ZITTING 26 MAART 2015

'WEBSITES MAKEN VOOR DUMMIES'

Voor de zitting bemerkten we Dieter Peeters, de kersverse regiovoorzitter van JongCD&V, samen met enkele volgelingen.
Bedoeling was om de schepen van communicatie het boek 'Websites maken voor Dummies' te overhandigen en zodoende te protesteren tegen het uitblijven van de vernieuwde gemeentelijke webstek.

Dieter, jongen toch, een deftige webstek bouwen is niet te vergelijken met snel wat tekst en fotootjes opladen naar een blog of een filmpje posten op Facebook... nee, de voorbereiding vergt inderdaad tijd, veel tijd!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nu zijn we wel gelukkig dat JongCD&V enige dadendrang blijkt te vertonen, maar of het een goed idee is direct coalitiegenoot N-VA op de korrel te nemen en dat met foute uitgangspunten.... (zelf hebben we kunnen vaststellen dat er het laatste jaar flink is gewerkt aan de voorbereiding van de webstek-vernieuwing).

Beter ware geweest af en toe eens een raadszitting te volgen - of toch minstens onze belhamelse verslagen te lezen - dan had voorzitter Dieter geweten dat reeds in november vorig jaar terzake een uitgebreide visienota aan de gemeenteraad werd voorgelegd en de procedure kon starten om een geschikte webbouwer te vinden.

En van dadendrang gesproken, waarom de eigen schepenen eens niet kritisch onder de loep nemen? Die kerels zijn dapper bezig met Schoten verder te appartementiseren en te verkavelen. Kan nuttig zijn voor jongeren om hier wat weerwerk te leveren.


DE TIJD MOET RIJPEN !

Bij de goedkeuring 'Verslag Vorige Zitting' vraagt Piet Bouciqué (Vlaams Belang) zich verwonderd af waarom het antwoord van de burgemeester op zijn vraag rond de verslaggevingsrondes der intercommunales (een antwoord van slechts 4 woordjes !: "de laatste van 2015") niet mee kon opgenomen worden in het verslag.
(Piet vroeg vorige maand of dit nog de tweede verslaggevingsronde van 2014 was of al de eerste van 2015. Volgens het decreet dienen er 2 per jaar plaats te vinden)

Antwoord: wat schouder schudden, waarop Piet vraagt voor wanneer de volgende ronde dan voorzien wordt. Antwoord van burgemeester De Veuster (N-VA): "Geen flauw idee. Wanneer de tijd rijp is".

Een antwoord dat al iets beter dan het vorige in aanmerking komt voor opname in een officieel verslag....


FOTO VAN DE DAG: DE OPGESTOKEN VINGER VAN MONIK

Monik van den Bogaert (sp.a) heeft vandaag een hyperactieve dag.

Op de stroom vragen, opmerkingen en ter stemming voorgelegde amendementen van het socialistische raadslid staat geen rem.

We zien Monik's vinger dan ook herhaaldelijk richting voorzitter oprijzen.

Bij de behandeling van'Wijziging Rechts-positieregeling Personeel' slaagt zij er zelfs in niet minder dan 5 amendementen ter stemming voor te leggen!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anderzijds heeft Groen vandaag enkele interpellaties toegevoegd aan de agenda.
En die interpellaties zijn uitvoerig voorzien van de nodige verduidelijking opgenomen in de map met toelichtingsstukken, wat niet belet dat raadslid Eric de Swaef alles nog eens voorleest.... Eric gaat er dus blijkbaar van uit dat zijn collega's raadsleden die toelichtingsstukken nauwelijks of helemaal niet inkijken. Hij heeft misschien nog gelijk ook!

Goed, waarover gaan de interpellaties?

De eerste over de Paalstraat die Groen in een aantal fases autovrij wil maken. Eric stelt voor de snelheidsbeperking van 30 km/u duidelijker aan te geven, los- en laadzones slechts aan één zijde van de straat, een fietssuggestiestrook overwegen, op zaterdag autovrij, afschaffen van de centrale parkeerruimte ten voordele van een gezellig (groen) pleintje, richting van het verkeer evalueren in mobiliteitsplan om uiteindelijk te komen tot een autovrije Paalstraat waar eventueel alleen nog lijnbussen stapvoets doorgang zouden krijgen.
Bespreking van die voorstellen wordt verwezen naar de verkeerscommissie en de raadscommissie mobiliteit.

