ZITTING 20 DECEMBER 2012

Laatste gemeenteraad van deze legislatuur.
Op het einde zullen er kwistig bloemen en geschenken rondgedeeld worden en tevens een hoop loftuitingen voorgelezen worden.
Het leek wel sterk op een algemeen huldebetoon aan afzwaaiend burgemeester Harrie Hendrickx.

Bijzondere momenten tijdens deze raad:

- Gunter de Bock (VLD), alias ons Repelsteeltje, geeft ook nu weer geen kik bij de behandeling van de belastingreglementen, zijn bevlogenheid ten gunste van de halvelings beloofde lastenverlaging schijnt danig bekoeld.

- De vragen uit het publiek werden gewoontegetrouw weer straal genegeerd. Gelukkig kon Ortwin Leenaerts (Vlott) het college aanmanen het reglement te volgen. Enfin, spreekrechtbeoefenaar moet zijn vragen nog maar eens doormailen naar de bevoegde schepen...

Eerste optreden voor vanavond is dus voorzien voor onze nr. 32 die zijn spreekrecht vlijtig opgespaard heeft. Hier gaat hij:

Punt 10: SUBSIDIEREGLEMENTEN

Geen te moeilijke vraag, geachte voorzitter, college- en raadsleden, bij deze heropstart van ons spreekrecht.

Het gaat over die schamele 30 € die Schoten uittrekt als tussenkomst in de begrafeniskosten onder meer voor oudstrijders van 14 - 18 (zie de toelichtingsstukken)

- Mijn vraagje: Hoeveel + 115 jarigen telt Schoten nog die in aanmerking komen voor deze subsidie?

Over naar de sociaal-medische toelage aan volwassen gehandicapten: Budget = 85.000 €, daar wordt de kost van de sociaal-pedagogische toelage voor gehandicapte kinderen afgetrokken. Het resterende bedrag wordt gedeeld door het aantal aanvragen sociaal-medische toelage volwassenen.

- Twee vragen: Hoeveel € bleef er vorig jaar over na aftrek van de sociaal-pedagogische toelage voor Schotense kinderen?

- Hoeveel volwassenen hebben vorig jaar een sociaal-medische toelage genoten?

Ons tweede agendapunt:

Punt 15: BEGRAAFPLAATS

Het kerkhof van Schoten wordt momenteel ontsierd door zo'n 200 tal berichten i.v.m. einde concessie. De ervaring heeft ons geleerd wat er gebeurt indien er geen reactie komt van nabestaanden... en daar zijn mooie typische zerken bij die mede het beeld bepalen van ons kerkhof.

Mogen we hopen dat de kracht van verandering ook moge uitstralen naar het kerkhofbeleid in onze gemeente en er definitief paal en perk wordt gesteld aan de wansmakelijke en grafschennige toestanden die de vorige legislaturen ongegeneerd gedoogden met hun industriële ontbeenderingen en het vernietigen van waardevolle zerken.

Tegen de borst stuitend, geachte vergadering, hoe een bepaalde woestijngodsdienst reeds in sommige gemeenten waarborgen krijgt op effectieve eeuwige rust zelfs zonder mogelijke vermenging met resten van kristenhonden of ongelovige varkens.
En dit terwijl onze eigen overledenen reeds na 10 jaar uit hun dodenrust mogen gerukt en dan gedumpt kunnen worden in een knekelput, in Schoten zelfs zonder dat die plaats wordt bekend gemaakt en uiteraard ook zonder enig gedenkteken of -plaat met eventueel de namen der ontgraven menselijke resten.

Hier geen vraag, alleen hoop op de kracht van verandering....

Ook misschien even melden dat na het snoeien van de beplanting rond de St-Cordulakerk enkele grafschennige opschriften zijn bloot gekomen.

"God stinkt" bepaald geen stichtend opschrift voor historische grafzerken tegen de muur van onze hoofdkerk.

Grafschennige opschriften tegen St-Cordulakerk

Met dank voor uw aandacht.


MEDEDELING VAN DE BELHAMELREDACTIE:

Schotenaren die naast onze belhamelwebstek ook al eens gaan piepen naar www.schoten.be zouden bij het bekijken van de fotoreportage ( link werkt niet meer, foto's zijn verwijderd van gemeentelijke webstek)"Gemeenteraad zwaait burgemeester Harrie Hendrickx uit" de indruk kunnen krijgen dat onze medewerker vanuit de tribune eveneens een laudatio heeft gebracht aan het adres van de afzwaaiende burgervader.

