ZITTING 28 MEI 2020

Miserie tot-en-met bij de start van de streaming. Stipt op het afgesproken uur (19.30u) zaten een tiental mensen aan hun computer gekluisterd voor de start van deze digitale gemeenteraad, maar er bewoog niets op het aangekondigde YouTube-adres. De streaming werkte niet.
Ten einde raad voorzitter Lieven de Smet dan maar gemaild en deze was zo vriendelijk ons de mogelijkheid te geven mee in de internetconferentie te stappen.
Zo konden we met een half uur vertraging dan eindelijk de raad volgen.

En neem het gerust aan: dat is geen lacheding om daar meer dan 4 uur lang te moeten zitten staren naar bedroevende beeldkwaliteit met foute kleuren en contrasten vergezeld van de nodige onscherpte.... en dit alles nog vergezeld van meestal erbarmelijke geluidskwaliteit.

Al dadelijk kwamen we terecht in een absurde situatie: punt 13, even later door de voorzitter "een niet bestaand virtueel agendapunt" genoemd want niet te bespeuren op de gepubliceerde agenda!
Het betrof een voorstel van het college om de opstalovereenkomst met Ecopower op te zeggen.

zonder punt 13

Groen en CD&V gingen al direct in de tegenaanval en bedolven het college onder striemende verwijten en dit niet alleen wegens het ontbreken op de agenda maar ook wegens "manifeste onjuistheden" in de toelichtingsnota (die wel ter beschikking van de raadsleden bleek te staan).

(Deze twee partijen zijn de laatsten die nog vasthouden aan het onverkort uitvoeren van de overeenkomst met Ecopower voor de oprichting van de fel omstreden windturbines op het Wijtschot.)

Opmerkelijk in deze discussie: Erik Block (CD&V) heeft zijn webcam uitgeschakeld zodat alleen zijn stem te horen is. Erik legt er sterk de nadruk op dat de gemeente dankzij (?) het actiecomité en zijn promotoren hier 2.880.000 euro aan haar neus ziet voorbijgaan (96.000 € per jaar gedurende 30 jaar).

(De tussenkomsten van Peter Arnauw en Erik Block zijn HIER te beluisteren)

Om uit de impasse te geraken wordt de zitting geschorst zodat overleg kan plaats vinden.

Resultaat van het overleg: het college beslist dat dit een onbestaand agendapunt is en dus kan overgegaan worden naar punt 14.
De opzeg van de opstalovereenkomst met Ecopower zal in de raad van juni behandeld worden.


OPENBARE ZITTING ?

Bij het achteraf herbeluisteren van de video stelden we vast dat raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) bezwaar had gemaakt tegen de term "openbare vergadering" bij de goedkeuring van de notulen der vorige digitale zitting.
We kunnen Piet geen ongelijk geven: hoe kan een zitting nu 'openbaar' genoemd worden als het publiek geen toegang had?

geen publiek!

En als het publiek niet de mogelijkheid had om de raadsleden relevante informatie aan te reiken?
Op de gemeentelijke webstek staat immers duidelijk vermeld:

“Inwoners van Schoten hebben het recht om tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad ook zelf het woord te voeren. Dit spreekrecht houdt in dat je voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad de raadsleden kan toespreken over een van de agendapunten. Zo kan iedereen zijn standpunt (of dat van een vereniging) uiteenzetten en kunnen de raadsleden hiermee rekening houden bij hun beslissing.”

Daarenboven werd de zitting niet rechtstreeks gestreamd door de gemeente zelf, was er geen pers aanwezig en kreeg het publiek niet de mogelijkheid om de toelichtingsstukken bij de agendapunten in te kijken.

Desalniettemin vonden meerderheid en de overige oppositiepartijen dat hier wel degelijk een OPENBARE zitting had plaats gevonden... een sterk staaltje van de stupiditeit van het 'cordon sanitaire'!


JANUSKOP CD&V

Om nog even bij die openbaarheid van vergadering te blijven: zoals u hierboven kunt lezen vond cd&v het dus een OPENBARE vergadering en werd Piet wandelen gestuurd....

Tiens, een ander geluid vangen we op als we de plaatselijke cd&v-webstek even bekijken betreffende de organisatie van digitale zittingen:

"Onze CD&V-fractie steunt deze wijze van werken. Dat deden we niet met het volle enthousiasme. We hebben het principieel moeilijk met de beperkingen op de openbaarheid. Een gemeenteraad zonder publiek, zonder pers! ..."

Soit, van principes hebben deze tjeefse windhanen nooit echt wakker gelegen.


Vermelden we terloops dat voorzitter Lieven de Smet (N-VA) bij de start van de digitale raad een korte hulde bracht aan de onlangs overleden pastor Flor Stes.

