ZITTING 19 DECEMBER 2013

Alweer een ellenlange zitting, inclusief een schorsing van een kwartier, met bovendien opnieuw storende problemen met de geluidsinstallatie. Eerste slachtoffer van de piep- en fluittonen is onze spreker nr. 32 die zijn betoog enkele malen dient te onderbreken.
Gelukkig kunnen geïnteresseerde bezoekers de tekst van dit betoog hier rustig nalezen:

Punt 10: MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Nooit zoveel nullen bij mekaar gezien, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, als in dit meerjarig beleidsplan. (De talrijke ongebruikte vakjes en kolommen in dit plan waren opgevuld met nullen. nvdr)
Over naar kwalitatieve dienstverlening voor iedere Schotenaar, de strategische doelstelling 001 uit de strategische nota: Daarin een prachtig zinnetje, ik citeer, "... er wordt ingezet op kostenbesparing, optimalisering van de bestaande processen en uitwerking van interne en externe synergieën" dat hebben we vroeger nog gehoord, blijkbaar heeft onze vorige burgervader hier de pen even mogen vasthouden.

Wat heel die fraaie woordkramerij tot resultaat heeft dat hebben we vorige maand kunnen vaststellen: drastische verhoging van heel wat lasten en retributies voor de Schotenaar op zoek naar specifieke kwalitatieve dienstverlening.

Correcte dienstverlening tegen een correcte prijs... Jaja, ge moet het maar kunnen formuleren.

Dan: 'duurzame en leefbare gemeente' de strategische doelstelling 003.
Daarvoor dienen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld - zie 003.001 - en wordt een gestage uitbreiding van het aantal woningen voorzien - zie 003.008 -.

Duurzaam en leefbaar? Vraagteken, de laatste open ruimtes dus opvullen met bedrijven en nieuwe woningen?
En daar bovenop nog duurzame mobiliteitsstromen durven garanderen - zie 003.002 - terwijl nu alles reeds in 't honderd loopt op drukke momenten.

Wat gaat dat worden met nog zoveel personenwagens erbij boven op de meer dan 16.000 die er nu al zijn in Schoten plus de bijkomende vracht- en bestelwagens die de nieuwe bedrijventerreinen zullen aandoen (Jozef Cogelslei, Wijtschot en misschien ook nog Kloosterveld).

We wensen onze schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu en huisvesting de neerstigheid! Veel tijd om achter zijn privé tekenplank te staan zit er niet meer in, vrees ik, als dat allemaal in goede banen moet geleid worden.

A propos, over huisvesting gesproken: onder 003.006 lezen we dat wonen voor iedere Schotenaar mogelijk moet gemaakt worden... Hoe? is de vraag.

Als de nieuwe sociale woningbouw (oud zwembad, D.D.W., Gasketelplein en Borgeind) gaat opgevuld worden zoals de Marsstraat dan gaat de Schotenaar er bekaaid afkomen.
Lezen we in de laatste Info-Schoten niet dat de sociale woningen aldaar werden gevuld met, ik citeer van bladzijde 19, "een bonte verzameling van huurders. Heel wat daarvan komen uit verre landen".
Zonder commentaar.

004.007: de gemeente organiseert een laagdrempelige Bib. Misschien nu toch hoop dat 't Pallieterke over die verlaagde drempel geraakt?

Een bij uitstek verwerpelijk idee vind ik in actie 002.002.002.002: personeelsleden gaan opleiden tot erkende vaststellers van GAS-boetes.
Dwaas idee, dat de intermenselijke verhoudingen dreigt te verzieken. Niemand, behalve de gemeentekas, zal hier baat bij vinden.

Om af te ronden een woordje over de herdenking van DE GROOTE OORLOG "die in Schoten niet onopgemerkt zal voorbij gaan."

Mogen we er op rekenen hier niet mee te stappen in het Belgische leugenverhaal over deze rampzalige Europese broederstrijd en dat de perfide rol van ons koningshuis en van de hogere officieren niet onderbelicht zal blijven?

Ik dank u voor uw aandacht en wens alle aanwezigen een zalige kerst en heil in het nieuwe jaar.


Het wordt eentonig onze klaagzang, maar ook nu weer wordt de tussenkomst van onze medewerker compleet genegeerd. Dat zal de schuld van de krassende luidsprekers zijn, zullen we maar denken.


