ZITTING 15 SEPTEMBER 2020

Een gemeenteraad om snel te vergeten.

Gekenmerkt door een hoog aantal afwezigheden: niet minder dan 6 raadsleden waren verontschuldigd of gewoon afwezig.....

Nauwelijks gestart werd de raad al voor een kwartier geschorst om de krakende micro- en luidsprekerproblemen op te lossen. Wat blijkbaar maar half lukte, de geluidskwaliteit bleef de rest van de avond middelmatig.


Tijdens de toegevoegde agenda kwam Maya de Backer (Groen) op de proppen met de vraag om de vredesvlag (een vlag die nogal sterk op een holebivlag lijkt maar dan met het woord 'peace' of 'vrede' in één van de kleurbanden) te hijsen op 21 september - dag van de vrede - zoals aanbevolen door VREDE vzw. Dit jaar met speciale aandacht voor de 75ste verjaardag van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) houdt de boot af en verklaart dat het onverstandig en naïef is in te gaan op een verzoek van een vereniging die voorstander is van eenzijdige ontwapening in het Westen.

De burgemeester wijst erop dat tussen 6 en 9 september in Schoten nog werd deelgenomen aan de acties van 'burgemeesters voor vrede' een internationaal initiatief opgezet door de burgemeester van Hiroshima.

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vermeldt dat de vzw VREDE is voortgekomen uit de communistisch gezinde BUVV - Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede - "Als een clubje het adjectief  'Belgisch' meedraagt is dit voor ons per definitie al verdacht" aldus Piet.

Voor alle duidelijkheid voegt hij er nog aan toe dat het VB voorstander is van vrede en het gebruik van militair geweld nergens in het partijprogramma is opgenomen. "Het streven naar een kernwapenvrije wereld is een nobel doel" eraan toevoegend. Desalniettemin geen vredesvlag op initiatief van zulk een twijfelachtige club.

Bij belhamel hadden we liever gezien dat Groen had aangedrongen op het doorlichten van ons Schotense oorlogsidool Winston Churchill, een belangrijke verantwoordelijke voor de georganiseerde terreurbombardementen van de westerse geallieerden op burgersteden tijdens Wereldoorlog II en dus onrechtstreeks ook mee verantwoordelijk voor de gruwelijke slachtingen in Hiroshima en Nagasaki door de Amerikanen.

Ware zinvoller geweest dan het voorstel om een controversiële vlag te hijsen.


FINANCIËLE PROBLEMEN SCHUTTERSHOF ?

Voor het eerst is er in openbare zitting duidelijk melding gemaakt van budgettaire problemen met de dienstenflats van Schuttershof. Vroeger hebben enkele raadsleden al wel eens geïnformeerd naar de stand van zaken (laatst nog Dieter Peeters van cd&v) maar daar werd telkens ontwijkend op geantwoord.

Wat wist financieschepen Paul Valkeniers (VLD) nu te vertellen tijdens de behandeling van punt 15:
- Semesterrapportering 2020 Lokaal Bestuur - ?

De schepen reageert op een pertinente vraag van Piet Bouciqué (Vlaams Belang): Zijn positievere cijfers nog mogelijk? Want in het document heeft Piet gemerkt dat de lange-termijnvooruitzichten, het budgettair resultaat van het boekjaar en het saldo exploitatie en investeringen allemaal negatief zijn....

De schepen bedankt Piet omdat hij de moeite gedaan heeft dit document grondig door te nemen en belooft ten laatste in november met een kredietwijziging naar de gemeenteraad te komen, na alle details te hebben toegelicht in de raadscommissie financiën. We citeren verder letterlijk:

"..... welke ingrepen we doen, gedaan hebben en nog zullen moeten doen de komende jaren om niet alleen ons ambitieus investeringsbudget te realiseren maar ook de coronacrisis te lijf te gaan en last but not least natuurlijk ook onze financiële lange-termijnverplichtingen met betrekking tot Schuttershof ook te kunnen voldoen. Dat zijn een beetje de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan."

Financiële lange-termijnverplichtingen Schuttershof een belangrijke uitdaging???

Werd destijds het PPS-Schuttershof niet enthousiast goedgekeurd omdat dit zich zelf bedruipende project de gemeentekas geen eurocent ging kosten?

Was het Gerbrand Adriaenszoon Bredero niet die ooit zei: "Het kan verkeren"?


Enkele kiekjes tijdens de raad genomen:

'Corona-opstelling' in de Kaekelaar

De tribune voor het publiek werd drastisch ingeperkt en achteruitgeschoven. Tussen raadsleden en publiek mochten de krantenverslaggevers plaats nemen.

Schpenen zichtbaar, van de raadsleden alleen de ruggen.

Van de raadsleden zijn alleen de ruggen zichtbaar.

Burgemeester Maarten de Veuster.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA).

Erik Maes in gesprek met de pers

Raadslid Erik Maes (cd&v) in gesprek met de pers.

Veronique d' Exelle

Schepen Veronique d' Exelle (N-VA) geeft antwoord op vragen van de raadsleden.

Monique van den Bogaert.

Voormalig raadslid Monik van den Bogaert trouw op post in de tribune.

Korpschef Jack Vissers.

Korpschef Jack Vissers geeft te kennen dat hij de raad tot het einde toe zal bijwonen. Krijgt daarvoor een kort applaus vanuit de tribune.

waarnemend algemeen directeur

Waarnemend algemeen directeur Stefaan Coenye volgt nauwlettend de stemverrichtingen.

Burgemeester Maarten de Veuster

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) wijst de vraag af van Groen om de vredesvlag te hijsen.
Uitleg zie hoger.