ZITTING 27 OKTOBER 2016

Deze raad start met slechts 22 aanwezigen... van de 9 verkozenen die ontbreken zal er slechts 1 in de loop van de zitting komen opdagen.

Onze nr. 32 staat paraat met zijn spreekrecht want er dreigt alweer een stuk groene open ruimte bebouwd te worden, nogmaals op Borgeind en wel op een beperkte ruimte tussen appartementsblokken. Een regelrechte aanfluiting van ruimtelijke ordening.

Onze medewerker doet zijn best om de raadsleden tot luisteren te bewegen (inspraak van de burger wordt door heel wat raadsleden niet erg hoog ingeschat) en slaagt er ditmaal vrij behoorlijk in de aandacht voor zijn betoog gaande te houden.


Omdat hij het echter waagt tot slot een overzichtje te geven van wat er mogelijker wijs zoal te zien zal zijn voor de omwonenden na de toewijzing van de sociale huurwoningen wordt hij later in de zitting door schepen Erik Block (CD&V) aan de schandpaal genageld vanwege zijn racistisch(!) discours.... Uiteraard handig uitgespeeld deze tsjeventruk, zo hoeft hij niet te reageren op de ruimtelijke wanorde waarvoor hij mee verantwoordelijk is.

We denken niet dat het nodig is te melden dat zowel Kurt Vermeiren (sp.a) als Eric de Swaef (groen) het ditmaal roerend eens waren met de uitval van de schepen voor ruimtelijke wanorde. Als onvervalste poco adepten deden ze er nog graag een schepje bovenop.
Tenslotte hopen deze linkse partijen electoraal garen te spinnen bij de volksverhuizing die momenteel aan de gang is richting Europa.

Opmerkelijk detail: geen van de drie aanklagers wenste na het betoog van onze medewerker opmerkingen te maken over zijn betwiste uitlatingen.
Neen, het is veel veiliger te wachten tot het publiek zijn mond moet houden om dan als superieure betweters ongestoord te kunnen uitpakken met hun zware beschuldigingen, zonder risico om de bal teruggespeeld te krijgen.

Hieronder het betoog van onze medewerker:

Vlaanderen, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden, heeft nood aan een betonstop om de grote uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. En om grond te sparen voor natuur en landbouw. Aldus Natuurpunt in een recente nieuwsbrief.
Dit is wel een boodschap die in onze schone bloemengemeente Schoten nog niet is doorgedrongen. Hier wordt gewoon verder verkaveld dat het een lieve lust is en appartementenbouw floreert als nooit tevoren. Zo ook op Borgeind.

Een kort overzichtje: Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 1995 dringt onafhankelijk raadslid Albert Leenaerts aan om dit ecologisch waardevol gebied te vrijwaren voor verkaveling en bebouwing.

Ter zitting van 29 februari 1996 horen we toenmalig burgemeester Sebrechts trots aankondigen dat er ondertussen een GNOP I is tot stand gekomen en een groen BPA ruim zou volstaan om het gebied te vrijwaren zonder planschade én zonder onteigening.
Het college krijgt uitbundige felicitaties van een bijzonder tevreden AGALEV-fractieleider omdat hier eindelijk de groene kaart wordt getrokken.
De enige die nattigheid begint te voelen is raadslid Albert Leenaerts die blijft aandringen op zekerheid en het in stand houden van de onteigeningsprocedure.

Het resultaat van de 'groene' strategie der opeenvolgende besturen kennen we ondertussen: het gebied werd prijsgegeven aan de appartementitis.
En vandaag gaan we de kers op de taart zetten met het opvullen van de luttele resterende open ruimte tussen de reeds voltooide blokken en de nieuwe blok in opbouw. Voorwaar dat wordt wringen!
Een planologische blunder zonder weerga en alweer een fikse stap richting verstedelijking.

Uit voorgaande blijkt eens te meer dat de meeste leden van de opeen volgende gemeenteraden niet kunnen optornen tegen de lagen en listen van sommige collegeleden en zich als ja-knikkende, penningrapende stemmachines gedragen. Zodoende voort zorgend voor koren op de betonmolen van bouwondernemers en architecten.

Mocht deze raad toch beslissen tot volbouwen, dan hopen we dat bij de toewijzing van de nieuwe flatjes iets andere criteria gaan gehanteerd worden dan in het verleden al eens gebruikelijk was.

