ZITTING 28 FEBRUARI 2019

Nooit meegemaakt zulk een afmattende en saaie zitting, bol van aanslepende geheime stemmingen mitsgaders nog een paar schorsingen, een sanitaire stop (plaspauze door Groen aangevraagd) en iets na één uur vrijdagmorgen werd het publiek verzocht de zaal te verlaten om de raadsleden toe te laten met de geheime zitting te starten.
Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) vroeg wel een applaus voor de taaie doorbijters onder het publiek die tot het bittere einde zijn gebleven. Bedankt, Lieven, erg sympathiek.Sabine Broeckx Albert Leenaerts

Twee spreekrechtbeoefenaars vandaag: Sabine Broeckx over de vrijwaring van de natuur op Wijtschot naar aanleiding van een vraag van Groen voor een speelbos op de terreinen waar de KMO-zone is gepland.
Albert Leenaerts heeft het over de door Groen voorgestelde 'Task Force Klimaat'.

Hieronder de voortreffelijke toespraak van OW-boegbeeld Sabine:

Reactie van Ongeschonden Wijtschot (OW) op het toegevoegde agendapunt van Groen.

Geachte burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden,

Voor OW is het lot en het behoud van het Wijtschot geen springplank maar een doel op zich. Het is één brok natuurlijk groen met reeën, vossen, hazen, roofvogels, vleermuizen en veel andere fauna en flora die er leven in een spontaan gegroeide inheemse bebossing. Het Wijtschot paalt aan de bossen en weiden van de Patappeltorenweg zodat er zich aldaar een waardevol stuk ongeschonden natuur met een rijke biodiversiteit uitstrekt van de Kempische Vaart tot de Broekstraat en Schijnparklaan. Dat stuk natuur is niet alleen volgens ons een van de mooiste stukskes van Schoten…

Elders in Schoten is er ook natuur te vinden maar het zijn steeds aangelegde en geürbaniseerde parken die veel armer zijn op het vlak van de biodiversiteit.

Het unieke van het Wijtschot - dat voor ons ook het oud stort omvat en niet alleen het natuurreservaat - van de aanpalende bossen en weiden rond de Patappeltorenweg is dat het gebied letterlijk ongeschonden is, dat de Patappeltorenweg niet is verhard en dat de natuur daar zo gaaf is gebleven als eeuwen geleden.

Het is dát unieke erfgoed dat we aan de volgende generaties moeten doorgeven.
Als het Wijtschot zelfs gedeeltelijk wordt ontbost en onomkeerbaar wordt verminkt met de plaatsing van windturbines om ten slotte te worden omgebouwd tot een bedrijvenzone, dan zal dat misschien een drie- of viertal bedrijven ten goede komen maar dan worden duizenden Schotenaren nog meer vervreemd van hun natuurlijk levenskader.

OW heeft begrip voor de zorg van Jong Groen en Groen om de jeugdbewegingen speelruimte te bieden en meent dat het Wijtschot die ruimte kan bieden. Het spel brengt verstoring mee maar door het bestaan van de aanpalende bossen en weiden kunnen verstoorde dieren en vogels daar een tijdelijk onderkomen vinden; de verstoring is ten andere kortstondig (zelfs minder dan een dag per week).

Wij hopen dat Groen niet alleen ijvert voor een speelbos, maar voor de redding van het ganse Wijtschot en dus zeker ook van het oud stort. Dank voor ook jullie voortschrijdend inzicht en voor de vraag over de herbestemming van het ganse gebied. Een nieuwe RUP dringt zich dus op, dan kunnen wellicht ineens de windturbines geschrapt worden? Want : windturbines in een speelbos kunnen niet uit veiligheidsoverwegingen.

Wij danken Groen en Jong Groen dan ook voor hun uitgestoken hand! Laten we vanaf nu SAMEN strijden voor het behoud van een Ongeschonden Wijtschot!

Later op de avond bij de bespreking van dit toegevoegde agendapunt krijgen we een regelrechte, erg bitsige aanval van de burgemeester op de indiener van dit voorstel: Groen raadslid Olivier Coppens. Aangezien partijgenoot Peter Arnauw zijn belaagde jongere collega verdedigt werden er heel wat verwijten over en weer geslingerd.

Scrol verder naar onder voor ons verslag met video over dit agendapunt.


Volgende spreker is Albert Leenaerts met commentaar op een door Groen toegevoegd agendapunt waarin het gemeentebstuur wordt aangemaand "een versnelling hoger te schakelen" ten einde de doelstellingen van het Europese Burgemeestersconvenant en van het klimaatactieplan SECAP te kunnen halen. Groen wenst de oprichting van een 'Task Force Klimaat' die regelmatig zou samengeroepen worden om de stand van zaken af te toetsen.

