ZITTING 29 OKTOBER 2020

Ingevolge de verhoogde druk van het coronavirus schakelt Schoten opnieuw over naar een digitale gemeenteraad. Ons bestuur vergeet dit wel te vermelden op de agenda, daar blijft steevast "De  Kaekelaar" aangeduid als locatie.

Gestart wordt met een overzicht van de coronamaatregelen gebracht door burgemeester Maarten de Veuster (N-VA). We onthouden vooral dat er nu ook op de gemeentelijke begraafplaats mondmaskerplicht is.
De 11 novemberviering wordt gevoelig afgeslankt en alleen de burgemeester samen met 2 dienstboden zal bloemen neerleggen aan de monumenten.
Schoten Schol begin volgend jaar wordt gewoon geschrapt.

Om tijd te winnen (niet alle deelnemers volgen de zitting vanuit hun woning en om middernacht - start van de avondklok - moet iedereen veilig binnen zijn!) worden er geen hoofdelijke stemmingen gehouden maar wordt er per fractie gestemd. (Er dus van uitgaande dat er binnen de Schotense partijen geen dissident stemgedrag mag zijn).

Gelukkig zat ik stevig op mijn bureaustoel toen Kurt Vermeiren (vooruit) met de mededeling kwam dat zijn socialistische partij tegen de appartementisering van Schoten is..... !

Kurt Vermeiren Dezelfde Kurt gaf Vlaams Belang een sneer omdat er bij hun voorstel rond zonnepanelen sprake was van  "pay back" in plaats van 'terugverdientijd'.
Zeer terecht Kurt, maar met een ludieke kwinkslag zou zulke kritiek meer effect hebben. Op jouw manier kom je over als een betuttelende, verstokte zuurpruim.

Enkele N-VA leden gebruiken nu speciale achtergronden om zich te presenteren op de video.
Zo blijkt schepen Iefke Hendrickx deel te nemen aan de zitting vanuit een zonovergoten exotisch vakantieoord en zien we fractievoorzitster Sandra Lauryssen te voorschijn komen in een chaotisch-futuristisch landschap.

Iefke Hendrickx Sandra Lauryssen

Beter ware geweest te zorgen voor een hoofd volledig in beeld en tevens een goede scherpte en verlichting van het gelaat.

Schepen Wouter Rombouts doet het bescheidener en wekt de indruk dat het bij hem nog volop dag is.

De aandacht van de raadsleden verslapte tussendoor blijkbaar met gevolg dat er soms verkeerde stemmen werden uitgebracht en deze dan moesten herroepen worden.... het overkwam Kurt Vermeiren (vooruit) en schepen Paul Valkeniers (VLD). Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) reageerde gevat met het dringend verzoek bij de zaak te blijven en niet stiekem voetbal te kijken.


De 3 laatste linken hieronder verwijzen naar de betreffende agendapunten in de YouTube-video van de digitale gemeenteraad.


BLOK MET 35 APPARTEMENTEN VOOR HEIKANTSTRAAT 204 - 206

Op dit lapje grond, voorheen Volvo-garage Postiaux en nog vroeger veerhuis De Panne (zie foto), dus het zoveelste verstedelijkingsproject in onze 'Schone Bloemengemeente'.

Veerhuis De Panne

De raadsleden worden verzocht de basisakte en het tuininrichtingsplan van dit project goed te keuren.
Het semi-publieke buurtpark en de vestiging van een erfdienstbaarheid zorgen voor een reeks vragen:
Raadslid Erik Block (cd&v) wenst te weten of de politie en ook GAS-ambtenaren indien nodig hier wel probleemloos kunnen optreden.

Onze vlijtig aanwezige korpschef heeft niet genoeg informatie bij de hand om op deze onverwachte vraag correct te kunnen antwoorden en belooft daarom alle raadsleden later hierover uitleg te geven.

Groen raadslid Peter Arnauw stelt zich vragen bij de beloofde bomenaanplant. Zullen die mogen uitgroeien of regelmatig gekortwiekt worden? Peter valt echter vooral over dat woordje 'semi-publiek'.
Hij meent zich vaag te herinneren dat dit ook het geval was met domein Borgeind, maar dat daar alras plaatjes verschenen met 'privaat eigendom'.

Wandelaars worden er momenteel buiten gekeken en erger dan dat... Gaan we hier dezelfde weg op? wil Peter weten.

privaat eigendom

Volgens schepen Paul de Swaef (N-VA) heeft de gemeente alle wettelijke troeven in handen om te garanderen dat de site voor het publiek toegankelijk blijft.

Van de toestand op Borgeind is hij niet op de hoogte en er wordt verwezen naar de vorige schepen van ruimtelijke ordening: huidig raadslid Erik Block (cd&v).

Erik is ook niet helemaal zeker maar stelt dat het binnengebied met de parkings zeker privé is. De groene bosrand rond het binnengebied zou (semi?)-publiek zijn.... Onduidelijkheid troef !

