ZITTING 30 MEI 2024

Zijn hart vasthouden
Hij (zij, het of hun) houdt zijn (haar, hun, hulder...) hart vast

Onze medewerker (die nummer 32) heeft het nog eens geprobeerd een woordje te placeren binnen het spreekrecht voor de Schotense burger. Zijn betoog vindt u hieronder:

Betreffende agendapunt 41: IDAHOT

Geachte Voorzitter, College- en Raadsleden,

In de toelichting lezen we dat het socialistische raadslid zich zorgen maakt omdat hij rond 17 mei slechts één post op de Facebookpagina van de gemeente heeft gevonden in verband met een vriendelijker beleid tegenover Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en dito Expressie: een SOGIE dus.
Dit ondanks het feit dat Schoten zich heeft aangemeld op de IDAHOTwebstek voor zo'n SOGIE!

Laat mij zeggen dat ik dat één post te veel vind vanwege de gemeente.
Heel die genderideologie is compleet onwetenschappelijk en kan door intensieve propaganda aanleiding geven om van geslacht te veranderen, daartoe operaties te ondergaan en dure medicatie te slikken. Dit liefst op kosten van de ziekenkas uiteraard.

Maar er is meer: çAVARIA, deze rijkelijk gesubsidieerde v.z.w. heeft coaches in voorraad die uitzwermen naar de scholen om daar de blijde LGBTQ+boodschap uit te dragen, tot in de kleuterklasjes!
Duidelijk een brug te ver: kinderen het hoofd op hol jagen met die genderkletskoek en mogelijkheden voor geslachtsverandering voorspiegelen is totaal onverantwoord.
Hopelijk gaat onze gemeente deze stompzinnige onzin niet mee promoten en laten we onze kinderen kind zijn.

Zij hebben helemaal geen behoefte aan handig verpakte indoctrinatie door linkselende nieuwlichters en wereldverbeteraars.

Dit was het in het kort. Ik dank u.

Punt 41 werd op de agenda geplaatst door raadslid Kurt Vermeiren (Vooruit), zie rollover hieronder.

Raadslid Kurt Vermeiren
rollover

Tijdens de behandeling van dit punt 41 zal Kurt Vermeiren (Vooruit) reageren op ons betoog (wat we uiteraard appreciëren, het college kan daar een puntje aan zuigen) maar we vrezen wel dat Kurt zijn hart vasthoudt want hij vindt dat de spreker "ons 100 jaar terug in de tijd wil katapulteren"(!)
"En die ook zegt dat we blijkbaar onze kleuters aan het indoctrineren zijn, waar hij die waanzin vandaan haalt, ik weet het niet..."

Wel die "waanzin" halen we van het internet waar çAVARIA en KLIQ hun diensten aanbieden met 'vorming' op de scholen... en ook uit het partijprogramma van Kurts eigenste Vooruit (onder artikel 949) die deze 'vorming' rond seksualiteit en gender voortaan aan elke school wil opdringen "- van het kleuteronderwijs tot zesde middelbaar -".

Punt 949 van het Vooruitpartijprogramma

Het zal wel overbodig zijn te melden dat de linkse belgicistische partij Groen zich "voor 100% achter het ingediende agendapunt van Vooruit schaart" en blijkbaar ook al hun hart vasthouden want Groen fractievoorzitster Maya de Backer meent een "Trumpiaanse tendens" te ontwaren die ons naar een "griezelige maatschappij" zou kunnen voeren...

Dit alles te beluisteren in de klankopname van deze zitting onder agendapunt 41. Start op 2:13:20.

In plaats van zich zorgen te maken over standpunten die waarschuwen voor de kwalijke gevolgen die een doorgeslagen genderideologie kan hebben op onze jeugd zou ik onze linkse moraalridders aanbevelen wat meer oog te hebben voor de door hen gesteunde rijkelijke instroom van vreemde migranten met een woestijngodsdienst die niet bepaald mals is voor heel die LGBTQ+reutemeteut...


