ZITTING 26 APRIL 2007

Vandaag één spreekrechtbeoefenaar: Belhamel Albert Leenaerts.
Markantse feit van de dag: Een motie ten gunste van de splitsing van het ongrondwettelijk kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde (motie waar zowat iedere Vlaming kan achterstaan!) wordt onverbiddelijk weggestemd door de meerderheidspartijen.

Belhamel Albert Leenaerts aan het woord:

Punt 3: Toekenning eretitel gewezen gemeenteraadsleden

Geachte Heer Voorzitter en Raadsleden,

Wij hebben de eer en het genoegen gehad om beide gewezen raadsleden te mogen ‘mee-maken’ in deze gemeenteraad.
Eerst als collega, daarna als geïnteresseerde burger vanop de publieke tribune.

belhamel aan het woord

Dirk Gadeyne was een geducht en gedegen opposant die graag zijn slag thuishaalde vóór de schermen, en het is jammer dat Groen!Jos hem door een tactische blunder bij de verdeling der OCMW-mandaten niet opnieuw naar de gemeenteraad kon versassen.

Robert Imler zocht nooit het schouwtoneel; jammer dat ‘de-zoon-van’ geen kans kreeg om zijn kunnen te bewijzen in de oppositie.
Hij vergeve mij een kleine indiscretie, maar het heeft ons veel plezier gedaan toen hij mij op het einde van zijn mandaat toevertrouwde onze hardnekkigheid te bewonderen, zonder dat hij daarom onze tussenkomsten altijd bijtrad.

Voor mijn part mogen beiden dus met trots de titel van eregemeenteraadslid voeren, ik zal er hen zeker voor respecteren.

Punt 8: Wijziging samenstelling raadscommissie

Ontroerend mooi, zo’n ouderwets liefdeshuwelijk tussen de kartelpartners CD&V en NV-A , bezegeld met een Transparante echtverbintenis.
Zelfs ‘n adoptief (zoon der NV-A uit een buitenechtelijke betrekking met de verlOpenVLD) wordt ter stonde met Open armen én mandaten ontvangen in het amalgaam der meerderheid.
Hier geen boze schoonmoeder, helemaal Anders dan in het gedwongen huwelijk tussen Vlaams Belang en VLOTT dat daardoor, bij gebrek aan Tolerantie, wel moet verzeilen in een LAT-relatie, als het al niet stukloopt op de klippen van JMD waarmee Leo vreemd gaat.

Iedere fractie krijgt zijn mandaten in de commissies toegewezen a rato van 1 per begonnen schijf van vijf.  VB heeft 9 verkozenen en VLOTT 3, dus dankzij VLOTT is er voor het kartel dat 3de mandaat.
Deze commissies dienen bovendien niet alleen om de gemeenteraad voor te bereiden en te ontlasten, maar ook om voorstellen in te leiden, en daar zitten zelfs trouwe kartelpartners niet altijd op één lijn.  
Dus, voor de goede werking, is het de logica zelve dat in iedere commissie ook een vertegenwoordiger/-ster van VLOTT zou zetelen, maar da’s natuurlijk buiten de waard der zitpenningen gerekend.
’t Is maar dat de Schotenaar het weet.

Et ceterum censeo (voor het overige ben ik van mening) dat de kieskring B-H-V dient gesplitst, en dat de royale staatsieportretten uit de raadzaal moeten verdwijnen.


Vandaag moest er weer heel wat gestemd en geteld worden met het oog op de verkiezing van afgevaardigden voor vergaderingen van intercommunales en huisvestingsmaatschappijen.LATE BEKERING

Bij de bespreking van de punten 4 en 5 (aanstelling afgevaardigden intercommunales) drong VB-Vlott fractievoorzitster M-R Morel er sterk op aan dat telkens de meest geschikte kandidaat zou afgevaardigd worden naar de algemene vergaderingen der intercommunales. Daarom vroeg zij om eerst het mandaat te bepalen en de verschillende voorgedragen kandidaten even aan de tand te voelen alvorens tot de verkiezing over te gaan. De logica zelve... maar neen, de collegeleden wensten eerst hun kandidaten er door te drukken met de verkiezing en pas daarna de gemeenteraad het mandaat te laten bepalen.

Gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers die aanvankelijk geneigd leek die onlogische volgorde om te draaien, heeft uiteindelijk gecapituleerd omdat hij door zijn burgervader voortdurend werd aangepord om het been stijf te houden.

