ZITTING 25 SEPTEMBER 2014

Nogmaals de natuurbedreigende plannen voor het Wijtschot op de agenda.
Onze nr. 32 offert zijn laatste spreekbeurt van dit jaar op om weerwerk te bieden, dit terwijl het Actiecomité "Stort 'n Bos" en zelfs de partij Groen al lang forfait gegeven hebben...

Punt 13: AKTENAME TOEWIJZING KANDIDAAT WINDMOLENPROJECT

"Tegenstanders", geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, "zijn mensen die ofwel onwetend ofwel niet goed geïnformeerd zijn": Ecopower bladzijde 2 van bijlage B2.

Als onwetende, slecht geïnformeerde knaap heb ik dan ook een vraagje.
Vergeefs heb ik in de lijvige bundel gespeurd naar de invloed van de slagschaduw van de drie windturbines - tiphoogte 150 meter - op de geplande zone voor lokale bedrijvigheid... ('n stuk hoger dan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal!)

De richtwaarden van VLAREM II zijn op dit gebied echt niet van de poes.
We zien dan ook op kaartje 36 dat de volledige geplande bedrijvenzone binnen de rode omcirkeling valt waar de stringentste voorschriften gelden voor wat betreft de bescherming van woon- en werkruimtes tegen het enerverende slagschaduwfenomeen.

Mijn vraag: hoe is het mogelijk dat met dit belangrijke aspect geen rekening werd gehouden in dit dossier?

De natuur.

Een windturbine in een natuurreservaat en naast een bos met zeldzame vogels.... er zijn geschiktere lokaties, zou ik denken.

We zwijgen dan nog over de waadvogelpleisterplaats waarvan de aanleg aldaar ons in 2001 BF 700.000 heeft gekost. Goed, de bevoegde schepen heeft daar geen weet van, het weze hem vergeven, hij is nog jong en moet nog leren.
Ook geen probleem voor Ecopower, die situeren de dichtsbijzijnde vogelpleisterplaats op meer dan 4 kilometer afstand... geen probleem dus.

Niet alleen vogels worden neergekwakt door de turbinewieken, vleermuispopulaties worden quasi volledig uitgeroeid in de omgeving van windturbines. De diertjes worden aangetrokken door het rotorgeluid en door de insecten die afkomen op de frictiewarmte.

Wat zal er trouwens overblijven van ons natuurreservaatje na aanleg van de benodigde toegangsweg en de behoorlijk uitgebreide kraanplaats, allebei met stevige verharding?
Verschillende cabines en tal van kabels moeten eveneens een plaats krijgen naast opslagruimte voor "snel verwijderbare objecten" en ruimte voor "verdere auxiliaire benodigdheden".

Telecominfrastructuur wordt ook meteen welkom geheten. (Visuele en akoestische hinder volstaat blijkbaar niet, stralingshinder voor de omgeving mag er ook nog bij)

Ondanks alle beloften uit het verleden over inspraak voor raadsleden en publiek is dit alweer een aktename en worden we verder in de fuik geduwd op weg naar toenemende verstedelijking en natuurdegradatie.

De kracht van verandering slaat ongemeen hevig toe... wel in de verkeerde richting!

Dank voor uw aandacht.


Nu moeten we toegeven dat schepen Erik Block (CD&V) ditmaal inderdaad uitvoerig antwoordt... maar hoe? Gewoon naast de kwestie en met een resem uitlatingen die kant noch wal raken.

Neem nu onze vraag hoe het mogelijk is dat er in dit dossier met geen woord wordt gerept over de weerslag van de slagschaduwen op het onder de windturbines te ontwikkelen bedrijventerrein, toch wel een kapitale misser zo'n vergetelheid...
Antwoord van de schepen: eerst wat rond de hete brij draaien en dan iets in de aard van er later wel een mouw aan te passen:

"..... men met de bouw van eventuele kantoorruimtes of bedrijfswoningen rekening -heu- kan of moet of dient te houden met de slagschaduw en dergelijke."

De gevaren voor vogels en vleermuizen worden weggewuifd met uitlatingen die compleet in tegenspraak zijn met de bevindingen in de magistrale studie <<Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen>> uitgegeven door INBO (Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek) en gepresenteerd als <<Dynamisch beslissingsondersteunend instrument>>

Gelukkig was er toch één enkel raadslid dat de geleverde antwoorden maar wat dunnetjes vond en Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vroeg dan ook onomwonden klaar en duidelijk antwoord op de vraag en opwerpingen van de spreker in de tribune. (Bedankt Piet!)

En dan komt de clou: de schepen belooft aan het raadslid een betere uitleg per brief te zullen meedelen... Onze vragensteller zelf kan de boom in!

Neenee, daarmee is de kous nog niet af: betongrijze Eric de Swaef komt nog vlug zijn grijsgedraaide plaat met CO2 lamentatie afspelen en minimaliseert de beweringen van onze spreker terwijl schepen Luc van Gastel (CD&V) nog net een Franse koleire kan wegmoffelen en de beweringen van onze spreker afdoet met:

"Of dat nu klopt of niet, op een gegeven moment moet ge wel eens een ei leggen, blijven kakelen heeft geen zin"

Machtig argument om de opmerkingen van een natuurminnend persoon van tafel te vegen!

