ZITTING 15 DECEMBER 2016

Vandaag was er één en ander te beleven, niet alleen de eedaflegging van de nieuwe secretaris Rony Lejaeghere en huldeblijken voor de afscheidnemende secretaris Nicole Verhoeven.
Zie rollover foto's rechts >>>

Alle aanwezigen werden daarenboven bij de ingang getrakteerd op Schotens appelsap (appelen uit de gemeentelijke boomgaard op 't Wijtschot) en tijdens de zitting zelf werden enkele feestelijke taarten aangesneden en verdeeld onder raadsleden én publiek!

Rony Lejaeghere en Nicole Verhoeven

Je zou voor minder wel eens een gemeenteraad willen bijwonen.

Fruitsap van eigen bodem en geluidsperikelen

Als kers op de taart werd dan nog een belastingverlaging goedgekeurd.... hoewel, dat kersje viel maar magertjes uit.

Wat de agenda betreft noteren we de immer falende en vergeetachtige voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V), want deze zitting was een laatste gelegenheid om de voorgeschreven tweede verslagronde van de intercommunales voor 2016 op de agenda te zetten... rats uit het oog verloren!

Ook van de reeds in mei aangekondigde uitleg over de stand van zaken in het PPS IMAGO-project hebben we tijdens deze zitting alweer niets kunnen vernemen.

Wat niet ontbrak was de traditionele kritiek uit socialistische hoek (ditmaal soms erg bitsig) en onze belhamel Albert Leenaerts met een speechke in het kader van het spreekrecht.

Maar alvorens Albert kon spreken moesten de bodes eerst nog de geluidsinstallatie op punt stellen.

Hier gaat onze belhamel dan:

Punt 17: REGLEMENT TOEKENNING TOELAGEN.

Albert Leenaerts

Geachte raadsleden, het oude jaar loopt ten einde en zelfs de meest krasse oud-strijders lopen stilaan op hun laatste benen naar hun grafstee en in puntje a) geven we hen nog een duwtje in de rug van 30 €.
Dat heb ik - afgewogen tegen de begrafeniskosten - altijd al beschamend weinig gevonden. Is dat alles ?

Weet ge dat er landen zijn waar oud-strijders kosteloos werden en worden begraven ?

In Schotland gaan die plechtigheden zelfs gepaard met een hele ritus waarbij de geesten der overledenen, hun zielen zo ge wilt, met ‘a pibroch sad to play’ worden teruggeroepen ‘upon a Scottish hillside’.
Wie de diepere en feeërieke betekenis hiervan doorgrondt zal ook 'Loch Lomond’ met zijn High en Low Road beter begrijpen. Daarvoor keek en kijkt men ginder in The Highlands heus niet op 30 €.

Die Schotten hebben nochtans eeuwenlang gecollaboreerd met hun Engelse bezetters, o.a. tegen
de Boeren in Zuid-Afrika, de Indianen en Minutemen in Amerka, tegen de Indiërs, de Ieren
de Hollanders  en noem maar op, maar telkens gold voor hen ‘de mortuis nil nisi bene’ en in het ‘homeland’ werden zij ‘heroes’ die standbeelden kregen, liederen, verering en viering.

Hoe anders verging het onze ‘late’ boerenkrijgers aan het Oostfront, voor OUTER en HEERD. Dus mijn tweede punt is: geef ook oud-Oostfronters waar ze recht op hebben, al is het maar 30 €, dan heeft dit gebaar, deze aalmoes tenminste nog wél enige zin en relevantie.

Punt 26: TRANSPORT EN VERWERKING AFVALSTOFFEN CONTAINERPARK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN  EN GUNNINGSWIJZE.

Nu wil ik toch even uit de kast komen als aloude ‘groene’ jongen om mijn stokpaardje te berijden van een heus Schotens containerpark met sortering en afvalhergebruik. Hier langs de Schotenvaart en het Albertkanaal beschikken wij daarvoor over unieke mogelijkheden.

Liever dit op subsidies draaiende houden dan die ettelijke geplande windmolenmastodonten
van 150 meter hoog waar heel de wijde omgeving zich terecht tegen verzet.

Het enige wat iedere oevergemeente hiervoor nodig heeft is een aanlegsteiger en een goede samenwerking zodat er een geregelde ophaaldienst per Kempenaar  kan worden uitgebouwd .

Wij hadden aan de vaart ooit een ertskade voor De Bruyn en nu hebben we er bij Van Pelt nog één voor bouwmateriaal enz., in Beerse werd een nieuwe kade aangelegd voor de steenbakkerijen, in Brecht hadden ze De Pacht waar het mest van Antwerpen naartoe ging. In Oelegem is er een nieuwe overslagplaats voor houtafval, in Herentals werd er één voorzien voor Dranaco en overal vestigen zich nieuwe ondernemingen met voor ons doel interessante mogelijkheden.

Wie slaat hier de hand aan de ploeg? Schoten?
Wij kunnen hiervoor alvast jaarlijks 176.418 € inbrengen.    …  Tenslotte…

Geachte raadsleden, sta me toe even een kort woordje tot de bijná-‘vroegere’ gemeentesecretaris te richten.

Ik zou haar willen bedanken voor de welwillende steun die ze mij verleende toen ik plotseling benoemd werd tot eerst aanwezig of was het eerstaanwezend plaatsvervangend voorzitter van de toenmalige gemeenteraad, alsook toen ik mijn zetel niet kon behouden ondanks 1054 stemmen, méér dan de verenigde oogst van Volksunie en Idee samen.

