ZITTING 5 SEPTEMBER 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Onze nr. 32 is present en neemt voor de zoveelste maal de verdediging op zich van de bedreigde natuurontwikkeling op het Wijtschot. Mede door een gemene zet van schepen Block (CD&V) bijt onze medewerker ook nu weer in het zand.
Omdat er heel wat nieuwelingen in de raad zitten stelt onze spreker zich eerst voor met een kort overzichtje van het spreekrecht in Schoten. Hier gaat hij dan:

Eerst even voorstellen:

Mijn naam is Herwig Vereyken, sedert 27 september 2001 actief als regelmatig spreker met vragen en opmerkingen rond soms 5 à 6 agendapunten en alras gekortwiekt op 26 juni 2003: voortaan maximum 2 punten te behandelen.
Meeste raadsleden en collegeleden blijven zich blauw ergeren aan al dat nutteloos en overbodig gebazel: vanaf 29 oktober 2009 moet spreker dan ook kunnen bewijzen dat hij nauw bij het agendapunt betrokken is…. Uiteraard een slag in het water, want aanleiding tot oeverloze discussies met als gevolg sedert 15 december 2010 nog maximaal 2 maal spreekrecht per persoon per jaar.

Vandaag wordt dat:


Punt 24: OPROEP KANDIDATEN REALISATIE WINDMOLENPROJECT OP OUDE STORTPLAATS WIJTSCHOT

Neen, geachte heer voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, ik ben geen tegenstander van elektriciteitsproductie met windturbines, maar dit dient wel te geschieden op geschikte locaties en niet vlakbij de waadvogelpleisterplaats, ons natuurproject op de voormalige zandwinning waarvoor op de zitting van 25 oktober 2001 nog 700.000 Befkes werden uitgetrokken.

Helemaal te gek om los te lopen is de voorgestelde inplanting in ons natuurreservaat het “reebos” pardon het “vrijersbos” sedert die Groene madam van “eerst bla-bla en dan boem-boem” daar is gepasseerd. (Mieke Volvogels, nvdr)

Dat stukje natuur is een voorschoot groot, zie je daar reeën, nachtegaal, haas, nachtzwaluw en andere dieren al gedijen onder dat enerverende lawaai en de intermitterende slagschaduw van molenwieken op een windmolen van misschien 125 à 175 m tiphoogte?

Mijn voorstel is dan ook: schrap die windturbines en keer terug naar de plannen van 20 jaar geleden: vorm heel de stortsite om tot een ecoproject, project waar toen alle partijen achter stonden, zelfs het toenmalige Agalev die onder de naam Groen! het natuurontwikkelingsgebied ‘stort’ doodgemoedereerd mee omgeturnd hebben naar bedrijventerrein.

En ja, ook onze socialistische vrienden hadden dat ecoproject zelfs in hun verkiezingsprogramma 2000 opgenomen. (Het wuiven met een schepenzitje bleek al voldoende om een maand later overstag te gaan).

Het actiecomité “STORT ’N BOS” zette hier burgemeester Sebrechts nog in de bloemetjes voor zijn moedige beslissing en eerste schepen Pauwels ontpopte zich in de pers als wilde weldoener ten bate van het natuurherstel op de stortsite….

Maarrr..... bouwpromotoren, vastgoed- en verkavelingslobbyisten rusten nooit en dreigen ook hier hun slag weer thuis te halen, wat, tussen twee haakjes, niet ongewoon is in onze ‘schone bloemengemeente’.

In de toelichtingsstukken, beste raadsleden, hebt u kunnen lezen dat het plangebied zich situeert in een sterk economische omgeving… inderdaad en onlangs werd hier net over het kanaal in Wijnegem nog een waardevolle brok natuur platgewalst om plaats te maken voor alweer een industrieterrein.
Een reden te meer om als Schotens bestuur het roer eindelijk om te gooien en hier een ruimtelijke poort te creëren met natuurelementen en niet met windturbines die als groen schaamlapje moeten dienen om een natuurontwikkelingsgebied te kunnen omtoveren in een bedrijventerrein.
 
Misschien nuttig voor de raadsleden om hier eens een genegeerd besluit van de GECORO te citeren: “Het is duidelijk dat de creatie van het nieuwe bedrijventerrein gegroeid is uit de wil dit te creëren en niet uit een onderbouwde en gegronde behoeftestudie. Integendeel de behoeftestudie lijkt er eerder voor gemaakt om de creatie te verdedigen” einde citaat.

