ZITTING 27 MAART 2014

Opmerkelijkste feit van de dag: bij de stemming ter aanduiding van een afgevaardigde voor 'Water-Link' (een afgevaardigde die volgens het decreet uit de oppositie moet komen) geeft de N-VA quasi compleet de voorkeur aan een linkse Belgicist van Groen boven de Vlaams-nationale tegenkandidaat van het VB.

Dat was even slikken!


fotograaf Onze fotograaf krijgt zware concurrentie...

Vandaag zijn onze twee traditionele sprekers nog eens present.
Onze nr 32 neemt iedere gelegenheid te baat om de groene gordel en het reebos op het Wijtschot te verdedigen en Belhamel Albert ontfermt zich over de toelage voor Vlaamse initiatieven en over de afvalproblematiek.

Eerste spreker is nr 32 en start met:

Punt 11: MILIEUJAARPROGRAMMA 2014 (RAPPORTERING 2013)

Ontsnippering is belangrijk, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, zo lezen we in dit document op bladzijde 82 onder 8.2.10 en dat met het oog op het intact houden of verbeteren van de groene gordel.

Die kwetsbare gordel in opbouw op het Wijtschot wordt totaal versnipperd door de dreigende aanleg van een KMO-zone met windturbinepark.

In het milieubeleidsplan 2010-2014 in hoofdstuk 5 was ook al sprake van de zorg voor de groene gordel en onder 5.5 Actie N1 lezen we zelfs dat de ruggengraat van deze gordel de valleigebieden zijn én de grote domeinen. Vermeld worden: Peerdsbos, Calesberg, Fort van Schoten, Vordenstein, Botermelk, Amerlo, 't Asbroek, Van Havre en - jawel ! - het Wijtschot...

Hiaten oplossen in de groene gordel is een van de doelstellingen, zo lezen we verder. In de plaats is ons bestuur hier bezig met het creëren van een fameuze hiaat door koppig verder te gaan met de plannen voor een bedrijvenzone.

Onze vragen:
- werd de windatlas reeds geraadpleegd i.v.m. de oprichting van een windturbinepark?

- werd er reeds contact opgenomen met de NAVO om te weten of de oprichting van een windturbinepark niet in conflict komt met de veiligheidseisen voor de NAVO-pijpleiding?

Punt 22: PPS VOOR HERONTWIKKELING SITES DDW
EN VOORMALIG STORT

(PPS = Publiek-Private Samenwerking)
(DDW = Dienst Der Werken)

In de jaren 90 van vorige eeuw werd ons daar op het Wijtschot een prachtige groenzone beloofd.

Ik citeer hoe dit in 1994 aan de Schotenaar kond werd gedaan: "Het oud stort krijgt een groene bestemming. Alle andere denkpistes voor het 5 hectare groot gebied, van KMO-zone tot golfschool, zijn verlaten. De werken kunnen in het najaar van start gaan..."

We zijn nu 20 jaar verder en er zijn tot hiertoe alleen hoog oplopende kosten gemaakt om de site proberen om te vormen tot bedrijventerrein.

De soap rond de bodemverontreiniging is hallucinant.
Tijdens de gemeenteraad van 30 september 2004 verklaart toenmalig burgemeester Hendrickx dat we als gemeente aan die bodemsanering gaan verdienen! Terwijl zijn schepen van ruimtelijke wanorde Empereur even later in de commissie (GECORO 6 december 2004) doodleuk verklaart dat de saneringskosten de prijs van de grond wel eens zouden kunnen overstijgen...

Wie zich een idee wil vormen over de vervuiling aldaar leze de publicaties van Agalev van vorige eeuw. Dumping van de vieste (ook industriële !) afvaltroep. Officieel en clandestien.

Alleen een resolute afkeuring van deze conceptnota en selectieleidraad kan de groengordel nog redden. Laat de kracht van verandering spreken!

Met dank voor uw aandacht.

Behalve een forse terechtwijzing van schepen Van Gastel (CD&V) richting spreker wordt er verder niet geantwoord of gereageerd op dit stukje spreekrecht.
Jawel, alleen de sprekers dienen zich te onderwerpen aan het spreekrechtreglement terwijl het college datzelfde reglement vierkant aan zijn laarzen lapt.


(Het standpunt van AGALEV in 1990 betreffende Wijtschot. Vergelijk met standpunt GROEN vandaag!)