Voor wie het nog niet mocht opgemerkt hebben: ook HIER op onze belhamelwebstek is een beknopt aandenken geplaatst aan deze vriendelijke zielenherder die 40 jaar lang in Schoten actief was.


COVID-19 WAARDEBONNEN VAN 10 €

Om Schotense handelszaken te steunen die wegens de Chinese griep verplicht moesten sluiten gaat de gemeente Schoten de inwoners een aankoopbon van 10 € schenken, alleen te gebruiken voor aankopen in Schotense handelszaken die getroffen werden door opgelegde sluiting (niet geldig dus voor aankopen bij slager of bakker bij voorbeeld).

Peter Arnauw (groen) vindt het gek dat daarover nu moet gestemd worden, want de beslissing is feitelijk al genomen omdat deze steunmaatregel reeds via de media werd bekend gemaakt. De omgekeerde wereld volgens Peter die aandringt om in de toekomst eerst de gemeenteraad te laten beslissen en dan naar de media te stappen.


HET GEHEIM VAN DE STEMMING

Vandaag 3 agendapunten waarbij een geheime stemming komt kijken.
De twee eerste gevallen worden handig afgehaspeld zonder enige vorm van geheime stemming omdat er slechts voor één kandidaat kan gekozen worden: zo volgt Erik Maes (CD&V) zijn partijgenote  Katrijn van Osta op als afgevaardigde bij AV Sportprom Schoten vzw en wordt Schepen Walter Brat (N-VA) afgevaardigd binnen de algemene vergadering van de Vereniging Voor Openbaar Groen.

Of dit zal mogen genotuleerd worden als 'eenparig verkozen via geheime stemming'... daar hebben we wel enige twijfels bij.

Soit, het derde geval is andere koek. Hier wenst men Kris Oversteyns (N-VA) aangeduid te zien als nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Pidpa. Er is echter een tegenkandidaat opgedoken: Peter Arnauw (Groen).

Volgt een hele discussie over de voorgestelde wijze van geheime stemming: per e-mail richting algemeen directeur. Vanuit de oppositie wordt er bezwaar gemaakt tegen deze vorm van geheime stemming: het geheim van de stemming zou niet gewaarborgd zijn. In zoverre dat raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) zelfs verklaart niet te zullen deelnemen aan een dergelijke stemming.

Na uitvoerige uitleg van onze algemeen directeur en schepen Iefke Hendrickx (N-VA) wordt er uiteindelijk toch per e-mail gestemd.
Zonder Kurt...
En ja, eigenlijk heeft ie geen ongelijk: met de verzending van e-mails kan er veel mis lopen.


DE MAAT VAN DE SCHOTENSE MONDMASKERS

In een toegevoegd agendapunt van Vlaams Belang wenste Tom van Grieken ons bestuur proficiat met de snelle levering van mondkapjes aan de Schotense bevolking, dit in tegenstelling met de stuntelige aanpak op federaal niveau.
Een terloopse opmerking van Tom: voor sommige mensen en dan vooral voor jongeren valt de maat wel iets te groot uit. Er schalks aan toevoegend dat ze misschien allemaal op maat van de burgemeester waren gemaakt.....

maat mondkapjes

"Die kunnen in de warme was nog krimpen" repliceerde de burgemeester met een knipoog en neen, hij had niet model gestaan voor de bepaling van de afmetingen.

niet op maat van de Maarten

Voorts kwamen we te weten dat zeer binnenkort een tweede mondmasker zal kunnen afgehaald worden in de Kaekelaar en dat er ook filters op komst zijn voor die maskers.De ludieken hoek.

Erik Maes

Paul de Swaef

Lieven

Lieven en IefkeIn deze barre covid-19 tijden met zijn asociale afstandregels is een knipoog naar het vlijtigste raadslid van de 31 hopelijk welkom:

MEFISTO-ROL IN VOORBEREIDING ?

CD&V-er Erik Block hebben we dus niet te zien gekregen, des te meer kwam de socialist Kurt Vermeiren in beeld, niet alleen tijdens zijn talrijke tussenkomsten maar ook daarbuiten.

We vermoeden dat Kurt binnenkort gaat optreden in een film of toneelstuk met als titel "Doctor Faustus" om daar de rol van Mefisto voor zijn rekening te nemen en
hier van de gelegenheid gewoon gebruik heeft gemaakt om zijn verschijning op een scherm te testen.
Inzonderheid zijn sikje blijkt nog problemen te geven.

Ons advies: iets donkerder van tint en naar beneden toe spits uitlopend.

Kurt in de rol van Mefisto?

nobeltje