ZITTING 28 JANUARI 2016

Onze belhamel komt uit de kast als goede Belg...

In De Standaard van woensdag 27 januari 2016 stond volgend vraaggesprek met Kristof Calvo (fractieleider in de kamer van Groen) onder de rubriek Opinie & Analyse : De echte Vlaamse grondstroom is federaal:

Belhamel komt uit de kast als ware Belg
rollover

FEDERALISTEN, KOM UIT DE KAST

- Het taboe België lijkt te sneuvelen.
- Vlaams-nationalisten, binnen en buiten de politiek, hebben immers geen plan…
- Ze durven geen referendum over de splitsing te houden,… ze vrezen immers een burgeroorlog als we de mening van de Vlaming en de Belg zouden vragen over de toekomst van dit land.
- De collega’s van SP.A, Open VLD en CD&V lijken de echte Vlaamse grondstroom niet te kennen daarom moeten ze als Belgen uit de kast komen.
- Terug naar Belgisch niveau moet de Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking, Milieu en de maatschappelijk politieke ruimte.
- Opnieuw unitaire partijen.
- BRT programma's met Franse ondertiteling.
- Federale kieskring.
- En nog vele andere tricolore voorstellen

De raadsleden konden er niet naast kijken!

Ondertussen verschijnen er behoorlijk wat reacties op de belgicistische koortsaanval van deze groene knaap.
Hieronder kan u enkele van die reacties raadplegen:

Tom van Grieken

Peter de Roover


Dit hebt u gemist de laatste gemeenteraad !

" If you're going through hell, keep going…" om het met de woorden van een oorlogsmisdadiger te zeggen die hier in Schoten een straatnaam kreeg.

Zo’n jaar geleden werden we tijdens de Day of Poetry, de Schotense versie van de Poweziedag, zo’n 20 minuten lang gegijzeld door de Academie voor Muziek en Woord die bij de aanvang der gemeenteraad van januari 2015 er niks beters op vond dan onze Nederlandse taal te negeren. Over een pad 'in the basket' gesproken.

Laat ons hopen dat dit kwaad opzet was om de kracht der verandering te fnuiken want we durven zelfs niet veronderstellen dat dit voortkwam uit een zo laag gezonken Vlaams bewustzijn.
Ik verzeker u dat ik toen dit Engelse discours begon te haperen mijn tanden heb stuk gebeten om niet te beginnen zingen van : “Even geduld, de filmlas is gebroken, even geduld er is weer … Engels gesproken !”

Dit jaar kregen we dan weer, helaas, een flets afkooksel van wat powezie diende te verbeelden.
Ja, het was dit keer al wel in het Nederlands , maar daarmee is dan ook alles gezegd.

Ach, ik bespaar u de teksten uit eerlijke plaatsvervangende schaamte voor de bibliothecaresse die beter wat meer
’t Pallieterke zou lezen om haar zeggingskracht wat bij te schaven en onze schepen van/voor cultuur die ik toch zou aanraden Gezelle, Van Langendonck, Alice Nahon en Elsschot… eens te (her)lezen.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Als Belhamel wil ik hen met de nodige zelfspot wat van mijn Kilte aanbieden in afwachting dat alle goei dingen uit drie bestaan :

Kilte

Uw kille kilte doet mij rillen,
Vele woorden nog verspillen,
Mijn jonge overmoed verstillen,
Als een fakkel tot ’n keerske uitgedoofd.
Heb ik mij daarvoor uitgesloofd?

In rijmen en dichten heb ik U bezongen,
Mijn Muze op haar paard gedwongen,
Mijn woorden in ’t gelid gewrongen
Tot een eindeloze hopeloze brij.
Gingen zij U sprakeloos voorbij?

Hier houden zij halt.
Geen liedeken meer schalt
Waar alle geluk vergalt
In holle frazen, dood geboren
Laten zij van zich toch niks meer horen.2 spekers uit de wijk Klarre Warre:  André Backx en Jos Philipsen
rollover

Vandaag 2 spreekrechtbeoefenaars uit de zopas vernieuwde Klarre Warre wijk die aandacht komen vragen voor de verkeers- en parkeerproblemen in hun wijk.

Dit spreekrecht werd mogelijk gemaakt doordat raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) deze problematiek in de gemeenteraad wenste aan te kaarten middels de toevoeging van het agendapunt 'Wilgendaalstraat'.

Omdat er ook nog supporters in de zaal zaten vroeg raadslid Eric de Swaef (Groen) om dit agendapunt vooruit te schuiven. Kwestie dat ook de korpschef dan nog kon reageren en de aanwezige supporters in de tribune niet tot het einde van de zitting hoefden te wachten op behandeling van dit agendapunt.
Dit groene voorstel werd ter stemming voorgelegd en eenparig goedgekeurd

De sprekers worden voorkomend behandeld, krijgen uitvoerige uitleg zowel van de korpschef, de burgemeester als van de bevoegde schepen.

