ZITTING 25 JANUARI 2007

Vandaag gedichtendag en tevens eerste volwaardige zitting van de nieuw verkozen raad. Onze nr. 32 brengt een kort gedicht en zwaait vervolgens het nieuwe college lof toe omdat ze voor de nieuwe straatverlichting in de wijk St-Filippus eindelijk overgaan tot halvering van het aantal brandende lampen na middernacht. Onze belhamel sluit zich aan bij het voorstel tot verlening van de titel van ereschepen aan Raymond Dieltjens en vraagt een rechtvaardiger verdeelsleutel bij het aanwijzen van afgevaardigden voor het beheerscomité interlokale vereniging Brasschaat-Schoten.

De kersverse voorzitter Paul Valkeniers (VLD) nodigt de twee aangemelde sprekers vriendelijk uit het woord te nemen. Nr. 32 start met een (inge)kort gedicht:

DIS AL

Dis die blond,
dis die blou:
dis die veld,
dis die lug;
en een voël draai bowe in eensame vlug -
dis al.

Dis 'n graf in die gras,
dis 'n vallende traan -
dis al.

Gedichtendag vandaag, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, daarom dit korte gedichtje van de Zuid-Afrikaanse volksdichter Jan Celliers dat ik opdraag aan de Afrikaner boerenfamilies die momenteel zwaar geterroriseerd worden door zwarte moordcommando's.

Punt 23: Vernieuwen openbare Verlichting Wijk
St-Filippus

En hier moet ik het nieuwe bestuur al dadelijk feliciteren met het art. 3 van het voorgestelde besluit, ik citeer: "Eandis de opdracht te geven om vanaf 24 uur de helft van de verlichting te doven."
Na 5 jaar lang als solitair te hebben gevochten voor beperking van de nachtelijke lichtpollutie, voor het eindelijk vrijgeven van de betreffende evaluatiestudie en voor de opname van de openbare straatverlichting in de gemeentelijke energieboekhouding, nu dus dit eerste hoopgevend signaal - u ziet het, geachte vergadering, helemaal overbodig blijkt dit spreekrecht nu ook weer niet, ofschoon het jarenlang één tegen allen was.
Met dank voor uw aandacht.

Belhamel Albert is de volgende spreker.                                                                                                                

Punt 2: Toekenning titel ereschepen

Geachte vers verkozenen des Volks.
Niet iedere geëngageerde Schotenaar heeft zich kunnen, danwel mogen onderwerpen aan het oordeel van de kiezer. Vandaar het democratische belang dezer publieke tribune. (Klik in de volgende tekst om mee te luisteren.) Wij hopen alvast in uw Raad, misschien nog iets meer dan in de vorige, een welluisterend oor te vinden voor onze Vox Populi.

De verkiezingen, voor sommigen een door-gang, werden voor anderen een eindstation.
Vorst en Vaderland verdwenen uit de eedformule, maar dé staatsieportretten bleven hangen, evenals menig ornamenteel fluweelzitter.
Niet zo fin-de-carrière Raymond Dieltjens. Hij ontpopte zich in deze zaal van geducht socialistisch raadslid tot gedegen pluralistisch cultuurschepen, en vice versa. Hij dierf zelfs Kerkfabrieken en Vlaamse Zaken onder zijn hoede nemen, en dit tot algemeen genoegen. Moge dat lichtende pad zijn kameraad Kurt Vermeiren  tot voorbeeld strekken.
Alleen al daarom gunnen wij hem het genot der machtiging tot het voeren van de eretitel van zijn ambt (niettegenstaande ‘Omar’ Dieltjens mij al eens dierf versieren met zijn epitheton ornans van ‘Solitaire Cloot’). Het weze hem vergeven, want als mens, humanist, drukte hij mij steeds vriendelijk de hand, zonder zuur gezicht.
Wij wensen hem dan ook een welverdiend dolce far niente toe tenzij, tenzij hij zou verkiezen om in ’t vervolg hier, naast de Belhamel op de tribune, zijn ding te doen.