Niet minder dan 9 agendapunten vandaag die betrekking hebben op de werking van onze politie, gaande van mobiliteitscyclus, installatie van camera's, ICT-platform, mobiele telefonie tot een bijzonder politiereglement GAS 5 ten einde de gemeente in staat te stellen om zelf beperkte snelheidsovertredingen te kunnen sanctioneren. En eindigend met de jaarrekening en begrotingsrekening 2023 van de lokale politie.
Zoals we gewend zijn is onze korpschef (zie onderstaande rollover) stipt aanwezig om desgevraagd de nodige uitleg te verstrekken bij al deze agendapunten.

Korpschef Jack Vissers
rollover


Ook algemeen directeur Rony Lejaeghere (zie rollover hieronder) had het niet onder de markt en moest een 5 tal keren tussenbeide komen om de zitting in goede banen te leiden.

Algemeen directeur Rony Lejaeghere
rollover


Toch één raadslid met een gezond wantrouwen tegenover de veelvuldig opduikende ANPR-camera's. (Agendapunt 4)

Groen raadslid Peter Arnauw (zie foto rechts) vraagt aan de korpschef voor welke doeleinden die ANPR-camera's kunnen gebruikt worden, dat is hem namelijk niet helemaal duidelijk... ook niet na het uitpluizen van de toelichtingsstukken.

Onze korpschef geeft een klaar antwoord: o.m. wijst hij op het verschil tussen opdrachten voor bestuurlijke en gerechtelijke politie. Het wetboek op politiefunctie wordt ook even aangeraakt.
Alles te beluisteren in de klankopname: starten op 06:10 voor punt 4.

Peter Arnauw

Het vermoeden dat die camera's in eerste plaats bestemd zijn om de noodlijdende staats- en gemeentekassen te spijzen is misschien niet ongegrond... maar daarover hebben we vanavond niets gehoord.


Telkens er jaarrekeningen van Gemeente en OCMW worden voorgelegd dient voorzitter Lieven de Smet (N-VA) - zie rollover hieronder - de gemeenteraad te schorsen om de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te openen. Daar moet immers de jaarrekening voorafgaandelijk goedgekeurd worden.

Zo ook geschiedt vandaag alweer met de jaarrekening 2023.

Voorzitter Lieven de Smet
rollover

Het was te verwachten dat raadslid Kurt Vermeiren (Vooruit) ter gelegenheid van deze jaarrekening alweer met vragen over de kosten van consultancy, één van zijn stokpaardjes, zou komen. Hij verwacht een mooi overzichtje van alle kosten dienaangaande.

Financieschepen Paul Valkeniers (OpenVLD) - zie rollover hieronder - belooft zo'n lijstje met alle details.

Schepen Paul Valkeniers
rollover

De zoveelste confrontatie tussen de socialist en de (oranjegele) liberaal - ditmaal zonder al te veel opwinding - kan u perfect volgen in het klankverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Luisteren vanaf het begin van de opname.


Een hoop bizar gedoe omtrent agendapunt 21: AV  ETHIASCO

Zo staat dit agendapunt 21 geagendeerd:

De gemeente Schoten wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van EthiasCo, die plaatsvindt op 13 juni 2024 om 10.00 uur via een digitaal platform.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van EthiasCo en de daarbij behorende documentatie, alsook aan de inhoud ervan, een vertegenwoordiger aan te duiden en te mandateren.

Volgens Kurt Vermeiren (Vooruit) zat er onvoldoende informatie in de toelichtingsstukken en wil hij dit punt niet mee goedkeuren.

Niemand uit het college wenst te reageren en daarom ontfermt onze algemeen directeur zich over deze opmerking van Kurt.
"We hebben meegedeeld wat we zelf gekregen hebben" aldus de algemeen directeur. "Inderdaad niet heel veel" zo Kurt eigenlijk gelijk gevend.

