ZITTING 18 DECEMBER 2014

Een zware agenda vandaag.

De oppositie is erg actief met vragen, opmerkingen en amendementen. Vooral de socialisten blinken vandaag weer uit op dit gebied.

In gemoede vragen we ons af waarom de socialistische fluweelzitters destijds toch zo gebeten waren op onze belhamel Albert Leenaerts omdat deze juist hetzelfde deed vanuit de toenmalige oppositie...

Eén zaak hebben onze socialistische raadsleden toch uit het oog verloren: de vergeetachtige (?) raadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) is er weer eens in geslaagd dit jaar slechts 1 i.p.v. de 2 vereiste verslaggevingsrondes te agenderen voor de bestuurders der intercommunales... en de socialisten laten die kans liggen om de man nog eens duchtig aan zijn vel te zitten!

Kurt_Vermeiren

Kurt Vermeiren (sp.a)


Monik_van_den_Bogaert

Monik van den Bogaert (sp.a)


Paul_Valkeniers

Paul Valkeniers (VLD)


Luc_van_Gastel

Luc van Gastel (CD&V)


Erik_Block

Erik Block (CD&V)


Bert_Batens

Walter Brat en Bert Batens (N-VA)


Ann&Nico

Ann Pycke en Nico Vissers (CD&V)


Maarten_de_Veuster

Maarten de Veuster (N-VA)


"VOOR DE 100ste KEER GEVRAAGD"

De agendapunten 3 & 4 behandelen 'Wijziging Meerjarenplan 2014-2019' en 'Budget 2015' van het AGBS
(Autonoom GemeenteBedrijf Schoten) en socialist Kurt Vermeiren laat de gelegenheid niet ongebruikt om van leer te trekken tegen het gebrek aan informatie voor de raadsleden rond de plannen van het college met de Forumgebouwen, Gelmelenhof en het PPS-project binnengebied Vordensteinstraat / Lodewijk Weijtenstraat.

Slechts onlangs is raadslid Vermeiren te weten gekomen dat het gebouw van de ABK (Academie Beeldende Kunsten) mee in het PPS wordt opgenomen, "omdat ik het Schepen Van Gastel voor de 100ste gevraagd heb"...

De vrees bestaat bij de socialisten dat de ABK zal herleid worden tot een veredelde kinderopvang...

Tevens herinnert Vermeiren aan de belofte dat de raadsleden zouden betrokken worden bij de IMAGO-werkgroep, "en we wachten nog steeds op de eerste uitnodiging".

Schepen Luc van Gastel (CD&V) beweert juist vandaag een timing opgesteld te hebben voor bespreking van deze dossiers in de raadscommissie en in de GECORO. "We werken naar voorlegging van het PPS-project aan de gemeenteraad in maart 2015."


EXPLOITATIETEKORTEN VAN DE KERKFABRIEKEN

Alweer Kurt Vermeiren die hier een stijgend tekort vaststelt, "voor Filippus en Cordula zelfs met meer dan 8000 euro in vergelijking met referentiejaar 2013."

Het raadslid vraagt meer inspanningen van de kerkfabrieken om de tekorten binnen de perken te houden en dringt nogmaals aan op voorlegging van een toekomstvisie op het kerkelijk patrimonium.


KIDS-ID

Vlaams Belang ergert zich aan het veelvuldig gebruik van Engelse termen. Raadslid Piet Bouciqué vraagt dan ook maatregelen om deze trend te stoppen.

"Onze vorige opmerkingen daarover werden weggewuifd met de opmerking dat dit een van hogerhand opgelegde term was. Welnu, burgemeester, de bevoegde minister is nu uw partijgenoot en is wel degelijk bij machte daar iets aan te doen. Ik zou daarom willen voorstellen met alle N-VA-burgemeesters een actie op te zetten om dit KIDS-ID voor eens en voor altijd te bannen uit het administratieve taalgebruik" aldus Piet.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) belooft het voorstel bij de minister te lanceren.


"MET GROTE ZAK ZOUT"

Socialisten en Groenen beroepen zich allebei op de houding van hun fractie binnen het OCMW om de Wijziging Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW niet goed te keuren.

Raadslid Piet Bouciqué van Vlaams Belang vindt het geen ernstig plan omdat de weerslag van de besparingsronde der hogere overheden op kosten en opbrengsten nog niet bekend is... "moeten we dit plan nu met een korreltje zout nemen of met een grote zak zout?"