Punt 13: Aanduiding afgevaardigden beheerscomité interlokale vereniging Brasschaat-Schoten

Zo op het eerste zicht is ‘t minste wat ge ervan kunt zeggen dat deze aanduiding allerminst evenredig gebeurt. Geen systeem Dhondt, zoals normaal van toepassing, en zeker geen Imperiali-systeem volgens hetwelk deze gemeenteraad werd samengesteld.
Evenredigheid hoeft niet persee, maar op welke gronden zou de Vlott-fractie, met 3 leden even groot als VLD-LA en Sp.A, geen afgevaardigde krijgen, en N-VA en Groen!Jos met één lid, ieders wél één?
Uit de toelichting van Schepen Peter Pauwels destijds, nog vóór zijn bekering tot N-VA- adept, leerden wij dat het de bedoeling was om alle fracties ‘n stem te geven in dit Beheerscomité.

Ik ben wel eens benieuwd hoe offensief de huidige oppositie dit ‘in concreto’ gaat spelen om te scoren.

Of gaan ze zich alweer laten ringeloren, zoals eertijds bij de samenstelling der Preventieraad. Of heeft het Vlaams Belang geen lessen getrokken uit de historiek rond het organiek reglement van het Gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten en diens voorloper het Cultureel Centrum waarin Agalev wel mocht zetelen, en het Vlaams Blok niet !?
Schoten kijkt met een visademke toe of er een harde oppositie komt die zich voor het volle pond zal doen gelden.

TAL VAN NIEUWE GEZICHTEN

Eerst en vooral uiteraard de nieuwe raadsvoorzitter voorstellen, midden op de foto: Paul Valkeniers (VLD) die voortaan de zittingen dus in goede banen zal leiden.

 

Paul Valkeniers, de nieuwe voorzitter

Links: een wat onwennige burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) die moest opschuiven naar het zitje dat de voorbije maanden zo vaak leeg bleef wegens afwezigheid van schepen Peter Pauwels.

Rechts: zoals voorheen op haar vaste plaats: onze gemeentesecretaris Mev. Nicole Verhoeven.

                              

Frank Dillen en Maarten de Veuster
Van links naar rechts:
Eric de Swaef (Groen!), Gunter de Bock (VLD), Frank Dillen+ Monik van den Bogaert (SPA) en Maarten de Veuster (NVA). Da's even wennen met die nieuwe gezichten ertussen en totaal omgekeerde opstelling!

Onder het waakzaam oog van sire de koning der Belgen:
Gerd Adriaensen (CD&V), Els Empereur (VLD), Vera Smets (CD&V) de nieuwe financieschepen (hier druk bezig met het beantwoorden van opmerkingen van onze Vlott-voorzitter Leo Moeskops), Erik Block en Annelies Verlinden (CD&V).
SIRE DE KONING WAAKT...

Toon Daems

Maria Gysen, Kristel Ravijts en Toon Daems (alledrie CD&V).

En onze eigen mensen zult u vragen... tja, da's pech natuurlijk, want die zitten met de rug naar het publiek. Maar geen nood, we vinden er de komende maanden wel iets op.


NIEUWE ERESCHEPEN: RAYMOND DIELTJENS

Voormalig schepen Dieltjens zijn kandidatuur voor het erelidmaatschap van dit ambt werd dus unaniem aanvaard door de gemeenteraad... en kreeg zelfs steun vanuit de tribune van een voormalig opponent, belhamel Leenaerts. Proficiat, Raymond.

Meerdere malen lagen we brutaal in de clinch met 'kameraad' Dieltjens, onze overtuigingen hebben herhaaldelijk zwaar gebotst in de gemeenteraad, maar we hebben steeds 's mans rechtlijnigheid en vooral z'n vriendelijkheid achteraf geapprecieerd.


We hoeven het onze surfers zeker niet te vertellen dat onze belhamelredactie een speciaal 'boontje' had voor deze socialist 'pur sang' zoals burgemeester HH hem onlangs nog noemde: was hij niet het mikpunt van onze allereerste spotprent die we publiceerden?

