ZITTING 26 SEPTEMBER 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Op de keper beschouwd was het een vrij matte vertoning vandaag. Zonder spreekrechtbeoefenaars.
Uitschieter was een bitsige uitval van raadslid Sandra Denis (CD&V) naar coalitiegenoot schepen Wouter Rombouts (N-VA).

Sandra Denis voelt zich namelijk miskend als voorzitter van de raadscommissie Vrije Tijd en werpt haar grieven nogal heftig op tafel... Schepen Wouter Rombouts vindt het "wel een beetje raar dat we zoiets hier openlijk bespreken, maar goed: openheid mag" en weerlegt vervolgens de aantijgingen.

Ofwel is deze dame danig gefrustreerd omdat ze niet dadelijk in een schepenzetel kon geparachuteerd worden, ofwel heeft CD&V nu ook op lokaal vlak de verkiezingsstrijd voor mei 2014 geopend.... en we kunnen het N-VA op een briefje geven: de Tsjeven zullen bikkelhard vechten voor hun voortbestaan én het voortbestaan van België.

Dat ze daarvoor echt alle middelen uit de kast zullen halen zou N-VA best niet betwijfelen!


SOCIALISTEN AL DIRECT OP DE PROPPEN MET LASTIGE VRAAG

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) laat er duidelijk geen gras over groeien: nog voor de zitting goed en wel kan starten informeert zij naar antwoord op de vraag van vorige maand "waarom er in een huis van de kerkfabriek bewoning is door een persoon die geen godsdienstige taken ten voordele van het christelijk geloof uitvoert?"
En terwijl plaatsvervangend voorzitter Nico Vissers (CD&V) overleg pleegt met de secretaris voegt Monik er wat ondeugend aan toe: "Anders moet ik nog eens post gaan vatten voor het gebouw...."

Gemeentesecretaris Nicole Verhoeven geeft tenslotte zelf enige toelichting: Er is reeds met het centraal kerkbestuur over gesproken en tevens zijn alle kerkfabrieken verzocht een overzicht te geven van hun verhuringen, de toegepaste prijzen en aard van bewoning.
Concrete antwoorden zijn nog niet toegekomen.


DE NATTE VINGER VAN ELECTRABEL

Aan de gemeenteraad wordt onder punt 2 gevraagd een dadingsovereenkomst met Electrabel goed te keuren.
Sedert 2006 sleept er zich een conflict voort met Electrabel rond de aanrekening van elektriciteitskosten voor de bushokjes en plattegrondborden in Schoten.

Omdat sedert september 2006 opvallend hoge facturen binnenliepen werd op de gemeente beslist de facturatie voor bushokjes en plattegrondborden door te lichten.
Bleek alras dat Electrabel het niet zo nauw nam met de aantallen, zelfs bushokjes mee aanrekende die niet op het elektriciteitsnet waren aangesloten en ook hokjes van buiten de gemeentegrenzen...

De aangerekende prijzen voor het forfaitaire verbruik (wachthuisjes zijn niet bemeterde aansluitpunten) waren zo uiteenlopend dat voor hetzelfde type bushokje soms tot het tienvoudige in verschil werd aangerekend.

Tot november 2010 heeft het geduurd om overeenstemming te bereiken wat betreft aantal en prijs. Echter voor de periode tussen 2006 en 2010 bleef Electrabel de gemeente aanmanen wegens nog openstaande facturen ten bedrage van 64.394,30 euro.

De gemeentelijke financiële dienst heeft nu een minnelijke schikking uitgewerkt aan de hand van het juiste aantal en correcte prijs: nog te betalen 37.017,96 euro.
Per e-post van 21/06/2013 gaat Electrabel akkoord met dit minnelijk voorstel van de gemeente.


VERZINKBARE PAAL TOEGANG PARK TE LANG VERZONKEN

Er is misbruik vastgesteld met de badges die toegang tot het park verlenen voor voertuigen. In zoverre dat het systeem van de terminal met de verzinkbare paal ontregeld wordt en het park permanent openstaat voor autoverkeer.
De schade beperkt zich niet tot het onrechtmatig betreden van het park met voertuigen, maar er werden ook reeds materialen ontvreemd langs deze weg.

Groen en sp.a dringen aan op strengere maatregelen om verder misbruik te beteugelen.

