ZITTING 24 maart  2016

De zitting start met één minuut stilte ter herdenking van de slachtoffers van de IS-terreuraanslagen in Zaventem en Brussel.
Vervolgens wordt in het kader van het spreekrecht het woord verleend aan mevrouw Snoeck die opmerkingen heeft bij agendapunt 19 'Hermarkeren van Wegmarkeringen 2016'. Zij haalt er ook het dossier voortuinparkings in de Laaglandlei bij en rondt af met de wat sibillijnse uitspraak "ik mag hier nu nog spreken, maar ik vrees voor de toekomst..." (van het spreekrecht?
)

Ook onze nr. 32 is present met nogmaals de verdediging van de natuur op het Wijtschot en dit ter gelegenheid van punt 20 'Voorlopige Vaststelling GRS Schoten'.

We kunnen het onze bezoekers nu reeds meedelen: geen van beide spreekrechtbeoefenaars kreeg tijdens het spreekrechtkwartiertje of verder tijdens de zitting enige respons... arrogant misprijzen voor sprekers met lastige vragen blijft troef binnen het college.

Lees hieronder de tekst van onze medewerker nr. 32:

Punt 20: VOORLOPIGE VASTSTELLING GRS SCHOTEN

Echt diep ontroerd was ik, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, vanwege de talrijke ecologische en groene accenten in dit GRS.
Blz. 6 b.v. in het richtinggevend gedeelte een haast poëtische lofrede rond de ecologische corridor van de Kleine Schijn, een beekvallei als drager van de ecologische en natuurlijke structuur binnen de groengordel.
Eilaas blijken er naast mooi geformuleerde groene intenties heel andere prioriteiten de bovenhand te halen en wordt ter plekke de kwetsbare groengordel even terzijde geschoven om plaats te maken voor een KMO-zone mitsgaders 3 overmaatse windturbines.

Ook de hartverwarmende bespiegelingen op blz. 8 rond <<het behouden en versterken van lokale groenelementen>> slagen er niet in om deze verkaveling van een voormalig natuurontwikkelingsgebied naar de prullenmand te verwijzen.

Diep gelukkig zijn we uiteraard op blz. 21 te zien verklaren dat de geplande windturbines niet hinderlijk zullen zijn voor de bewoners…
Ik wist nog niet dat een GRS ook kan gebruikt worden om ‘wishful thinking’ te lanceren!

Komen we op blz. 37 aan het woonlint Papenaardekenstraat / Braamstraat.

Nu ja, Papenaardeken een woonlint noemen dat lijkt me een danig eufemisme.

Bij de inkom kunnen we een fameus florerend sluikstort bewonderen terwijl het wegdek in een schabouwelijke staat verkeert, de ene dag kunt ge een gebroken nek oplopen vanwege de vele putten in de weg en de volgende dag wordt ge flink door mekaar geschud vanwege de grof uitgesmeerde asfaltreparaties.
Papenaardeken Schoten

Ik denk dat de bewoners aldaar volwaardige Schotenaren zijn en recht hebben op een straat die naam waardig.

Op blz. 58 wordt nog kort even benadrukt dat het lokale bedrijventerrein Wijtschot niet mee opgenomen wordt binnen het gemeentelijk natuurverwevingsgebied. Zo’n GRS blijkt echt hopen relevante informatie te bevatten...

Over naar het informatieve gedeelte blz. 67 onder Sociale Objectieven, daar lezen we dat op Borgeind nog onderhandelingen lopen rond 16 sociale huurwoningen.
Mijns inziens waren die sociale woningen een voorwaarde om toelating te krijgen voor de appartementisering van het gebied.
Waarom nu nog verder onderhandelen?
Misschien over een strategie om eventueel opduikend ongenoegen op te vangen van bewoners die in hun voortuin plots deelachtig zullen gemaakt worden aan de sociale mix?

Op blz. 70 gaat het over ‘meergezinswoningen’ (lees appartementsblokken) <<die vormen vaak een schaalbreuk met de omgeving>> Inderdaad daar hebben we dat belachelijke tekeningetje niet voor nodig, qua schaalbreuk is het geklungel van onze ontvoogde diensten duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. zie foto >>>

Schaalbreuk

van schaalbreuk gesproken... Schotense specialiteit!

En de pil maar trachten te vergulden met verwijzingen naar PASSIEF- en BENbouwsels (BEN= bijna energie neutraal, nvdr) met x aantal verplicht te voorziene standplaatsen voor auto’s, alsof dat de problemen inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zal kunnen oplossen.

Zoals we nu dapper bezig zijn, zijn we binnen luttele jaren rijp voor aansluiting bij Groot-Antwerpen. Compleet verstedelijkt.

Op enkele plattegrond kaartjes zagen we de nieuwe Hoogmolenbrug aangeduid. Maar in Schoten mag de modale burger blijkbaar nog altijd niet weten waar de brug juist gaat aantakken, of er parkgroen gaat sneuvelen of elders natuur zal opgeofferd worden…
Misschien kan dit hier vandaag eens uit de doeken gedaan worden.

