ZITTING 27 NOVEMBER 2014

'Wijzigingen personeelskader' staat vandaag op de agenda. Te dezer gelegenheid heeft gemeentepersoneel een protestactie op touw gezet bij de ingang van de raadszaal.
De verlichting in de trapzaal is uitgeschakeld en ook de algemene verlichting (de lusters) in de raadszaal blijft de hele zitting gedoofd, alleen de spots brengen licht in de duisternis.

Ondanks al de drukte en het karige licht (in de tribune is het fameus donker) zijn er vandaag 2 spreekrechtbeoefenaars:
de heer Jo Guido Uyttersprot die zijn verzoekschrift aan de gemeenteraad komt toelichten (tegen wildgroei voortuinparkings)
en onze belhamel Albert Leenaerts met aanmerkingen bij de installatie van een ANPR-cameranetwerk alsook een verwijzing naar zijn vroegere tussenkomsten inzake voortuinparkings.

Jo Guido Uyttersprot

 

Foto links: de heer Jo Guido Uyttersprot geeft uitleg bij zijn verzoekschrift aan de gemeenteraad.

Spreker vraagt wanneer de gemeente gaat optreden tegen de niet vergunde voortuinparkings en verwijst naar de voorschriften beschreven in de parkeerverordening.

Spreker vreest dat er binnenkort geen sprake meer zal zijn van een groene gemeente, indien niet energiek wordt opgetreden tegen de wildgroei van de onvergunde voortuinparkings, die in sommige gevallen ook nog zorgen voor burenruzies...

 

De bijdrage van onze belhamel kan u hieronder lezen:

Punt 2: INSTALLATIE ANPR-CAMERANETWERK

Geachte raadsleden, onder het mom ener sacrosancte ‘veiligheid’ worden ons hoe langer hoe meer dure ‘gadgets’ aangesmeerd wier aanwending ‘n vrije middeleeuwer hogelijk zouden hebben verbouwereerd.

Wist hij veel dat in: ‘hier vloekt men niet, God ziet U’, God ooit nog eens zou vervangen worden door ‘dé Politie’ en het ‘vloeken’ door allerlei beuzelarijen en overtredingen die hij tot zijn eigen onvervreemdbare zelfbeschikkingrecht rekende, zoals het vrije gaan en staan… tot aan de Franse Revolutie, zonder laissez-passer.

Raadsleden, hier hollen we dus alweer de verkeerde richting uit met zulke ANPR, excuse me : ee, en, pie, aar: the Automatic Number Plate Recognition, et pour les flamands – uiteraard opnieuw – la même chose, in koeterwaals voor ‘native speakers’.
Zeg toch gewoon waar het op staat: gij wilt overal klikpalen of verklikkers installeren, Big Brother spelen.

In de Management Summary lezen we dat daarmee aan de ‘leefbaarheid en veiligheid’ wordt gewerkt en wel volgens het ‘need to have’- principe.
Maar behoren wij simpele burgers daardoor niet stilaan tot de have nots van de privacy? Waar en wanneer kondigt zich voor U het kantelmoment aan naar de Homo Sovieticus die we kennen uit het Oostblok?

De Muur zou wellicht nooit gevallen zijn mocht de DDR – Duitse Democratische Republiek - hebben kunnen beschikken over zulke gesofisticeerde ‘veiligheids- en leefbaarheids-hulpmiddelen’ als deze en andere ANPR’s.
Zij moesten het helaas nog rooien met verklikkers van vlees en bloed en daardoor liep het gelukkig nogal eens spaak.

Wat mij ten zeerste verontrust is de verantwoording van draagminister Hilde Crevits: ‘omdat het voor de overheidsdiensten onmogelijk is om permanent overal aanwezig te zijn’!  Alsof  dit dan een nadeel zou wezen, dat de overheid niet overal haar neus in kan steken?

Herinner u uit de catechismus:  ‘God is overal !’ waar ik mij altijd ongemakkelijk bij voelde.
Trouwens, die formulering der toelating ‘op niet-besloten plaatsen’ wat houdt die in?

Wat is een niet-besloten plaats ? Een openbare plaats, een openbare vergadering, een markt of bijeenkomst op de openbare weg, een samenkomst in een openbaar gebouw? Waar ligt de grens en wanneer is een plaats besloten? Ze spreken over foto’s die een totaal beeld geven.

Bovendien kan er gewerkt worden met listings die kunnen vergeleken worden met ‘n achterliggend computersysteem.
In de ‘reclame’ maakt men zich zelfs sterk dat het aantal lijsten onbeperkt kan worden uitgebreid.

