Gemeenteraad 28 mei 2015

 

ZITTING 28 MEI 2015

Dit had vandaag een van de kortste en matste zittingen kunnen worden, ware het niet dat op het einde der zitting twee voor de gemeente zeer ingrijpende punten op de agenda stonden: het RUP Wijtschot en het PPS-IMAGO project.
Ook Groen zorgde in de toegevoegde agenda nog voor een stevige discussie rond de nieuwe richtlijnen voor de markering van de fietsoversteekplaatsen.

Met Wijtschot op de agenda staat zoals voorheen onze nr. 32 paraat met zijn spreekrecht. Hier gaat hij:

Punt 15: DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP WIJTSCHOT

“Planning – connecting – respecting the future” dat, geachte voorzitter, college-  en raadsleden, is de slogan die we kunnen lezen op de documenten in de toelichtingsmap. Dat armzalige Nederlands van ons allemaal is blijkbaar niet bij machte de grootse plannen van dit bestuur afdoende in de verf te zetten.

 1. De ‘planning’ dus. Zeg dat wel: reeds midden de jaren 90 van vorige eeuw wordt er vlijtig gepland aan de sloop van de fragiele groengordel in opbouw, eerst in duistere cenakels, want het kiesvee en het actiecomité <Stort ’n Bos> mag niet te vlug doorhebben dat de vrome groene Wijtschotbeloften van onze lepe bestuurders slechts slaapmiddelen zijn…

  Net voor de millenniumwissel achtten onze politieke verkavelingsstrategen de tijd aangebroken om stilletjes in het daglicht te treden.
  En kijk: het nieuwe millennium is nog maar net gestart of alle kleurpartijen staan als één man pal achter de opdoeking van het natuurontwikkelingsgebied, ook de socialisten dus, die zich tijdens de kiescampagne van 2000 nog met hand en tand hadden verzet tegen een KMO-zone op de stortsite.

  Geobsedeerd door de belofte windturbines mee op te nemen in de verkaveling stapt de partij Groen ook mee in de boot der groenvreters.

  Vanaf nu wordt er met vlijt gesleuteld aan BPA’s en GRS met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein.

  De gekste argumenten worden uit de trukendoos gehaald, kwestie van de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

  In de zitting van 30 september 2004 b.v. horen we burgemeester Hendrickx verklaren dat we dankzij een Hollandse Sinterklaas geld gaan verdienen aan de bodemsanering.

  Blijde boodschap van dezelfde burgervader ter zitting van 26 april 2007: de saneringsplicht is weggevallen! (hopla, weg de vette winsten van de sanering)

  Ter gelegenheid van de oprichting van een studiesyndicaat horen we schepen Van Gastel tijdens de zitting van 1 september 2011 verklaren dat er helemaal nog niets vaststaat, we kunnen nog alle kanten op! (boffen dus dat alles uiteindelijk in de 'goede' plooi gevallen is)

 2. Connecting the future. Wij bedanken voor een toekomst verbonden met onverantwoorde verkavelingen, voortschrijdende verstedelijking en groeiende mobiliteitsproblemen.

 3. Respecting the future. Deze formulering kan alleen maar gekozen zijn omdat ze goed klinkt.
  Lef moet je inderdaad hebben om bij het opdoeken van een natuurontwikkelingsgebied te komen aandraven met respect voor de toekomst. Nu ja, doorwinterde politici blozen niet snel.

Onze vragen: schepen Block heeft zijn kiezers ooit beloofd erover te zullen waken dat er eerst een oplossing komt voor het vrachtverkeer van en naar het nieuwe bedrijventerrein zodat zijn Wijnegembaan gespaard blijft van bijkomende hinder.

Bij mijn weten is er nog steeds geen definitieve oplossing voor de te verwachten stijgende verkeersdrukte in de Verbertstraat, Victor Adriaensensstraat, Braamstraat en Wijnegembaan. Ik neem aan dat de geachte schepen straks rechtlijnig “neen” zal stemmen of vergis ik mij?


Schepen Van Gastel heeft beweerd dat heel die op til zijnde PPS-operatie ons geen euro gaat kosten, misschien zelfs enkele euro’s zal opbrengen…

Hoerastemming bij onze verkavelaars toen vernomen werd dat een bodemsanering niet nodig is. Helaas staat in hetzelfde document te lezen dat indien de functie van de bodem wordt gewijzigd – en dat staat te gebeuren bij de aanleg van een bedrijvenzone, dit is iets heel anders dan “een natuurgebied met toegang voor wandelaars” – een nieuwe risicoanalyse aanleiding kan geven tot bodemsanering…

Is in dit geval de financiële haalbaarheid nog gewaarborgd? En wie zal opdraaien voor de waarschijnlijk erg hoge kosten, de private of de publieke partner?

Ziezo sterk ingekort onze bespiegelingen en vragen.

Met dank voor uw aandacht.

Deze tussenkomst van onze medewerker wordt compleet genegeerd door schepenen en raadsleden.