En de eerste .gif-animatie hier op deze webstek deed hem ook al den duvel aan! Evenzo op andere plaatsen in ons web en in gedrukte belhamelpublicaties kon Raymond er op rekenen van geregeld 'in de watten' te worden gelegd...(allee vooruit nog één verwijzing en dan stoppen we d'r mee)

 

Hier rechts een 'aangepaste' archieffoto van enkele jaren terug.

Omar drinkt alleen Spa-(donker)rood!

LICHTE PANIEK

Onder de punten 10, 11 en 12 moesten er weer een hele rist bestuurders en afgevaardigden voor de intercommunales aangeduid worden en blijkbaar had dat vooruitzicht op vlotjes zitpenningen binnenrijven of aanschuiven aan rijk gevulde tafelen een blauw raadslid van de meerderheid in de war gebracht. Vertwijfeld deed de brave borst den volke kond dat er een jammerlijke vergissing op de stembiljetten was geslopen - plaatsvervanger en effectieve verwisseld! - hij zag de zo verhoopte extra-zitpenningen al verzwinden... tot hij plots opmerkte dat hij verkeerd gekeken had! Oef...                                         


RATS VERGETEN

Het is eraan te zien dat er nieuwelingen aan de agenda hebben gewerkt. De vaststelling der mandaten van de vertegenwoordigers voor de intercommunales heeft men deze maand gewoon vergeten te agenderen!

We twijfelen eraan of de heer gouverneur  deze miskleun door de vingers zal willen zien.              


ART. 53

van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking luidt als volgt:

De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

In de gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.

Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel wou er het fijne van weten en vroeg tijdens de telling der stembiljetten hoe dit artikel hier in Schoten eigenlijk wordt toegepast. Onze burgervader, goed wetende dat hij de voorbije jaren zijn vierenveertigers aan dit artikel heeft geveegd, draaide in zijn antwoord wat rond de pot met 'ik denk' en 'kan gebeuren' terwijl het decreet ondubbelzinnig voorschrijft hoe het moet.

We laten u graag een stuk van het antwoord horen en let inderdaad op het subtiele gebruik van de werkwoorden 'denken' en 'kunnen'. En die verslaggeving hoeft helemaal niet aangevraagd te worden, ook zonder vragen moet er 2 maal verslag uitgebracht worden.

Om onze edelachtbare te beluisteren: klik HIER.EVEN TERZIJDE

Jongens toch, wat gaat onze edelachtbare Harrie op zijn webstek (onder de titel 'constructieve oppositie') woest te keer tegen onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel... zij zou de Schotense bevolking overstelpen met verdachtmakingen, de anti-politiek voeden, voortdurend leugenachtige propaganda rondstrooien en nog een wasmand vol andere aantijgingen.

De argeloze lezer moet zelfs de indruk krijgen, mede door het raadselachtige interpoleren van het woordje 'zou', dat HH geen sibbeband of maagschap erkent met 'schoonzoon' schepen M.d.V.

En tussendoor tracht Harrie uiteraard nog gauw wat wrevel aan te wakkeren tussen VB en Vlott. Mooi zo, Harrie, gij vindt dat dit bij het politieke spel hoort, ons goed... maar met dat 'vermoorde onschuld' spelen zou ik toch oppassen, de Schotenaren gaan zich dat geniepige bleekgele briefje herinneren dat ge daar zo stiekem nog vlak voor de verkiezingen in de Schotense brievenbussen hebt laten deponeren: dat schrijfsel staat echt wel model voor het soort aantijgingen die ge daar opsomt op de bewuste webpagina.

Wat de samenwerking VB / Vlott betreft willen we onze bezoekers geruststellen: die verloopt gesmeerd. Vlott staat achter de aanpak die een constructieve oppositie vorm moet geven.

Piet, Patrick en Patrick Lutgard en Tim
Onze burgervader hoeft zich voorlopig dus geen zorgen te maken, de onderlinge samenwerking VB / Vlott loopt gesmeerd.

Wij helpen mee een constructieve oppositie op poten zetten.
Marie-Rose en Ann

30/01/07