Videofragmenten van de gevoerde discussies kan u hieronder bekijken:

Klik in de prent om video te starten. (Video geschikt voor weergave op 'volledig scherm' 1080pHD)

Grofste uitspraak noteerden we bij de betongrijze knaap Eric de Swaef die doodleuk op de proppen komt met:"Ik meen ook gelezen te hebben dat ook Natuurpunt geen bezwaar heeft gemaakt."
In plaats van zich te beperken tot "meen gelezen te hebben" zou het groene? raadslid zich beter eens grondig informeren.

Eric van Betongrijs kan alvast starten met het artikel in de Bode van 11 februari 2014: "Natuurpunt Schoten ziet bedreigingen voor reservaat Wijtschot".

En die onmiddellijke bedreigingen volgens het artikel blijken niet de CO2-uitstoot, noch de zure regen, fijn stof of het gat in de ozonlaag maar wel de realisatie van de KMO-zone en "de eventuele realisatie van windmolens naast het Albertkanaal".

De enige kritische opmerking tegen deze bedenkelijke inplantingsplaats voor een windturbine konden we noteren in de ocmw-raadszitting van 19 december waar het raadslid van Vlaams Belang Patrick Molle weigerde de toekenning van het recht op overdraai mee goed te keuren voor turbine nr. 3 (die in het natuurreservaat dreigt ingeplant te worden).

Ofschoon een fervent voorstander van windenergie motiveert Patrick zijn onthouding met te wijzen op de zware impact die de installatie van een 150 meter tiphoge windturbine zal hebben op het milieu ter plaatse. Het raadslid vreest verstoring van het natuurlandschap en een bijkomende bedreiging voor de avifauna en vleermuizenpopulatie.

Uiteraard moesten ook de socialisten van zich laten horen in dit dossier.

We dachten eerst dat ze hun verkiezingsbelofte van 2000 dan toch indachtig zouden zijn ("Het gemeentelijk stort dient afgedekt te worden en omgevormd tot een eco-gebied. De SP wil dit gebied niet omvormen tot KMO-zone."), maar dit bleek ijdele hoop.

Monik van den Bogaert kwam aandraven met het voorstel om van de 20 meter hoge buffer tussen KMO en natuurreservaat een speeltuin te maken. Die hoge helling leek haar geschikt om er speeltuigen te installeren....
Mogen we het socialistische raadslid er aan herinneren dat een natuurreservaatje en een speeltuin in de onmiddellijke omgeving echt niet samengaan?

De bewuste berm zal daarenboven samengesteld worden met het overblijvende stortlichaam en ons Monik is oud genoeg om nog te weten wat voor rotzooi (ook chemische!) er daar in groten getale werd gedumpt... ons lijkt dit geen gezonde speelplaats voor de Schotense jeugd, zelfs niet als die berm met een laag aarde wordt afgedekt.

Aangezien er ten tijde van de stortuitbating nog geen sorteerregels bestonden kunnen we er gerust van uitgaan dat er flink wat glasscherven en roestige metalen in dat stortlichaam zullen zitten wat vroeg of laat aanleiding kan geven tot ernstige verwondingen bij spelende (en soms putten makende) kinderen.

We hebben in het verleden al betere voorstellen van Monik gehoord!


Bezoekers met enige interesse voor de natuur op het Wijtschot mogen niet nalaten ook ons verslag met uitgebreide video te raadplegen van 27 maart 2014.


RIP WIJTSCHOT

Geen schrijffout in de titel ofschoon het hier wel degelijk gaat over het agendapunt met 'de voorlopige Vaststelling van het Ontwerp RUP Wijtschot'.
Zoals we in de toelichtingsstukken konden lezen: een RUP "opgemaakt met als doel de herbestemming voormalig stort naar lokaal bedrijventerrein".
Opmerkelijk; nergens een spoor te ontwaren van de vorige bestemming, nl. NATUURONTWIKKELINGSGEBIED (dat nu onverbiddelijk naar de verdoemenis dreigt te gaan!)

Daarenboven is dit lang niet de eerste poging om de natuur in opbouw hier de nek om te draaien, in het verleden werden al aardig wat duiten van de belastingbetaler verspild aan de opmaak van een 'BPA Stortplaats en Omgeving' dat ondanks dure bijsturing toch niet dat beoogde doel wist te realiseren... daarom nu het definitieve(?) RUP.

Wijtschot naar de verdoemenis

Vanop de grens van het natuurreservaat (zelf bedreigd door een windturbine met 150m tiphoogte) toont onze belhamel het natuurontwikkelingsgebied dat zal verdwijnen om plaats te maken voor een bedrijventerrein met waarschijnlijk werkplaatsen en conciergewoningen zonder ramen (om te kunnen voldoen aan de strenge VLAREM II normen inzake slagschaduw en geluidsoverlast).

Bezoekers die de vrome groene beloften van onze traditionele politici inzake de stortsite nog niet bekeken hebben krijgen hier nogmaals de kans: > > > BELOFTEN.