Ziezo, raadslid Vissers (CD&V, koploper in de strijd tegen de belhamelse spreekrechtbeoefenaars, die zelfs het lef hebben de toelichtingsstukken uit te pluizen!! nvdr) ik hoop hiermee tegemoet te komen aan uw desiderata en hier als spreker u “relevante informatie te hebben bezorgd die u kan helpen om een goed besluit te nemen over dit geagendeerde punt”.

Alleen een afwijzing van de natuurverstorende inplanting der turbines is hier op zijn plaats.

Dank voor uw aandacht.

Standpunt van Agalev destijds

Agalev in 1990 over de vervuiling aldaar

Onderaan op deze webpagina verdere commentaar bij dit agendapunt.


Dirk Lemmens

De agendapunten 2, 3 en 4 betreffen politieaangelegen-heden. Zoals we gewoon zijn is corpschef Dirk Lemmens trouw op post om de raadsleden antwoord te kunnen geven op eventuele vragen naar verduidelijking.

Was alweer niet nodig en onze corpschef kon de zaal verlaten zonder één enkele vraag of opmerking voorgeschoteld te krijgen!

We bewonderen zijn volharding om desondanks toch elke keer weer present te zijn in de raadszaal.


VVSG HEEFT ZICH VERGALLOPEERD

Boze reactie van Eric de Swaef (groen) bij de aktename van de eedaflegging van Ann Deceunynck (CD&V) als OCMW-raadslid. (In opvolging na ontslag van Ibrahim Balli).
Eric wijst erop dat deze dame, actief in de kinderopvang (als onthaalmoeder), in juist dezelfde positie verkeert als één van de groene kandidaten die voorheen op advies van de VVSG* werd geschrapt van de kandidatenlijst.

Het werd een verwarde juridische uitleg van raadslid Nico Vissers (CD&V) die uiteindelijk tot het besluit kwam dat VVSG* een fout had gemaakt.

* Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten. Adviseert en informeert lokale besturen (gemeenten, OCMW's, intercommunales).

Nico belandde met zijn uitleg ongewild (?) in een komische situatie.

Bekijk het korte videofragmentje rechts hiernaast.

 

Klik op startknop links onderaan in de videoprent > > >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


TOELAGEN 2013: VLAAMS BELANG VANGT TWEE MAAL BOT

Eerst stelde VB voor (bij monde van Piet Bouciqué) de toelage voor 'Vlaamse Initiatieven' te verdubbelen, van € 1.302 naar € 2.604. Voorstel werd verworpen door alle andere partijen, N-VA incluis.

Vervolgens kwam Piet met het voorstel de Gros-subsidies 'Nationale Initiatieven' over te hevelen naar de 'Lokale Initiatieven'. Om zijn voorstel kracht bij te zetten bracht Piet een uitvoerig overzicht van de twijfelachtige (en weinig transparante) besteding van de overheidssubsidies door de grote NGO's, wat net als vorige jaren de toorn opwekte van de Groene jongens.
Groen vindt het schandalig dat hier de NGO's zwart worden gemaakt, terwijl die organisaties toch aan structurele oplossingen zouden werken....

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) blijkt de idee wel genegen maar houdt de boot af met het excuus dat de organisaties de toelagen voor 2013 reeds in hun werkprogramma hebben opgenomen. Misschien voor volgend jaar, na eerst de organisaties op de hoogte gebracht te hebben van de geplande verschuivingen.
We zijn benieuwd.


MONIK OP DE UITKIJK . . .

. . . naar pastoors nog wel !
Naar eigen zeggen is Monik van den Bogaert (sp.a) op wacht gaan staan bij een woning van de kerkfabriek Sint-Cordula en heeft daar vastgesteld dat er geen priester woont maar wel een familie met kinderen....

Monik verzet zich tegen de buitengewone toelage van 28.196,58 euro voor dakwerken aan dit pand.
"Wij gaan geen woning onderhouden die niet door bedienaars van de godsdienst wordt gebruikt, maar die gewoon verhuurd wordt" aldus Monik. Zij verwacht een verduidelijking van het college.


