ZITTING 30 NOVEMBER 2017

Vandaag twee spreekrechtbeoefenaars: onze nr. 32 en belhamel himself.

Nr 32 wordt eerst opgeroepen door de voorzitter:

Punt 12: PPS-IMAGO

Geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, samen met 'Havenplein' en 'Kruispad a/d Vaart' is dit zowaar het derde megalomane verkavelingsproject dat na jaren van aanmodderen plots in een stroomversnelling schijnt te komen, net alsof sommige schepenen vrezen uit de boot te zullen vallen na de verkiezingen van volgend jaar...

De geachte verkozenen des volks zullen zich nog levendig de burleske vaudeville herinneren tijdens de zitting van mei 2015 toen zowel schepen Block als gemeenteraadsvoorzitter Gerald Adriaensen ons verzekerden dat ook na het schrappen van het woord "bindend" er geen sprake kon zijn van het slopen van de jongensschool (vlakbij DDW Vordensteinstraat).
Gevolgd door de voor ons hilarische, maar voor betrokkenen pijnlijke vertoning van schepen Van Gastel die zijn CD&V-partijgenoten koudweg terugfloot.

Daarom deze vraag: Hoe zit het nu? Is het voortbestaan van dat schoolgebouw na overdracht van de site nog gewaarborgd, Ja of Neen?

Over naar het Wijtschot.
Het saneren van de terreinen aan de Sluizenstraat, voor zover ik begrepen heb, is op kosten van de private partner. Die sanering zou zich beperken tot de "Herpositionering van het voormalige stort". Onder dat stort zit jammer genoeg nog een bodem en als die terreinen voor bewoning en werkplaats zullen ingericht worden dringt een grondige bodemsanering zich op.
Volgens onze vorige schepen van ruimtelijke ordening zouden de kosten hiervoor wel eens hoger kunnen oplopen dan de waarde van de grond...

Daarom deze tweede vraag: Wie zal in dit geval opdraaien voor de hoge kosten: de private of de publieke partner?

Schoten-stort jaren 70 vorige eeuw.
Schoten-stort in de jaren 70 vorige eeuw: de grootste vuiligheid, ook industrieel afval (!), werd er met karrevrachten aangevoerd en daaronder in de bodem zou daarvan niks terug te vinden zijn....

En kom alsjeblief niet aandraven met het argument dat we vrijstelling hebben van bodemsanering, die vrijstelling geldt alleen voor de site als natuurontwikkelingsgebied met uitsluitend wandelaars. Er staat duidelijk bij gestipuleerd dat wanneer de bestemming wijzigt een bodemsanering alsnog kan opgelegd worden.

Verder lezen we dat 4,5 ha inclusief zone voor windmolens wordt overgedragen aan de private partner.

Slecht nieuws voor onze groene jongens. Denk niet dat de private partner zal staan trappelen om die turbines op zijn gronden te installeren om zodoende opgezadeld te worden met zware extra kosten ten einde te voldoen aan de hoge eisen ter voorkoming van geluidshinder en slagschaduw. Herinner u dat praktisch de volledige KMO-zone binnen de rode cirkel valt waar ter zake de stringentste voorwaarden gelden voor woon- en werkplaatsen.

Ben altijd van mening geweest dat Groen flink in het ootje is genomen met die beloofde turbines... wat nu wel eens bevestigd zou kunnen worden.
Gewoon terugkoppelen, beste vrienden, naar het vroegere natuurontwikkelingsgebied: minder CO2 emissies van al die aan- en afrijdende bestel- en vrachtwagens, minder drukte op de overvolle wegen en het laatste brokje Schotense natuur langs het Albertkanaal gered!

Dit was het. Bedankt voor de aandacht.

Zoals we gewoon zijn lappen onze collegeleden het spreekrechtreglement aan hun laars en weigeren te antwoorden op de gestelde vragen. Idem voor onze volgende spreker: geen reactie vanuit het college.

Bijkomende ontgoocheling: Vlaams Belang dat in zijn publicaties afgeeft op de groeiende verstedelijking van onze gemeente vroeg het woord om te onderlijnen dat ze dit project mee zullen goedkeuren.... wie hier nog kan volgen steke zijn vinger op.

Verder naar onder op deze pagina vindt u een videoreportage over de behandeling van dit agendapunt met nog enkele nabeschouwingen.


Belhamel Albert Leenaerts vervolgens aan het woord:

Punt 11: KLIMAATACTIEPLAN (SECAP) GEMEENTE SCHOTEN 

(Secap = Sustainable Energy and Climate Action Plan)        

Albert Leenaerts belhamel

    

 

 

 

 

 

 


Geachte Raadsleden, gij begint al aan uw energie-en klimaatactieplan, SECAP, met een serieuze handicap: gij kiest voor ‘n zwaar vervuilend steenkolenengels, wat mij nodeloos opwarmt.

Wat de risico’s van ‘n opwarmend Schoten betreft worden in één adem genoemd: wateroverlast én watertekort, droogte én hitte. Let daarbij op dat woord hitte, geen gezellige warmte dus en bedenk dat er van langsom meer mensen sterven van de kou dan van ‘hitte’.
Wie zijn nu die kwetsbaarste lange-ij lijders der dreigende overstroming door wateroverlast? Onze oudere bevolking, baby’s, peuters, zieken, mensen met ’n beperking, armere mensen enzovoort, kids en bootvluchtelingen stonden er niet bij opgesomd, nochtans: die zijn ook bedreigd wegens de stress én de kosten die dat volgens de nota gaat meebrengen.

Hoe komt dat? Door tekortschietende grondinfiltratie. Grotendeels dus door verstedelijking en bevolkingstoename met bijhorende verharding voor parkeerplaatsen, wegen en accommodaties  én door inbuizing en beschoeiing van grachten, waarvoor een Belhamel reeds jaren geleden in deze raad werd weggelachen.
Betonstop? Beperking van het aantal inwijkelingen? Dat zien we nog niet direct gebeuren!

Ik vrees dus dat onze ambtenaren en politiekers door ellenlange inventarisaties, risicobeoordelingen, actie-plannen en weerkerende rapporten over de gemaakte vooruitgang, aanzienlijk méér stress gaan oplopen én veroorzaken dan een mogelijke overstroming van het Albertkanaal.

Met verlichting loopt het al mis, waar is de tijd van laat-maar-branden, ook daarvoor werd ’n belhamel enz. Nu gaan we inzetten op LED-licht, maar wat lezen we in een onlangs verschenen geleerd rapport? Dat het milieu er daardoor nog slechter aan toe is, maar ik heb nu geen tijd om daarop in te gaan.

Nóg een lachertje: duurzame verplaatsingen en rijgedrag stimuleren om het aantal voertuigkilometers te verminderen. Daar moest ik aan denken toen ik in de file stond van Wijnegem, nog voor de afslag Hoogmolenbrug tot aan ons gemeentehuis. ‘n Volgende keer rij ik rond langs ’s Gravenwezel.

Hoe gaan ze dat klaar spinnen? Enkelrichtingen en verboden doorgangen afschaffen, binnenwegen en sluipwegen toelaten, camions verbieden, wegeniswerken beperken en deftig laten uitvoeren? Tram 61 terug op de rails zetten? We hebben er alvast geen goed oog in.

Samenvattend: alles moet tegenwoordig duurzaam. De telmachine van mijn computer is erop gecrasht.
En dan komen we bij dé mirakeloplossingen: Windmolens en zonnepanelen, de rest was bladvulling.
Voor de zonnepanelen heb ik nu geen tijd, maar Windmolens zijn wel het meest ondoordachte der laatste jaren én afschuwelijk duur waardoor ze blijvend op subsidies draaien, zelfs in Denemarken! En wij ons hier ondertussen blauw betalen om de nieuwste kerncentrales in Engeland en de oudste in Frankrijk mee af te betalen.

En wat lezen we op pagina 115? Schoten gaat analyseren welke gemeentelijke gronden geschikt zijn voor verhuur om windturbines te plaatsen.
En een beetje verder bij doelstellingen 2030: 3 nieuwe windturbines. Dat woordje ‘nieuwe’ intrigeert mij. Wat zijn dan de ‘oude’? Die van het oude stort?
Dus gaan ze er al vanuit dat die er gaan komen, of niet? Nog wat verder lezen we: opvolging procedure plaatsing 3 turbines én het creëren van een draagvlak. Zover zijn ze dus al : spijtig dat die domme Schotenaren niet willen volgen,want als ge nog voldoende Nederlands kent wil creëren zeggen: iets nieuws maken, iets scheppen wat er voorheen NIET was: ’n draagvlak. Voor de Neder-Engelsen : to cause to exist. Wel, we gaan er alles aan doen om dit te beletten en ik nodig u uit om dit punt te amenderen, terug naar af.

Duitsland zit al met ‘n kater want dankzij de 26.000 windmolens van Mutti Merkel floreert de bruinkool-industrie als nooit tevoren, met de slechtste broeikasgassen-uitstoot sinds decennia. Vorig jaar leverde 11% méér turbines 2% minder opgewekte stroom!

Over de te dure molens van Vande Lanotte een andere keer. Tenslotte geef ik u nog een tip en wat huiswerk mee: probeer tegen 2025 de gronden aan het Wijtschot te verhuren aan het Noorse bedrijf Acer Solutions of NuScale voor ‘n kleinschalige ondergrondse Gesmolten Zout-Thoriumcentrale, type ‘wandel-weg-veilig’ waarmee ge geen 40 maar 80% van uw CO2-doelstelling haalt én de Schotenaar bijna gratis elektriciteit levert. Als dat geen primeur zou zijn die trouwens 100% past in het toekomstprogramma der N-VA.

Belhamel zijn 5 minuten zijn op en wordt door de voorzitter verzocht af te ronden...

1 ton Thorium van 80 dollar per kilo produceert zoveel energie als 3.500.000 ton steenkool en het beetje ongevaarlijk restafval kan gerust voor slechts 300 jaar gestockeerd worden in Dessel. Hallo Schoten, wakker worden! én… een draagvlak creëren met financiële toekomst.
Zet in voor de energie van de toekomst en stop deze bezigheidstherapie.

Geen toemaatjes dus voor onze belhamel, toegestane tijdsspanne verstreken.

Hieronder een kort fragmentje uit belhamels toespraak:

Verder naar onder op deze pagina vindt u een videoreportage over de behandeling van dit agendapunt.


Wegens problemen met de klankinstallatie van de raadzaal zijn verschillende van onze video-opnamen niet bruikbaar voor publicatie.

Terwijl bode Tony op de achtergrond verwoede pogingen onderneemt om de storing weg te werken hebben de schepenen even een vrije moment.

sleutelen aan klankinstallatie

Bijzonder hinderlijk voor eenieder die de raad aandachtig wenst te volgen zijn vandaag de herhaaldelijk binnen en buiten lopende raadsleden die bij de automaat een kop koffie gaan halen...


VIDEOVERSLAG BESPREKING PPS-IMAGO

Link naar voorstelling conceptnota op 27 maart 2014.

Indien u de link hierboven naar de conceptnota hebt gevolgd weet u dat de socialisten toen heel wat bezwaren hadden o.m. vanwege de onduidelijkheid omtrent het lot van de academie Beeldende Kunst en tijdens de zitting van mei 2015 hebben ze zelfs een amendement ingediend dat zekerheid had moeten bieden tegen afbraak van de jongensschool! (de fameuze discussie rond het wegvallen van het woord "bindend")

Vandaag wordt de site met de jongensschool gewoon overgedragen aan de private ontwikkelaar en we hebben daarover niks gehoord van sp.a. Niks.
Zelfs niet aangedrongen om antwoord te verschaffen aan onze spreker die dit probleem tijdens het spreekrecht te berde bracht....
Bedroevend dat ook binnen de andere partijen geen enkel raadslid de moed had om ons college te wijzen op het ontbreken van antwoord op deze pertinente vraag: zeker geen domme of tendentieuze vraag gezien de commotie daarrond tijdens de bespreking van de conceptnota en vooral een jaar later bij de goedkeuring van het PPS-opdrachtdocument.

Ook de 'flou artistique' rond de sanering van het stortterrein bleef onaangeroerd. Spreker met zijn lastige vraag kan den boom in!

Het kleinste kind begreep dat heel dit IMAGO-project financieel niet haalbaar was met het in Structuurplan Vlaanderen vervatte verbod op nieuwe KMO-terreinen voor Schoten (behalve voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven binnen Schoten).

En kijk, 'onverwacht' was deze hinderpaal uit de weg geruimd... gewoon verschwunden!

Tijdsgebrek heeft onze spreker verhinderd om nogmaals zijn vraag te formuleren waarom en hoe als bij wonder dat vervelende  GEWOON HOOFDDORP TYPE III plots is omgetoverd in een BEDRIJVENONDERSTEUNEND HOOFDDORP en nu dus zonder meer ook bedrijven van buiten Schoten kunnen aangetrokken worden.... IJdele hoop om hierop ooit een ernstig antwoord te krijgen!


VIDEOVERSLAG BESPREKING SECAP

Nog even terugkoppelen naar de geplande KMO-zone, want wat lezen we in het SECAP-ontwerp onder RISICO- EN KWETSBAARHEIDSANALYSE?
"De gemeente Schoten heeft de grootste kans op problemen met wateroverlast in de bedrijvenzone langs het Albertkanaal,...."


Volgende gemeenteraad op donderdag 21 december.