De burgemeester antwoordt dat dit reglement vandaag een eerste stap is, in de toekomst zal bekeken worden of die badges kunnen gelinkt worden aan een nummerplaat.

Door de gemeenteraad wordt het voorgestelde gebruikersreglement voor de automatisch verzinkbare paal goedgekeurd.

Het zal opgenomen worden in het politiereglement.

Klik in de video om te starten >>>

 

CULTUURCENTRUM SCHOTEN: VAN VZW NAAR PEVA

De gemeenteraad zal goedkeuring hechten aan de omvorming van het Cultuurcentrum Schoten vzw naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Vóór de stemming wenste sp.a-raadslid Monik van den Bogaert te vernemen wat er met de subsidie staat te gebeuren.

Volgens de schepenen Paul Valkeniers (VLD) en Lieven de Smet (N-VA) heeft de omvorming geen invloed op de subsidiëring.

 

 

Klik in de video om te starten >>>

 

100% GERECYCLEERDE VEZELS VOOR INFO SCHOTEN ?

Een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking dient door de gemeente opgestart om het gemeentelijk informatieblad Info Schoten vanaf begin volgend jaar voort te kunnen laten drukken. (De overeenkomst met drukkerij Die Keure vervalt eind dit jaar).

Raadslid Eric de Swaef (groen) wenst één bepaalde paragraaf te schrappen uit het lastenboek: namelijk de paragraaf die de drukker de mogelijkheid biedt over te stappen van 100% gerecycleerde vezel naar FSC-papier.

Totaal overbodige paragraaf vindt Eric en dient een amendement in ter schrapping van de bewuste paragraaf.

schepenen verdedigen lastenboek

De verklaringen van de schepenen Iefke Hendrickx (N-VA) en Erik Block (CD&V) kunnen de interpellant niet vermurwen, evenmin een ultieme oproep van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA).

Het groene amendement wordt uiteindelijk verworpen.

 

<<< Rollover

telkens links op de foto:
1: schepen Iefke Hendrickx (N-VA)
2: schepen Erik Block (CD&V)


NIEUW LASTENCOHIER CONCESSIE FOYER 'DE KELDER'

Er zijn geen biedingen binnengelopen bij de eerste poging om een nieuwe concessionaris te vinden voor cafetaria 'de Kelder' in het kasteel.

Het college heeft nu de voorwaarden herbekeken en lichtjes versoepeld.

De oppositie blijft echter tegenstribbelen.

De quasi volledige discussie kan u volgen op nevenstaande video.

Klik in de video om te starten >>>

 

HERINRICHTING CONTAINERPARK

Om te voldoen aan VLAREMA* dienen er aanpassingen te gebeuren aan het Schotense containerpark.
Het college stelt voor IGEAN MILIEU & VEILIGHEID onder de arm te nemen voor de (tijdelijke) herinrichting van het containerpark.

Nevenstaande video geeft een mooi overzicht van de discussies rond dit agendapunt.

* VLAams REglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen

Klik in de video om te starten >>>


VOETBALGEKTE OP KOMST IN SCHOTEN ?

Vanuit N-VA komt Walter Brat met de vraag of het gemeentebestuur volgend jaar het opwellend wij-gevoel zal kunnen ondersteunen als straks misschien de rode duivels erin slagen zich te kwalificeren voor Brazilië...

Burgemeester Maarten de Veuster vindt dit geen taak voor het gemeentebestuur, er zijn voldoende sportclubs en cafés die beter geplaatst zijn om voetbalfans te plezieren en er nog een centje aan kunnen verdienen ook.

Er zijn dus Vlaams-nationalisten die het nog niet door hebben dat een eventuele voetbalgekte rond de rode duivels voluit zal aangewend worden tegen de Vlaamse verzuchtingen en tegen de Vlaams-nationalisten in het bijzonder.

Franskiljons en onze traditionele kleurpartijen zullen deze unieke gelegenheid aangrijpen om een heropleving van Belgisch nationalisme te bevorderen.

Alvorens de openbare zitting kon afgesloten worden lanceerde Gianni Peeters (Vlaams Belang) nog een warme oproep aan alle Vlaams-nationalisten om de volgende dag ons nieuwe koningspaar een republikeins welkom te bezorgen in Antwerpen.

 

Klik in de video om te starten >>>

 


NAAR BELHAMELSTARTPAGINA