Onze spreker heeft zijn gestoorde toespraak nog maar net besloten of daar is Monik van den Bogaert (sp.a) al van haar oren aan het maken omdat ze van schepen Paul Valkeniers (VLD) nog steeds het beloofde antwoord niet heeft gekregen op haar vragen rond de belasting op het vervoer in een politievoertuig van administratief opgepakte personen.

Het zijn dus niet alleen de spreekrechtbeoefenaars die verstoken blijven van de nodige antwoorden.

Corpschef Dirk Lemmens

Onze corpschef Dirk Lemmens, zoals steeds stipt aanwezig als er politiepunten op de agenda staan, wordt door de socialisten aan de tand gevoeld naar aanleiding van de Politiebegroting 2014.

<<< zie foto's links.


UITVOERIGE TOELICHTING BIJ OCMW-MEERJARENPLAN

OCMW-Voorzitter Vera Smets (CD&V) geeft niet alleen mondeling uitleg maar laat ook documenten ronddelen (zelfs aan het publiek) met overzicht van de strategische doelstellingen en verklarende uitleg bij het initieel budget / MJP 2014.

We kunnen u hier een kort videofragmentje presenteren zonder al te veel geluidshinder.

Klik hiernaast om video te starten >>>

(Video geschikt om op ' volledig scherm' te bekijken. Rechts onderaan op rechthoekig kadertje klikken)

 

We noteerden ook nog dat de flatjes in de Van Craenstraat en Borgeindstraat niet mee opgenomen staan in de investeringen. "We zoeken hiervoor een budgetneutrale oplossing" aldus de schepen Smets.

Dat wordt dan privatiseren of PPS ? (Publiek-Private Samenwerking)


NAAR LINKSE EENHEIDSPARTIJ IN SCHOTEN ?

Opmerkelijke uitspraak van groen raadslid Eric de Swaef (bij bespreking van het OCMW-meerjarenplan): "Groen gaat stemmen zoals zijn vertegenwoordiger in de OCMW-raad".

Onze wakkere bezoekers zullen wel weten dat Groen momenteel helemaal geen vertegenwoordiger heeft bij het OCMW. Dat is nog twee jaartjes wachten tot het socialistische raadslid de baan ruimt.

Anderzijds is het natuurlijk wel begrijpelijk dat links Schoten aan samenwerking of eventuele fusie begint te denken willen ze binnen 5 jaar nog een paar zitjes in de Schotense gemeenteraad veilig stellen.

Alleen te hopen dat de Wiebe met zijn PvdA dan geen roet in het eten komt strooien.


MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Via de meerjarenplannen en budgetten van kerkfabrieken, OCMW en AGBS belanden we, na goedkeuring van nog wat belastingen en retributies, uiteindelijk bij het meerjarenplan en budget van de gemeente zelf.

Eerst is VLD-schepen Paul Valkeniers daar met een goednieuwsshow rond de Schotense financiën.

Door het vorige bestuur is er volgens de schepen een spaarpot van naar schatting 15,5 miljoen euro* achtergelaten en hij hoopt dit meerjarenplan te beëindigen met een geschat gecumuleerd resultaat van 12,3 miljoen euro.
Het nieuwe plan voorziet geen nieuwe leningen, wel een gevoelige schuldafbouw van 8,1 miljoen euro zodat er in 2019 nog ongeveer 8,6 miljoen euro schuld** overblijft... een verbetering van de financiële situatie met 5 miljoen euro, aldus schepen Valkeniers.

* Volgens ere-burgemeester Harrie Hendrickx in een vooruit geschoven CD&V-verkiezingspamflet (pagina 2) zou dit zelfs "een spaarpot van niet minder dan 22 miljoen euro" moeten zijn... rara, waar zit die 6,5 miljoen??
** De laatste officiële cijfers van de Vlaamse overheid vermelden voor 2011 een Schotense schuld van 20.635.478 €. Dit is 612 € per Schotenaar van zuigeling tot hoogbejaarde.
In totaal een stijging (!) met 451.985 euro tegenover 2010.

Vervolgens komt raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) aan het woord met een lange reeks opmerkingen en kritiek op dit meerjarenplan. De geluidsinstallatie met tussendoor gekras en gepiep maakt aandachtig luisteren echt niet makkelijk.

Ghislaine heeft ondermeer kritiek op de teruglopende investeringen met de volgende bedenkingen: "Besparingen ziet dit bestuur vooral bij de investeringen. Ze dalen geleidelijk van 10,7 miljoen in 2014 tot een schamele 3 miljoen in 2019. Grote projecten moet de Schotenaar de volgende zes jaar niet verwachten."

