ZITTING 21 DECEMBER 2023

Vandaag na de zitting is er een kerstreceptie voorzien voor de verkozenen des volks en dus lopen de palavers niet uit tot tegen middernacht...

Veel potten zijn er dan ook niet gebroken. Aan de hand van enkele kiekjes trachten we onze bezoekers een beknopte kijk te geven op sommige agendapunten.


Oei, problemen in de groene fractie: raadslid Maya de Backer (rechts op de foto) wenst tijdens haar tussenkomst bij punt 3 - Algemeen Politiereglement 2024 - een vraag te stellen over het verbod op honden op de begraafplaats - zij vraagt naar de reden voor dit verbod.
De burgemeester denkt niet dat hier een aanpassing is gebeurd en vraagt naar het bewuste artikel in het politiereglement.
Maya heeft echter verzuimd om dit artikelnummer of bladzijde te noteren en roept de hulp in van partijgenoot Brecht Verwulgen. (links op de foto)

Laptop laat het afweten

Van de weeromstuit beginnen ook leden van het bestuur mee te zoeken in het politiereglement naar de passus met het verbod op honden:

Zoektocht in het politiereglement

Brecht zal uiteindelijk de juiste bladzijde in het reglement kunnen aangeven. De burgemeester denkt dat dit al altijd in het reglement heeft gestaan en zeker niet nieuw is. Maya dacht wel dat het in rode (= aanpassing) tekst stond.
De burgemeester rondt het vraagstuk af met een korte beschouwing over loslopende honden die beginnen graven op een kerkhof en over hun uitwerpselen...

Besluit: veel geblaat en weinig wol.

De liefhebbers van lange pauzes en ritselend papier kunnen we agendapunt 3 aanbevelen in de klankopname. (starten op 10' 20'')


Bij het volgende agendapunt 4 komt Groen alweer in de problemen. Als Maya de Backer haar 5 aanbevelingen wil voorlezen valt haar laptop uit...

Waarover gaat het hier? 'Advies ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan MER'.

De eerste spreker Erik Block (cd&v) valt al meteen over de formulering van het agendapunt: hij vindt het raar dat er sprake is van advies en er tevens direct een goedkeuring wordt verwacht... Hoe zit het nu eigenlijk?

Vervolgens komt Maya de Backer (Groen) aan het woord met een ellenlang betoog en juist als ze wil afronden met haar voorstellen laat haar laptop het afweten.

Omdat het euvel niet direct kan verholpen worden wordt meteen overgeschakeld naar volgende spreker raadslid Kurt Vermeiren (Vooruit).
Kurt heeft het over de veelheid aan informatie die moet verwerkt worden op erg korte tijd.
Hij herinnert eraan dat was overeengekomen om in dit besluit het algemeen gedragen gemeentelijk standpunt inzake de A102 nog eens extra in de verf te zetten: eerst de noodzaak aantonen en als dat moest kloppen alleen een geboorde tunnel en geen 'cut & cover' (Engels voor 'openbouwputmethode')

Ondertussen zijn de laptopproblemen bij Groen opgelost en kan Maya haar aanbevelingen voorlezen.

Geïnteresseerden kunnen dit alles en tevens de antwoorden van schepen Iefke Hendrickx (N-VA - zie foto hieronder) beluisteren in de klankopname onder agendapunt 4 (starten op 15' 55'')

Schepen Iefke Hendrickx
rollover


Tot veler tevredenheid bracht de kersverse schepen Christof Victor (N-VA - zie foto) een goed onderbouwd antwoord op de opmerking van Dieter Peeters (cd&v) betreffende de 'Aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken' agendapunt 11.

Dieter zette zijn grijs gedraaide plaat nog maar eens op: "Wij vinden de kloof met een aantal buurgemeenten nog steeds te groot, we zullen dit niet mee goedkeuren".

Schepen Christof sprong direct op de barricaden en presenteerde een reeks vergelijkende prijzen samengesprokkeld op het internet bij de ons omringende gemeenten.
Bleek alras dat Schoten bij de goedkoopste zat !

Reactie van Dieter: "Ik ga het nog eens nakijken want ik had nog wel degelijk een gemeente gevonden waar het niet zo was..." Lachsalvo in de zaal.

