ZITTING 20 DECEMBER 2018

Vòòr de eigenlijke zitting mocht fotograaf PdG eerst nog een groepsfoto nemen van het niet voltallige gezelschap college- en raadsleden. (9 leden van de raad ontbreken bij de start)

Verzamelde gemeenteraad op de foto van laatste gemeenteraad 2012/2018

Vandaag laatste zitting van deze legislatuur.
Niet minder dan 3 sprekers waaronder onze eigenste belhamel Albert Leenaerts.

Sibylle Snoeck

Jitske EekmanSibylle Snoeck en Jitske Eekman komen eerst aan de beurt (zie video hierboven), vervolgens Albert met opmerkingen bij volgend agendapunt: 

Punt  23: DEELFIETSENPROJECT GEMEENTE SCHOTEN.

Geachte raadsleden,

Schoten is geen stad.
Wij hebben trein- noch tramstations en nauwelijks toeristen, geen universiteit of  Hogescholen, geen musea, geen gasthuizen en onze scholen, boekerijen en dienstencentra bevinden zich allemaal op loopafstand van bushaltes en ik neem aan dat sportbeoefenaars ook sportief zijn.
Laat ons dus in de eerste plaats inzetten op proper, stipt, regelmatig en veilig openbaar vervoer en bushokjes met een meerwaarde.

Wat is nu het beste voor de fietser ? Dat hij thuis kan vertrekken met een aangepaste en goed onderhouden fiets. Tegenwoordig is de keuze ruim : toerist, sportief, elektrisch, snelfiets, intens gebruik, opplooibaar enzovoort. Met porpegaas en vlozakken om te gaan komisjes doen, croméje
jantes en rions, vitesse en goei freins (zoals het vroeger hoorde, alles chic in’t Frans).

Vervolgens goed onderhouden fietspaden. Natte blaren en sneeuw tijdig geruimd, sleet zo vlug mogelijk hersteld. Ook opletten voor takken en wortels van bomen of lekkende riolen en zien dat schelen van nutsvoorzieningen en borduren geen obstakels gaan vormen. Ook zo min mogelijk omleidingen organiseren want ook de kortste weg kunnen nemen is heel belangrijk én, die stinkende tweetakt brommertjes verbieden op fiets- en jaagpaden, ook zeer onaangenaam.

Tenslotte fietshavens voorzien om fietsen veilig, en als het kan ook droog, te stallen. Waar?
Dan denken wij in de eerste plaats aan de bushaltes, de dienstencentra, sporthallen, kerken,
de Kaekelaar en het gemeentehuis. Scholen, fabrieken en warenhuizen kunnen daartoe worden aangezet mochten zij in gebreke blijven.

Nu kom ik, als dit allemaal georganiseerd, betaald en in orde is, tot het deelfietsenproject.

Volgens het College vormt dit een belangrijke schakel voor een duurzaam (maar vooral duur) mobiliteitsproject en dan zijn ‘dure’ woorden als basisbereikbaarheid, stimuleren, subsidiëren, combi- en slimme mobiliteit nooit ver weg.

Groene mobiliteit wordt net niet vermeld want al die zwoegende – zwetende fietsers zouden wel eens voor meer opwarming en CO² - uitstoot kunnen zorgen door hun ‘first en last mile’ flexibel in te vullen op hun door u uitgerolde ‘back to one, back2many of free floating system’  (zoals het now a days hoort in trendy Engels).

Laat ons het even concreet maken: de deelfietsenlocaties komen zo veel mogelijk in de nabijheid van bushaltes. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is om van de ene naar de andere bushalte te rijden, dat is al te gek. Dus komen we bij de first en last mile (1609 meter dus). Dan ben ik eens gaan kijken ‘what the fuck’er zoal fietstoegankelijk moet gemaakt worden binnen die zone … en, help mij, ik zie dat niet.

Bovendien zit er in het concept wel een afschrikwekkend addertje : strikte gebruiksmodaliteiten,
reserverings- én betalingsmodaliteiten. Zullen de meeste gebruikers wel bereid zijn om de werkelijke kostprijs te betalen of draaien alle Schotenaren daarvoor op, ook zij die niet (meer) fietsen of  hun plan trekken en niet alles afschuiven op de overheid?

