ZITTING 29 NOVEMBER 2018

Wegens ziekte van algemeen directeur Rony Lejaeghere en van zijn plaatsvervangster Mieke de Potter zal Tom Daeleman vandaag de taak van secretaris opnemen.
Zie onderstaande foto met links gemeenteraadsvoorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) en rechts schepen Iefke Hendrickx (N-VA) allebei druk bezig met het geven van goede raad. Verder nog enkele kiekjes van schepenen en raadsleden.

Tom Daelemans midden

Tom Daelemans

Enkele schepenen plus burgemeester

Schepen Block reageert

Monik van den Bogaert

Paul Valkeniers (VLD)

Kijkje in de raadzaal

Schepen Valkeniers en burgemeester De Veuster

Bert Batens geflankeerd door Walter Brat en Louis de Keersmaeker


MONIK VAN DEN BOGAERT (SP.A) WELDRA TE BIECHTEN ?

Een hele reeks wijzigingen in de meerjarenplannen en budgetten van de Schotense kerkfabrieken op de agenda.
Naar loffelijke gewoonte stemt sp.a telkens "neen". Niet dat er aan de basis van die keuze ideologische of filosofische bezwaren zouden liggen, helemaal niet volgens raadslid Kurt Vermeiren, het zit sp.a namelijk dwars dat die Schotense kerkfabrieken er niet in slagen een deftige langetermijnvisie op te stellen.

Ook Monik van den Bogaert doet haar duit in het zakje met de vraag waar de bedragen zijn terug te vinden die pastoor Stes gebruikt om zijn 'goede doelen' te financieren. Zij kan die niet terugvinden en ook het college weet geen raad met die vraag.

Kordate reactie van het socialistische raadslid: "Dan zal ik zelf naar pastoor Stes gaan om verduidelijking te vragen."
Een goede raad van de belhamelredactie: een ideale gelegenheid om te biechten, Monik, laat die kans niet liggen, pastoor Stes zal je ongetwijfeld de absolutie willen geven, mits een kleine penitentie uiteraard.


OPNIEUW TER STEMMING

De Wijziging Meerjarenplan 2014-2019/15 en Budgetwijziging 2018/2 die vorige maand werd goedgekeurd wordt opnieuw ter stemming voorgelegd omdat de hogere overheden hadden gewezen op enkele onvolkomenheden in de presentatie van de cijfers (o.m. ontbrekende bijlagen).

"Falend personeelsbeleid" ziet Kurt Vermeiren (sp.a) als oorzaak voor dit op de vingers tikken vanwege de toezichthoudende overheid.

Groen merkt tussendoor op dat de bestrijding van de klimaatopwarming voor minstens 10.000 euro extra kosten zal zorgen.

Voor een reactie van financieschepen Valkeniers: bekijk video onderaan op deze pagina.


BEKNOPT OVERZICHT BELANGRIJKSTE AGENDAPUNTEN

- Lastenboek en gunningswijze voor fase 3 van de restauratiewerken aan St Cordulakerk worden goedgekeurd.
- Idem goedgekeurd voor levering toegangscontrolesysteem voor gemeentehuis.
- Voor een geraamd bedrag van 72.275,27 euro zal er werk gemaakt worden van de 'ledificatie' van de openbare verlichting op Geuzenvelden.
- Ons bestuur schat zo een 45.000 euro nodig te hebben voor het vellen van 113 versleten en gevaarlijke bomen op openbaar terrein.
- De aanpassing 2018/1 van het OCMW-meerjarenplan 2014-2020 wordt goedgekeurd.
- De gemeentelijke bijdrage 2019 voor Brandweerzone Rand ten belope van 1.117.278 euro wordt goedgekeurd.
- Akte wordt genomen van het klachtenoverzicht 2017.
- De gemeenteraad beslist in te tekenen op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de door de provincie aangeboden PIDPA-aandelen.


DRIE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGEDIEND DOOR VLAAMS BELANG

Bij monde van fractievoorzitter Piet Bouciqué wordt nogmaals de aandacht gevestigd op het falen van het gemeentelijke INTRANET. Het raadslid dringt aan op een spoedige oplossing voor de aanslepende problemen zodat de raadsleden via het gemeentelijke intranet de nodige verslagen en agenda's tijdig kunnen raadplegen.

Vervolgens herinnert dezelfde spreker de burgemeester aan zijn belofte om werk te maken van de opsporing van sluikstorters met verplaatsbare camerasystemen. Piet haalt enkele voorbeelden van recentelijk sluikstorten aan en hoopt dat de burgemeester versneld werk zal maken van zijn in het vooruitzicht gestelde maatregelen om die plaag in te dijken.
(Klik op link om te lezen wat er reeds in februari 2016 over dit onderwerp werd gecommuniceerd aan de gemeenteraad.)

Om af te ronden vraagt Piet wat er te gebeuren staat in de wijk Klarre Warre. Daar blijken heel wat woningen leeg te staan, terwijl er zo veel Schotenaren nog op de wachtlijst staan voor een sociale woning.
Ratten, onkruid en onvoldoende verlichting zouden het onveiligheidsgevoel verhogen.
Nachtlawaai, straatraces, sluikstort en wildplassen (horeca in de buurt) vervolledigen het prentje... Wanneer sanering?

Bekijk onderstaande video met enkele antwoorden vanuit het college.

De burgemeester verwijst in zijn antwoord hierboven in de video naar punt 2 van de agenda. Daar wordt getracht ons politiekorps aan te vullen. Er is sprake van niet minder dan 3 vacatures voor commissaris van politie, 4 van hoofdinspecteur en 1 van inspecteur van politie.... probleem sleept al maanden en jaren aan, maar er dagen geen valabele kandidaten op.

Wat de aangekaarte problemen in de Klarre Warre betreft geeft Erik Block aan dat de leegstaande woningen zijn opgenomen in de inventaris van het waardevol patrimonium: dus niet mogen gesloopt worden om plaats te maken voor appartementen, zoals de Ideale Woning van plan was.
Anderzijds kunnen deze woningen ook niet meer verhuurd worden omdat ze niet langer voldoen aan de Vlaamse wooncodex... Het blijft dus zoeken naar een oplossing.