Hier de toespraak van onze belhamel:

Oprichting Groene ‘Task Force’ Klimaat
                                                  
Moet dat niet zijn:'Task Force against climat change'? Hiermee zitten we dus al volop in de oorlogs- retoriek der Bomber Harrissen en Churchill’s zaliger die nog wel wat anders op hunne kerfstok hadden dan  Leo Delwaide en Cyriel Verschaeve om over Bonaparte en Carnot nog te zwijgen.

Laat ons het correcter hebben over De Grote Groene Sprong Voorwaarts (in het ijle) dan zijn we direct waar we moeten zijn: bij de Communistische meerjarenplannen à la Politburo Lenin, Stalin, Mao, Castro, Chavez en Maduro. Zoals iedereen zou moeten weten: grandioze mislukkingen met vaak miljoenen uitgehongerde simpele luiden onder de arbeiders, koelakken en campesinos.

Gaan we daar onze kostbare energie aan verspillen, ons laten opjagen door een té groot aantal onvolwassen spijbelende wichten en nichten, achter de schermen gemanipuleerd door ‘n camarilla rode en groene apparatjiks die begot niet weten hoe ze zonder hulp van zon en wind het klimaat zouden kunnen redden.
Om
de CO² uitstoot te verminderen ken ik alvast maar één probaat middel: kerncentrales (Thorium en fusie) maar dat klinkt als vloeken in de klimaatkerk met haar foute aannames en dolle dogma’s.
Laat ons echter niet te lui zijn om kernenergie te begrijpen houdt ecorealist Michael Shellenberger ons terecht voor in het Nieuw-Vlaams Magazine.

"Feiten!" hoorde ik in de debatclub Björn Rzoska aan Jean-Marie Dedecker vragen en hij kreeg er
meer dan hem lief was, werd er zelfs onder bedolven, idem dito met Meyrem Almighty tegenover Bart De Wever.
Ze weten wel waarom ze die discussies liever met betogende kleuters aangaan, omdat ze niet verder komen dan:"iedereen weet toch" of "alle specialisten zijn het erover eens dat…"
de aarde plat was totdat een zekere Columbus naar Amerika wist te varen zonder eraf te vallen.

Ik ben als scholier ook nog gaan betogen, voor ‘Leuven Vlaams’, maar wist tenminste waarom, wegens Berten Valaeys, Coucke en Goethals. Toen heette spijbelen nog fatse, en zonder tussenkomst van Gerda Vanderpoorten was ik van ‘t Atheneum gevlogen.
Dat was andere kost. Nu staan ze daar met hun dwaze Engelstalige opschriften of met gillers als : Het is te warm vandaag.  Ja zeg.

Ondertussen hebben ze al 1.744 ideeën gesprokkeld en als ik de Frut mag geloven het ene al zotter dan het andere, met als aanraders voor de beleidsverantwoordelijken:

1. Houd winkeldeuren dicht om de warmte binnen en de klanten buiten te houden.

2. Vervang betonnen speelplaatsen op school door nauwelijks te onderhouden grasvelden.

3. Recycleer plastic tot bouwstenen en bouw er skipistes mee met kunstsneeuw wegens te warm.

4. Maak een WikiClimate om iedereen te indoctrineren en stigmatiseren met klimaatproblemen.

5. Maak in de Koksopleiding ‘vlees bereiden’ tot keuzevak en leg daarin de focus op groenten.

6. Rust vrachtschepen uit met zeilen, de matrozen moeten mannen met baarden zijn.

7. Vervang veegwagens door 100%  elektrische varianten of  doppers met bezems van huttentut.

8. Voer geboortebeperking in: minder mensen betekent minder CO², geen baas in eigen buik meer en euthanasie voor onze té lang levende oudjes of verminderde zorg zoals GroenLinks-Nl voorstelt?
    Hier blijft er ook alweer een probaat middel onvermeld : de grenzen dicht en castratie.


9. Maak bosbegraafplaatsen i.p.v. open vlaktes vol stenen, crematoria dicht, dolmens, tumuli en    catacombes heropend.

10. Verbod op kunstgras en plastic planten, kunststoffen in de bouw en implantaten in de mens.

12. Maak wielerwedstrijden CO² neutraal door elektrische volgwagens en snelfietsen met snelheids-beperking.

13. Wasbare luiers als ecologisch alternatief voor wegwerpluiers idem dito voor maandverband.

Iemand met een beetje gezond boerenverstand en levenservaring lacht zich daarbij een kriek,
maar misschien is het ook wel belangrijk wat er net (nog) niet staat in ’t cursief.

Let op mijn woorden: met die groene fractie zijn we nog ni oan de nief patatten, en opdat de strangers mij zouden verstaan: read my lips, voordat ge 't weet zitten we met zijn allen in een cordon climataire van groen-rode klimaat-fascisten die eens rap de geschiedenis naar hun hand zullen zetten.

