ZITTING 25 FEBRUARI 2016

Slechts een matig interessante agenda, maar de interpellaties en varia waren des te boeiender!

Eerste opvallende feit van de interpellaties:

Groen volhardt in de boosheid en wenst het laatste stukje natuur langs het Albertkanaal op Schotens grondgebied definitief in de vernieling te werken.

Bij monde van groen(?) raadslid Peter Arnauw wordt het college opgeroepen om weerwerk te bieden tegen de DESINFORMATIE van het actiecomité 'Ongeschonden Wijtschot'...
Zelf durfden de groenen blijkbaar hun mond niet open doen op het moment dat ze O.W. op hun zogenaamde foute informatie konden wijzen.

Peter Arnauw

Dezelfde groene (?) knaap zat ook nog met vragen rond boscompensatie. Vanuit de tribune werd alvast een helpend handje toegestoken door "Stort 'n bos" in zijn oor te fluisteren, maar dat voorstel belandde (uiteraard) op een koude steen.


GEMEENTERAADSVOORZITTER WAKKER GESCHOTEN !

Zowaar nog eens een verslaggevingsronde door bestuurders van de intercommunales. Of dit nu de tweede is voor 2015 of de eerste voor 2016 werd in het midden gelaten. (Wijzelf vrezen dat het naar loffelijke - slechte - gewoonte de laatste voor 2016 zal zijn).

Vandaag treden aan:

Paul Valkeniers (VLD) voor IKA

Erik Block (CD&V) voor Igean

Ilse Stockbroekx (N-VA) voor Iveka

Walter Brat (N-VA) voor Pidpa

en Wouter Rombouts (N-VA) voor Waterlink

Enkele korte flitsen uit de verslagen vindt u in onderstaande video:


GEEN GROOT- ANTWERPEN VOOR KURT

Was er ook nog de socialist Kurt Vermeiren die fulmineerde tegen de Antwerpse burgemeester die vorige maand liet weten dat "Antwerpen vragende partij is om groter te worden".

In zijn betoog werd de o van Groooot-Antwerpen zo gerokken dat we onwillekeurig aan Groß-Antwerpen moesten denken, maar ja een Teutoons woord over de lippen krijgen dat is altijd riskant voor een socialist.

Kurt kunnen we echter gerust stellen: de Duitsers hebben nooit een Anschluss van Schoten bij Antwerpen gerealiseerd.

Kurt Vermeiren

Hallo, Kurt, waarom nu zo'n acute bezorgdheid? Toen in november 2008 de motie van onze fractie (VB-Vlott) tegen de opname van de wijken Deuzeld, De Lek en Winkelstap in het grootstedelijk gebied Antwerpen werd afgewezen door het college, zat er toen geen zekere Kurt Vermeiren in datzelfde college? Toen stond rode Patrick echter nog aan het roer van de koekenstad...

En nog iets voor onze bezorgde socialist: wie heeft er tot hiertoe zijn uiterste best gedaan om Schoten in snel tempo verder te verstedelijken met t' allen kant verkavelingen mee goed te keuren en verder niks te ondernemen tegen het neerpoten van talrijke appartementsblokken in onze 'schone bloemengemeente'?
Zo wordt Schoten klaargestoomd voor Groot-Antwerpen.
Ernstig blijven, waarde vriend, en een beetje consequent.

Toemaatje: Antwerpen let op uw zaak!


MONIK VAN DEN BOGAERT GEHULDIGD VOOR 45 JAAR LIDMAATSCHAP GEMEENTERAAD

Tijdens de varia zorgde de burgemeester voor de verrassing door pardoes Monik van den Bogaert (sp.a) een reuzenbloementuil aan te bieden mitsgaders drie dikke kussen.
Onze attente burgervader was het niet ontgaan dat Monik nu 45 jaar ononderbroken zetelt in de gemeenteraad! Beslist een record.

De belhamelredactie sluit zich aan bij deze hulde en hoopt nog de formidabele 50ste verjaardag van haar lidmaatschap te mogen meemaken!
(Maar dan zal ons Monik in 2018 op kop van de lijst moeten staan, anders wordt die kans wel erg dunnetjes).

Monique van den BogaertOverigens was feesteling Monik ook vandaag weer erg actief met vragen, opmerkingen en voorstellen.
Met 'Concessie Foyer de Kaekelaar' op de agenda kon het niet anders of Monik kwam alweer aandraven met haar amendement "om verplicht minimum 2 Fairtrade producten aan te bieden".
Amendement weggestemd met 21 neen en 3 ja.

Ook liet zij langs haar neus weg weten dat ze brieven schrijft naar schepen Luc van Gastel (CD&V) "maar ik krijg nooit antwoord!"
Niet getreurd, Monik, ge zijt niet alleen: ook wij hebben nog menige vraag onbeantwoord vanwege de twee CD&V-schepenen (patrimoniumbeheer en ruimtelijke ordening).


PROEFPROJECT BEWAKINGSCAMERA IN PUBLIEKE RUIMTE

Schoten wil in de toekomst een oogje in het zeil houden op evenementen zoals Scheldeprijs, Park Happening, Hello Schoten en ook bij fenomenen zoals sluikstorten, vandalisme en graffiti.

Het betreft een verplaatsbaar observatiesysteem dat echter alleen zal registreren en observeren als de constructie vast staat. Na positief advies van de gemeenteraad, de beslissing tot plaatsing van de burgemeester, aangifte bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het aanbrengen van de nodige pictogrammen om de burger te informeren kan eindelijk gestart worden.

Volgens de burgemeester zullen alleen politiemensen de beelden kunnen bekijken. Prompte reactie van Monik van den Bogaert (sp.a): "En de Calog..!?"

