ZITTING 29 FEBRUARI 2024 

Pull uit en dan aan de slag
rollover

Te warm in de zaal: dus pull uit en dan aan de slag...


Ludieke stunt van Groen
rollover

Ludieke stunt van de groene fractie.

Bij agendapunt 7 'Advies voorlopige aanduiding WORG (Watergevoelig OpenRuimteGebied)' grijpt raadslid Maya de Backer de kans om een groen kadootje aan te kondigen voor haar burgervader: een paar waterdichte laarzen (maat 46 !!?).
Als dank voor zijn bemoedigend optreden bij de overstroming rond de E10-plas deze winter. Collega Brecht Verwulgen (wiens ouderlijk huis toen zwaar getroffen werd) mocht de laarzen overhandigen aan zijn burgervader die op die bewuste dag met natte voeten worstelde vanwege een gaatje in zijn laarzen...

De interventie van Maya is te beluisteren in het audioverslag: starten op 30:50.

Een krantenreporter voor Schoten meende te moeten schrijven dat sommige raadsleden er met een knipoog wel een manoeuvre van Groen in zagen om N-VA te overhalen om Schoten na de verkiezingen samen met hen te besturen.

Bestaat deze mogelijkheid echt: een Vlaams-nationalistische partij die optrekt met linkse belgicisten?

Tja, in de politiek is alles mogelijk. Stel dat N-VA koppig ieder samengaan met het VB blijft afwijzen en uitkijkt naar zijn 'preferente' (?) coalitiegenoot CD&V.
Zullen beide partijen samen dan wel genoeg zetels halen om een werkbare meerderheid te vormen? Zoals de kaarten nu liggen is dit helemaal niet zeker en zal er waarschijnlijk moeten uitgekeken worden naar een derde coalitiegenoot... en wie komt dan in het vizier?


Financieel directeur aan het woord
rollover

Net als in het verleden brengt ook vandaag onze financieel directeur een overzichtelijke rapportering. Ditmaal over het tweede semester van 2023. Agendapunt 5.


storende achtergronden
rollover

Het blijft aanmodderen met die storende achtergronden.
Nergens anders nog plaats om jassen, handtassen en bureelbenodigheden op te bergen?Kurt Vermeiren

Kurt Vermeiren op wandel tijdens de zitting.

Richtlijnen voor de klankopname?

Of gewoon het zitten moe en de benen even uitslaan?Om de nieuwe tussenfase te bespreken van de Nieuwe Rand vindt Groen raadslid Peter Arnauw het aangewezen om de werkgroep rond de A102 samen te roepen.
Een krachtig signaal van Schoten is nodig, volgens Peter, er zijn immers enkele nieuwe gegevens die ons standpunt misschien kunnen wijzigen.

Hieronder in de video de reactie van burgemeester Maarten de Veuster op de vraag van Peter:Al die heisa rond de A102 is ons inziens een afleidingsmanoeuvre: de tweede spoorverbinding met de Antwerpse haven maakt veel meer kans en zal hoogstwaarschijnlijk niet door een geboorde tunnel sporen maar onnoemelijk veel natuur vernietigen met een openbouwputmethode (cut & cover).
Zelfs behootlijke kans dat het gewoon een open spoorbedding wordt in diepe sleuf. 

Wist u dat reeds in 1929 (!) sprake was van een "ontworpen ringspoorweg" via ongeveer hetzelfde tracé van de nu besproken A102? Bestudeer dit liggingsplan van bijna 100 jaar geleden maar eens nauwkeurig!


opdracht geven of niet?
rollover

Mag een raadslid via de gemeenteraad een opdracht geven aan het college?

Deze stekelige vraag dook op tijdens de interpellatie van Peter Arnauw (groen) die het college een resem opdrachten gaf in verband met de bestrijding van de Aziatische hoornaar - een invasieve exoot. (punt 15)

Dat was wel even zoeken en overleggen: hierboven op de rollover waarnemend algemeen directeur Katrien van den Branden in druk overleg met voorzitter Lieven de Smet met daarachter Lieven die ook met burgemeester Maarten de Veuster naar een antwoord zoekt.

Uitslag: de gemeenteraad heeft niet het recht om het college opdrachten te geven.

Erik Block en imker schepen Christof Victor
rollover

Ook cd&v interpelleerde bij monde van Erik Block (foto hierboven) over de strijd tegen deze voor onze bijen en andere insecten nefaste wespensoort. (punt 16) Het gras was wel voor zijn voeten weggemaaid door Groen. Achter de foto van Erik in de rollover zit schepen Christof Victor (N-VA) die ook enige toelichting gaf.

Aangezien uit de antwoorden van het college bleek dat ons bestuur reeds druk bezig is met dit hoornaarprobleem werd verdere discussie over het al dan niet opdrachten mogen geven aan het college vermeden.

Walter Brat
rollover

Het is schepen Walter Brat ((N-VA) die hier een uitgebreid overzicht heeft gebracht van de maatregelen die het bestuur neemt of reeds genomen heeft in de strijd tegen deze invasieve exoot.

Walter wenst bedachtzaam de strijd verder te zetten en niet alles met een "neutronenbom plat te gooien".

Zo zullen de reeds ter beschikking staande lokvallen met de nodige zorg opgesteld worden om onnodige bijvangsten van nuttige insecten zo veel mogelijk te vermijden.
Er wordt ook gewerkt aan de sensibilisering van de eigen groendienst en van de bevolking.