Volledig te beluisteren in de klankopname onder agendapunt 11 (starten op 42' 50'')

Ofwel is de Christof fameus bij de pinken ofwel heeft hij goede raad vanuit het college opgevolgd: cd&v maakt namelijk ieder jaar dezelfde opmerking.

Christof Victor

Hieronder een video met enkele fragmenten uit de gevoerde discussie:

 

Onze commentaar op dat soort retributies en belastingen zullen onze trouwe bezoekers reeds kennen:

Ongehoord vinden wij het dat overheden die op alle mogelijke manieren onze centen proberen af te troggelen - zij het met personenbelasting, grondbelasting, accijnzen, b.t.w., schandalige erfbelastingen, facturen voor water, elektriciteit en gas die verworden zijn tot regelrechte aanslagbiljetten en vul het lijstje zelf maar verder aan - dat zo'n overheid dan nog eens geld vraagt voor stukken die ze zelf verplicht stelt.

Begrijp ons niet verkeerd: we hebben geen probleem met b.v. reispassen die dienen betaald te worden, maar elementaire verplichte stukken zoals identiteitsbewijzen zouden onder zulk een drukkend belastingregime éénmalig gratis moeten zijn.


Schepen Veronique d'Exelle (N-VA - zie foto) heeft het niet onder de markt met vragen beantwoorden die opduiken bij punt 14 'Erfpachtovereenkomst LDC Cogelshof'.

"Koele minnaar van dit verhaal" Kurt Vermeiren (Vooruit) werpt haar de prijsverhogingen voor de voeten zowel voor het restaurant als voor het gebruik der lokalen. Ook ergert hij zich aan het sleutelbeheer dat beperkt wordt tot de kantooruren. "Het moet meer zijn dan seniorenwerking".

Raadslid Erik Block (cd&v) maakt zich zowat dezelfde zorgen als Kurt. Hij vindt de gratis overdracht naar de woonzorggroep een gevaarlijke situatie.

Raadslid Piet Bouciqué van Vlaams Belang maakt zich dan weer zorgen over het aantal personeelsleden dat ontslag neemt en vraagt zich af of de dienstverlening verzekerd kan blijven.

Schepen Veronique antwoordt gevat door prijsvergelijkingen te maken met naburige gemeenten: ook na de verhogingen blijven de prijzen zeer redelijk vergeleken met die van de buren.

Over het sleutelbeheer zal ze zich laten informeren.

De afvloei van personeelsleden door ontslagname wordt gecompenseerd met veel nieuwe aanwervingen door de woonzorggroep.
Veronique is zo gedreven in het beantwoorden dat ze plots per vergissing namen noemt van personeelsleden wat haar onmiddellijk een berisping vanwege de voorzitter oplevert. Mag niet in een openbare zitting.

De vergadering wordt door de schepen verzocht de overeenkomst een kans te geven: "het zal zeker een verbetering zijn."

Veronique d'Exelle
rollover

Deze uitgebreide discussie is netjes te volgen in het klankverslag onder agendapunt 14 (starten op 59' 10'').


De fusie tussen PIDPA en WATERLINK lijkt niet te vlotten. Groen raadslid Brecht Verwulgen heeft hierover vragen voor schepen Wouter Rombouts (N-VA).
Er volgt een uitgebreid antwoord van de schepen, hieronder in de video gedeeltelijk te beluisteren:

Schepen Wouter Rombouts blijft net als tijdens de zitting van april dit voorjaar praten over een uitstel van "waarschijnlijk enkele maanden"... een onverbeterlijke optimist.

Als er lucratieve postjes voor onze politici dreigen verloren te gaan (of opnieuw te versieren zijn!) kan het touwtrekken makkelijk jaren lang aanslepen: in dit geval al meer dan 2 decennia.

ADELTA - circulair waterbeheer - (de naam van het nieuwe fusiebedrijf) is nog niet voor morgen.

Wie de volledige discussie wenst te volgen kan terecht bij de klankopname van de zitting. Punt 16 (1u 13' 00'')


Raadslid Erik Maes (zie foto) ontpopt zich meer en meer als de mobiliteitsspecialist van cd&v.

Erik dient vandaag twee bijkomende agendapunten in betreffende verkeersveiligheid.