Om niet helemaal als marionet van het college versleten te worden, verklaarde de gemeenteraadsvoorzitter dat in de toekomst wel werk zou gemaakt worden van de toepassing van art. 53 van het Vlaamse decreet d. d . 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Jarenlang heeft ons college wetens en willens dit artikel 53 aan zijn laars gelapt en nu zijn ze (eindelijk!) door de knieën gegaan. Van een late bekering gesproken... of misschien toch dat een voorzitter van buiten het college wel iets ten goede kan forceren?

In ieder geval: wij konden onze oren niet geloven!

ROEPER

(Trouwe bezoekers zullen immers weten dat onze nr. 32 al herhaalde malen heeft getracht de toepassing van dit artikel 53 af te dwingen - tot zelfs bij de gouverneur - maar telkens bot ving.... blijkt nu dat hij het wel degelijk bij het rechte eind had!)


NOGMAALS: KROMVENBEEK

Ingevolge nieuwe eigenaars moest onder punt 15 (Concessieovereenkomst overwelving Kromvenbeek) een ontwerp van concessieovereenkomst inzake privatief gebruik van de overwelfde bedding van de Kromvenbeek door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Ann Boden (VB-Vlott) vroeg aan het college hoe de illegale inbuizing van beken te rijmen valt met de krachtlijnen uit de beleidsnota en de nieuwe uitdagingen die zich opdringen... zij wees er op dat de problemen met de Kromvenbeek op de kop 8 jaar geleden werden aangekaart in deze gemeenteraad naar aanleiding van voortdurende overstromingen, escalerende burenruzies, gerechtsprocedures en overlast voor onze politie en brandweer. Toen werd er gevraagd of er een oplossing in zicht was... en schepen  Adriaensen wist niks beter te verzinnen  dan dat die opmerkingen nogmaals de noodzaak bewezen van de uit te voeren hydronautstudie. De resultaten van deze studie zouden dan bepalend zijn voor verdere acties van het bestuur.

Welnu, uit alle hydronautstudies blijkt dat inbuizingen nefast zijn voor de natuurlijke meandering en doorstroming. Ze belemmeren in hoge mate het onderhoud van de beek, de infiltratie naar de bodem en de natuurlijke aerobe waterzuivering waardoor rotting en gisting, stank en ongedierte meer kansen krijgen.

Om af te ronden vroeg Ann of ons bestuur na zovele jaren van gedoogbeleid nu eindelijk van plan is de illegale inbuizingen van waterlopen aan te pakken.

Zoals we gewoon zijn antwoordde schepen Adriaensen met een stortvloed van woorden, maar behalve wat duiding rond de term 'concessieovereenkomst' hebben we bitter weinig vernomen over de toekomstplannen met illegale inbuizingen in Schoten.Tjonges, kan die oppositie het nu niet wat kalmer aan doen? Dat wordt vervelend al die opdringerige vragenstellerij... schijnen deze leden van de meerderheid wel te denken!?


VOLHARDEND IN DE CHEMISCHE BOOSHEID

Onder punt 26 moest de heraanleg der grasvelden in het gemeentepark goedgekeurd worden. Eric de Swaef (Groen!) verzocht ons bestuur het platspuiten der percelen met Glyfosaat (een herbicide met systemische en hormonale inwerking) te schrappen. Hij wees op de bedreiging voor amfibieën, "het product is schadelijker dan gedacht en de heraanleg is perfect mogelijk zonder het gebruik van herbiciden." Eindelijk nog eens een zinnige tussenkomst van Groen! na de flaters met appartementsblok villa Ullens, de UMTS-mast en het afschrijven van een natuurontwikkelingszone.

Desalniettemin: al boter aan de galg... schepen Luc van Gastel maakte er zich vanaf met de mededeling dat hij de milieuraad had geraadpleegd en "we hebben geopteerd om het te doen onder toezicht van de milieuraad."

Harrie met de groene vingers (van den herbicied!)