De belhamelredactie kan hier met de hand op het hart bevestigen dat dit niet is gebeurd: onze medewerker heeft wel degelijk een menslievende inborst en wenste onze Harrie geen hartstilstand of enigerlei andere cardiovasculaire complicatie te bezorgen van het 'verschieten'.

Een kleine 10 jaar geleden werd burgemeester Tony Sebrechts uitgezwaaid, onze webmeester had toen nog niet genoeg kennis in huis om uitgebreide videoreportages te presenteren op het web. HIER kan u alvast de tussenkomst lezen van onze nr. 32 via het spreekrecht op de raad van april 2003.

Dirk Lemmens over de politiebegroting

Corpschef Dirk Lemmens geeft uitleg bij de begroting 2013 van de lokale politie.


Vera Smets

Schepen Vera Smets (CD&V) tijdens debat over geactualiseerde meerjarenplannen der kerkfabrieken: "De dialoog daarover houden we discreet".


Ann Pycke

Toelichting bij het budget van het OCMW neemt schepen Ann Pycke (CD&V) voor haar rekening.


BUDGET 2013

Voor het eerst wordt hier de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) toegepast.

Schepen van financiën Vera Smets (CD&V) wenste de financiële dienst oprecht te bedanken voor het titanenwerk dat werd verzet met de invoering van de BBC, "de verhuis is nu gebeurd, het volgende bestuur zal moeten beslissen hoe de kasten gevuld worden."

Jos Meeus (Vlaams Belang) wenste een woordje uitleg over een 'vogelnest-schommel' die bestemd is voor een Schotense speeltuin. Schepen Maarten de Veuster (NVA) antwoordt:

Klik op de startknop linksonder om Maarten te horen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder horen we Eric de Swaef (Groen) zijn stokpaardje nog eens bovenhalen - ontwikkelingssamenwerking minstens verdubbelen - en voorts verklaarde hij niet te zullen dulden dat er wordt bespaard op sociale voorzieningen.


BIJKOMENDE AGENDA

Ons raadslid Ann Boden heeft 4 bijkomende agendapunten ingediend. Aangezien ze de vergadering vandaag onmogelijk kan bijwonen zal Vlott-collega Ortwin Leenaerts haar taak overnemen.

- Ortwin vraagt uitleg over de houding van sommige vaandrigs die tijdens de 11-novemberherdenking uitdrukkelijk weigeren te groeten met hun vlag als de hymne van de Nederlandstalige gemeenschap weerklinkt.

Voor het antwoord van burgemeester Hendrickx: bekijk video (startknop links onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vervolgens het voorstel om in de gerestaureerde Braembib de LEESZAAL naar Karel van Isacker te noemen "zodat 't Pallieterke er zeker op zijn plaats zou liggen. Aan de kostprijs kan het niet liggen want Marie-Rose wou indertijd zelfs het abonnement betalen en toch kwam het er niet."

Schepen Kurt Vermeiren (SPA) haalt zijn grijs gedraaide plaat van 'de autonomie van de beheerraad' weer boven en raadslid Erik Block (CD&V) heeft blijkbaar de kop opstekend fascisme ontwaard... en sleept er de oorlogsjaren bij!

Kijk en luister even mee:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ons raadslid drukt in een volgend agendapunt (punt 15 op de agenda maar in de notulen versast naar nr. 23) zijn vrees uit dat er weer mooie typische grafzerken gaan verdwijnen op ons kerkhof.

Burgemeester Hendrickx (CD&V) antwoordt o.m.: "In praktijk worden er geen graven weggenomen, tenzij ze gevaar opleveren of dreigen te verzakken.
De nabestaanden dienen de concessie dan niet te verlengen en de graven krijgen een gemeentelijk kenteken waaruit blijkt dat ze behouden blijven en mogelijk in aanmerking komen voor opname op de lijst van te beschermen graven...."

Onze voltijdse burgervader komt blijkbaar weinig op de gemeentelijke begraafplaats, want dan zou hij kunnen zien dat er de laatste jaren heel wat zerken zijn verwijderd, in zoverre zelfs dat het behoorlijk storend begint te werken al die lege plaatsen van de opgeruimde graven.