We denken niet dat veel omwonenden, die een luxeappartement midden in paradijselijk groen meenden te kopen, het zullen appreciëren om heel de dag op schotelantennes te kijken en op wapperende djellaba's, chadors en nikabs aan de waslijnen en tussendoor misschien ook al eens een I.S.-vlaggetje als moeder de gehoofddoekte vrouw per abuis een of ander kledingstuk binnenste buiten te drogen hangt.

Met dank voor uw aandacht.


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Na het spreekrecht wordt de heer Tom Daeleman (nieuwe beleidsmanager) uitgenodigd om zich aan de raadsleden voor te stellen.

 

 

<<< Bekijk de korte video. Klik onderaan links in de afbeelding op de startknop.


UITGEBREIDE AGENDA POLITIEZAKEN

Niet minder dan 7 agendapunten vandaag betreffende de politie, gaande van een begrotingswijziging, aankoop van kogelwerende vesten, nieuwe serverinfrastructuur, gebruik schietstand, wijziging personeelskaders, mobiliteitscyclus 2016/5 en openverklaring 2 functies calog A.

Zoals gewoonlijk is korpschef Dirk Lemmens (foto) present om de nodige toelichting te verschaffen.

Korpschef Dirk Lemmensrollover

Ook zonder vragen vanuit de raad geeft de korpschef bij elk agendapunt duidelijke uitleg. Voorbeeldig!

HAPKLARE BROKKEN

Blijkbaar zijn de raadsleden niet meer content met uitsluitend flessenwater.

We bemerkten tijdens deze zitting hier en daar schaaltjes met 'hapklare brokjes'....

Misschien iets te vieren?

Hapklare brokken


OCMW: AANPASSING MEERJARENPLAN & BUDGETWIJZIGING 2016/1

Rechtstreeks naar ons videoverslag:


WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019/9 EN BUDGETWIJZIGING 2016/2

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) geeft uitleg in plaats van de wegens ziekte afwezige schepen van financiën.
Sp.a-raadslid Kurt Vermeiren betreurt dat de wijzigingen niet voorafgaandelijk in een raadscommissie financiën werden besproken.

Raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) behandelt de budgetwijziging uitvoerig en spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat deze wijziging in genen dele raakt aan de gunstige financiële toestand van onze gemeente.

"Blijft natuurlijk onze eeuwige vraag of het jaar na jaar schrappen of uitstellen van investeringen uiteindelijk niet eerder negatieve gevolgen heeft. Denk aan uiteindelijk bijkomende kosten en ontgoochelde burgers wegens niet uitgevoerde aankondigingspolitiek" aldus Ghislaine.

Tot slot ontvangt de schepen van financiën en zijn administratie felicitaties van het VB voor de uitgebreide toelichting en het detailoverzicht met motivering voor alle wijzigingen.

De VB-fractie zal zich onthouden bij de budgetwijziging.

Hieronder een video met enkele fragmenten uit de gevoerde bespreking:

Serieus in ons haar gekrabd bij het aanhoren van € 500.000 budgettering voor de aankoop van 2.400 m2 achtergronden aan de Heikantstraat (Havenplein) met het doel daar enkele tientallen parkeerplaatsen te creëren + een groenscherm om de privacy van de omliggende tuinen te verzekeren.... en met die welwillende geste tegenover een bouwpromotor en zijn betonboeren hoopt de gemeente dan meer armslag en inspraak te kunnen verwerven bij de heraanleg van het havenplein! Listige strategie of gewoon naïviteit?

Toch even de opzet bekijken: op nauwelijks 1 hectare zouden er 80 woningen moeten komen + een nieuw ruim(!) publiek plein met het nodige groen en ook nog horeca en recreatieve functies...

Onze vraag: KRIJGT SCHOTEN HIER DE EERSTE WOLKENKRABBER IN DE VOORKEMPEN?

Nu maar hopen dat alles in orde is met het bodemattest voor deze nieuwe aankoop (Gronden vroeger gebruikt voor opslag van brandstoffen!). Nog een peperdure bodemsanering boven op dat half miljoen euro's zou wel eens een erg bittere pil kunnen worden voor de gemeentekas.


