ZITTING 26 APRIL 2018

Mia Ketels en publiek

Zoals ieder jaar in april staat Rode Kruis-medewerkster Mia Ketels de raadsleden op te wachten met steunstickers.

Deze dame weet van geen wijken, een model-propagandiste voor het Rode Kruis!

Ondertussen daagt steeds meer publiek op dat het verloop van het windmolendebat wil meemaken.

Uiteindelijk zal de publieke tribune flink gevuld zijn zodat een deel van de belangstellenden zelfs geen zitplaats meer vindt.

<<< Rollover

De discussies rond de statiegeldalliantie (p.2) en de addenda bij de samenwerkingsovereenkomst (p.13) met Ecopower (windmolenproject) doen heel wat stof opwaaien.
En... windmolens op de agenda staat garant voor een goed gevulde publieke tribune. Ook spreekrecht voor het publiek zit dan in de lift, vandaag 4 sprekers waaronder onze nr. 32. Hieronder zijn toespraak:

Punt 13: WINDMOLENPROJECT ECOPOWER ADDENDA SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
EN PRINCIPIEEL AKKOORD RECHT VAN OPSTAL

Sedert oktober 2001, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, staan we hier paraat met opmerkingen en argumenten tegen de inplanting van windturbines in de toen nog als natuurontwikkelingsgebied bekend staande stortsite, een site met een door de gemeente aangelegde en duur betaalde pleisterplaats voor watervogels.
Nooit viel er een ernstig antwoord te noteren, de dames en heren collegeleden hulden zich op die momenten in een “volslagen mutisme” – om het met de woorden van wijlen Herman Vanderpoorten te zeggen – of trachtten spreker als een onwetend knulletje weg te zetten.

Tot voor enkele maanden stonden de verkozenen des volks als één man achter de installatie van 3 subsidieslurpende monsters op ’t Wijtschot. Laten we hopen dat, weliswaar laattijdig, ‘voortschrijdend inzicht’ nog enig soelaas moge brengen.

Argumenten ‘tegen’ gaan we niet opnieuw aandragen, die zijn ondertussen genoegzaam bekend en een deel van onze schepenen is toch getraind of misschien zelfs geselecteerd op immuniteit voor argumenten, dus gewoon een paar simpel te beantwoorden vraagjes.

1ste vraag:
Hoe komt het dat ons bestuur nog steeds recht meent te hebben op de opstalvergoedingen van €21.000 per jaar per turbine? En dit ofschoon niet zo lang geleden (tijdens de zitting van 30/11/17) de betreffende gronden werden overgedragen aan de private partner in het PPS-IMAGOproject.
De GR heeft toen inderdaad ingestemd met, ik citeer, “de overdracht van de eigendomsrechten op het gemeentelijk patrimonium noodzakelijk voor de uitvoering van bovenvermelde samenwerkings-overeenkomst.”
In de toelichting was ook sprake van “inkomsten uit de verkoop van grondaandelen” en “vervreemding van gemeentelijk patrimonium”, wat Wijtschot betreft 4,5 ha inclusief zone voor windmolens.

Graag een woordje uitleg over deze ingewikkelde constructie waarbij we als gemeente addenda toevoegen aan een overeenkomst van recht van opstal en tevens flinke opstalvergoeding hopen te ontvangen terwijl de betreffende gronden ondertussen zijn overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

2de vraag:
In artikel 4.4. van het principieel akkoord voor een recht van opstal wordt overeengekomen dat het terrein bij beëindiging recht van opstal in de oorspronkelijke goede staat moet afgeleverd worden door de bouwheer / exploitant en dit alles op zijn kosten en risico en binnen de 6 maanden….
Geldt dit ook voor de meer dan 1000 ton gecombineerd staal en beton van het ondergrondse voetstuk?

Wordt deze peperdure opruimoperatie van de fundering niet best in concreto vermeld in het akkoord? Dan kan het erg rekbare zinnetje “behalve indien in gezamenlijk overleg anders afgesproken” meteen geschrapt worden. Dit alles en niets zeggende zinnetje kan alleen maar aanleiding geven tot vermoedens van eventueel financieel gesjoemel of bewimpeling.

Omdat dit krankzinnige windmolenproject nauw verbonden is met het PPS-Imagoproject besluit ik met: CETERUM CENSEO PPS-IMAGINEM ESSE DELENDAM: weg met heel dit onzalige PPS, windmolens incluis, en dit om onze gemeente te behoeden voor alweer een nieuwe opstoot in de productie van broeikasgassen, fijn stof, lawaaihinder, nog verergerende mobiliteitsproblemen, natuurdegradatie en verdere verstedelijking.

Dank voor uw aandacht.


"WINDMOLENGEKTE"

Consternatie bij onze spreker: Schepen Erik Block (CD&V) antwoordt tijdens de behandeling van dit punt op één van de gestelde vragen!
Weliswaar een zeer eigenaardig antwoord, maar kom, ongezien die beterschap.

Het zou dus afgesproken zijn met de private partner dat de opstalvergoedingen naar de gemeente gaan en niet naar de nieuwe eigenaar van de gronden.
Curieus dat die private partner zo'n klein miljoen euro (berekend over 20 jaar) cadeau kan doen aan de gemeente terwijl deze partner daarenboven zelf ook nog opgezadeld wordt met niet onaardige meerkosten om de aan te leggen KMO-zone te laten voldoen aan de stringente normen ter voorkoming van de hinder veroorzaakt door slagschaduw en lawaai !
Een mens zou al snel gaan denken dat er iets niet helemaal in de haak is met deze publiek-private-samenwerking.
Daarenboven is er nooit iets gecommuniceerd in de gemeenteraad over deze merkwaardige deal met de private partner, zal waarschijnlijk uitsluitende bevoegdheid van het college zijn, in gezamenlijk overleg afgesproken.....