Verder grasduinend in de toelichtingstukken hebben we opgemerkt dat als bij wonder dat vervelende  GEWOON HOOFDDORP TYPE III plots is omgetoverd in BEDRIJVENONDERSTEUNEND HOOFDDORP. Zou dat echt zonder lobbywerk gerealiseerd zijn, gewoon een geschenk uit de hemel om enkele lastige probleempjes voor onze Schotense verkavelingsstrategen op te lossen?

’t Is maar een vraag en vragen staat voorlopig nog vrij tijdens het spreekrecht. Aan de reglementair verschuldigde antwoorden durft het hier wel eens schorten… Maar dat zijn we al jaren gewend!

Bedankt voor uw aandacht.


GEEN TV BEELDEN EK VOETBAL IN DE PUBLIEKE RUIMTE

Vooral met het oog op de veiligheid wordt de raadsleden een bijzonder politiereglement ter goedkeuring voorgelegd dat het vertonen van EK voetbalbeelden regelt.

Kijk en luister even mee wat uw burgervader ter zake te vertellen heeft. Eerst kort in beeld mevrouw Mieke de Potter die vandaag de gemeentesecretaris vervangt.

 

RAADSLID VAN DEN BOGAERT BLIJFT CONTRACTUELE INVULLING NIEUWE FUNCTIES AFWIJZEN

De agendapunten 7 tot en met 13 behelzen allemaal het gemeentepersoneel: gaande van een reeks uitbreidingen van de personeelsformatie, wijzigingen in de rechtspositieregeling, aanpassingen in het arbeidsreglement en telefonische bereikbaarheid van personeelsleden.

Zoals te verwachten zit raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) al dadelijk op haar stokpaardje: zij wenst het niet te pikken dat de meeste nieuwe aanwervingen 'contractueel' ipv 'statutair' zullen zijn.... Dat wordt dus telkens één (sp.a-collega Vermeiren is verontschuldigd - beroepsredenen) neen-stem in geval de functies niet statutair worden ingevuld.

Ook bij Aanpassingen Arbeidsreglement komt het socialistische raadslid met menige vraag en opmerking op de proppen.

In onderstaande video hoort u enkele fragmenten van haar tussenkomsten en de reactie van schepen Paul Valkeniers (VLD).

 

GROTE SINGEL: VERKAVELINGSAANVRAAG

Alvorens zelf een beslissing bekend te maken wenst het college eerst de gemeenteraad het wegentracé te zien goedkeuren. Dit houdt in dat de verkavelaar afstand doet van de wegbedding zodat de wegenis kan ingelijfd worden bij de openbare ruimte.

Scherp protest tegen deze verkaveling krijgen we te horen van Ghislaine Peleman (Vlaams Belang).
Zij wijst erop dat deze verkavelingsaanvraag indruist tegen het BPA Schotenhof. Daarin staat duidelijk gestipuleerd dat de perceelsoppervlakte minimum 2.000 m2 dient te bedragen om het groene karakter van de wijk in takt te houden.

Ook Groen en sp.a springen mee op de kar en eisen respect voor de 2.000 m2 regel. Heel de discussie eindigt onbeslist. Uiteindelijk wordt eenparig besloten dit agendapunt dan maar te verschuiven naar volgende maand.

Beluister hieronder in de video de wat verwarde toelichting van schepen Erik Block (CD&V).

 

VOORLOPIGE VASTSTELLING GRS SCHOTEN

Schepen Erik Block bestaat het toelichting te verschaffen zonder ook maar één woordje uitleg te besteden aan de vragen en opmerkingen van onze spreker in de tribune.
Keurig weet hij rond de opgeworpen problemen te laveren maar laat wel een lonkend oogje vallen op het waterwinningsgebied van de PIDPA. Daar droomt de schepen al van een verdere ontwikkeling van het gebied en hij zou er alvast een meerwaarde aan willen geven.... Erik kennende kunnen we al vermoeden welke richting het alweer dreigt uit te lopen!

Luister zelf naar de schepen en lees onze commentaar in de onderstaande video.

 

DE VARIA

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) meldt een gevaarlijke situatie voor fietsers ter hoogte van een appartementsblok in oprichting op de plaats van de voormalige villa Legrelle op Borgeind.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

De overkapping van de afvoerslangen voor het opgepompte water vormen een serieuze hindernis voor de fietsers. De burgemeester belooft de zaak te laten nakijken. Tevens verzoekt hij Piet een volgende maal niet te wachten op de gemeenteraad maar onmiddellijk de bevoegde gemeentediensten te verwittigen.

Kort na deze interpellatie is het euvel reeds verholpen en verscheen er signalisatie.

Raadslid Walter Brat (N-VA) breekt dan weer een lans voor gecontroleerd zwemmen in de vaart.

Hij zwaait met afdrukken van prentkaarten van begin vorige eeuw die moeten illustreren hoe gezellig het toen was met de openluchtrecreatie in Schotenvaart.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) vindt dit geen kwaad idee en belooft de mogelijkheden te zullen onderzoeken.