Zoals elke wakkere Schotenaar zal weten werden op de klimaatavond in de Kaekelaar (06/02/2017) de mogelijke hinder en nadelige gevolgen van de inplanting van windturbines galant weggewuifd.

Zo gaf het panel met deskundigen ons de raad om mee te investeren in windkracht. Het rendement zou zo interessant zijn dat omwonenden al snel hun bezwaren zouden laten varen.... gewoon omdat ze de kassa horen rinkelen. Vergroot het draagvlak!
Tevens werd eraan toegevoegd dat al die lastige tegenstanders best op hun blote k... zouden krijgen midden op de markt van Schoten.

HeiligeTurbinus

En jawel, aan deze deskundige raad werd massaal gehoor gegeven. Quasi alle tegenstanders van windturbines zagen hun grove vergissing meteen in en trokken spontaan naar de markt om zich deemoedig te verontschuldigen voor hun dwaze en klimaatschendende houding der voorbije maanden en tevens om zich vrijwillig te onderwerpen aan de verdiende geseling op hun blote k... .

Bij spoedbesluit van het Schotense schepencollege werd de heer Erik Block belast met de strafuitvoering. De keuze ligt voor de hand omdat deze CD&V-schepen niet alleen een warme voorstander is van windturbines maar tevens het briljantste lid van heel het college, denken we maar aan zijn tomeloze inzet en uitzonderlijke daadkracht inzake verkavelingen, appartementenbouw en vlotte mobiliteit in Schoten.

Helaas, enkele probleempjes staken de kop op:
de zweep, nog handig gebruikt door één van de vorige burgemeesters, bleek verdwenen.
Bij overmaat van ramp raakt schepen Block dan nog in vertwijfeling bij het aanschouwen van de grote schare boetedoeners... "Euh, dat zijn er toch wel wat veel" vertrouwde hij onze belhamelreporter toe "als ik die allemaal van de roe ga geven dan vrees ik dat ik mijn burgemeestersdroom definitief kan opbergen".

Gevolg: de plechtigheid met publieke schuldbekentenis en daarop volgende geseling op de blote k... wordt verschoven naar zaterdag 01/04/2017 om 14 u. op het marktplein dat voor de gelegenheid autovrij zal zijn.
We hopen van harte dat de heer schepen Erik Block zich ondertussen moge vermand hebben om alsnog als gemachtigde strafuitvoerder te kunnen bejubeld en aangemoedigd worden door een talrijk opgekomen publiek.

MIS DEZE UNIEKE VERTONING NIET, BESTE SCHOTENAREN !

Allen welkom.

Aansluitend gratis openluchtreceptie met BBQ.naar belhamelstartpagina