Ook onze edelachtbare Harrie sprong in de bres ten gunste van het herbicidengebruik met: "ofschoon we geen voorstander zijn van dat platspuiten, gaan we het in dit geval toch toelaten... we doen dit onder tijdsdruk en om de rekening niet te hoog te laten oplopen."
Voilà, dat was dan die politicus die zichzelf een groen Fingerspitzengefühl toedicht!
Het herbicidengebruik werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Onze burgervader Harrie droomt ondertussen misschien al van nieuwe saneringsbelastingen op het drinkwater, speciaal om de pesticiden uit het drinkwater te halen....?
BURGEMEESTER HH: "VERVUILING OUDE STORTPLAATS VALT ZEER GOED MEE"

In het bestek dat onder punt 29 voorlag om een begeleider aan te duiden bij de realisatie van een bedrijventerrein op het voormalige stort stond niet vermeld dat de voertaal Nederlands is.
Om later nodeloze discussies te vermijden met de inschrijvers vroeg Piet Bouciqué (VB-Vlott) uitdrukkelijk te vermelden dat de voertaal Nederlands dient te zijn. Burgemeester Hendrickx beloofde dit in orde te brengen.

Tevens wou het raadslid weten waarom er nu plots geen saneringsplicht meer rust op het terrein. (Was voorbije jaren de grote schrik van menig collegelid vanwege de te verwachten torenhoge kosten).

Volgens de burgemeester valt de vervuiling best mee...

Zeer merkwaardig vinden we dat voor een stort uit de periode toen er nog geen KGA apart werd ingezameld en aftapoliën, pesticidenresten, verfoverschotten en andere rotzooi gewoon bij het huishoudelijk afval werden gekieperd.

Om dan nog te zwijgen van de vrachtwagens die niet tot het voertuigenpark van de gemeente behoorden en er verdachte vaten kwamen leeggieten...

Zou ons college misschien weer één van die typische Belgische achterpoortjes gevonden hebben om de dure saneringsdans te ontspringen?

Wie opvallend stil en bedeesd was? Onze groen!e jongen, die wist weer van niks... ofschoon Agalev in het jaar 1990 (winternummer) nog heftig tekeer ging tegen het dumpen van illegale industriële afval aldaar. Zie copy hiernaast > > >

 

Agalev in 1990 in 't geweer tegen chemisch afval

KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING
OM TEKST TE VERGROTEN.

We willen onze groen!e kameraad er graag attent op maken dat er doeltreffende biologische preparaten in de handel zijn die de geheugenwerking daadwerkelijk ondersteunen.

Schoten-stort 1970

Nog een geheugensteuntje: de afschuwelijke branden na het dumpen van industrieel afval op het stort van Schoten (Wijtschot). De opname dateert van 1970 en werd datzelfde jaar ook uitgezonden door de BRT-TV in het programma "S.O.S. Natuur".


de staatsieportretten nog steeds op een ereplaats
De staatsieportretten van het Belgische vorstenpaar blijven de raadzaal domineren... nog een beetje en we zijn bij de laatsten om de lichtdrukmalen van die inhalige familie discreet te verwijderen.


BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE                                                                                       

De motie BHV die door ons kartel werd ingediend, is door CD&V, Open VLD, SPA en NVA naar de prullenmand verwezen!

Voor commentaar van onze belhamel (met video):
klik op nevenstaande spandoek > > > >

naar belhamelfilmpje

Tijdens de zitting werd de motie hardnekkig verdedigd door onze fractievoorzitter M-R Morel.
De meerderheid was erg spitsvondig in het verzinnen van uitvluchten...

Een greep uit de opgediste uitvluchten:

Burgemeester H.H. (CD&V): "we gaan dan een lijn overschrijden; en dat gaat gevolgen hebben. We lopen dan kans in de toekomst overspoeld te worden met moties."

SPA-fractieleider Frank Dillen: "dit is bovengemeentelijke materie. We wensen die niet te behandelen."

Paul Valkeniers (Open VLD) schermde met het fameuze art. 13 ('besluiten om niet te besluiten') en voegde er nog aan toe: "niet behandelen wil niet zeggen dat we niet akkoord gaan, we spreken ons gewoon niet uit."

Marie-Rose Morel (VB-Vlott) vond dit maar flauwe koek en bleef hameren op de ongrondwettelijke situatie en dat individuele steun niet opweegt tegen een door de gemeenteraad goedgekeurde motie. "Dat lijkt hier sterk op vaandelvlucht" besloot ze.

Uiteindelijk werd de motie verworpen door de meerderheid. Binnen die meerderheid noteerden we de onthoudingen van Luk Hallemans (NVA) en Paul Valkeniers (Open VLD).

Waar blijft de moed van hun overtuiging ???

Bij het huiswaarts keren hoorde ik onze belhamel een 'gewrongen' NVA-schepen Maarten de Veuster nog ludiek vermanen: "gij moogt vanavond gene 'Vlaamse Leeuw' drinken hee... alleen 'Duvel'!"