In onderstaande video laten we enkele collegeleden aan het woord die uitleg geven betreffende de addenda bij het samenwerkingsakkoord met Ecopower. Meest opvallende verandering is de schrapping van de windturbine die in het natuurreservaat was gepland. Tijdens de behandeling van dit punt steken sympathisanten van 'Ongeschonden Wijtschot' affiches in de hoogte.

Na vertolking van de standpunten door de verschillende partijen i.v.m. de windturbines blijkt niet alleen de VLD 'voortschrijdend inzicht' te vertonen maar ook sp.a en Vlaams Belang schijnen stilletjes op te schuiven in die richting.
Zo horen we bij Vlaams Belang dat ze wel nog voorstander zijn van alternatieve energie maar de turbines op Wijtschot toch niet meer zien zitten. Ook bij de sp.a is men het project niet meer zo genegen als voorheen...
Wat aanleiding geeft tot een gepeperde toespraak van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) waarbij sp.a en VLD een flinke (zij het ludieke) veeg uit de pan krijgen... Daar bovenop herleest onze burgervader gedeeltelijk zijn tussenkomst van tijdens de gemeenteraad van oktober 2017!
(terug te vinden in onderstaande video vanaf 4'17'')

Hieronder de burgemeester aan het woord:

Wie de burgemeester zijn tussenkomst op 26 oktober 2017 nogmaals wenst te horen (en te vergelijken) kan HIER terecht (te beluisteren in die video vanaf 5'37'' voor de volledige tussenkomst of vanaf 7'12'' voor het vandaag geciteerde uittreksel)

Wie liever de originele tekst leest om te vergelijken, verwijzen we naar het goedgekeurde officiële verslag:
GR-2017-10-26-verslag.pdf. Start uw lectuur helemaal onderaan op blz.60 van de pdf (= blz.440 in het verslagenarchief) met "Om het nog eens voor iedereen heel duidelijk te maken.....".

Allemaal mooi gezegd en voorgelezen.... één ding echter niet uit het oog verliezen: uw burgemeester en zijn N-VA heeft net als alle andere partijen onder druk van de klimaatlobby de installatie van de windturbines op Wijtschot stoemelings mee goedgekeurd. (Gemeenteraad van 18 december 2014)
Gevolg: anderen (de voogdijoverheden) zullen nu beslissen over de definitieve vergunningen, als gemeente staan we in ons hemd, we mogen alleen nog braafjes (niet bindend) advies geven.
Even de tegenargumenten uit de tribune overwegen was altijd al te veel gevraagd.


STATIEGELDALLIANTIE

Vlaams Belang bijt de spits af en kant zich in een uitvoerige tussenkomst tegen de invoering van statiegeld. Volgens Piet Bouciqué zal het zwerfvuil na invoering van statiegeld slechts tijdelijk en gedeeltelijk verminderen.
De PMD-zak functioneert perfect, waarom dan een duur en log statiegeldsysteem op poten zetten?
Piet verwacht ook kostenstijging voor de consument na invoering van dit systeem.
Er wordt ook verwezen naar een Nederlandse sponsor van de statiegeldalliantie, toevallig een producent van inzamelautomaten voor verpakkingen met statiegeld.....

In een ellenlang - bijwijlen sterk ironiserend - betoog verwerpt Willy van Camp (N-VA) de argumenten 'pro' vervat in een schrijven van de partij Groen.

Ann Pycke, fractievoorzitster van CD&V, is dan weer voorstander van aansluiting bij de alliantie.

De VLD vindt bij monde van Paul Valkeniers aansluiting bij de statiegeldalliantie voor blikjes en petflessen geen goede zaak.

De statiegeldalliantie zal dan ook geen meerderheid halen in de Schotense gemeenteraad.

In de volgende video enkele fragmenten uit de gevoerde discussies:


ENKELE LOSSE KIEKJES

Sabine Broecks

Sabine Broeckx van 'Ongeschonden Wijtschot' brengt gefundeerde kritiek op de installatie van de twee overgebleven windturbines.


Sibylle Snoeck

Ook Sibylle Snoeck neemt de windturbines op de korrel en levert daarenboven kritiek op het algemeen beleid van het gemeentebestuur, trekt dit zelfs open naar de F-16 problematiek.
De burgemeester kent niet genoeg van vliegtuigen en kan hierop dus niet antwoorden. Hij vindt de toespraak wel "iets minder respectvol" en heeft de stellige indruk dat deze dame niet echt een grote fan is van zijn partij....


Walter Brat en Bert Batens

Overleg op de N-VA banken. Walter Brat en Bert Batens.


Kurt Vermeiren

Kurt Vermeiren (sp.a) even in gepeins verzonken.


Monik van den Bogaert

Monik van den Bogaert (sp.a) overloopt nog snel de tekst alvorens een tussenkomst te houden.


Willy van Camp

Willy van Camp, fractieleider van N-VA, verwerpt categoriek de standpunten van Groen inzake de 'Statiegeldalliantie'. (Beluister ook de video hogerop)