Onderaan op deze webpagina verdere commentaar op dit agendapunt.

 

Vervolgens Albert aan het woord:

Punt 10: TOELAGEN 2014

Geachte raadsleden,

Soms zegt wat er niet gezegd wordt meer dan wat er wél wordt gezegd.
Neen ik ga dus niet spreken over de 4 GROS-toelagen, evenmin over de nationale noodhulp aan, pardon, afpersing door Brussel en Wallonië om hun eindjes aan mekaar te knopen, nog minder vraag ik om een extra toelage voor onze harmonie Sinte-Cecilia om ‘onze?’ Frans-nationale voetbalhymne in het algemeen Nederlands te laten vertalen en uitvoeren.

God verhoede dat het “Pour les Flamands la même chose” uit de mottenballen blijft komen.

Wat zijn we weer aan het feest – La Fête.

Neen, dit feesten laat ik over aan grotere slimmeriken, maar wat mij wél nauw aan het hart ligt is de toelage voor Vlaamse initiatieven: 1.302  €.
Ik stel voor die ‘Vlaamse’ initiatieven te vervangen door ‘Midden-Brabantse’ initiatieven
en dan kunnen we deze subsidie optrekken van 1.302 tot 1.789 of zelfs 1.798 € naargelang gij zoudt kiezen voor de Brabantse Omwenteling (onze laatste confederatie met Nederland in de Republiek der verenigde Belgische (Nederlandse) Staten, danwel voor de Boerenkrijg.

Verwijzen naar de Slag van Woeringen doen we bewust niet want dat zou een vermindering der subsidies teweegbrengen tot 1.288 €.

Nog beter ware het toekomstgericht te verwijzen naar onze laatste echte en vreedzame hereniging met Nederland in 1815, volkomen legaal en internationaal erkend.
Voor de optimisten onder ons zou zelfs 2.015 € aanbeveling verdienen als een toemaatje voor volgend feestjaar.
Ene toelage van 1.830 € wijzen we resoluut af omdat we tegen separatisme en revolutionaire Belgische toestanden zijn.

Punt 13: AFVALCONVENANTEN

Waar we méér uitgeven moeten we elders besparen en dat kan, zelfs milieuvriendelijk én met subsidies.

Heeft ons bestuur al gemerkt dat ze langs Schotenvaart in Brecht, Rijkevorsel, Beerse en verderop aan het investeren zijn in afvalopslag en verwerking langs de waterkant en ze dus in de nabije toekomst kunnen/zullen kiezen voor het goedkopere en milieuvriendelijke vervoer per binnenschip?

Langs het Albertkanaal in Herentals ligt nog steeds een braak terrein te wachten op Dranaco, en aan de overkant stockeren ze nu reeds houtpulp voor de afvoer per lichter enzovoort.
Mooi toch om daar op in te spelen en ook Schoten is daarvoor zeker gunstig gelegen.

Ik ga nu niet verwijzen naar mijn vroegere tussenkomsten hier in de raad en vanop de publieke tribune, laat die oude koeien maar in de gracht zitten, maar sindsdien hoop ik dat de kracht van verbetering ook hier ‘in volle vaart’ moge toeslaan, en misschien kunnen we dan zelfs naar minimumtarieven gaan.

Ik heb gezaaid.


Een kort fotoverslag:

 

De heren Koen Verberck en Eddy Beyltjens geven toelichting bij de werking van de intercommunale INTEGAN.
Raadslid Ilse Stockbroekx (N-VA) brengt verslag uit over IVEKA.

POLITIEREGELEMENT VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

Kwestie van de nodige bepalingen op te stellen inzake het aanbrengen van verkiezingspropaganda op grondgebied Schoten.

Kurt Vermeiren (sp.a nu ook zonder plakploeg?) wenst het reglement aan te passen zodat eveneens de verantwoordelijke uitgever kan vervolgd worden bij overtredingen....
Amendement wordt goedgekeurd. Alleen Vlaams Belang en N-VA-schepen Lieven de Smet stemmen tegen.

Droge opmerking van burgemeester De Veuster (N-VA): "Dus geen pamfletten laten rondslingeren!"