Geen antwoorden, geen reactie.
We zullen de passus van het huishoudelijk reglement betreffende het recht op antwoord van de spreekrechtbeoefenaars nog eens moeten voorlezen in de raad, er komt duidelijk sleet op het geheugen van de verkozenen des volks!


VAN ANALOGE NAAR DIGITALE MOBIELE SNELHEIDSMETER

Digitale snelheidsmeter aangekocht

Gedaan met filmrolletjes aanschaffen, geen dure ontwikkel- en afdrukkosten meer...

De gemeenteraad keurt eenparig de aanschaf goed van een digitale mobiele snelheidsmeter. Kostenraming: € 55.000 btw in.

Voor de verdere afhandeling en verwerking van de PV's rekent men nu op een aanzienlijke tijdswinst en een verlaagde werklast.

Op de foto:
de analoge snelheidsmeter in actie tijdens de jacht op automobilisten met 'zware voet'.

Jaren geleden door onze fotograaf gekiekt op de Churchilllaan.
(t.h.v. villa dr. Luyten)IN HET DONKER NAAR HUIS NA SCHOOLTIJD...

Tegen een stevig tempo worden de agendapunten afgehandeld.

Vlot worden de mandaten van de volmachtdragers der intercommunales vastgesteld.

De inrichting van een taxistandplaats op de markt wordt goedgekeurd.

Ingetekend wordt op een raamcontract voor de levering van ICT producten aanbesteed door de stad
Brugge, handelend als opdrachtencentrale (Raming € 50.000).

Voorts goedkeuring van bestek en raming (€ 99.363,10) voor onderhouds- en aanpassingswerken aan de oude pastorij Sint- Jozef Bloemendaal.

Goedkeuring bestek en raming (€ 102.638,25) voor 3 jaar lang transport en verwerking veegvuil.

Bij het goed te keuren voorstel en raming om de nutsleidingen op Berkenrode aan te passen
(€ 112.173,59) en de openbare verlichting te vernieuwen (€ 53.287,45) komt Groen met felicitaties omdat er eindelijk LED-verlichting wordt voorgesteld.
Nog meer kan er bespaard worden volgens Groen door alleen de kruispunten te verlichten.

Schepen Erik Block (CD&V) wenst echter niet af te wijken van het Masterplan OV.

Schepen Paul Valkeniers (VLD) vroeg zich af of de schoolkinderen in de winter na 4 uur dan maar in het donker naar huis moeten...


Zo belanden we dan bij de 2 laatste punten van de agenda: RUP Wijtschot en PPS-IMAGO.

DEFINITIEVE DOODSTEEK VOOR GROENE GORDEL OP WIJTSCHOT

Zoals hoger reeds gezegd heeft geen enkele schepen of raadslid nog interesse voor het grootschalige groenverlies en de verdere verstedelijking ten gevolge van deze plannen.
De partij Groen maakt zich wel zorgen over een groene bufferstrook die in het gedrang zou kunnen komen maar verder hebben we in heel de discussie niks vernomen over natuurontwikkeling of - behoud.

Nog enkele maanden geduld en architecten en bouwondernemers zullen aan zet kunnen komen...

De socialiste Monik van den Bogaert was het opgevallen dat het woord 'bindend' is weggevallen in het PPS-opdrachtdocument waar er sprake is over het behoud van de jongensschool op de PPS-projectsite.
De socialisten wensen te vernemen of het college de jongensschool nu toch wil laten afbreken in tegenstelling tot het 'bindend behoud' van deze school in de vorige versie.

En dan gebeurt er iets opmerkelijks: zowel schepen Block (CD&V) als raadsvoorzitter Adriaensen (CD&V) verzekeren dat er geen sprake kan zijn van afbraak en zij menen deze stelling in de huidige tekst terug te vinden ondanks de schrapping van het begrip 'bindend'.

Onmiddellijk daarna worden beide heren echter prompt teruggefloten door schepen Van Gastel (CD&V) die koudweg verklaart dat die garantie nu niet kan gegeven worden....

Daarop dienen de socialisten een amendement in om de passus met het bindend behoud van de jongensschool opnieuw in het opdrachtdocument in te lassen. Dit amendement wordt alleen mee gesteund door Groen. Verworpen dus.

We trachten de belangrijkste momenten uit deze bizarre discussie in onderstaande video weer te geven.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm


NIEUWE REGELS VOOR MARKERING FIETSOVERSTEEKPLAATSEN

De partij Groen is er duidelijk niet gelukkig mee.
Groen raadslid Peter Arnauw stelt voor vanuit de gemeenteraad een reactie te sturen naar de hogere overheid.
Daarin zou dan moeten aangedrongen worden om in onze gemeente de markeringen wel aan te brengen en zo nodig de wetgeving aan te passen om gemarkeerde fietsovergangen voor fietsers een zelfde statuut te geven als de zebrapaden voor voetgangers.

Voorzitter en schepencollege zijn wel gewonnen voor de nieuwe maatregel. Ook vinden zij dit een bovengemeentelijke materie en zijn dus niet geneigd om in te gaan op het voorstel van Groen.

Een belangrijk deel van de uitvoerige discussie kunt u in onderstaande video volgen.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm