ZITTING 27 JUNI 2013

Behoorlijk wat raadsleden geven forfait vandaag (op reis vertrekken blijkbaar interessanter dan de Schotense politiek?). Van heel de linkse oppositie (groen en sp.a) verschijnt alleen Monik van den Bogaert op het appèl. We moeten wel zeggen dat ze zich fameus geroerd heeft, want ook vandaag ontpopt sp.a zich bij monde van Monik als een militante oppositiepartij.

Maya de Backer

Groen op zijn beurt tracht de schade van totale afwezigheid (op reis en dringende deliberatie) te beperken door plaatselijk voorzitter Maya de Backer via het spreekrecht in de vuurlijn te sturen. (zie foto links)

Zij vraagt hoe het nu na 31/12/2013 verder moet met het aanmoedigen van groendaken en de opvang van hemelwater, dit in verband met de wijziging van de subsidies.

Ook vragen rond de nieuwe concessie Foyer de Kelder.

Het is het brave kind niet goed bekomen. Zij kreeg te horen van inspringend voorzitter Nico Vissers (CD&V) dat "straks bij de behandeling van de punten zal geantwoord worden".
En dat was meteen het laatste dat Maya vernomen heeft. Haar vragen werden even straal genegeerd als die van de gepatenteerde belhamels....

Nico Vissers, plaatsvervangend voorzitter

Raadslid Nico Vissers (CD&V) vervangt zijn partijgenoot Gerd Adriaensen en hanteert vandaag de voorzittershamer.

Ook hij zal eens vlijtig in het Huishoudelijk Reglement moeten duikelen om het artikel betreffende het spreekrecht nog eens op te vissen! En om het volgende maal eindelijk eens correct toe te passen.

Jammer dat N-VA zich niet geroepen voelt om het misprijzen van CD&V voor het spreekrecht wat aan banden te leggen.

Nog een geluk dat Piet Bouciqué (Vlaams Belang) bij punt 10 Wijziging Subsidies Groendaken en Hemelwater 2013 een gelijkaardige vraag stelde (misschien uit pure schaamte vanwege het hooghartige gedrag van de meerderheidspartijen?) zo moest Maya dan toch niet helemaal met lege handen naar huis.

Het is zonneklaar dat qua spreekrecht geen kracht van verandering op til is. N-VA heeft duidelijk te lang in bed gelegen bij CD&V, ze blijken evenzeer behept met tsjevenstreken....


KALE REIS

Zowel Dirk Lemmens als Simon Verdickt waren zwaar met documenten beladen aanwezig om de raadsleden toelichting en uitleg te kunnen verschaffen over respectievelijk de rekeningen 2012 van de lokale politie en de jaarrekening 2012 van AGBS.

Deze belangrijke rekeningen werden echter zonder enige commentaar of vraag door de raadsleden afgehaspeld. Niks interesse voor enige verduidelijking of bijkomende informatie.

Bedankt heren van politie en AGBS, zonder één woord te moeten spreken terug naar huis.

Demokratische controle !?


ZWARE BEVALLING

Jongens toch, in Schoten kan toch soepel omgesprongen worden met uiterste termijnen!

Zo moest die AGBS-jaarrekening door de Raad van Bestuur vóór 30 maart aan de gemeenteraadsleden voorgelegd worden.
Eerst werd uitstel verleend tot de zitting van einde mei en daar werd de behandeling dan nog eens verdaagd naar de zitting van juni, vandaag dus.


NIET IN ORDE EN TOCH GOEDGEKEURD

Sommige zaken (o.m. administratieve nalatigheden) in de 'Jaarrekening 2012 Kerkfabrieken' moeten nog in orde gebracht worden volgens schepen Vera Smets (CD&V). Zij vraagt desalniettemin de goedkeuring.
De schepen verwacht begrip voor het ingewikkelde cijferwerk, vaak dan nog door vrijwilligers uitgevoerd.....

"Bij voormalig schepen Buelens (CVP) zou het niet waar geweest zijn" laat Monik van den Bogaert (sp.a) zich ontvallen.

Piet Bouciqué (Vlaams Belang) merkt nog op dat de jaarrekening 14 dagen te laat werd ingediend, maar ook dit blijkt geen probleem.


N2O - DISTIKSTOFMONOXIDE - LACHGAS

"Waar ergens in Schoten wordt lachgas geproduceerd?" wou raadslid Piet Bouciqué vernemen bij de behandeling van HERBEVESTIGING DEELNAME CAMPAGNE 'KLIMAATNEUTRALE GEMEENTE 2020'.
(N2O is één van de broeikasgassen die drastisch dienen beperkt in het plan van de provincie Antwerpen om zo tegen 2020 op een duurzame wijze een klimaatneutrale organisatie te worden)

Een olijkaard schoot in een lach en sleepte heel de zaal mee in een lachkramp....

Uiteraard werd uiteindelijk de deelname herbevestigd.

Toch hebben we hier bedenkingen bij de oprechtheid van de bezorgdheid voor de natuur binnen het Antwerpse provinciale bestuur. Werd daar enkele jaren terug op de grens met Schoten onder de auspiciën van datzelfde provinciebestuur geen waardevol natuurgebied platgewalst om het op te vullen met beton van een "klimaatneutrale !" industriezone?

Klik HIER om deze ongelooflijke natuurverwoesting, gepatroneerd door de Provinciale
OntwikkelingsMaatschappij (POM) Antwerpen, nog eens te bekijken.


BEGROTINGSREKENING EN RESULTATENREKENING 2012

Niet alarmerend noemt raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) de huidige financiële toestand van de gemeente, maar zij meent wel een aanzet te bespeuren naar een ongunstige evolutie in de komende jaren.
Zij denkt hierbij aan de sterke toename van de personeelskost, een stagnatie van de opcentiemen wegens de crisis, de snel stijgende pensioenlasten, teruglopende dividenden....

Het VB-raadslid vestigt er de aandacht op dat deze rekening het gevolg is van een beleid dat nooit door het Vlaams Belang werd goedgekeurd. De rekening zelf zal echter door haar partij goedgekeurd worden "omdat ons vertrouwen in onze financiële administratie voldoende groot is".

Financieschepen Paul Valkeniers (VLD) vindt "het resultaat helemaal niet slecht en een goede uitgangspositie voor de meerjarenplanning".
Hij wijst er tevens op dat dit de laatste rekening is in het oude sisteem. "De grote uitdaging is nu om dit de komende weken en maanden om te zetten naar een BBCboekhouding en -begroting."

Aan Monik van den Bogaert (sp.a) die de bespreking aangrijpt om opnieuw kranten te vragen in de twee overgebleven ontspanningslokalen antwoordt de financieschepen schalks: "nu met de grote fusie kunnen we die misschien gratis krijgen..."
Van uit de tribune hoorden we 't Pallieterke aanbevelen! Maar helaas werd deze voorzet noch door N-VA, noch door Vlaams Belang in het open doel getrapt.


CONCESSIE FOYER 'DE KELDER'

Dit agendapunt zal nog voor enige animo zorgen.
Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) kraakt het ontwerp van lastencohier af. Schepen Luc van Gastel (CD&V) riposteert uitvoerig.

Omdat Vlaams Belang bij monde van Piet Bouciqué voorstelt om de passus te schrappen met de verplichting om ook fairtrade producten aan te bieden ontspint zich een heuse bekvechterij over het aantal verplicht aan te bieden fairtrade producten... geen, één, twee of meer?

Bekijk enkele tussenkomsten terzake in onderstaande video. Klik in de prent om te starten.

 

PECHVOGEL ILSE STOCKBROECKX (N-VA)

Echt geen geluk met haar gezondheid... Ilse verschijnt ditmaal op krukken in de raadzaal. Gelukkig verliest ze er haar goed humeur niet bij.

Partijgenoot Louis fungeert als toegewijde helper.

Snel volledig herstel, Ilse !

Ilse Stockbroeckx


Voor al onze bezoekers:

Een stralende vakantie !