Zo lezen we al over blacklists, whitelists en wellicht nog greenlists voor de moslims en ACW’ers, redlists voor de dokwerkers van het ABVV en waarom geen bluelists voor de klanten van de middenstand, want hoe handig toch om weten waar de klanten vandaan komen, hoe dikwijls ze iets kopen, in welke winkels, hoeveel ze daar uitgeven, weet hun wederhelft dat wel, zijn ze nog voldoende kredietwaardig, eventjes snel kontroleren bij de bankinglists. Ik zou dus zeker sponsering vragen aan onze middenstand.

Hoe komt ge op zo’n list, met welke kleur, hoe geraakt ge er terug af en door wiens toedoen?

Op den Deuzeld worden ze extra verwend met 6 verklikkers, dat heeft toch niks te maken met stoute bewoners aldaar?
Ik zou anders zeker ‘n paar klikkers plaatsen in ’t park van Monique, voor de vrijers of voor de oudjes die daar illegaal vogeltjes komen voederen, om vooral het kerkportaal niet te vergeten waar leerlingen soms hun boterhammen durven oppeuzelen, vergeet vooral de trap naar de raadszaal niet voor de betogers, het zullen er dan wellicht minder zijn. En waarom niet in de biechtstoel, wie weet wat dáár allemaal te beleven en te vernemen valt.

Ik zeg maar: veiligheid bovenal, in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen.

Punt 9: VERZOEKSCHRIFT AAN DE GEMEENTERAAD: VOORTUINPARKEREN

Mag ik de gemeenteraad erop attent maken dat ik deze problematiek hier reeds jaren geleden heb aangekaart naar aanleiding van de heraanleg der Kuipersakkerstraat?

Kijk, zoals schepen Van Gastel, gerust eens geregeld naar de Belhamel-webstek. Nil novi sub sole. Alleen had ik toen nog niet aan ‘n AFGRS gedacht: ‘n Automatic Front Garden Recognition System.


De eigenlijke zitting start met de haast klassieke opener voor een Schotense gemeenteraad: socialisten die hun beklag maken over het uitblijven van beloofde antwoorden op hun vragen.
Zo ook vandaag: Kurt Vermeiren vindt dat hij nog geen voldoende antwoord heeft gekregen op 3 van zijn vragen.

Komaan, schepenen, een tandje bijsteken!


STOELENDANS IN AGBS-BESTUUR

Ilse Stockbroeckx

AGBS = (Autonoom GemeenteBedrijf Schoten)

 

Ilse Stockbroeckx (N-VA) heeft zojuist mee haar ontslag bekrachtigd als lid van de raad van bestuur van het AGBS en neemt nu deel aan de geheime stemming ter aanduiding van haar opvolger.

Behalve 2 onthoudingen krijgt burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) alle overige stemmen achter zijn naam.


HET VERZOEKSCHRIFT BETREFFENDE WILDGROEI VOORTUINPARKINGS

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) betreurt dat het aandringen van zijn VB-Vlott-fractie in de vorige legislatuur om eindelijk komaf te maken met dat netelige probleem van de welig tierende voortuinparkings niet de minste respons heeft gekregen. In tegendeel.

Piet verwijst o.m. naar de interpellatie van wijlen Marie-Rose Morel tijdens de gemeenteraad van 4 september 2008. Marie-Rose klaagde toen de lakse houding van het gemeentebestuur aan en vroeg dringende maatregelen om het probleem de baas te worden.

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2010 was het alweer hommeles rond dit onderwerp, met zelfs een korte schorsing van de raad tot gevolg. Een nieuwe parkeerverordening werd toen aan de raad voorgelegd en raadslid Piet Bouciqué heeft in zijn tussenkomst toen de ontgroening, de verminderde leefbaarheid en de verdere verstedelijking aangeklaagd die deze parkeerverordening met zich zou meebrengen.

Enfin, vandaag zijn er voor de zoveelste maal wat vage beloften gedaan. Concrete maatregelen en termijnen dat zal voor later zijn....

Verder aanmodderen maar?

Hieronder een kort stukje uitleg van de bevoegde schepen: klik in de prent om te starten:


1080pHD

ER KOMT VAART IN VERNIEUWING GEMEENTELIJKE WEBSTEK

De stafmedewerker gemeentelijke website heeft na maandenlang vooronderzoek zijn visienota afgerond.