De burgemeester heeft het woord:


'PARK AND RIDE' KEIZERSHOEK EN SITE CARREFOUR

Een zeer uitgebreide interpellatie van socialist Kurt Vermeiren.

Een P+R-gebouw met 5 verdiepingen goed voor 700 voertuigen te realiseren op de reservatiestrook voor de A102 ziet Kurt niet zitten. Hij vreest een aanzuigeffect dat het verkeer op de Bredabaan, Horstebaan en Kapelsesteenweg nog verder in de puree zal draaien. De capaciteit van de tramlijnen 2 en 3 zal significant verhoogd moeten worden, want die tramlijnen samen met de bussen zitten nu al overvol...

Komt daar nog bij dat het socialistische raadslid signalen heeft opgevangen van plannen voor een 'kernversterkend innovatief knooppunt', een soort shoppingcenter met handelszaken, horeca en kantoorruimtes. Een aanslag op de mobiliteit en de leefbaarheid van de wijken De List, Winkelstap en St-Filippus. En mogelijkerwijs de doodsteek voor de Schotense kleinhandel. De ecologische gevolgen van deze projecten mogen volgens Kurt ook niet onderschat worden.

Het college vindt dat het raadslid nogal hard van stapel loopt en wijst er fijntjes op dat voor de constructies op Schotense bodem tenslotte toch de gemeente Schoten als vergunning verlenende overheid zal optreden.
We noteerden dat schepen Block (CD&V) zich vanwege "al die windmolenperikelen" (!?) nog niet afdoende heeft kunnen inlaten met deze problematiek.

In onderstaande video proberen we de gevoerde discussies naar best vermogen (ingekort) weer te geven.


TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN DE COLLEGELEDEN DOOR CD&V-JONGEREN

Voor en na de zitting werd er door publiek en passerende raads- en collegeleden een aardig boompje opgezet betreffende de CD&V-jongeren met hun tendentieuze beoordeling van de collegeleden (goede en slechte punten voor de schepenen)... Stel je voor: Paul Valkeniers (VLD), Wouter Rombouts en Lieven de Smet (beiden N-VA) net niet gebuisd!
Ofwel slapen wij tijdens de zittingen of loopt ons beoordelingsvermogen ergens mank, maar wij dachten dat schepen Valkeniers fraaie resultaten kon neerzetten op het gebied van financiën en dierenwelzijn. Schepen Rombouts, ofschoon nieuw in het vak, evolueert in de goede richting en hoeft wat ons betreft zeker geen bank naar achteren op te schuiven.
En ja, kultuurschepen De Smet heeft in den beginne als nieuweling enkele steken laten vallen (een paar keer flink in zijn hemd gezet door de listige sossen) maar ontpopt zich ondertussen tot een joviale en bijdehante schepen.

Grootste onderscheiding en felicitaties van de jury
(9 op 10), beste leerling van de klas: niemand minder dan (opgelet, val niet van je stoel) Erik Block...(louter toevallig CD&V) de schepen die wat graag reglementen aan zijn laars lapt (spreekrecht b.v.), Schoten graag volpakt met appartementsblokken, rusteloos op zoek is naar nieuwe verkavelingen en er zo voor zorgt dat de verkeersproblematiek verwordt tot één grote onontwarbare knoop....

In plaats van in de roos alweer een schot recht in eigen voet vanwege de CD&V-jongeren.

Nog een paar arrogante acties zoals deze en de 'Websites maken voor Dummies', dan kunnen deze ambitieuze jongens en meisjes er misschien voor zorgen dat CD&V nog eens voor decennia lang uit de coalitie wordt gebonjourd.

Erik Block: grootste onderscheiding

Of misschien toch een slag van de (wind)molen gekregen? De gelauwerde zelf zal er naar eigen verklaren helemaal geen last van hebben, noch van de slagschaduw of het lawaai... we zullen dus best de strijd tegen de 3 windturbines verder zetten; we kennen stilaan de geloofwaardigheid van CD&V-verklaringen.

Komt hoogmoed (150 m, 3x de hoogte van de toren der Cordulakerk) hier voor de val ?


Zaken die niet aan bod kwamen tijdens deze zitting maar die ons inziens toch wel een vraagje waard konden zijn vanwege een of ander wakker raadslid:

- In de Bode van Schoten lezen we dat dag- en weekbladen voortaan ook digitaal kunnen geraadpleegd worden in de Bib.
Uiteraard wordt ook hier 't Pallieterke geboycot.
Geen enkele vraag dus waarom alweer het collectiebeleidsplan als een vodje papier wordt behandeld...

- Tijdens de zitting van 28 november 2015 hoorden we schepen Block (CD&V) zeggen dat het tracé van de nieuwe Hoogmolenbrug nog steeds ter studie lag, maar ondertussen kan iedereen vaststellen dat er blijkbaar al stevig werk wordt gemaakt van het verleggen van de pijpleidingen die in de huidige brug liggen.
Hoogst onwaarschijnlijk lijkt het ons dat die peperdure werken zouden uitgevoerd worden zonder dat het nieuwe tracé al een poosje bekend zou zijn.

Enfin, geen enkel raadslid vond het de moeite waard om eens te informeren naar de stand van zaken. Zullen er huizen onteigend moeten worden?
Zal er een fameuze hap uit het gemeentepark verloren gaan?
Wordt het Zurkelbos platgewalst?
Hebben de plannenmakers weer de gemakkelijkste weg gekozen dwars door de nog aanwezige natuur?

Allemaal prangende onzekerheden die de raadsleden echter niet konden beroeren...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM 500 TON STAAL IN ONDERGRONDSE FUNDERING VAN WINDTURBINE