GROS-TOELAGE ZORGT ZOALS IEDER JAAR VOOR GEKIBBEL

Ter linkerzijde kan er niet genoeg gegeven worden aan de nationale initiatieven (NCOS-11-11-11).
Eric de Swaef (groen) wil het voorziene bedrag van 15.000 € verdubbelen en komt voor de zoveelste maal opdraven met zijn afgezaagd liedje dat wij westerlingen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de miserie in ontwikkelingslanden o.m. door de schuld die we dragen voor de klimaatverandering...

Ook de socialistische partij bij monde van Monik van den Bogaert pleit voor een verhoging van het bedrag voor de nationale initiatieven, want daar wordt door staatssteun iedere euro uiteindelijk 5 euro. Monik wenst de toelage op hetzelfde peil van vorige jaren te houden + jaarlijkse indexering.

Bij Vlaams Belang vraagt Ghislaine Peleman de overheveling van de 15.000 € nationale initiatieven naar lokale initiatieven (Schotense ontwikkelingshelpers en missionarissen).

Gevolg gevend aan de oproep in het spreekrecht van onze belhamel Albert stelt Ghislaine voor het bedrag voor de Vlaamse initiatieven te verdrievoudigen.

Geen van deze voorstellen raakt goedgekeurd.


GROOTFORMAAT PLOTTER/SCANNER

De oude is versleten (13 jaar en hoog sluimerverbruik) zodat moet uitgekeken worden naar een nieuw exemplaar. Daarvoor is 15.000 € voorzien op budget 2014.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) vraagt of er een kosten-baten analyse is gemaakt. Is er al uitgerekend of het niet interessanter is de nodige kopies extern te maken?

Schepen Luc van Gastel (CD&V) wijst erop dat het uren wachten van ons personeel in een copycenter qua kost niet te onderschatten is.


NIEUWE VEEGMACHINE: NIET ELEKTRISCH, WEL OP DIESEL

Voorgesteld wordt een middelgrote veegmachine aan te kopen in vervanging van een van de 2 kleine veegmachines die erg aan slijtage onderhevig zijn. Tevens biedt dergelijke krachtigere machine meer mogelijkheden om onkruiden te verwijderen.

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) heeft op beurzen reeds elektrische veegmachines kunnen bewonderen en vraagt waarom er geen elektrische variant in aanmerking komt.

Schepen Luc van Gastel (CD&V) wenst geen proefkonijn te zijn en weet te melden dat die machines soms van 's morgens tot 's avonds aan de slag moeten zijn. Met een autonomie van nauwelijks 2 uur voor de elektrische versie is dit onbegonnen werk.

Video met het antwoord
van schepen Van Gastel

 

Geschikt voor weergave
op 'volledig scherm' >>>

 

 

VERHARDING EN VERBREDING HOOFDWEGEN BEGRAAFPLAATS

Op budget 2014 is hiervoor 160.000 € voorzien.

"Veel te duur en zeker niet hoogdringend" zo reageert raadslid Eric de Swaef (groen).
Dat geld kan nuttiger gebruikt worden voor herstel en/of heraanleg van onze gevaarlijke fietspaden, dat verdient prioriteit, aldus Eric.

Ook raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) spaart zijn kritiek niet. Hij vindt dat eerst een algemene visie dient besproken te worden van hetgeen we met onze begraafplaats van plan zijn om pas daarna (dure) praktische realisaties uit te voeren.


WEGENTRACÉ VERKAVELING MOLENBAAN

Raadslid Peter Arnauw (groen) wenst geen maximalisatie van de bebouwing zo dicht bij de snelweg.

Fijntjes merkt voorzitter Adriaensen (CD&V) op dat dit geen bevoegdheid is van de raad maar dat het college hier de beslissingen neemt. De gemeenteraad is alleen bevoegd voor de wegenaanleg en infrastructuurwerken.

"Dat is dus nu de enige stok die we achter de deur hebben" riposteert Peter.


(Blijkbaar is de VB-slogan op de 20 m2 borden niet onopgemerkt gebleven!)

stok

PPS IMAGO-PROJECT
MEERDERHEID ZET VERKAVELINGSPLANNEN VOOR DDW-SITE EN WIJTSCHOT DOOR

De gemeenteraadsleden mogen akte nemen van de aanstelling van een advocatenkantoor dat door het college werd belast met de opdracht 'Begeleiding PPS-structuur herontwikkeling sites Sluizenstraat en Lode Weijtenstraat/Vordensteinstraat'.