NIEUWE GASBOETES GOEDGEKEURD

Aangezien het parket heeft beslist niet langer stilstaan- en parkeerovertredingen te vervolgen zullen in de toekomst deze verkeersinbreuken via Gemeentelijke Administratieve Sancties moeten beboet worden...

De huidige tarieven: € 55 voor fout parkeren of stilstaan en € 110 voor het ongeoorloofd parkeren op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap.

Deze gemeenteraad beslist om de bevoegdheidsoverdracht aangaande het opvolgen van de gemeentelijke administratieve sancties aan IGEAN toe te wijzen.
Deze intercommunale is nu op zoek naar een geautomatiseerd systeem om de te verwachten toevloed van PV's vlot te kunnen verwerken.

We laten hieronder burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) kort aan het woord die het hele geval vrij duidelijk uit de doeken doet:

We zijn erg benieuwd of na deze bevoegdheidsoverdracht en na het sterk stijgend aantal GAS-boetes ingevolge de toevoeging van GAS-verkeersboetes (tegen de huidige behoorlijk hoge tarieven) die hele GAS-operatie nog langer verlieslatend zal blijven voor de gemeente...
Met een kostprijs van tussen de 17 en 25 euro per dossier voor de verkeersinbreuken kan er misschien toch een kleinigheidje overblijven om de gemeentekas te spekken.

De toekomst zal dit moeten uitwijzen.


BORGEIND: VERKOOP PERCEEL GROND AAN DE IDEALE WONING

€ 590.000 (afgerond 1.425 m2 maal € 415) betaalt De Ideale Woning voor dit perceel dat volgens de laatste meting maar 1.390 m2 groot zou zijn: een onregelmatig stuk grond van circa 38 m breed en 40 m diep, bestemd voor bebouwing met sociale huurwoningen.

Als nu toch eens enkele raadsleden de moeite hadden willen doen om ter plekke af te stappen en de toestand in ogenschouw te nemen dan hadden ze kunnen vragen wat ieder normaal mens zich afvraagt:

Waar is hier nog plaats voor die nieuwe woningen?

Op minder dan een steenworp van de reeds bewoonde appartementen verrijst nu de nieuwe appartementsblok op de plaats van de vroegere villa Legrelle... en dan wil ons college dat lapje gazon daartussen ook nog volbouwen!

Wij denken dat onze gemeente dringend behoefte heeft aan een schepen voor ruimtelijke ordening die zijn taak ernstig ter harte neemt en vooral zich in eerste plaats laat leiden door het algemeen belang.


Uit de toelichtingsstukken geplukt:

- het perceel is gelegen in 'BOSZONE' (sic)

- de hautaine houding van ons bestuur tegenover de vordering van de vereniging der mede-eigenaars gebouwencomplex 'Domein Borgeind' die zich verzetten tegen deze gang van zaken. (Vonnis van 5 april 2016 rechtbank eerste aanleg te Antwerpen heeft de vordering toelaatbaar doch ongegrond verklaard.)

Terwijl de vordering nog liep werd er door onze bestuurders in dezer voege over gesproken:

"de VERLOREN(!) tijd die nuttig kan aangewend worden om een ontwerper te zoeken, voorontwerpen op te maken en stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen....."

Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen er andere mensen op ruimtelijke ordening en patrimonium moeten komen of Schoten is een vogel voor de kat.

Schoten zit echt niet te wachten op een steeds sneller uitdeinen van de verstedelijking. Een meerderheid van de Schotenaren wenst in een Voorkempense gemeente te blijven wonen en heeft geen boodschap aan nieuwe verkavelingen, wilde appartementitis en torenflats.

Nu reeds wordt luidop gesproken over aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen in het raam van 'ONZE GROENE ZES': met o.m. het bijstaan(!) van eigenaars van groene kasteeldomeinen in de Voorkempen bij het vinden van een nieuwe invulling voor hun domein.....

Hoeven we daar nog een tekeningetje bij te maken?


VEERLE DEPARCQ

Veerle Deparcq

Eén van de weinige raadsleden uit de meerderheid die haar mond al eens opendoet en eigen standpunten durft verdedigen. Dat valt uiteraard in goede aarde op onze redactie.
Daarenboven is het een gewaardeerde oud-collega van onze fotograaf in de vorige OCMW-raad...
Een extraatje waard!