Wie interesse heeft voor dit onderwerp kan de volledige discussie over de strijd tegen de Aziatische hoornaar volgen in het audioverslag: start op 1:00:00


onafscheidelijk die cola en Iefke
rollover

Hoever staat het met de herbestemming van de Kaddish? Dat wenst Brecht Verwulgen (Groen) te weten via zijn interpellatie onder punt 17.

Veel nieuws zijn we niet te weten gekomen na de uitleg van coca-cola-schepen Iefke Hendrickx (N-VA). Zie rollover hierboven.
Het gebouw met de grond is volledige eigendom van de kerk en dus kan het gemeentebestuur geen beslissingen nemen inzake herbestemming.

Wie toch de volledige discussie wil volgen kan terecht in het audioverslag: starten op 1:17:00.


Veronique d' Exelle

Op vraag van raadslid Maya de Backer (Groen): Hoe ouderen naar de stembus helpen? (punt 18), vernemen we van schepen Veronique d'Exelle (N-VA) - zie foto hierboven - dat er in Cogelshof 3 kiesburelen zullen ingericht worden en 1 in het dienstencentrum 'Het Dorp'.


Punt 19: 'Solidaire Sneeuwtelefoon' was aangekondigd door Tom van Grieken (VB). Tom werd echter opgehouden in het parlement en de VB-fractie had Nadine van Mol belast met de afhandeling van deze interpellatie.

Vlaams Belang is hier wel van een kale reis thuis gekomen: voorzitter Lieven de Smet (N-VA) stelde onmiddellijk zijn veto omdat hij vindt dat Nadine zetelt als onafhankelijke en dus geen interpellatie van een Vlaams Belanger kan overnemen.

Is dit een correcte stellingname van de voorzitter?
In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad hebben we dit verbod niet kunnen terugvinden.

In artikel 27 van dit reglement lezen we het volgende:

Het Gemeenteraadslid of de Gemeenteraadsleden die op éénzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie.
Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 36 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Dat Nadine van Mol officieel dus niet tot de VB-fractie mag behoren zou misschien kunnen kloppen, maar nergens staat vermeld dat een raadslid geen interpellatie mag overnemen van een lid uit een andere fractie.

(Tussen twee haakjes: Toen in 2011 voormalig VB-raadslid Patrick Verlinden besloot om, na een korte periode van onafhankelijk zetelen, over te stappen naar N-VA bleken er geen problemen te zijn: "Met schepen Maarten De Veuster en gemeenteraadslid Ilse Stockbroekx vormt Verlinden voortaan de driekoppige N-VA-ploeg in de gemeenteraad" zo werd de overstap beklonken.)

Ons dunkens is een raadslid volledig vrij om iedere interpellatie te brengen ook als die is ingediend door een lid van een andere fractie en zeker als zij de opdracht of toelating heeft gekregen van de indienende fractie.

Sorry, maar de scherpslijperij tegenover het Vlaams Belang begint op te vallen. Zal toch niet ter oorzake van verkiezingskoorts zijn?


Kurt Vermeiren en Paul de Swaef over verkaveling Geuzenvelden
rollover

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren heeft vastgesteld dat er behoorlijk wat beweging en activiteiten waar te nemen zijn op de 'schapenweide' (verkavelingsproject Geuzenvelden). (punt 25)
Zo heeft de aanplakking over het opstellen van de asbestinventaris heel wat onrust veroorzaakt bij de omwonenden.
Hij betreurt het totale gebrek aan informatie naar de burger toe, ofschoon dit toch een zeer ingrijpend project is met grote impact op de buurt.

Schepen Paul de Swaef (N-VA) geeft toe dat er ondertussen best wat activiteiten kunnen zijn op de site (bodemstalen nemen, opmetingen door landmeters e.d.), maar dat er nog steeds geen vraag naar een verkavelingsvergunning is toegekomen ten gemeentehuize.

Na heel die discussie over dit verkavelingsproject rijst plots de vinger van raadslid Peter Vanaken (Vlaams Belang) de hoogte in: hij vraagt of het mogelijk is dit verkavelingsproject nog te stoppen, want zo meent Peter te weten "in Vlaanderen spreekt men op dit ogenblik van een betonstop"... volgt een pijnlijke stilte alleen onderbroken door een diepe zucht.

Het is schepen Paul de Swaef die zich geroepen voelt om hierop te reageren.
Volgens Paul verloopt alles conform het gewestplan en zullen we "gigantisch veel centen op tafel moeten leggen om bouwgronden om te toveren naar een bos". (Gelukkig zijn er voor de schepen veel minder problemen als bosgronden moeten "omgetoverd" worden naar villa- of bouwgronden! Dat kan vlotjes geregeld worden)

Groot gelijk Peter, in Schoten is voorlopig alleen oog voor het zo snel mogelijk bereiken van de 35.000 inwoners, dan treedt er immers een gevoelige stijging op van de nu reeds riante lonen voor collegeleden.

Een bril of een kaars zal hier niet baten aangezien heel wat uilen in het college de opdagende problemen gewoon niet willen zien.
Voortschrijdende verstedelijking, onoplosbare mobiliteitsproblemen, groeiende CO2-uitstoot, het kan die Schotense uilen geen moer schelen.

Wat baet keers off bril, als den Uul niet sien en wil