ZITTING 30 APRIL 2015

Nelle de Winter, nieuw ocmw-raadslid

Net voor de raadszitting heeft Nelle de Winter (Groen) in handen van voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) de eed afgelegd als lid van de ocmw-raad.

v.l.n.r.: Gerd Adriaensen (gemeenteraadsvoorzitter), Eric de Swaef (fractievoorzitter Groen), Nelle de Winter (het nieuwe ocmw-raadslid voor Groen), burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) en schepen Erik Block (CD&V)Mia Ketels

Ieder jaar in april is Mia Ketels op post om steunkaarten ten voordele van het Rode Kruis te verkopen aan de college- en raadsleden. Ook vandaag staat deze kranige R-K-propagandiste alweer paraat.TRADITIONELE START

Zoals wel vaker gebeurt werpt de sp.a zich vanaf het startschot in de strijd.

Ditmaal uit raadslid Kurt Vermeiren klachten over het ontbreken van schriftelijke antwoorden op zijn vragen. Hij beweert die uitdrukkelijk te hebben gevraagd en stelt vast dat ze niet in het verslag zijn opgenomen.

In onderstaande video kunt u de belangrijkste passages uit de discussie volgen:


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

Mocht het socialistische raadslid bot vangen met zijn vraag naar schriftelijk antwoord dan kan hij nog altijd onderstaande video bekijken met het mondelinge antwoord van de secretaris op zijn laatste vraag.

Uitzonderlijk hieronder een videofragment van vorige maand.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

Onze rijke Vlaamse woordenschat.

Beeldhouwer Herman Cornelis 100 jaar geleden geboren.

Stok in wiel

INTERCOMMUNALE IKA OVER GROENE STROOM

Ter gelegenheid van de behandeling van de aanpassing huishoudelijk reglement voor de financieringen deelt schepen Paul Valkeniers (VLD) mee dat de raadsleden in juni een uiteenzetting mogen verwachten over de groene stroomprojecten van deze intercommunale.

De aankondiging hoort u hieronder in de video.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

BELEIDSMANAGER GRONDGEBIEDZAKEN: BEVORDERING < > AANWERVING

Het afdelingshoofd 'grondgebiedzaken' vertrekt op 1 december wegens oppensioenstelling.

De vacante functie kan volgens Monik van den Bogaert (sp.a) misschien best opgevuld worden via bevordering van een intern personeelslid.
Schepen Paul Valkeniers (VLD) wenst echter externe kandidaten ook een kans te geven.

In onderstaande video hoort u de argumentatie van de schepen.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm

GRIJZE BETONSTRAATSTENEN VOOR NIEUWE ZIJSTRATEN VEERHUISDREEF

En geen waterdoorlatende stenen zoals bepleit door raadslid Peter Arnauw van Groen.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) vindt waterdoorlatende stenen niet geschikt in dit geval, daar is ook een heel andere fundering voor nodig. Ze worden wel gebruikt op het kerkhof en voor parkings maar voor straten waar gereden wordt en waar gezien de ontwikkeling van het gebied nog heel wat nutsleidingen en aansluitingen dienen gerealiseerd is dit type van steen minder geschikt en daarenboven merkelijk duurder bij nieuwe aansluitingen.

Het belangrijkste deel van het antwoord van schepen Rombouts vindt u in onderstaande video. Desondanks zal Groen een amendement ten gunste van waterdoorlatende straatstenen ter stemming voorleggen. Alleen de socialisten zullen mee 'ja' stemmen. Amendement verworpen.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm

ONTWIKKELING(!) HAVENPLEIN

De betreffende visienota ligt ter goedkeuring voor.
'Ontwikkeling': knap gekozen eufemisme voor alweer grootschalige bouwactiviteiten in onze schone bloemengemeente die in sneltreinvaart op weg is naar verdere verstedelijking...

Gelukkig zijn we niet de enigen die er zo over denken. Raadslid Piet Bouciqué van Vlaams Belang kondigt aan dat zijn fractie de visienota niet zal goedkeuren.

Hij vindt de nota veel te vaag, temeer daar er geen richtlijnen in staan betreffende de woningdichtheid.

Daarenboven is 90% van de omwonenden tegen dit project en dreigt er onvermijdelijk verstedelijking samen met andere projecten die nog op stapel staan: Kruispad, het oude zwembad, Borgeind, de site Dienst der Werken en het project bij het politiekantoor.

Piet spreekt voorts terecht over een aanslag op de mobiliteit en vreest een verkeersinfarct.

De bevoegde schepen Erik Block (CD&V) wijst erop dat het hier wel degelijk woongebied betreft en dat hij alle openheid wil geven aan de ontwikkelaars. De verkeerscirculatieproblemen worden verwezen naar een nog op te maken mobiliteitsplan.

In het verleden, bijna 6 jaar geleden, kwam Piet Bouciqué ook tussenbeide in dit aanslepende dossier tijdens de zitting van 24 september 2009.

Onze eigen medewerker bracht reeds in 2006 kritiek uit op het megalomane 'Canal Site Project' in zijn verslag van de GECORO-zitting van 23 januari 2006.

De visie van schepen Erik Block (CD&V) op de 'ontwikkeling' van het havenplein wordt in onderstaande video kort weergegeven.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.


<< Waar de menselijke maat verloren raakt, daar kan menselijkheid verloren raken. Daar gaan systemen met de belangen van mensen op de loop >>

Een uitspraak van dr. Lout Jonkers, een Nederlandse filosoof die voorstander is van een samenleving gebaseerd op meervoudige waardecreatie in plaats van het enkelvoudige denken in economische waarde....
Dit citaat had schepen Block mee in de toelichtingsnota gesmokkeld. Kwestie van zijn blazoen, besmeurd met verkavelingen en appartementenbouw, wat op te poetsen?

Hoe de schepen erin zal slagen al de vrome intenties uit zijn toelichting inzake mobiliteit, leefbaarheid, biodiversiteit, verkeersveiligheid, klimaatneutraliteit enzovoort, in de praktijk door te drukken blijft voor ons een groot raadsel.


'VLAAMSCHE' LIEDJES

Op het einde van de raad reageert schepen Lieven de Smet (N-VA) op aantijgingen aan zijn adres in het socialistische blad SPOTS. Hij rekent op een rechtzetting.

In onderstaande video tonen we u het bewuste artikel, onze korte reactie en de reactie van de schepen in de varia.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.