ZITTING 26 NOVEMBER 2015

Vandaag een matte agenda die toch heel wat reacties uitlokt.

Na Luc van Gastel (CD&V) die zich enkele maanden terug ontpopte als een trouwe bezoeker van onze belhamelse video's is het vandaag de beurt aan burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) die de raadsleden naar onze belhamelwebstek verwijst voor het raadplegen van vroegere discussies... (over Fair Trade).

Met de hand op het hart kunnen we onze bezoekers verzekeren dat we absoluut geen steekpenningen hebben uitgedeeld aan onze edelachtbare, wel hebben we hem een nobeltje knipoogverkiesbare plaats aangeboden op onze belhamellijst voor 2018!

Monik van den Bogaert (sp.a) die vorige maand stuntte met haar nep-mededeling dat ze ging trouwen krijgt vandaag de bal ludiek teruggespeeld door de burgemeester.
Is misschien een manier om wat meer interesse op te wekken voor het gemeenteraadsgebeuren...?

Bemerk tevens dat dit bij ons weten de eerste raadszitting is die doorgaat zonder de officiële Vlaamse vlag. Alleen de Schotense Sint-Andrieskruisen en de nationale tricolore versieren de zaal.

Geen Vlaamse Leeuw te bespeuren


BRANDWEERKAZERNE VERKOPEN?

Tijdens de behandeling van agendapunt 5: 'HULPVERLENINGSZONE RAND: GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2016' komt raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) uitleg vragen over enkele geruchten die ze heeft opgevangen, o.m. dat Schoten zijn brandweerkazerne zou moeten verkopen aan de 'RAND'.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) bevestigt dat dit inderdaad een piste is die werd besproken, maar dat hij daarmee niet akkoord kan gaan...

De hele discussie lijkt ons belangrijk genoeg om even te luisteren wat er zo allemaal werd gezegd:

720pHD

ALGEMENE VERGADERING IVEKA ZORGT VOOR STEVIGE DISCUSSIE

Het voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders geeft aanleiding tot vragen en opmerkingen vanwege de partijen sp.a en Groen.

Kurt Vermeiren (sp.a) vreest dat er voor de kapitaalsverhoging slechts naar 1 kandidaat (een private dan nog) wordt uitgekeken en vraagt om aan te dringen op het aantrekken van meerdere kandidaten voor de kapitaalsverhoging. Iveka-bestuurslid Ilse Stockbroekx (N-VA) bevestigt dat dit inderdaad de bedoeling is.

Eric de Swaef (Groen) van zijn kant wenst niet dat de ééngemaakte distributienetbeheerder zal fungeren als melkkoe voor dividenden en wenst ook de klimaatdoelstellingen mee opgenomen te zien in de doelstellingen van de nieuwe opdrachthoudende vereniging.

Groen wenst verder dat er op die buitengewone algemene vergadering ook geageerd wordt tegen de reeks sterke verhogingen van de elektriciteitsprijs (om de groene stroomcertificaten te kunnen blijven financieren!). Om zijn eis kracht bij te zetten leest hij een document voor met voorstellen dienaangaande opgesteld door de gemeente Kontich.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) kan wel akkoord gaan met het merendeel van die voorstellen maar vindt dat de raadsleden dit document toch grondig moeten kunnen uitpluizen alvorens erover te stemmen. Belangrijkste volgens de burgemeester is nu de fusie, later kunnen we als gemeente nog wegen op "de inhoudelijke invulling van de nieuwe entiteit na de fusie" temeer daar onze gemeente het geweldige voorrecht heeft iemand in de raad van bestuur te hebben (Ilse Stockbroekx, N-VA).


ZOEKTOCHT NAAR EEN DEFINITIEVE UITBATER VOOR FOYER DE KELDER

Uiteraard gaat dit agendapunt niet passeren zonder uitvoerige tussenkomst van de socialisten.
Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) bedelft het college onder een stortvloed van opmerkingen en amendementen. We trachten de grote lijnen hier beknopt weer te geven:

- Het raadslid begrijpt de uitzonderingsmaatregel niet voor te laat binnenlopende inschrijvingen...