Van die boeren geen windeieren, maak een 'Task Force Nuclear Power against Spibeling'.


POLITIEZONE SCHOTEN VOOR DERDE MAAND OP 'VOORLOPIGE TWAALFDEN'

De politiebegroting voor 2019 raakt maar niet afgewerkt.

Om een enigszins normale werking van onze politiezone te kunnen verzekeren zijn we dus voor de derde maand op rij aangewezen op 'voorlopige twaalfden'.


GEHEIME STEMMINGEN: CONSTERNATIE BIJ DE POLITIEK CORRECTE OPPOSITIE

Bij sommige van die (voor het publiek tergend vervelende) geheime stemmingen moesten ook postjes toegewezen worden die voorbehouden zijn aan leden van de oppositie. Voor de poco-oppositieleden van groen, cd&v en sp.a (die onderling afspraken bleken gemaakt te hebben) viel de oogst bijzonder magertjes uit. De meeste zitjes gingen naar raadsleden van het Vlaams Belang.

Van de weeromstuit gingen onze slechte verliezers hun nood klagen bij de pers: oh schande: in Schoten het 'cordon sanitaire' geschonden!

Blijkt ondertussen dat poco-raadslid Erik Block (cd&v) die toch een postje had kunnen bemachtigen dat zitje wegens een telfout zal moeten afstaan aan.... Vlaams Belang.


VERBREDING ALBERTKANAAL - NIEUWE HOOGMOLENBRUG: GOEDKEURING WEGENTRACÉ

Meest raadselachtige zinnetje dat we tegenkwamen in dit dossier: "Deze inplanting kan gerealiseerd worden aangezien de nieuwe infrastructuur voor de A 102 en tweede spoorontsluiting naar het havengebied ondergronds aangelegd zou worden...."

Een behoorlijk lijvig dossier met niet minder dan 982 plannen. Het blijft ons verbazen met welk een gemak en souplesse al die raadsleden hun stem kunnen uitbrengen over dergelijke ingewikkelde dossiers.

Graag hadden we gehoord hoe het gestaan en gelegen is met de evenementenparking. Draait de gemeente op voor de volledige kosten van grondverzet en nivelleren of zijn er dienaangaande al afspraken met de Vlaamse Waterweg? Blijkbaar oninteressant voor onze verkozenen des volks.


VLAAMS BELANG STELT VOOR: AFDOENDE NATUURBEHOUD VOOR BONTE HANNEK

Geen parkings, geen fitnesstoestellen, geen ingewikkelde beheersprogramma's: wel zo veel mogelijk de natuur zijn gangetje laten gaan in dit bijzonder waardevolle natuurgebied.

Bij monde van VB-raadslid Peter van Aken wordt tevens aangedrongen op de aanleg van een 3 meter brede verbindingsweg in hakselhout en boomschors tussen het einde van de Listdreef en de Peerdsbosbaan zodat wandelaars van de wijk 'de List' geen lastige en gevaarlijke omweg dienen te maken langs de Horstebaan om van de natuur in het Peerdsbos en omgeving te kunnen genieten.

Voortreffelijk voorstel !


PARTIJ GROEN VRAAGT 'TASK FORCE KLIMAAT ', EEN GROENE SPEELRUIMTE OP WIJTSCHOT EN WAT MET DE SCHEEF GELOPEN PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN ONTBOSSING STORTGRONDEN

Wat de opvolging van de klimaatmaatregelen betreft: geen probleem voor burgemeester De Veuster
(N-VA), er is dienaangaande een reeks officiële raadscommissies voorzien, reeks die desgevallend kan uitgebreid worden.
Alleen ziet hij geen reden om daar een Engelstalige naam op te plakken, 'Raadscommissie Klimaatbeleid' in onze eigen taal lijkt meer aangewezen.

Met de procedure bezwaarschriften rond de ontbossing van de stortgronden is er inderdaad een fout gebeurd met de uiterste indieningsdata en zal de procedure dus hervat moeten worden.

De gevraagde speelruimte op Wijtschot doet de burgemeester steigeren.... Hij heeft het zelfs over "Ecosurrealisme"! Luister zelf mee hieronder in de video:

Ziezo, dat was meteen de vuurdoop midden in de politieke arena voor Olivier Coppens van Jong-Groen.
Komt dit kersverse raadslid via voortschrijdend inzicht toch wel tot een deftig milieuverantwoord voorstel en moet dan zo'n bolwassing ondergaan.... (Gelukkig voor Olivier worden er op de markt van Schoten alleen galgen opgericht voor Vlaams-Nationalisten.)