Verder stellen zich nog enkele praktische vragen : wie gaat dit vanuit de gemeente beheren en controleren, zorgen dat de fietsen ‘back van many’ geraken, niet verdwijnen, stukgereden worden en hoe zit het met de verzekering? Iets uitlenen dat niet zou voldoen legt de verantwoordelijkheid bij de uitlener! Volgens mij zorgt zo’n systeem voor heel wat rompslomp en kosten terwijl  privé-aanbieders winst willen maken en dat kan enkel door vele kosten door te schuiven naar de gemeente. Ik zou daar in een gemeente als de onze niet in meespelen.

Ik rij al meer dan 60 jaar dagelijks en zonder ongelukken met de fiets en heb nog nooit de behoefte gevoeld aan een deelfietsenproject. In mijn gezin werden al wél 6 fietsen gestolen, zet daar op in, om die terug te vinden! Dan mag de politie ze voor mijn part wegschenken aan wie er zelf geen kan kopen.


OP BEZOEK BIJ PASTOOR STES

Monik van den Bogaert (sp.a) brengt verslag uit over haar (vorige maand aangekondigde) bezoek. Blijkt dat deze eerwaarde een klaar en duidelijk antwoord heeft gegeven op de vragen van het socialistische raadslid over de opbrengsten van de collectes en de besteding aan 'goede doelen'.

Tot grote tevredenheid van ons Monik: "Nu zal ik in de toekomst misschien toch iets in het mandje gooien".
(Enne, Monik, dat 'iets': geen koperen euromuntjes, hé!)


VOORLOPIGE TWAALFDEN

Aangezien de politiebegroting 2019 niet goedgekeurd raakt vóór 1 januari 2019 zal onze politiezone Schoten voor de maand januari met 'voorlopige twaalfden' moeten werken om de normale werking van onze politie te kunnen verzekeren.


AMBT VAN KORPSCHEF POLITIE SCHOTEN OPEN VERKLAARD

Ingevolge de pensioenaanvraag van onze huidige korpschef Dirk Lemmens moet Schoten op zoek naar een vervanger.

Veel succes toegewenst vanwege onze redactie. Dat wordt geen makkie: valabele kandidaten voor dit ambt lopen er niet veel rond, knelpuntberoep!

Dirk Lemmens

Onze korpschef zoals steeds keurig aanwezig op de raad om de raadsleden informatie uit eerste hand te kunnen bieden.


BUDGET: NOMINATIEVE TOELAGEN

Wat ons opviel bij raadpleging van de toelichtingsdossiers:

- Ons bestuur blijft NSB-Schoten steunen met € 250, ofschoon het gros van de leden is overgestapt naar de Oudstrijdersvriendenkring Schoten.

- Vogelbescherming Vlaanderen moet het stellen met een schamele € 25...
Te veel verwoede jagers binnen het college?


BUDGET 2019 & JAARREKENING 2017

De financiële dienst van de gemeente is er nu toch in geslaagd budget en rekening te presenteren op de laatste gemeenteraad van dit jaar. Een mislukking had het bestuur kunnen opzadelen met behoorlijke problemen.

Onze bezoekers met interesse voor de financiële handel en wandel van onze gemeente kunnen we onderstaande video aanbevelen: schepen van financiën Paul Valkeniers (VLD) geeft daarin uitvoerige duiding bij de cijfers.


PLANNING GEMEENTERADEN 2019

Eén opvallende nieuwigheid: de zitting van begin september en die van einde september wordt vervangen door één zitting voor half september.
Gewoon een besparingsmaatregel omdat die eerste zitting na de vakantie meestal erg magertjes uitvalt wat agendapunten betreft.

Volgens onze burgemeester ook omdat de studenten die een gemeenteraad moeten volgen in de maand september geen aanfluiting van een echte gemeenteraad zouden moeten aanhoren.


VAUDEVILLE ROND BONTE HANNEK AFGESLOTEN ?

Bijna 40 jaar heeft deze onverkwikkelijke zaak aangesleept.
Vandaag heeft de gemeenteraad eindelijk de authentieke overdrachtsakte kunnen goedkeuren. De strijd tegen de onwil van een adellijke familie om een aangegane verbintenis na te komen is een echte goudmijn geweest voor advocaten, landmeters en gerechtsdeskundigen....