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) verwerpt de kritiek betreffende de investeringen en vraagt welke tekst het VB-raadslid wel mag gelezen hebben... "we blijven wel degelijk investeren, zelfs historisch hoge investeringen en ja, wachten doen we niet tot het laatste jaar voor de volgende verkiezing."

Groen en socialisten klagen beiden steen en been omdat beleidsdoelstellingen en bedragen zo moeilijk te vergelijken zijn met het verleden vanwege de BBC (Beleids- en BeheersCyclus: nieuwe reglementering voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies).
Kurt Vermeiren (sp.a): "Want we hebben natuurlijk niet zo'n mooi prozastuk gekregen zoals na vier maanden: 'Krachtlijnen van het Bestuur', dat document hebben we nu niet gekregen, we hebben het zelf zo een beetje moeten bijeenkrabbelen vanuit de verschillende posten die voorzien zijn om te weten waar dit bestuur naartoe wil."

Kurt blijkt het in dit meerjarenplan vooral moeilijk te hebben met de post: 'Optimalisatie, herbestemming culturele gebouwen', toch duidelijk een intentieverklaring volgens het socialistische raadslid.

"Flou artistique" hoorden we dezelfde Kurt enkele malen gebruiken bij de bespreking van al die meerjarenplannen.

Hier rechts zijn enkele videobeelden te zien van de besprekingen rond de retributies en meerjarenplanning.

Opgenomen terwijl de klankinstallatie van de raadszaal geen al te rare kuren had....

 

Klik in de prent om video te starten >>>

Voor 'volledig scherm' rechts onderaan op rechthoekig kadertje klikken.

Om terug te keren naar verslag opnieuw rechts onderaan klikken of op de Esc-toets drukken.

 

ZITTING GESCHORST

De besprekingen lopen vast als de aankoop en toekenning van waardebons wordt behandeld bij 'Subsidiereglementen'.
Het voorstel: toekenning van een waardebon van 25 €, aangekocht bij AMBS, ter gelegenheid van geboorte, adoptie en huwelijk.

De socialisten vinden dit discriminatie van samenwonenden en eisen ook een bon ter gelegenheid van een samenlevingscontract.

Complete verwarring op de meerderheidsbanken. Raadslid Nico Vissers (CD&V), hoewel het originele voorstel genegen, vreest toch problemen met de discriminatiewetgeving als samenwonenden uit de boot vallen.
Terwijl de meerderheid verder overlegt horen we Kurt Vermeiren (sp.a) wat ondeugend voorstellen: "Willen we even buiten gaan zodat jullie rustig verder kunnen overleggen?".

Reactie van voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V): "Zoveel juristen maakt het wat moeilijk".

Opnieuw Kurt Vermeiren: "Ja, die ervaring heb ik ook opgedaan". (Doelt hier duidelijk op zijn schepenambt in vorige legislatuur te midden van heel wat collega's-advocaten).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Voorzitter Adriaensen schorst de zitting om de meerderheidspartijen de gelegenheid te geven de violen te stemmen.

Een kwartiertje later bij de hervatting van de zitting wordt door de voorzitter voorgesteld dit punt uit te stellen om het eventuele discriminatoire karakter rustig te kunnen onderzoeken.

Uitstel wordt goedgekeurd met 26 ja en 2 neen van de socialisten.


GASBOETES: "EEN FINANCIEEL FOLIEKE VAN DIT BESTUUR"...

... laat Kurt Vermeiren (sp.a) zich ontvallen tijdens de bespreking van de nieuwe GAS-WET (aanpassing algemeen politiereglement Schoten).

Prompte reactie van Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA):
"Niets is zo verlieslatend als de GASboetes, vanwege verplichte administratieve rompslomp, vraag het maar aan de CIV
(Coördinator Integrale Veiligheid).
De GASboetes dienen vooral om het falend beleid van justitie bij te sturen."

 

Bestraffing van lastige jochies in vroegere tijden. (Groot-Brittannië) >>>

Methode van vóór de GASboetes

VARIA

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) maakt van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen zijn beste wensen over te maken voor de komende feestdagen en nodigt iedereen uit op Schoten Schol.

Raadslid Eric de Swaef (groen) maakt zich zorgen over het veelvuldig parkeren onder de beuken op de bermen van Kasteeldreef door bezoekers van Schoten Schaatst.


Ditmaal minder video's, de klankkwaliteit is in veel gevallen niet te harden...

Als compensatie enkele losse foto's zonder klank.

 

 

Klik op de startknop links onder >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerZalig Nieuwjaar !

Tot volgend jaar!