Tweede interpellatie: Fietsstraat.
Na een uitvoerige toelichting van het begrip 'fietsstraat' in de wetgeving meent Eric dat de Jozef Hendrickxstraat een geknipte straat is om als eerste in aanmerking te komen.
Voorstel wordt eveneens naar de commissies verwezen.

Derde interpellatie met vraag naar de stand van zaken i.v.m. de verkaveling van gronden in gemeentelijke eigendom op de List en de 'feedback' van de wijkbewoners. Deze interpellatie wordt door Peter Arnauw gebracht.
Schepen Erik Block (CD&V) verklaart dat er tot hiertoe slechts verkennende gesprekken zijn geweest met IGEAN en dat er nog geen enkele concrete actie werd ondernomen.


KOGELWERENDE VESTEN VOOR POLITIE

De fabriekswaarborg van 10 jaar voor de in gebruik zijnde vesten loopt stilaan af en beslist wordt om over te gaan tot geleidelijke vervanging.

Een eerste fase in de vervanging betreft de aankoop van 24 nieuwe kogelwerende vesten. In de politiebegroting is hiervoor een bedrag van 15.000 euro voorzien.

Raadslid Piet Bouciqué van Vlaams Belang vraagt hoeveel van die vesten er momenteel in gebruik zijn, of ze effectief gebruikt werden, hoeveel kogels er in totaal op afgevuurd werden en wat er met de afgedankte vesten staat te gebeuren.

Deze vragen alsook de antwoorden van corpschef Dirk Lemmens vindt u in onderstaande video.

Klik hieronder in de prent om video te starten:


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

VERVOLG "LAATSTE VERSLAG INTERCOMMUNALES VAN 2015"

Waar de eerste verslaggevingsronde dan mag zitten voor 2015 is ons een raadsel (En de tweede van 2014 nog een groter raadsel). Alle info dienaangaande bij onze burgervader.

Vandaag aan de beurt: INTEGAN en PONTES.
Monik van den Bogaert (sp.a) stelt vragen aan algemeen directeur Wustenberghs van Pontes en herinnert er zijdelings nog eens aan dat er per jaar twee verslaggevingsrondes moeten zijn en dat de afgevaardigde sprekers de juiste kwalificatie dienen te hebben.
En om iedereen te vriend te houden eraan toevoegend: "de gemeente hier is soepel in die zaken".

Fel ingekort vindt u hieronder een videoverslag.

Klik hieronder in de prent om video te starten:


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

HOE VER STAAT HET MET DE VOORBEREIDING FUSIE OCMW & GEMEENTEBESTUUR?

Een vraag die Katrijn van Osta (CD&V), schepen sociale zaken en ocmw-voorzitter, voorgeschoteld krijgt vanwege raadslid Eric de Swaef (groen), dit bij de bespreking van de aanpassing van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019.
Marc Hendrickx, financieel beheerder ocmw, geeft een stand van zaken.

Mooi te volgen in onderstaande video.

Klik hieronder in de prent om video te starten:


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm.

"LAAGHANGEND FRUIT REEDS GEPLUKT"

Ter gelegenheid van de behandeling van het agendapunt 'Wijziging Meerjarenplan 2014-2019 en Budgetwijziging 2015/1' spant raadslid Eric de Swaef (groen) nogmaals een zaag betreffende onze verpletterende verantwoordelijkheid voor al de miserie in de ontwikkelingslanden...

De gelden die de gemeente uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking vindt het raadslid compleet ondermaats.
Eric vraagt ook drastischer maatregelen om sneller tot klimaatneutraliteit te komen en vraagt zich verwonderd af waarom de budgetten terzake niet echt stijgen terwijl het toch duidelijk moet zijn dat toekomstige projecten alsmaar duurder worden... zijns inziens is "het laaghangend fruit reeds geplukt".

Waar we deze groene jongen dan wel weer kunnen volgen is bij zijn oproep om extra werk te maken van de verwerving en bestendiging van groene gebieden in onze gemeente in plaats van ze te verkavelen.

Zeer juist, Eric, alleen jammer dat Groen verstek laat gaan wanneer puntje bij paaltje komt en dan doodgewoon in de gemeenteraad mee met de verkavelaars heult... (Wijtschot en Borgeind om slechts 2 kapitale Groene flaters te noemen.)

Om enig licht te laten schijnen voor raadsleden en publiek in de duistere doolhof vol cijfers en rubrieken van de voorgestelde wijzigingen in budget en meerjarenplan geeft de burgemeester een uitvoerige toelichting bij dit agendapunt.

In onderstaande video hoort u burgemeester De Veuster tijdens zijn uiteenzetting.


1080pHD = geschikt voor weergave op volledig scherm