Een behandeling waar onze belhamelse sprekers slechts van kunnen dromen, die jongens worden immers meestal straal genegeerd.

Een korte samenvatting van de antwoorden en reacties op het spreekrecht:

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) erkent dat er inderdaad een straatnaambord ontbreekt, dat werd nagekeken en het bord zal zo snel mogelijk geplaatst worden.

Het probleem is dat de mensen zich niet aan de verkeersregels houden, een woonerf heeft specifieke verkeersregels, iedereen met een rijbewijs wordt geacht die regels te kennen... volgens de burgemeester is verkeersborden bijplaatsen geen optie (zelfs niet toegelaten op een woonerf !), het verkeersreglement dient nageleefd te worden.

Korpschef Dirk Lemmens wijst erop dat niet alleen de wijk Klarre Warre verkeersproblemen ondervindt, maar dat dit het geval is voor alle wijken. Daarenboven heeft de politie nog andere taken dan verkeerstaken.

De korpschef erkent dat de rondgedeelde foto's heel wat verkeersovertredingen tonen, vooral foutparkeerders en denkt daarbij aan de vele overtredingen rond de scholen "een enorm probleem om de ouders iets van verkeersopvoeding bij te brengen".

Wat het zwaar verkeer betreft door de Wilgendaalstraat dat was inderdaad tijdelijk toegelaten voor vrachtwagens die puin moesten afvoeren van het zwembad en ook voor de aanvoer van bouwmaterialen voor de sociale woningen.
De korpschef benadrukt dat in onze politiezone inzake verkeersverbaliseringsbeleid rond twee pijlers wordt gewerkt: nl. verkeersleefbaarheid en -veiligheid. Terloops wijst de korpschef op het hoge aantal oproepen voor verkeersovertredingen. (hier nu 200 alleen voor de 4 straten van Klarre Warre!)
Statistisch worden er per dag gemiddeld 24 dergelijke oproepen genoteerd in Schoten....


Blijkbaar is onze hartsvriendin Monik vdB overstag gegaan wat haar standpunt tegenover de moderne communicatiemedia betreft:
twee maal laat zij de muzikale tonen van haar mobieltje door de vergadering schallen... welkom in de 21ste eeuw, Monik.

Nu alleen nog de UIT-knop leren vinden of de trilfunctie leren inschakelen. Alle begin is moeilijk.

POLITIE: TIJDELIJKE AANWERVING CALOG A BUITEN KADER

(CALOG = logistiek kader = politiepersoneel tewerkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen administratieve, ondersteunende of technische functies en hebben geen uniform)

Wegens vertrek van 2 commissarissen naar andere zones en het niet kunnen opvullen van de vacatures wegens gebrek aan valabele kandidaten wordt voorgesteld een wijziging van het personeelskader op te starten.
Hierbij zou het operationeel kader met 1 officier verlaagd worden en die van het CALOG-kader met 1 adviseur verhoogd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een functie van CALOG A 'buiten kader' voor de duur van 1 jaar open te verklaren.

Deze problematiek lijkt ons belangrijk genoeg om even te luisteren wat onze korpschef en burgemeester daarover te vertellen hebben, dit naar aanleiding van een tussenkomst van socialistisch raadslid Monik van den Bogaert die het voorstel gewoon 'afbrandt'.

Raadpleeg daartoe onderstaande video:


BORGEIND: GRATIS GRONDAFSTAND NA AANLEG FIETSPAD

Deze grondafstand wordt zonder problemen goedgekeurd.

Weliswaar komt Eric de Swaef (Groen) met de vraag hoe het nu zit met de talrijke verbodsborden die de laatste maanden t' allen kante rondom het domein zijn verschenen. Mag er gewandeld worden?

Tja, hier schijnt ons college het ook niet goed te weten. Dat semi-privaat karakter zou ter discussie staan... Tegen het plaatsen van de bordjes zou niks in te brengen zijn, maar anderzijds mag er wel gewandeld worden op het bospad....

Peter Arnauw (Groen) kreeg de lachers op zijn hand met het voorstel er maar meteen een hondenweide aan te leggen.

stilaan een 'GATED COMMUNITY'?

Nu ja, we kunnen de flatbewoners met hun verbodsbordjes ergens wel begrijpen: die houden hun hart vast, want wat staat er te gebeuren eenmaal de 'sociale mix' zal gerealiseerd worden in hun voorlopige voortuin?
(Hoho, redacteur, niet vooruitlopen op de feiten, eerst de luxeappartementen op de aanpalende gronden van Villa Legrelle aan de man brengen, hee.)

De N-VA collegeleden verzameld rond de 'VERKLARING VAN BURGEMEESTERS TEGEN KINDERARMOEDE'

Agendapunt dat even voordien door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Kinderarmoede

De belhamelredactie wenst alle bezoekers een rooskleurig 2016


Rooskleurig 2016