Kijk, Olivier, wat je daar hebt voorgesteld is perfect verdedigbaar, ik zou zelfs zeggen: vanzelfsprekend voor een locatie waar ruim twintig jaar geleden onze politici zich nog unaniem hadden uitgesproken voor één groot ecologisch project op Wijtschot, inclusief de bebossing van het oude stort.... Helaas voor jou, Olivier, had je uit het oog verloren dat je partijgenoten de voorbije jaren vlijtig mee alle stappen hebben goedgekeurd om tot een verkaveling voor KMO te kunnen komen op diezelfde gronden van het oude stort.
Hopelijk begrijp je dan ook waarom uw burgervader zich zo heeft opgewonden.

In al zijn opwinding slaat onze burgervader de bal echter enkele malen mis.
Een RUP herzien of aanpassen zou een onoverkomelijk probleem scheppen.... Nou, Moe: toen er in de andere richting (richting KMO) moest gewerkt worden bleken er heel wat minder problemen te zijn en kon een BPA uit de grond gestampt worden, even daarna nog een aanpassing van dit BPA en omdat dit alles nog onvoldoende bleek om het beoogde verkavelingsdoel te bereiken zou er nog een compleet nieuw RUP-Wijtschot uit de hoed getoverd worden.... en moesten we via een partiële herziening GRS dat vervelende Hoofddorp type III nog zien kwijt te raken om het hele IMAGO-project financieel rendabel te kunnen maken voor de private partner.

En ook een probleem met de toekomst van Schoten die met 10 jaar zou vertraagd worden....? Nogmaals die kreet van Gust Flater: "Nou, Moe!"
Immers niet veel Schotenaren zouden daar rouwig om zijn. Zouden dat soort toekomst van verkavelings- en bouwwoede zelfs liefst naar de Griekse Kalenden verwezen zien. Wanneer gaan we eindelijk eens leren open ruimtes niet langer te beschouwen als mogelijke sites voor bouwprojecten?

Trekt echt nergens op: dat laatste stuk groen in ontwikkeling langs het Albertkanaal op Schotens grondgebied prijs geven aan de betonboeren. Al eens goed gekeken hoe de oevers richting Antwerpen eruit zien? Je zou voor minder de toekomst van onze "schone bloemengemeente" met minstens 10 jaar willen vertragen.

Schoten rukt op richting Antwerpen.


DIETER PEETERS (cd&v): "CD&V IS EEN GEZINSPARTIJ"......

Hier en daar gedempt hoongelach in de zaal.
Dat onder hun onzalige premier Martens de abortuswet werd ingevoerd kan die knaap misschien niet weten wegens te jong. Maar dat vandaag zijn partijvoorzitter Beke de Hongaarse premier Orban uit de EVP wil stoten moet hem toch bekend zijn.

Orban: uitgerekend één der laatste Europese bewindslui die het traditionele gezin nog in bescherming durft nemen en ook concrete maatregelen uitwerkt om het dramatisch dalend geboortecijfer (probleem niet alleen in Hongarije maar in praktisch geheel Europa) terug op te krikken. (Toevallig erg gelijkend op het voorstel dat onze nr. 32 reeds in januari 2003 lanceerde tijdens zijn spreekrecht).

Een goede raad, Dieter, begin al eens met te proberen de nooit gehouden verkiezingsbelofte van een je goed bekende CD&V-coryfee er door te krijgen: de installatie van een gezinsconsulent.
Zal je geloofwaardigheid ten goede komen.


NOG DIETER IN DE VARIA: FINANCIEEL PLAATJE SCHUTTERSHOF GEVRAAGD

Al langer doen geruchten de ronde dat we als gemeente met dat PPS (Publiek Private Samenwerking) voor de oprichting van de flatjes 'Schuttershof' af stevenen op een fameuze financiële kater....

Wel zeer opmerkelijk dat Dieter nu de kat de bel wil aanbinden en de N-VA daarmee lastig schijnt te willen vallen.
Graag zijn we bereid de jongen zijn geheugen even op te frissen: Het betreffende PPS werd uitgewerkt onder Fonne Wouters (VLD) met CD&V als veruit de sterkste coalitiepartner. De uitvoering van het project vond plaats onder Ann Pycke (CD&V) en de voorbije 6 jaar stond ook een CD&V-voorzitter (Vera Smets en Katrijn van Osta) aan het hoofd van OCMW-Schoten.

Het is dus best mogelijk dat Dieter al iets meer afweet van dit financiële plaatje en.... dat dit er misschien niet zo rooskleurig uitziet.
Welke reden is er anders te bedenken voor het stellen van zulke vraag?


Hieronder plaatsen we een twintigtal foto's waarmee we de stemming van deze wel uitzonderlijke zitting proberen weer te geven:

Kurt Vermeiren

Deze dame speciaal aangesteld om de notulen te verzorgen

Erik Block

Iefke Hendrickx

Liselotte Decroix


>>> Belhamelstartpagina