"Maar u vraagt wel als bestuur om die dingen te stemmen" riposteert Kurt enigszins onbezonnen, want met die "u" voelt onze algemeen directeur zich geviseerd...
Dank zij een kordaat optreden van voorzitter Lieven kan een pijnlijke bekvechterij tussen raadslid en directeur vermeden worden.

Het punt staat op de agenda en dus wordt er beslist om erover te stemmen, "we moeten roeien met de riemen die we hebben", aldus de voorzitter die wacht op één raadslid dat zijn stem nog niet heeft uitgebracht...
"Ge moogt gewoon afkloppen, voorzitter" horen we plots de stem van raadslid Dieter Peeters (cd&v)
- zie foto hieronder -

Dieter Peeters

Dieter wenst dus om één of andere reden niet mee te stemmen. (Er was inderdaad een klein risico dat het bestuur in de minderheid kon gesteld worden, misschien wou Dieter zo tonen aan N-VA dat hij zo'n affront voor de meerderheid niet meer wil zien gebeuren. Kwestie van zijn schepenaspiraties na oktober kracht bij te zetten?)

Nota van de belhamelredactie aan het adres van Dieter Peeters:

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (Artikel 22 §1) voorziet dat ieder ingelogd raadslid zijn stem elektronisch dient uit te brengen. De voorzitter mag een niet stemmend raadslid verzoeken dit alsnog te doen. Indien het raadslid blijft weigeren wordt geacht dat hij (zij, het of hun) 'onthouding' heeft gestemd.

Beste vriend Dieter, in plaats van zo'n show op te voeren om nog eens in de schijnwerpers te staan, volgende maal gewoon 'onthouding' stemmen. Simpel, niet waar? En toch zelfde resultaat.

En kom nu niet aandraven met "ik was uitgelogd": Je zat nog op je plaats en de voorzitter kon op het scherm zien dat één iemand nog niet had gestemd, dus je was nog ingelogd.

Gedurende heel de behandeling van dit agendapunt is er met geen woord gerept over de aanduiding en mandatering van een gemeentelijke vertegenwoordiger. Na de goedkeuring wacht ons dus een verrassing, want bij raadpleging van de besluitenlijst lezen we het volgende:

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van EthiasCo van 13 juni 2024, en heeft er zijn goedkeuring aan verleend, alsook aan zijn inhoud.

De gemeenteraad heeft beslist niemand aan te duiden als de gemeentelijke vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van EthiasCo, die plaatsvindt op 13 juni 2024 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, en niemand te mandateren om overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen.

Vreemd vinden we dit: ook als een deel van het agendapunt onder de mat geschoven wordt blijkt dit toch aanleiding te geven tot een beslissing... Wedden dat er verschillende raadsleden zich wel kandidaat hadden willen stellen als dit onderdeel van het agendapunt toch behandeld was geweest?


Schepen Paul de Swaef (N-VA) - zie rollover hieronder - ligt zwaar onder vuur omdat hij vorige maal "dingen verteld heeft die niet waar zijn" zoals Kurt Vermeiren het verwoordde nadat Kurt ook al gesproken had van "een serieuze sneer naar ons" vanwege de schepen.

Het gaat hier nog altijd over de nieuwe hybride luchtgroep voor de Kaekelaar. CD&V en Vooruit hebben namelijk samen een "herbevestiging" gevraagd van agendapunt 5 van vorige maand zodat ze de gelegenheid hebben om schepen De Swaef nogmaals het vuur aan de schenen te leggen...

Paul de Swaef onder vuur

We gaan die ellenlange discussie en begeleidend gekissebis tussen de schepen en het duo Dieter Peeters / Kurt Vermeiren hier niet uittypen.

Bezoekers die er het fijne willen van weten stellen we voor om de klankopname te beluisteren.

Starten op agendapunt 40 (1:53:40 op de tijdlijn)


rollover

Raadslid Nadine van Mol (Vlaams Belang) - zie eerste foto in onderstaande rollover - kaart de problemen aan van een 50tal Schotenaren uit de Borkelstraat die regelmatig water in hun kelder krijgen. De overlast is ontstaan in de nasleep van rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van het college.

