INFOMARKT WIJTSCHOT

Een voorbeeldige presentatie met overzichtelijke infopanelen, echter geen voorlichting maar regelrechte propaganda ten gunste van de verkaveling van de stortgronden voor KMO-nederzettingen....

Zo hadden de aanwezige 'deskundigen' van gemeentebestuur en private partner absoluut geen kaas gegeten van de historische en ecologische aspecten van het hele verkavelingsproject.

Met geen woord (of beeld) werd gerept over de beloften, unaniem gedragen door alle politieke partijen in de jaren 90 van vorige eeuw, om van heel die stortsite een ecologisch pareltje te maken met de uitdrukkelijke toezegging het grootste deel te bebossen. Geen enkele verwijzing naar de verbeten strijd van het actiecomité "STORT 'N BOS" tegen de verkaveling voor KMO.

Evenmin een verwijzing naar de cruciale rol die dat beloofde ecoproject volgens deze lepe politici zou gaan spelen inzake biodiversiteit en als wezenlijk onderdeel van de Schotense groengordel.... blijkt dus allemaal voorbij en vergeten, was gewoon oogverblinding en zand-in-de-ogen-strooierij.

Ook het systematisch afwijzen van quasi alle bezwaren en adviezen die de toenmalige GECORO formuleerde in verband met dit KMO-project bleef volledig onderbelicht.

Verbazingwekkend was dan weer het feit dat er op heel de voorlichtingsstand geen spoor te ontdekken viel van de geplande windturbines, zelfs geen verwijzing naar.... En zeggen dat die molenwiekende mastodonten een zware stempel zullen drukken op de wijde omgeving en het de ontwerpers van de KMO-nederzettingen en gemeentelijke nutsbedrijven echt niet eenvoudig gaat maken: er dient immers rekening gehouden met de stringente richtlijnen ter voorkoming van hinder door slagschaduw en geluidsoverlast zo vlak onder die 150 meter hoge subsidieslurpers.

Opmerkelijk hoe in woord en beeld de stortsite wordt voorgesteld als een voormalig huisvuilstort, terwijl het algemeen bekend is dat er massaal chemisch berdrijfsafval werd gestort. Agalev, toen nog een groene partij in de jaren 90, trok in verschillende van hun toenmalige nieuwsbrieven heftig van leer tegen deze dubieuze gang van zaken.
Vandaar dat het ons uitermate verwondert dat er geen bodemsanering zou nodig zijn om boven op die chemische troep conciërgewoningen en werkplaatsen op te richten. Allemaal goed en wel dat stortlichaam op een hoop zetten en afschermen, niks op tegen, maar onder dat stortlichaam zit de bodem en die zou niet noemenswaardig vervuild zijn.... dat kun je de ganzen misschien wijs maken.

A propos, onze spreekrechtbeoefenaar verwacht nog steeds een antwoord op zijn vraag wie in de toekomst zal moeten opdraaien voor de kosten indien deze bodemsanering toch zou opgelegd worden. Zou voor de gemeente een zware aderlating zijn en als de private partner de rekening mag betalen zal die waarschijnlijk de boeken kunnen dicht doen.

Over rekeningen en financiën gesproken: voormalig patrimoniumschepen Luc van Gastel (cd&v) heeft destijds de gemeenteraad over de streep getrokken voor het IMAGO-project met de belofte dat dit een budgetneutraal project ging worden (en we er misschien nog enkele euro's zouden aan verdienen!). Welnu nergens hebben we uitsluitsel kunnen vinden wie nu gaat betalen voor de ontbossing van de stortsite en voor het verplaatsen van de stortspecie naar de buffer. De gemeentelijke website laat uitschijnen dat dit een taak zou zijn die de gemeente ter harte neemt... en dus hoogstwaarschijnlijk ook mag betalen. Waar zitten we dan met die beloofde nuloperatie?

Begrijpelijker wijze waren gemeenteraadsleden van cd&v en groen in geen velden te bespeuren, te veel boter op hun hoofden.

Het was duidelijk niet de bedoeling de Schotenaar te informeren, maar gewoon hem te overtuigen van het nut van heel dit verkavelingsproject.

Enkele kiekjes genomen tijdens de infomarkt:

den Breker
Enkele leden van Ongeschonden Wijtschot Infomarkt Wijtschot
Jong-groen met Johan Dirk Vercammen
Infomarkt Wijtschot Tom Daeleman
Burgemeester Maarten de Veuster Afvaardiging O.W.
Wiebe Eekman raadslid Bert Batens en schepen Veronique d'Exelles in gesprek
de innerlijke mens wordt versterkt Wouter Rombouts geeft uitleg
Maarten de Veuster Walter Brat en Jef Rombouts

>>> belhamelstartpagina