Gerd Adriaensen

Zijn CD&V-collega's hebben voorzitter Gerd Adriaensen
(zie foto) blijkbaar in het oor gefluisterd dat hij nogal droogstoppelig overkomt in vergelijking met zijn voorganger.
Deze gebuisde schepen probeert nu tussendoor ook eens een kwinkslag. Zo richt hij zich tot Monik van den Bogaert (sp.a) die weer flink op dreef was met oppositie voeren:
"Ge zijt weer zo ijverig vandaag, Monik!"

Flegmatiek antwoord van Monik:
"Ha, daar word ik voor betaald, hee voorzitter"


NIEUW WOONBELEIDSPLAN

Begin vorig jaar, zo menen we ons te herinneren, werd reeds een woonbeleidsplan (punt 30) aan de gemeenteraad voorgelegd... vandaag gaat er al een nieuw besteld worden!
De studiebureaus zullen zich in de handen wrijven.

Normaliter mag je van de raadsleden dan een lawine van verontwaardiging en vervelende vragen verwachten over die niet onaardige geldverspilling of over wat er nu zo grondig mis was met de vorige versie... niks van, alles blijft rustig.

Tenslotte zitten er genoeg ja-knikkers in deze raad. Ook dit college zit op rozen!


DE WINDTURBINES

Zoals te verwachten trachtte voorzitter Adriaensen snel-snel over te gaan naar de stemming over dit agendapunt, maar raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) zijn vinger rees de hoogte in en hij vroeg of er niet moest gereageerd worden op hetgeen er door de spreker uit het publiek allemaal was gezegd.

Die wreed vervelende taak werd opgenomen door schepen Erik Block (CD&V).
Eerlijk gezegd, wij hadden gehoopt hier gespaard te blijven van advocatenkromspraak, zoals we dat gewoon waren met Erik's voorgangster Els Empereur (VLD), maar we dwaalden.
Het was nog erger: tsjeventruken!

Eerst werd de lof gezongen over de milieudienst, "een dienst die we kennen als een dienst die zeer degelijk te werk gaat" die de plannen op de voet zou volgen... tja, Erik, zie je die mensen (die inderdaad prima werk leveren) dat al zwart op wit op papier zetten: geen probleem met de inplanting van een windturbine in een natuurreservaatje...?
De kans is dan groot dat er hier binnen de kortste keren een regeringscommissaris staat om eens te kijken wat er allemaal loos is op die dienst.

Soit, de volgende uitspraak was veel gemener: "Er is geen vogelwaadplaats, we hebben daar zeker henne gekeken!" daarmee meteen vanuit zijn schepenpositie de kennis en geloofwaardigheid van onze spreker in de grond borend.

Erik, die 700.000 franken zomaar verzwonden? Neenee, we hebben die graafwerken aan de vogelpleisterplaats destijds persoonlijk bezig gezien, ja zeker, op de plaats van de voormalige zandwinning.
Die pleisterplaats voor waadvogels is toen wel degelijk afgewerkt en heeft de belastingbetaler 700.000 franken gekost. Punt.

Dat proberen weg te moffelen is alles behalve netjes.

Luister even naar een kort videofragmentje uit het antwoord van schepen Block.

Onze excuses voor het vele achtergrondlawaai, de ramen staan open vanwege de drukkende hitte en al dat verkeerslawaai maakt klankopname niet eenvoudig.

Startknop > > >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


GROENE JONGENS ZIEN ER GEEN GRATEN IN

Na de geheime zitting hebben belhamel en zijn akoliet hun groene vrienden even op de rooster gelegd. Waarom ze niet gereageerd hebben op die formele onwaarheid dat daar geen vogelpleisterplaats bestaat?
Antwoord: "pfff, veel vogels zijn daar toch niet te zien...."

Voorts kwamen we ook te weten dat volgens hen een windturbine met een natuurreservaat tegenwoordig best te combineren valt.

Waar heeft natuurminnend Schoten dat verdiend om door zo'n triestige zielepoten vertegenwoordigd te worden in de gemeenteraad?

En hoe zit dat met NATUURPUNT, de beheerder van het Reebos? Gaan die ook over zich heen laten walsen en hun reservaatje zonder slag of stoot naar de haaien laten helpen?


BEVLAGGING 11 JULI ONDERMAATS

"Zeker vergeleken met de buurgemeenten Schilde en Brasschaat" zo weet Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) te melden in de varia.

Schepen Lieven de Smet (N-VA) belooft voor volgend jaar beterschap.