Voorts dient dan nog de conceptnota en selectieleidraad goedgekeurd te worden in het kader van de onderhandelingsprocedure van de voorgestelde Publiek-Private Samenwerking.

Groen raadslid Peter Arnauw vraagt zijn collega's voorzichtig te zijn met de goedkeuring van de conceptnota want hij vreest dat dit de laatste kans is om nog invloed uit te oefenen op heel dit dossier.

Het ontbreken van een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) vindt hij een spijtige zaak. Tevens vreest hij maximalisatie van de winst met de erbij horende hoogbouw. Voorts heeft Peter nog een heleboel vragen en suggesties (waarvan we de voornaamste in onderstaande video hebben verwerkt). Om te eindigen hoopt hij dat het passiefwijken zullen worden en dat de omwonenden vooraf ruim inspraak zullen krijgen.

CD&V-schepen Luc van Gastel ontkent ten stelligste dat de raad buiten spel zou gezet worden en vreest dat de groene interpellant de conceptvoorstellen niet goed begrepen heeft.... "Dit is slechts een eerste stap, niet meer dan een kader met krijtlijnen" aldus Luc.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) is niet onder de indruk van dit antwoord en onderstreept nog eens de opmerkingen van de partij Groen.
Kurt spreekt van "een blanco blad", "een democratisch deficit" en "alles al in steen gebeiteld als in september dit dossier terug naar de raad komt". Maar meest van al gaat de aandacht van het socialistische raadslid naar "de flou artistique" rond de academie voor beeldende kunst die mogelijker wijs mee in het project zou ingeschakeld kunnen worden...

Het zal onze bezoekers wel duidelijk zijn dat geen enkele verkozene des volks nog enige belangstelling toont voor de groene gordel van Schoten, zij hossen allemaal braafjes mee met deze ingrijpende verkavelingsplannen van het schepencollege, tegen vroegere groene beloften in....

Schepen_Luc_van_Gastel Was er nog de terechtwijzing van onze spreker door de schepen: er zou voorlopig geen sprake zijn van "astronomische kosten" ten gunste van de omschakeling naar een bedrijventerrein op
't Wijtschot.... Zozo, Luc, hoelang zit gij al in het schepencollege? Gij moet toch weten dat een RUP helemaal niet gratis opgesteld wordt en dat het niet zo lang geleden is dat er ook al een speciaal BPA werd uitgewerkt en goedgekeurd (raad van 15 december 2005) mitsgaders een herziening (maart 2011) om die verkavelings-plannen op Wijtschot door te kunnen drukken.

Voor heel die plannenmakerij in functie van het bedrijventerrein op Wijtschot heeft de Schotense belastingbetaler al een aardige duit mogen afdokken.

En, waarde schepen, het lijstje al eens nagekeken met aanstellingen: een begeleider voor realisatie van de verkaveling, een juridisch adviseur, de schare bodemdeskundigen type II en andere types... En een studiesyndicaat werd er ook al opgericht. Allemaal gratis of tegen een vriendenprijsje?

Onze medewerker heeft hier terecht over "hoog oplopende kosten" gesproken.

Bekijk bij voorbeeld even het kostenplaatje van één van die bijna niks kostende investeringen in functie van het bodemonderzoek (Gemeenteraad van juni 2005) !

Ook in september 2005 stond onze medewerker paraat met zijn spreekrecht ter verdediging van de groene gordel op Wijtschot. Zie aldaar punt 16: Voorlopige Goedkeuring BPA Wijtschot

En op 29 september 2005 klom onze medewerker alweer op het spreekgestoelte om bij de bespreking van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) deze bedreigde groengordel nogmaals te verdedigen.

Op 1 september 2011 was het dan de beurt aan onze Vlott-raadsleden om ter gelegenheid van de oprichting van een studiesyndicaat (met opdracht te studeren op de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 'Wijtschot') weerwerk te leveren. Erg vervelend voor schepen Van Gastel dat hij toen door ons raadslid Ortwin Leenaerts werd betrapt op uitleg die eigenlijk niet klopte met de voorliggende tekst.

 

We proberen deze voor Schoten erg belangrijke bespreking zo goed mogelijk weer te geven in nevenstaande video.

Video 1080pHD geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

Startknop drukken en rechtsonder tussen de vier winkelhaakjes klikken >>>