Voorts zijn er ook graven voorzien van het 'gemeentelijk kenteken' die in een erbarmelijke staat verkeren, zelfs enkele met verzakte en gebroken dekstenen.
Enkele fotootjes ter illustratie:Feestelijk zware belastingen in onze maag gesplitst....

Dat we in onze verslagen de naam Idesbald steevast in combinatie hebben gebracht met lastenverhoging ligt sommige mensen zwaar op de maag.

Tijdens de slottoespraken is 'Sint Idesbald' verschillende malen aan bod gekomen vandaag.

Zo beweert voorzitter Paul Valkeniers in zijn laudatio aan "zijn beste vriend Harrie" dat de eerste Schepen (uit de periode 2001-2006) er fameus naast zit met zijn bewering dat die criminele belastingverhoging (OV naar 1400) in 2003 was afgesproken in Sint Idesbald tussen hem en vriend Harrie....

Die eerste Schepen wist wel veel, maar ja, in Sint Idesbald zijn het gesloten conclaven waar de Schotense 'Honoré Gepluimd' zijn neus niet heeft in te steken en kunnen we de bewering van die eerste schepen dus niet verifiëren.

Wat we echter wel weten is dat op dat fameuze driedaagse conclaaf einde 2003 wel degelijk de VLD mee aan tafel zat, de 1400 opcentiemen OV mee heeft goedgekeurd en op de zitting van januari 2004 ook braafjes en zonder commentaar heeft ja gestemd.

Best mogelijk dus dat voorzitter Paul Valkeniers er niet bij was, maar zijn partij was er wel degelijk gloeiend bij.... en die partij heeft dat sedertdien ook gemerkt aan de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen.

Om meer te weten over het driedaagse conclaaf aan zee (najaar 2003) waar een forse lastenverhoging werd uitgedokterd door het toenmalige schepencollege (CD&V, VLD en SPA) klikt u op nevenstaande heilige >>>>
en bidden maar....

Tu quoque, Monica !

Jawel, Monik, ook gij waart er toen bij in Sint Idesbald...


Bob Chabot (Scot)

 

De heemkundige kring is present om deze laatste zitting vast te leggen.

(foto = rollover met rechtstreekse link naar de beeldbank van Scot)

 

 

 

 


Voorzitter Paul Valkeniers neemt afscheid van zijn voorzitterschap:

Indien u schakelt naar 'volledig scherm', vergeet de resolutie dan niet op te voeren naar 720pHD of 1080pHD (Rechts onderaan tandwieltje klikken en instellen).
 

Enkele lofredes aan het adres van burgemeester Hendrickx en zijn bedankwoord:

 

ALLES NOG SNOR MET HET GEHEUGEN VAN ONZE AFZWAAIENDE BURGERVADER ?

Onze aandachtige bezoekers weten ondertussen dat Harrie er in zijn politieke loopbaan voor 6 jaar tussenuit geknepen is. In 1976 wenste hij namelijk (op last van het ACW) niet samen met liberalen en volksuniemensen op één lijst te staan van de 'rechtse groep' KERN.

Nu was KERN een duidelijke kartelformule waarin iedere partij zijn eigenheid kon behouden en waar in de verkiezingspropaganda steeds de partijaanhorigheid van de kandidaten duidelijk in de verf werd gezet.

Het enige oogmerk was toen een ultieme poging ondernemen om door bundeling van stemmen (denk aan het IMPERIALI-kiessysteem dat grote lijsten met veel stemmen bevoordeelt) Marcel Imler eindelijk pootje te lichten en van zijn troon te stoten.... Wat nipt mislukte dank zij Harrie's ACW-briefje in alle Schotense brievenbussen. Een dolksteek in de rug van zijn eigen CVP-mensen die enorm veel geld en energie in 'hun' kartel hadden gestoken.

En dan hierboven Harrie koudweg horen beweren dat hij toen niet bij KERN wou gaan "vast van overtuigd om in één partij te blijven en dat ook al heel mijn leven heb gedaan"... komaan zeg, niemand werd door KERN gevraagd om van partij te veranderen. Ofwel een slecht geweten of een slecht geheugen, Harrie, maar de waarheid klinkt anders.


Heil voor 't nieuwe jaar! en tot volgend jaar !