Het VB-raadslid maakt zich zorgen omdat het gemeentebestuur elke verantwoordelijkheid van zich afschuift ondanks het feit dat de geleden schade niet wordt betwist...

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) - tweede foto in rollover - komt met een uitvoerig antwoord. De schepen erkent dat er inderdaad in de Borkelstraat veel gevallen met natte kelders zijn. Dit komt omdat de oude riolering erg poreus was en gaten vertoonde: dit resulteerde in een een drainerende werking. Na het leggen van nieuwe buizen kon de watertafel naar een normaal peil stijgen wat voor problemen zorgt bij kelders die niet goed waterdicht waren.

De gemeente heeft een druk bezochte infoavond georganiseerd omtrent dit probleem, waar de oorzaken werden aangestipt en naar oplossingen werd verwezen.
Maar de schepen moest de mensen teleurstellen "die dachten van daar met een zak geld van de gemeente buiten te wandelen".
Iedereen dus verantwoordelijk voor zijn eigen kelder.

Het volledige antwoord (8 minuten lang) van de schepen is te beluisteren in de klankopname onder agendapunt 36. Starten op 1:27:00.

Water in 50 kelders Borkelstraat
rollover


Raadslid Erik Maes (cd&v) - eerste foto in onderstaande rollover - heeft klachten over de staat van heel wat voet- en fietspaden.

Erik stelt 3 vragen:

- Heeft het gemeentebestuur concrete plannen om aan deze toestand te verhelpen?

- Is daartoe voldoende budget voorzien rekening houdend met de prijsstijgingen der materialen?

- Heeft het gemeentebestuur de intentie om het structureel onderhoud weer in eigen beheer te nemen?

Ook hier is het schepen Wouter Rombouts (N-VA) - tweede foto in rollover - die de interpellant van antwoord dient.
Al de problemen met voet- en fietspaden zijn niet in één legislatuur op te lossen. Er wordt aan gewerkt en er is budget voorzien.
Wouter had graag gezien dat de interpellant een lijstje met verkommerde voet- en fietspaden had voorgelegd zodat hij concreet kon aangeven of daar in de nabije toekomst gaat aan gewerkt worden...

Structureel onderhoud in eigen beheer: de gemeente heeft een raamcontract zodat het grotere werk naar een aannemer gaat. De gemeente zelf heeft 6 man in dienst die instaan voor kleine wegherstellingen. Deze arbeiders gaan in het najaar zelfs cursus volgen om efficiënter kleine wegenwerken uit te kunnen voeren.

Erik Maes en  Wouter Rombouts
rollover

Ook heel deze discussie is perfect te volgen in het audioverslag van deze zitting.
Start op punt 37 of bij 1:36:15.


Een video met enkele flitsen geplukt uit deze drukke gemeenteraad vindt u hieronder:

Start met conditietraining, de burgemeester over de aanstelling van sanctionerende ambtenaren voor de inning van GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen, Kurt Vermeiren met enige kritiek op de jaarrekening van kerkfabrieken (een al jarenlang terugkerende interventie met steeds dezelfde teneur) gevolgd door het antwoord van burgemeester De Veuster, schepen Iefke Hendrickx reageert op vragen van Peter Vanaken in verband met de onvrede van buurtbewoners rond de parking van sporthal atheneum, verder nogmaals burgemeester De Veuster met uitvoerig antwoord op vraag van Piet Bouciqué omtrent wietplantages en drugslabo's in Schoten, om te eindigen met nogmaals Iefke die antwoordt op de vraag van Kurt Vermeiren waarom er zo weinig acties worden georganiseerd om burgers te informeren over LGBTQ+ thema's.


Vandaag wordt de zitting 2 maal geschorst wat onze fotograaf de gelegenheid geeft enkele 'lossere' beelden te schieten.

Brecht Bert en Jan
Paul Valkeniers Lieven & Dieter
Tommy Kris
Iefke Kathleen en Kris
Willy Maarten & PaulV
Nadine Veronique