Even dit terzijde:

Ook het parkje van Villa Ullens ging toegankelijk blijven voor het publiek - hier ook had de gemeente "alle wettelijke troeven in handen om de toegang voor het publiek te garanderen" - en werd zelfs in 2008 bevestigd door de projectontwikkelaar en bouwheer in De Standaard.

Als u met de muis over het artikel veegt  weet u dat er van die belofte niets in huis gekomen is.
(rollover)

Projectontwikkelaars rekenen op het korte geheugen van de burger.

Klare wijn schenkt socialist Kurt Vermeiren. Hij verklaart onomwonden "neen" te zullen stemmen vanwege de grootschaligheid van het project. De appartementisering van de plek brengt volgens hem geen meerwaarde voor de omgeving.... Hopelijk begrijpt Kurt dat we bij het aanhoren van deze uitspraak  ons stevig hebben moeten vasthouden aan de armsteunen van onze stoel. Wat heeft die man in het verleden als schepen niet allemaal mee goedgekeurd aan appartementsblokken....
Desalniettemin proficiat voor dit duidelijke en terechte standpunt.

Nog dezelfde Kurt vond dat er in de voorziene aanplant wel wat meer inheemse bomen mochten staan.
Tevens pleitte hij voor nectardragend groen om tegemoet te komen aan de dringende vraag naar meer drachtplanten voor onze bijen.

De antwoorden vanuit het college waren eerder ontwijkend en op vraag van de voorzitter of de interpellant zijn vragen afdoende waren beantwoord, reageerde Kurt alzo: "Met deze deskundige antwoorden kan ik leven".
We meenden hierin wel een licht ironische toon te ontwaren.


LIEFST GEEN POTTENKIJKERS BIJ GEVOELIGE BOUW- EN VERKAVELINGSDOSSIERS ?

De goedkeuring van het huishoudelijk reglement GECORO zorgt voor heel wat discussie en het indienen van 4 amendementen.

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren vindt dat politieke vertegenwoordigers aan de beraadslagingen moeten kunnen deelnemen. Schepen Paul de Swaef (N-VA) deelt mee dat de voorzitter en de verantwoordelijke van Gecoro de beraadslaging en stemming volledig onafhankelijk willen afhandelen. Het amendement wordt dan ook door de meerderheid afgewezen.

Vervolgens stelt hetzelfde raadslid voor bouw- en verkavelingsdossiers te laten behandelen door de Gecoro. In het reglement staat immers dat die dossiers "in principe" niet worden behandeld....
De bevoegde schepen geeft hier een onduidelijk antwoord, verwijzend naar het feit dat de omgevingsambtenaar advies kan aanvragen....
Het amendement om vooral de verkavelingsdossiers wel voor te leggen aan de Gecoro wordt weggestemd door de meerderheid.

Groen raadslid Peter Arnauw vraagt het verslag van deze openbare zittingen op de gemeentelijke webstek te publiceren en zo toegankelijk te maken voor alle burgers.
Ook hier een zeer vreemde reactie van de bevoegde schepen: daar Gecoro reeds vroeg wordt betrokken bij de dossiers zou te veel openbaarheid voor meer problemen kunnen zorgen dan voor oplossingen... Amendement van Peter verworpen door de meerderheid.

Vlaams Belang raadslid Piet Bouciqué stelt voor vervangers te kunnen aanduiden voor vaste vertegenwoordigers in geval deze verhinderd zijn om deel te nemen aan de vergadering.
Ook dit amendement vindt geen genade in de ogen van de meerderheid.


KERKFABRIEK SINT CORDULA: KOSTER-ORGANIST VANGT 75.000 EURO

Bij de bespreking van de budgetwijziging 2020/1 van deze kerkfabriek worden er vragen gesteld over dat hoge bedrag dat wordt uitgekeerd aan de koster van de parochie. Het betreft achterstallen op het loon omdat sedert 2003 geen indexverhogingen werden toegepast.

Ook wij vragen ons af hoe dit bedrag zo hoog is kunnen oplopen: ofwel geniet de koster-organist van een koninklijke gage, ofwel heeft SD Worx (aan wie de berekening werd toevertrouwd) een zeer hoge rentevoet gehanteerd en waarschijnlijk ook met samengestelde interest gewerkt.

Lichtpuntje: de rekening wordt niet aan de gemeente gepresenteerd volgens schepen Charlotte Klima
(N-VA) maar de kerkfabriek zal dit met eigen middelen financieren, onder meer door de verkoop van eigendommen.
Wat uiteraard een stekelige reactie oplevert van Kurt Vermeiren (vooruit) die vindt dat, nu zoveel "geld boven water komt", er in de toekomst bij begrotingen kan op gewezen worden dat de kerkfabrieken zelf meer exploitatietekorten kunnen bijpassen.