Punt 17 gaat over de verkeerscirculatie rond de Sint-Cordulaschool, daar start op 7 januari een drastische verandering die door menig bewoner, ouder en leerkracht sceptisch wordt tegemoet gekeken.
Volgens Erik zou er ook weinig overleg geweest zijn met de directies en leerkrachten van beide getroffen scholen. Geen toonbeeld van inspraak.

Hij stelt dan ook de vraag of de 'Info Schoten' hier als enige informatiebron moest gelden...

In zijn punt 18 vraagt Erik actie om 's nachts de veiligheid te verhogen op het fietspad in de Borgeindstraat.

Daar wordt na het vallen van de duisternis (fietsend richting centrum) de aanwezige straatverlichting volledig afgeschermd door de lange rij geparkeerde vrachtwagens: het fietspad steekt er in complete duisternis.

Erik Maes

De volledige interpellaties van Erik en de antwoorden vanuit het college zijn te beluisteren in het klankverslag van de zitting - starten bij punt 17 op 1u 17' 20''.


Ei zo na viel raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) van zijn stoel toen hij een week geleden in de Info Schoten en in de lokale krant moest vernemen dat de Schotenaar tussen twee nauwelijks verschillende voorstellen van de nieuwe huisstijl zou kunnen kiezen...
Waarom kon er niet gekozen worden voor het behoud van de huidige huisstijl? "Democratie en inspraak à la N-VA" zo opperde Piet.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) deed haar uiterste best om de werkwijze van het college te verdedigen.
In de video hieronder enkele fragmenten uit het antwoord van Iefke:

Raadpleeg de klankopname van de zitting voor de volledige discussie. Punt 19 (1u  35' 18'')


Raadslid Peter Arnauw (Groen) gestraft en naar de publieke tribune verbannen? (zie foto)

Helemaal niet, Peter was opgehouden door schooltaken en kwam veel te laat op de zitting. Om duidelijk te tonen dat hij afzag van zijn zitpenning nam hij plaats tussen het publiek.
Op aandringen van onze algemeen directeur nam hij uiteindelijk toch plaats in het halfrond en verklaarde op het einde van de Raad voor maatschappelijk Welzijn te willen afzien van zijn zitpenning en verzocht het bestuur dit bedrag te storten op rekening van de 'Warmste Week'.

Onmogelijk volgens de voorzitter, de zitpenning zal gewoon uitbetaald worden en Peter zal zelf de overschrijving moeten doen.
De voorbeeldige houding van Peter was dan ook een applausje waard.

Peter Arnauw


Tijdens de varia maakt raadslid Kurt Vermeiren (Vooruit) van de gelegenheid gebruik om te protesteren tegen het feit dat hij geen uitnodiging heeft gekregen om in te schrijven op de nieuwjaarsreceptie voor gemeentelijke organisaties van 5 januari.

Kurt kijkt vragend naar andere raadsleden (zie foto) om te vernemen of ook zij geen uitnodiging hebben ontvangen... Er blijkt hier en daar wel iets misgelopen met de verzending van de uitnodigingen.

"Misschien alleen binnen de N-VA doorgestuurd" merkt Kurt schamper op.

Koele minnaar Kurt Vermeiren

Volledig te beluisteren in het klankverslag vanaf 1u 45' 32''


Tussendoor een kiekje van enkele N-VA-raadsleden. Van links naar rechts: Kathelijne Peeters, Bert Batens, Willy van Camp en Kris Oversteyns.

Katelijne Peeters, Bert Baeten, Willy van Camp en Kris Oversteyns.


Iedereen welkom op SCHOTEN SCHOL zondag 7 januari 2024 van 11 tot 13 uur, aldus onze burgemeester tot slot van de zitting.

Maarten de Veuster


Ziezo, zitting afgewerkt: hop naar de kerstreceptie voor de verkozenen des volks.

Burgemeester en voorzittervan harte zalige kerst- en nieuwjaarsdagen gewenst!

De belhamelredactie wenst alle bezoekers van harte een zalige Kerst en een voorspoedig nieuwjaar.

 

 

 

Vredevolle kerstfeestdagen, dagen die hopelijk ook ruimte en tijd bieden om ons te bezinnen over waarden die er echt toe doen.
En om na te denken over de functie van onze Vlaamse gemeenschap en gezinnen in een razend snel galopperende wereld op pad naar genotzucht, globalisering, omvolking en vervreemding.