Wie de lijdensweg van dit dossier nog even wil bekijken kunnen we verwijzen naar een antwoord van schepen Paul Valkeniers (VLD) tijdens de gemeenteraad van 25 september 2014 waarin hij de historiek schetst van deze aanslepende uitputtingsslag.

Tevens werd hulde gebracht aan oud-AGALEV raadslid Dirk Gadeyne (aanwezig in de tribune) voor zijn niet aflatende ijver om dit dossier al die jaren in de actualiteit te houden.
Bij grote uitzondering werd Dirk zelfs toelating gegeven om vanuit de tribune het college de raad te geven deze overdracht te aanvaarden als zijnde 'voor openbaar nut': zou een hele slok op een borrel kunnen schelen voor wat betreft registratierechten....
Vreemd dat geen enkel lid van het college daaraan gedacht heeft.

Overdrachtsakte Bonte Hannek goedgekeurd

Vooruitlopend op de goedkeuring van de overdrachtsakte had Groen al een verbodsbordje verwijderd.

Hieronder in de video Eric de Swaef (groen) over de lange lijdensweg van dit dossier:

Kort daarna hield Eric ook zijn afscheidsspeech en wist de collega's te ontroeren door af te sluiten met een aangrijpend gedichtje opgedragen aan zijn onlangs overleden echtgenote.
Op zulke momenten wordt het stil in de zaal en zijn politieke meningsverschillen niet van tel: sterkte, Eric, bij dit zware verlies.bloemen

De publieke tribune zit eivol, de raadstafel vol geschenken voor afzwaaiende raadsleden, dat wordt dus plan trekken voor onze fotograaf met de zeer beperkte bewegingsruimte en tal van obstakels.

Desalniettemin gaan we voor deze laatste zitting van de legislatuur wat extra foto's brengen, kwestie van het uitzonderlijke karakter van deze afscheidszitting in beeld te brengen.


Paul Valkeniers Tom Daeleman & Mieke de Potter

Links schepen Paul Valkeniers (VLD) die op post blijft en rechts Tom Daeleman en Mieke de Potter die samen werk maken van nota's voor het samenstellen van de notulen.

Schepen Erik Block Voorzitter Gerald Adriaensen


Erik Block (CD&V) die vandaag zijn laatste toelichtingen geeft als schepen met daarnaast de afzwaaiende raadsvoorzitter Gerald Adriaensen (eveneens CD&V)

bloemen voor afzwaaiers Kussen voor Louis

Ilse Stockbroekx (N-VA) deelt geschenken en kussen uit aan afzwaaiende partijgenoten. Links Willy van Camp en rechts Louis de Keersmaeker.

Gerald Adriaensen Erik Block deelt geschenken uit

De CD&V schepenen Luc van Gastel, Katrijn van Osta en Erik Block op pad met afscheidsgeschenken.

Jacky Van den Broek (Vlaams Belang) Erik de Swaef bij Maya

Jacky Van den Broek (Vlaams Belang) krijgt felicitaties van haar voorzitter Piet Bouciqué terwijl Eric de Swaef van Groen zich naar de tribune rept om zijn afscheidscadeau in ontvangst te nemen uit handen van zijn voorzitter Maya de Backer.

Monik van den Bogaert Jitske Eekman feliciteert Monik van den Bogaert

Een duidelijk ontroerde Monik van den Bogaert (sp.a) krijgt een staande ovatie voor 48 jaar trouwe dienst als erg vlijtige verkozene... waarbij wij ons hier op de redactie voluit kunnen aansluiten: een uitzonderlijk fenomeen 'ons' Monik! Op de gang krijgt ze nog een sympathieke knuffel van Jitske Eekman van de concurrerende PvdA.

FEESTWENSEN


Klik HIER voor onze speciale kerstwensen

En HIER voor de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Belhamel Albert Leenaerts


Doodjammer dat die mooiste momenten van kameraadschappelijke appreciatie niet op foto konden vastgelegd worden.... Vanuit de tribune zijn bij overhandigingen en doorleefde zoenen meestal alleen ruggen te zien. Onze fotograaf was er kapot van dat hij dat idyllische tafereeltje tussen Monik en Kurt moest mislopen en er ook niet bij kon zijn toen onze ereburgemeester de vergeten 48ste roos kwam aanbieden. Hij tracht dit verzuim goed te maken met onderstaande prenten:

Monik en Kurt plus Harrie