- De duurtijd van de concessie (9 jaar) wordt te kort bevonden. Een amendement wordt ingediend om de duurtijd op 15 jaar te brengen.

- Monik wenst de opzegtermijn van 6 maanden te verlengen.

- Uitdrukkelijk wordt gevraagd dat er een minimum aantal fair tradeproducten wordt vastgelegd die verplicht dienen aangeboden. Terloops wijst Monik erop dat 'bio' niet voldoende is, want dit is geen fair trade!
De burgemeester ziet het spook van een eindeloze woordenslag alweer opdagen en kondigt laconiek aan dat dit onderwerp hier nu niet opnieuw moet aangesneden worden, geïnteresseerden kunnen steeds de belhamelwebstek raadplegen voor die discussie uit het verleden...

- Vreemd vindt Monik dat er ditmaal niets is opgenomen over de zomervakantieperiode.

We gaan enkele flitsen uit deze uitvoerige discussie in een video proberen te gieten:

720pHD

Ook tijdens de zittingen van 27 juni 2013, van 26 september 2013 en van 25 juni 2015 werd er al een aardig stukje gedebatteerd rond concessie foyer de kelder.


VOORTUINPARKEREN: STAND VAN ZAKEN

Het blijft een onontwarbaar kluwen, gevolg van een decennialang gedoogbeleid... De wil om het probleem ten gronde aan te pakken is blijkbaar nog altijd niet aanwezig.
Nu worden er een hoop juridische en praktische bezwaren ingeroepen om verder te kunnen 'studeren' op de oplossing voor een probleem dat dagelijks verder uitdeint.

Er wordt verder gewerkt en geschaafd aan een handhavingsplan, de procureur des konings wordt geraadpleegd en een gespecialiseerd advocatenbureau mee ingeschakeld om wegwijs te worden in verjaringstermijnen en herstelvorderingen alsook om het handhavingsplan juridisch af te toetsen...

Hoop doet leven!

Luister even wat de bevoegde schepen weet te vertellen:

720pHD

Bijkomend werd met de politie afgesproken van niet meer te verbaliseren bij parkeren voor een onvergunde voortuinparking.... gelukkig moet er eerst nog een vergunningenregister worden opgemaakt dat toegankelijk is voor technische dienst en politie of de komende weken had het aantal burenruzies rond voortuinparkings nog verder kunnen escaleren!


ONDERTEKENING BURGEMEESTERSCONVENANT

Dit EU-initiatief met het oog op de CO2-reductie en gericht naar de lokale overheden wordt vlot goedgekeurd.

De burgemeester nodigt alle raadsleden uit om het convenant mee te ondertekenen.
Net voor de gemeentesecretaris na de zitting het grote convenantsblad oprolt prijken er echter 'slechts' 23 handtekeningen van verkozenen des volks op het blad. (In totaal 31 raadsleden, waarvan 27 aanwezig vandaag)

Het is nu wachten op het actieplan en de nodige middelen om de vereiste acties te kunnen uitvoeren.

Kijk en luister zelf wat er zoal werd gezegd tijdens de zitting:

720pHD

VARIA

Hier horen we Piet Bouciqué (Vlaams Belang) die het bestuur attent maakt op het feit dat al enkele weken een van de verzinkbare paaltjes die de vrije toegang tot het park voor voertuigen moet verhinderen defect is en niet meer uit de grond komt.

Dit was de bevoegde schepen Luc van Gastel (CD&V) nog niet ter ore gekomen. Zal nagekeken worden.

Hetzelfde VB-raadslid wist ook te vertellen dat op een spreekbeurt "Levend Netwerk" over de verbinding van groene ruimten rond Antwerpen (door Dirk Cleiren in dienstencentrum Cogelshof) een projectfoto werd getoond van de toekomstige Hoogmolenbrug die duidelijk een serieuze hap uit het gemeentelijk park weghaalt.
Piet wou weten of ons bestuur reeds weet heeft van het definitieve tracé.

De bevoegde schepen Erik Block (CD&V) verzekerde dat het tracé nog ter studie ligt en dat de Hoogmolenbrug als laatste op het lijstje staat om verhoogd (en verlegd?) te worden.