De raadsleden hebben de resultaten van dit onderzoek kunnen doornemen alsook kunnen kennismaken met de wensen voor de nieuwe gemeentelijke webstek.

Het bestuur kan op basis van deze visienota nu starten met de opmaak van het lastenboek. Weldra zal dus de zoektocht naar een geschikte webbouwer kunnen starten

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) geeft bijkomende informatie over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Klik in onderstaande video om Iefke aan het woord te horen.


1080pHD

WIJZIGINGEN PERSONEELSKADER

Zoals te verwachten gaat dit agendapunt niet rimpelloos passeren... Gemeentepersoneel heeft een protestactie op het getouw gezet en tijdens het debat in de raad vallen hier en daar onvriendelijke woorden.
We hebben getracht een en ander zo goed mogelijk weer te geven in onderstaande video.

Ter attentie van onze bezoekers en van de actoren: een volledig verslag is het niet geworden (hier bij belhamel zijn we nog geen productiehuis voor langspeelfilms!) wel hebben we geprobeerd de belangrijkste fragmenten van manifestatie en debat in de video weer te geven.

Klik in de video om te starten:


1080pHD

WIE HET BREED HEEFT LAAT HET BREED HANGEN...

Geen enkel raadslid vond het de moeite waard om even te vragen waarom er zo snel en dringend een nieuw beheersplan voor het gemeentepark diende opgesteld en waarom het vorige (nauwelijks 3 jaar oud en toen begroot op € 15.000) hier in de raad niet eerst is geëvalueerd.

Enfin, plannenmakers moeten ook hun kost verdienen en ze zijn daarenboven meesters in het voorspiegelen van formidabele verbeteringen.

Om van weg te dromen: wetenschappelijk gefundeerd beheren van park- en natuurzones, meer natuur en meer comfort voor de bezoekers, verhoging van de biodiversiteit, verlaagde inzet van personeel en daling van de beheerskosten... eens benieuwd wat er van al die plannenmakerij in huis gaat komen....

Parkroof

Beschermd parklandschap !?
We herinneren ons nog levendig hoe ons voormalig raadslid Albert Leenaerts van een socialistische schepen te horen kreeg dat hij zich onnodig zorgen maakte over de druk die sport en evenementen uitoefenen op de natuur in het park.

Die wettelijke bescherming was ruim voldoende om expansie ten koste van park- en natuurgebied te verhinderen....
Ondertussen hebben we kunnen vaststellen dat geleidelijk aan b.v. het perceeltje 3b in de loop der jaren werd 'gezuiverd' van bomen, thans staat er zelfs al een voetbaldoel opgesteld.


DE AFVALSTOFFEN- EN VUILNISPROBLEMATIEK

Schepen Luc van Gastel (CD&V) heeft nog maar net met verve de hoge kostprijs kunnen verklaren voor transport en verwerking van op het containerpark ingezamelde kunststoffen en houtafval (raming voor 2015 in totaal: 108.125,30 euro) of daar opent socialiste Monik van den Bogaert alweer een spervuur van vragen en opmerkingen ditmaal bij het agendapunt betreffende levering ondergrondse afvalcontainers (afvalstraten).

Uiteraard vinden we al dat vragen o.k., alleen is het eigenaardig dat tijdens de vorige legislaturen de collegeleden opvallend minder last hadden van resems lastige vragen uit socialistische hoek... misschien omdat sp.a toen nog mee in de kaas zat?

We bieden u nogmaals de gelegenheid om mee te luisteren: klik op de video hieronder om te starten.


1080pHD


HOMES REINAERT EN JULIEN SLUITEN

De sp.a-fractie wenst via de varia meer uitleg te krijgen betreffende de opvang van de bejaarden die wegens de nakende sluiting van de twee rusthuizen (brandveiligheid ontoereikend) in de problemen dreigen te raken.

OCMW-voorzitter Katrijn van Osta (CD&V) geeft de nodige toelichting.

Klik in onderstaande video om Katrijn aan het woord te horen:


1080pHD

O.m. volgende agendapunten kwamen ook nog ter sprake:

- Nieuwe rode lopers voor het gemeentehuis.

- Aankoop gronden Zilverstraat 43 "De Pheyp".

- Aankoop pedaalharp van € 17.000 voor GAMW.

- Herstelling van de openbare verlichting in de Asbroeklaan.

- Een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen met het oog op de aanleg van een tijdelijk fietspad Vaartkaai - Metropoolstraat.


TOEMAATJE (diareeks gebruik makend van de 'speciale' verlichting)


360p

NAAR BELHAMELSTARTPAGINA