijen, Brakke-beek opnieuw open leggen, een speelbos, ruimte voor afvalbeheer met kippenren of composteerplaats, terrein voor sport en spel, rust en ontspanning voor jong en oud, ruimte voor buurtfeesten, rommelmarkten, wijkbarbecues, optredens, kermissen, schaatspiste, zomerbar met strand.... hallo, zo groooot gaat het plein niet zijn eens de economisch 'noodzakelijke' woningbouw er staat, het overvloedige groen en waterpartij is aangelegd samen met de herinrichting van de jachthaven volgens keurmerk 'Blauwe Vlag'.

Er is maar één oplossing: bezorg de jachthaven haar Blauwe Vlag en richt de rest van de site in als groene oase met recreatieve mogelijkheden:
- geen bijkomende mobiliteitsproblemen
- geen bijkomende verstedelijking over de vaart (Kruispad aan deze kant is al schandalig genoeg!)

En ik hoor het gejammer al opstijgen: wie gaat dat betalen? Het is ingekleurd als woongebied!
Wat heeft zo'n kleurtje uiteindelijk te betekenen als we weten dat bosgebied zo maar woongebied kan worden en een Gewoon Hoofddorp Type III plots bedrijvenondersteunend....?

Als de wil aanwezig is om de verstedelijking af te remmen, dan is er een weg. Dat die ons geld gaat kosten hebben we te danken aan onze vroegere kleurpolitici die zo graag met een rood kleurpotloodje speelden.


Punt 25: WINDMOLENS (agendapunt ingediend door de partij Groen)

Ons standpunt ter zake is afdoende gekend: weg met die subsidieslurpende ondingen en schande over de politici die de Schotenaar in de jaren 90 zo belogen en bedrogen hebben met hun groene beloften voor de stortsite.

Bedankt voor uw aandacht.


Zoals verwacht geeft het college geen krimp. Spreker wordt compleet genegeerd.

Wie wel even verwijst naar "één van de twee sprekers" is het socialistische raadslid Kurt Vermeiren die zich blijkbaar ook zorgen maakt over de toenemende verstedelijking (beter laat dan nooit, Kurt!).
Onze rode vriend kan het echter niet laten toch even te vermelden dat hij niet mag verdacht worden van heel hard te sympathiseren met die spreker....


(NOG) GEEN ELEKTRONISCHE VASTSTELLING VAN HET STEMGEDRAG

Dat was voorzien voor de aanvang van het nieuwe jaar, maar er blijken dus nog steeds onopgeloste problemen te zijn.
Wel kreeg de vergadering serieuze moeilijkheden voorgeschoteld met de werking van de microfoons. Die bleven bij inschakeling steeds maar groen pinken en weigerden dienst.
"Ziet ge wel, groen werkt niet!" hoorden we vanuit VB lanceren richting groene fractie. En onze groene vrienden konden er zowaar mee lachen. Er is dus beterschap bij onze verstokte belgicisten.

Groen werkt niet

Bode Tony (zie foto hieronder) had het niet onder de markt met oplossingen zoeken. Uiteindelijk kon het euvel voorlopig verholpen worden door er voor te zorgen dat nooit meer dan één micro tegelijk was ingeschakeld.

Bode Tony in de weer met de microproblemen.


DRIE GEDICHTEN BIJ DE START VAN DE ZITTING

Zowel voorzitter Lieven de Smet als schepen Charlotte Klima presenteerden een gedichtje.
Bij navraag van de voorzitter of er ook raadsleden waren die iets wilden voordragen bleek alleen Dieter Peeters (cd&v) iets voorbereid te hebben.

Lieven, Charlotte en Dieter.


GEACTUALISEERDE VISIENOTA HAVENPLEIN

Het schepencollege legt een lichtjes aangepaste versie ter stemming voor en verwacht geen problemen omdat de vorige versie vlot werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 april 2015.
Alleen Vlaams Belang stemde toen tegen vanwege de vaagheid van de nota, de weerstand bij de omwonenden, de verhoogde verstedelijkingsdruk en de bijkomende mobiliteitsproblemen.

De voltallige oppositie steigert echter en vraagt uitstel van dit agendapunt om eerst de aanpassingen onder de loep te kunnen nemen (die slechts gisteren via een nieuwe .pdf naar de raadsleden werden rondgestuurd). Ook een uitvoerige voorafgaandelijke behandeling in de bevoegde commissie wordt geëist, alsmede een bespreking in de Gecoro.

In de hitte van het debat horen we raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) de zogenaamde 'Trumptower' uit vorige plannenmakerij omdopen tot 'De-Veuster-Tower'.

Schepen Paul de Swaef (N-VA) verrast dan weer door te verklaren dat hij een breed draagvlak ontwaart bij de buurtbewoners. Dat is dan wel een forse ommezwaai in vergelijking met 5 jaar geleden!

De vraag naar uitstel wordt weggestemd en de geactualiseerde visienota wordt door de meerderheid + cd&v goedgekeurd.

Zoals reeds hoger vermeld verkiest het college onze spreker nogmaals compleet te negeren.


ECOPOWER EN DE WINDTURBINES OP WIJTSCHOT: STAND VAN ZAKEN

In een door de partij Groen toegevoegd agendapunt informeert Peter Arnauw naar de draagwijdte van verklaringen die door leden van het college in de pers werden afgelegd.

Bezoekers van onze webstek die de juiste toedracht rond dit heikele punt (installatie van 2 windturbines met een tiphoogte van 150 m. vlak naast het natuurreservaat op Wijtschot) niet meer vatten kunnen we aanbevelen de laatste uitgebreide tussenkomst van onze medewerker dienaangaande te herlezen samen met ons (video)verslag daar juist onder.

Enkele fragmenten uit de antwoorden van burgemeester Maarten de Veuster en schepen Paul de Swaef op de vragen van Peter Arnauw vindt u in onderstaande video:

Wie meer wil weten over de verwijzing (op 3'40" hierboven in de video) van de burgemeester naar de gedenkwaardige zitting van 28 februari 2019 (en niet januari, edelachtbare) kan uiteraard terecht op onze webstek voor uitvoerig verslag en commentaar.De ludieke hoek:

Maarten de Veuseter

Kurt Vermeiren verwijst naar onze spreekrechtbeoefenaar....!

Pastor Paul de Swaef?

Iefke en de Maarten

Korpschef Jack Vissers

Schepenen Klima en Hendrickx

Voorzitter De Smet met algemeen directeur.