ZITTING 1 JUNI 2017

Vóór de raadszitting werd er door de bibliothecaris een rondleiding gegeven in de gerestaureerde bib.

Hieronder enkele kiekjes van het bezoek en tevens enkele opnamen van de eerstesteenlegging nu juist 45 jaar geleden.
Klik in onderstaande prent om diareeks te bekijken.
Burgemeester Maarten de Veuster

Wie gaat er het eerst in de mottenbollen?

Dat oubollige tricolore dundoek?
Of de iets dikkere Vlaams-nationalist in onze burgervader op de voorgrond?

De Belhamel krijgt nachtmerries van zo'n oogverblindende achtergrond !


SERIEUZE PROBLEMEN OP KOMST BIJ SCHOTENSE POLITIE ?

Vandaag niet minder dan 7 agendapunten betreffende politie.
Zoals gewoonlijk is korpschef Dirk Lemmens aanwezig en zorgt hij voor klare toelichting en duiding bij de betreffende punten.

Wat we ditmaal speciaal in onze oren hebben geknoopt: Schoten dreigt binnen enkele jaren zonder politieofficieren te vallen!

Door pensionering (zelf gaat onze korpschef binnen 2 jaar ook met pensioen) worden de rangen uitgedund en er kunnen geen valabele kandidaten gevonden worden om de ontstane leemten op te vullen.

Als noodmaatregel wordt voorgesteld betrekkingen binnen het CALOG-kader open te stellen voor één adviseur A en twee consulenten niveau B.

Corpschef Dirk Lemmens (Schoten)

Korpschef Dirk Lemmens vertrekt binnen twee jaar met pensioen.

Korte tijd na deze gemeenteraad kon plaatselijk GVA-reporter J.A. onze korpschef strikken voor een interview en wat lezen we daar....?

Korpschef pleit voor fusie:
“Toekomst voor korps van Schoten ligt in een fusie met dat van Brasschaat”

En zeggen dat onze belhamel zo'n kleine twintig jaar geleden reeds met dit voorstel op de proppen kwam - teneinde de hoge kosten voor een nieuwe politiekazerne te ontlopen - maar toen met dit zinnige voorstel alleen spot kon oogsten van toenmalig burgemeester Hendrickx en hoongelach van de raadsleden...

Dit Belhamelse voorstel had onze gemeente een smak geld en zorgen kunnen besparen.
VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES - INTEGAN - CIPAL

De eerste verslagronde van dit jaar wordt verder afgewerkt.
Aan het woord komen Koen Verberck namens Integan en Koen Goor namens Cipal.

Enkele korte flitsen uit hun tussenkomsten kan u hieronder beluisteren:


VERWARRING TROEF NA STEMMING

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) heeft onder agendapunt 20 verklaard dat zijn fractie de gebruiksovereenkomst tussen Sint-Lutgardis en GAMWD voor het gezamenlijk gebruik van een digitaal schoolbord (in een lokaal van St-Lutgardis dat door GAMWD wordt gehuurd) niet volledig kan onderschrijven en de sp.a-fractie zich dientengevolge bij de stemming zal onthouden.

Tot ieders verbazing keuren de socialisten de voorliggende gebruiksovereenkomst toch mee goed.... als voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) deze uitslag bekend maakt schiet Kurt uit zijn sloffen en eist een 'correcte' weergave van het stemresultaat (er blijkbaar steevast van overtuigd dat hij samen met Monik een "onthouding" had uitgesproken). Bizarre situatie!

Na enig gepalaver zien de socialisten in dat ze erg verstrooid moeten geweest zijn en vragen beleefd om alsnog het stemresultaat aan te passen. Wordt zonder veel omhaal ingewilligd.

Toen dezelfde onoplettendheid ooit ons raadslid Albert Leenaerts overkwam werd zijn beleefde bede tot herziening van zijn mondeling uitgebrachte stem kort en goed afgeblokt met de laconieke mededeling dat "een éénmaal uitgebrachte stem niet kan herroepen worden".
Kan vandaag dus wel. Socialisten blijken altijd en overal wel een voetje voor te hebben.....