EN VERKAVELEN MAAR

De gemeenteraadsleden mogen braafjes de lastvoorwaarden en gunningswijze goedkeuren voor de riolerings- en wegeniswerken in de verkaveling Molenbaan. Over de verkaveling zelf heeft het schepencollege beslist (besluit van 13 mei 2014) zonder pottenkijkers uit de raad.

Het begint serieus op te vallen dat dit schepencollege in snel tempo bezig is met alles wat maar enigszins nog in aanmerking kan komen voor bebouwing prijs te geven aan de betonboeren.
Waarschijnlijk om dan kort daarna aan de klaagmuur te gaan staan bij de hogere overheden in de hoop nog wat verder te mogen knabbelen aan het groen van de gemeente.

We zijn echt benieuwd wanneer er eindelijk ernstig weerwerk zal komen uit de gemeenteraad.


VLAAMS BELANG OVER DE JAARREKENING 2013

VB-raadslid Ghislaine Peleman wijdt een uitvoerige beschouwing aan de jaarrekening 2013.

Zij spreekt haar tevredenheid uit over de financiële situatie van onze gemeente.

Wel wordt de opmerking gemaakt dat we de rekening 2013 rijkelijk laat ter bespreking voorgelegd krijgen. Zo kan de rekening van vorig jaar uiteraard niet gebruikt worden als instrument om het budget van het lopende jaar eventueel bij te sturen.

Ghislaine wijst op het negatief budgettair resultaat voor 2013. Niet rampzalig weliswaar, maar een tendens die onder controle moet blijven.

Volgen nog opmerkingen over het parkeren van gelden bij Belfius, de tegenvallende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de daling van de dividenden.

Schepen Paul Valkeniers (VLD) geeft uitvoerige uitleg bij de aangehaalde aandachtspunten.

Klik in onderstaande prent om de schepen aan het woord te horen:


BELASTING OP RENDEZ-VOUS HUIZEN

Voorgesteld wordt deze belasting niet langer per kamer vast te stellen maar wel per rendez-vous...
Schepen Paul Valkeniers (VLD) die het punt moet toelichten krijgt de lachers op zijn hand.

Klik hieronder in de prent voor een kort videofragment:


TOEGEVOEGDE AGENDA INGEDIEND DOOR GROEN

- NOG MEER GELD VOOR DERDE WERELD

Eric de Swaef komt voor de zoveelste maal pleiten voor meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. Het raadslid verwijst in dit geval naar een brief van de GROS-voorzitter.

Er mag niet bespaard worden op de kap van de allerarmsten in de derde wereld en het wordt tijd dat onze gemeente een poging doet om tenminste geleidelijk aan de 0,7% van de begroting te zitten inzake steun aan de ontwikkelingslanden.

17.000 euro ziet Eric verloren gaan door de huidige regeling (i.v.m. de '4 maal' die de nationale overheid bijlegt)
Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) is ook aan het rekenen geslagen en komt op een merkelijk lager bedrag.

Dan nog maar eens tot in den treure beroep doen op ons collectief schuldgevoel:"Wij beseffen niet hoezeer wij hier verantwoordelijk zijn voor de problemen in de derde wereld" aldus Eric.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA): "Stel volgende maand uw bedragen voor bij de begrotingswijziging". Discussie gesloten.

Tussendoor was er ook nog het protest van Piet Bouciqué (Vlaams Belang) tegen de bewering van de burgemeester die had gezegd dat het VB zelfs wil halveren... "Niet juist, burgemeester, we willen de overheveling naar plaatselijke initiatieven".

- BONTE HANEK EN VERKOOP BOSPERCELEN OP DE LIST

Groen raadslid Peter Arnauw heeft in het collegeverslag van 12/8 gelezen dat daar enkele bospercelen gaan verkocht en verkaveld worden met o.a. als argument dat het natuurgebied Bonte Hanek verworven is.
Helemaal nog niet verworven, zegt Peter, hoewel dit als compensatie wordt gesuggereerd voor het verlies van natuur in de buurt. Daarenboven vindt het raadslid dat de gemeenteraad dient geraadpleegd bij de verkoop van patrimonium.

Schepen Paul Valkeniers (VLD) riposteert dat het hier geen bos- maar bouwpercelen betreft en dat het dossier Bonte Hanek niets te maken heeft met deze geplande verkoop.

Aansluitend zal de schepen nog een overzicht geven van de evolutie in het dossier Bonte Hanek.
(vanaf 7:40)

Het uitgebreide antwoord van schepen Valkeniers is misschien de moeite waard om het even in de kijker te zetten:

Bekijk hiertoe ons videoverslag van dit antwoord:
(Voor gedeelte over Bonte Hanek starten op 7:40)

Hanek of hannek?

Hannek is een plaatselijk dialectwoord voor Ekster en wordt met 2 'n' geschreven. In de meeste stukken die rond deze problematiek circuleren wordt Hanek echter met één 'n' geschreven.
Wel lastig om dan een taalkundig correct verslag te schrijven.... Ons inziens zijn de twee schrijfwijzen uiteindelijk verdedigbaar.