Dat waren nog eens Belhamelse tijden. 13 Stemmen tekort en een stembus ‘op den dool’.
Ware ik 'Hillary’ geweest ik hadde Poetin ervan verdacht mij te beletten het ‘Imperiali'-plafond te doorbreken.
Ik wens u allemaal de ‘neerstigheid’ in het  Nieuwe jaar et ceterum censeo* dat ’t Pallieterke in de nieuwe Bib zeker thuishoort.
* = Latijn: 'en overigens ben ik van mening' overgenomen van Cato de oudere die zijn tussenkomsten in de Romeinse senaat telkens afsloot met "ceterum censeo Carthaginem esse delendam": overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.
(nvdr)


Hieronder een korte video over de start van de gemeenteraad:

- spreekrecht ingevuld door belhamel Albert Leenaerts

- taarten voor afzwaaiende secretaris Nicole Verhoeven

- eedaflegging nieuwe secretaris Rony Lejaeghere


BELASTINGVERLAGING: MUIZENWIPJE IN PLAATS VAN TIJGERSPRONG

Bij hoogdringendheid zal de heer schepen van financiën Valkeniers (VLD) nog eens samen met zijn goede vriend Harrie Hendrickx naar Sint Idesbald moeten trekken, kwestie van deze financiële wonderknaap (thans ere-burgemeester) eens haarfijn te horen uitleggen hoe je tijgersprongen neemt in de opcentiemen onroerende voorheffing.

Inderdaad, belachelijk klein is de goedgekeurde verlaging: 25 punten van 1175 naar 1150.... 'n muizenwipje.

In de glorietijd van financiële bolleboos Harrie ging het er anders aan toe, toen noteerden we op enkele jaren tijd een tweestap-tijgersprong van niet minder dan 625 punten, helaas niet naar beneden maar recht naar boven (van 775 > 950 > 1400).
We weten wel dat er toen een aardig stukje oogverblinding is opgevoerd met gejammer over geldverslindende nieuwe opdrachten die door hogere besturen werden afgeschoven naar onze gemeente zonder noemenswaardige financiële compensaties. Ook met o.m. afschaffing van de urbanisatiebelasting (vlak na een dubieuze verhoging), waarvan een deel dan mee in de opcentiemen OV zou verwerkt worden... kwestie van het voor de burger niet te duidelijk te maken hoe diep er werkelijk in zijn zakken werd getast.

In de toelichting bij dit agendapunt lezen we dat de minderopbrengst (wegens deze daling met 25 punten) voor onze gemeentekas op ruim 250.000 euro per jaar wordt geraamd....

Direct na de goedkeuring van deze mini-verlaging verscheen op de officiële Schotense webstek met veel poeha de aankondiging "GEMEENTEBESTUUR VERLAAGT BELASTINGEN" samen met de foto van een rekenmasjientje....

We raden u ten stelligste af nu uw eigen rekenmasjientje boven te halen om aan het rekenen te slaan hoeveel extra miljoenen euro er uit de Schotense geldbeugels werd getroggeld sedert de financieel-fiscale spitstechnologie van onze Harrie in 2003 werd gelanceerd... Niet doen, u riskeert menige slapeloze nacht!

Hoofdzakelijk met ludieke belhamelse stukjes hebben we jarenlang de draak gestoken met Harrie's schandalige belastingbeleid. Deze Sint was gul met belastingen... >>>
Wie daar nogmaals een kijk op wil hebben kan best HIER starten. (En volg de linken).

Als u vandaag voor de zoveelste maal hoort dat de gemeentefinanciën blaken van gezondheid, bedenk dan dat dit slechts deels te danken is aan een zuinig beleid, maar vooral aan de gedweeë modale Schotenaar die al meer dan een decennium lang duchtig wordt gepluimd door de gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing!
Gul met belastingen en retributies

Repelsteeltje Gunter de Bock Ons Schotense Repelsteeltje (alias Gunter de Bock van de VLD) wist er alles van, het enige raadslid uit de meerderheid in vorige legislatuur dat al eens durfde aandringen op significante verlaging van de uit de pan swingende opcentiemen OV.
Blijkbaar ook de enige die binnen de VLD de bui zag hangen voor zijn liberale partij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012... (terugval naar slechts één zetel).
Of het tij nu zal keren voor de VLD met deze piepkleine verlaging valt ten zeerste te betwijfelen.

Voor een uitgebreide videoreportage over de besprekingen rond meerjarenplan en budget klikt u op onderstaande prent:Monik van den Bogaert (sp.a) chargeert weer enkele malen tijdens deze zitting, we trachten het in deze video zo getrouw mogelijk weer te geven. Jammer genoeg weer een vrij lange prent, maar anders gaan bezoekers die niet vertrouwd zijn met de gemeentepolitiek erg moeilijk kunnen volgen...


De persoon naast onze rode pasionaria Monik in de video hierboven is wel degelijk haar partijgenoot Kurt en geen opgeblazen Schotense versie van de stripfiguur Tuizentfloot of verre neef van Salvador Dali.

 

In exclusiviteit kunnen we u nu reeds het type ballon voorstellen dat Kurt tijdens de verkiezingscampagne volgend jaar met succes hoopt te kunnen slijten aan onze kleintjes.

Kurt Vermeiren


HULDE AAN AFSCHEIDNEMENDE GEMEENTESECRETARIS

De toespraken van de politieke fracties in onderstaande video:
Vervolg met dankwoord van secretaris Nicole Verhoeven:
Nicole Verhoeven en Jan Auman


 

Heilvol nieuwjaar