DEONTOLOGISCHE CODE MANDATARISSEN AANGEPAST IN FUNCTIE VAN LHBT (holebi-transgender)

"Zonder onderscheid van geslacht, ras, huidskleur, sociale stand, nationaliteit, filosofische of religieuze overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen moeten raadsleden op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle burgers": dat lijstje is volgens de LHBT-adepten niet volledig en daarom dient er ook nog "gender en seksuele geaardheid' aan toegevoegd te worden.

Bij het uitpluizen van de toelichtingsstukken bleek een CD&V-schepen hier serieus aan de kar te trekken... (de schepen die de laatste tijd graag in de kijker loopt en grootse ambities koestert voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar).

Nu ja, iedere politicus plant zijn carrière naar eigen inzicht, toch willen we deze schepen dringend de raad geven ook af en toe eens wat meer aandacht te schenken aan ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefmilieu in onze gemeente, want zijn bevoegdheden dreigen zo stilaan in complete chaos te verzinken....

Natuurlijk is het erg plezant een boompje op te zetten over de modaliteiten voor een soepele geslachtsverandering en schande te spreken over "onthutsende(!) cijfers" zoals daar zijn de ruim 20% van de Vlaamse mannen die nog steeds vinden dat heterokoppels beter zijn in het opvoeden van kinderen dan holebikoppels.... of de 17% van de Vlamingen die een holebihuwelijk nog steeds onaanvaardbaar vinden. (enkele zinnetjes geplukt uit verslag van workshop 'Rainbow Solutions' 23 jan. 2017)

Maar zou het niet nuttiger zijn maatregelen uit te dokteren om onze dichtslibbende wegen open te houden, de appartementitis een halt toe te roepen en de verkavelingsdrift wat in te tomen?


HUUR FEESTVERLICHTING

Vroeger ook kerstverlichting genoemd, maar sedert we zogenaamde vluchtelingen en asielzoekers Europa laten overspoelen is het aangewezen op ons taalgebruik te letten, kwestie van de dragers van de enig ware godsdienst niet voor het hoofd te stoten….

Vorig jaar werd voor het eerst die verlichting uitbesteed aan derden en dat blijkt best mee te vallen.
Daarom wordt de raadsleden nu voorgesteld om voor de komende 4 jaar opnieuw volgens dezelfde formule feestverlichting te voorzien mits enkele aanpassingen, o.m. extra sterren en slinger (in de vorm van een halve maan?) bij de motieven “prettige feesten” boven Churchilllaan, Villerslei en Deuzeldlaan.

Dat geen enkel raadslid van de Islamofiele partijen in de raad er aan gedacht heeft om ook prettige feestverlichting te eisen voor Offer- en Suikerfeest lijkt ons een gemiste kans om onze verdere integratie in de religie der vrede te bevorderen.

Eid Moebarak


<< BURGEMEESTER MAARTEN DE VEUSTER HAALT WOONTOREN HAVENPLEIN NEER >>

Spectaculaire titel in GVA enkele dagen na deze zitting.
In werkelijkheid was er minder gedruis, het was Monik van den Bogaert (sp.a) die in een toegevoegd agendapunt uitleg vroeg over het verkavelingsplan 'Havenplein' en wat er gebeurd is met de gefundeerde adviezen van de GECORO.

De burgemeester (N-VA) heeft daarop geantwoord dat dit plan in de huidige vorm geen slaagkans heeft. Volgens schepen Block (CD&V) heeft het college akte genomen van de adviezen "en zitten we binnenkort opnieuw samen met de ontwerper". Meer nieuws viel er niet te rapen.

Dat Monik of GECORO maar niet denken dat ze een vinger in de pap zullen krijgen. Het college bezit de bevoegdheid van gunning en wenst hoegenaamd geen pottenkijkers: net zo bij de aanleg van het nieuwe containerpark (onder agendapunt 18 werd de projectregie voor de bouw van een nieuw recyclagepark overgedragen aan IGEAN) en wat lezen we daar onder meer in de toelichting? Dat het volledige gunningsdossier niet eerst naar een gemeenteraad of commissie kan "om de vertrouwelijkheid van de gegevens niet te schaden".
Voor volledige gunning mikt het college op 4 juli 2017 en de gemeenteraad kan dan op 7 september 'geïnformeerd' worden. 'Voor voldongen feit geplaatst worden' lijkt ons correcter.