SP.A STELT TAXSHIFT VOOR

Tijdens de bespreking van 'Budget 2015' pakken de socialisten uit met een voorstel van taxshift, de APB (Aanvullende PersonenBelasting) verlagen van 6,7% naar 6,1% en de OV (Onroerende Voorheffing) optrekken van 1175 naar 1275.

Meteen wordt ook aangedrongen op een verhoging met 4.000 euro voor de subsidie 'nationale initiatieven' voor ontwikkelingssamenwerking.

De linkse vrienden van Groen zien de stijging van de OV best zitten maar twijfelen daarentegen aan de efficientie van een verlaging van de APB.

Schepen Paul Valkeniers (VLD) ziet een stijging met 100 punten voor de OV niet zitten en wijst erop dat deze belasting in Schoten al merkelijk hoger ligt dan in de omliggende gemeenten.


TWEEDE PENSIOENPIJLER VAN START !

Met 25 stemmen 'JA' (eenparig) wordt de pensioentoelage voor contractuele personeelsleden vastgesteld op 2% van het pensioengevend jaarloon.

Hoeft het nog gezegd dat ook hier de socialisten zich hebben geroerd: Kurt Vermeiren vindt die 2% belachelijk laag en lanceert een amendement met 6%.

Vergeefse moeite, zelfs de linkse vrienden van Groen volgen niet, zij willen slechts geleidelijk klimmen naar die 6%...


"DAT KOTJE"

Het pesticidenvrije en natuurvriendelijke 'Beheerplan Begraafplaats Schoten' wordt door alle raadsleden gunstig onthaald.

Ook raadslid Kurt Vermeiren spreekt zijn tevredenheid uit over dit plan dat op termijn goed zal uitvallen voor de bezoekers en voor de biodiversiteit.

Wel wenst het socialistische raadslid te vernemen wanneer er eindelijk werk gaat gemaakt worden van "dat kotje" bij de ingang, bedoeld is het vroegere mortuarium dat in onbruik is geraakt en waarover niets in het beheerplan is terug te vinden....

"Dat kotje"

Antwoord van Schepen Erik Block (CD&V): "Eventuele opfrissing kan nog worden onderzocht".

Met een dergelijk wazig antwoord denken we dat die 'opfrissing' nog niet voor morgen zal zijn...


WINDMOLENPROJECT OP WIJTSCHOT KAN STARTEN

De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst met Ecopower goedgekeurd.

Tijdens de voorafgaande discussie is met geen enkel woord nog gerept over de impact van deze ingrijpende beslissing op de natuurlijke omgeving of op de omwonenden.

Vanwege de raadsleden was er alleen belangstelling voor de financiële aspecten van heel de onderneming....

Klik hieronder op de video om een deel van de discussies te volgen:


1080pHD

TIPJE VAN DE SLUIER OPGELICHT

Bij het agendapunt betreffende goedkeuring verkoop / aankoop-belofte van de Forumgebouwen krijgen we na enkele vragen van raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) eindelijk iets (niet veel) te horen over de plannen van ons bestuur met deze gebouwen.

Luister zelf mee wat schepen Luc van Gastel (CD&V) wil lossen...

Klik in onderstaande prent om video te starten.


1080pHD

LIJKEN UIT DE BOEKENKAST ?

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) wil weten of we met de 'Heraanbestedingen Braembibliotheek' dezelfde weg opgaan als met de nieuwe vleugel van het gemeentehuis waar de meerkosten door meerwerken de pan uit swingden... "met andere woorden: hoeveel lijken zullen er nog uit de boekenkasten van de bibliotheek vallen ?" aldus Piet.

Schepen Luc van Gastel (CD&V) verklaart nog geen zicht te hebben op extra kosten en stelt voor de biedingen af te wachten.


ENIG VARIAPUNT :

klik in onderstaande prent om te luisteren en te kijken


1080pHD

Schoten Schol 2015 staat in het teken van de onlangs overleden zuster Alberta. Belhamelwebstek heeft nog steeds enkele video's op het web met de legendarische zuster-vroedvrouw tijdens haar laatste jaren hier in Schoten. NAAR VIDEO'S ZUSTER ALBERTA.

Aan al onze trouwe bezoekers:

beste wensen voor 2015