ZITTING 30 JUNI 2016

Niet minder dan 10 verkozenen des volks ontbreken bij de start van de zitting... slechts twee daarvan zullen in de loop van de zitting nog opdagen.

Spreekrecht ingevuld door mev. Snoeck.

Mev. Snoeck (foto links) hanteert vandaag het spreekrecht van het publiek.
Zij maakt zich een boel bedenkingen bij punt 17: GROENVISIE SCHOTEN.
Opvallend vindt zij o.m. dat het woord 'stad' zo vaak voorkomt in de visie, 'n teken aan de wand.

Zij bepleit meer respect voor groen en natuur... Waarnemend voorzitter Ann Pycke (CD&V) vindt het blijkbaar allemaal overbodig gebazel en onderbreekt spreekster met "ge houdt uwen tijd toch in 't oog?".

We kregen hier iemand te horen met heel wat teleurstelling in de voorliggende groenvisie. Afgerond wordt met de uitspraak dat na de teloorgang van de natuur zal blijken "dat geld niet eetbaar is".


Hieronder enkele kiekjes van de laatste zitting voor de vakantie.
De schuin invallende zonnestralen zorgen tussendoor voor hinder, zowel voor de raadsleden als voor uw beeldreporter.
Na de zitting wordt op straat in het schemerdonker nog verder gediscuteerd.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


JAARREKENING 2015

Zoals bij vorige gelegenheden is het raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) die uitvoerige commentaar levert op de voorliggende rekening.

Er wordt in eerste instantie gewezen op het grote verschil tussen budget en rekening.
8,6 miljoen € misrekenen op een totaal budget van een goede 40 miljoen ligt volgens Ghislaine toch wat aan de hoge kant.

Enigszins verheugend is wel het feit dat een aanvankelijk negatief resultaat werd omgebogen naar een positief resultaat.
"Wie doet beter?" laat Ghislaine zich ontvallen.... desalniettemin vindt zij dat ondanks de riante toestand er toch vragen mogen gesteld worden.

Zo wijst zij op de bijna 10 miljoen € minder in het ganse investeringsbudget: "Hoe komt dat? Is dat positief?"

25.447.135 euro in kas einde 2015. Slapend geld terwijl er nog zoveel te doen is. En hoeveel brengt dat nu nog op? "Tenzij u het misschien bij de Optimabank belegde", voegt ze er wat ondeugend aan toe.

Ghislaine besluit met wijze woorden: "Voor ons liggen 151 bladzijden cijfers, grafieken en tabellen.
Heel volledig en heel nuttig. Zeker voor professionals.
Het zou nuttig zijn wanneer de administratie, die wij overigens heel hartelijk bedanken voor de uitgebreide documentatie, ons ook een woordelijke analyse zou bezorgen die de cijfers en zijn consequenties toelicht voor wie aan een zekere cijfermoeheid onderhevig is.
Uiteraard keuren wij de rekening goed."

Vervolgens komt Monik van den Bogaert (sp.a) met de aanbeveling, in deze tijden van lage rentevoeten, bij grote investeringen toch maar leningen af te sluiten.

De reactie van het college op beide interpellaties hoort u in onderstaande video.


AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE BIB

Voorgesteld wordt om het retributiereglement aan te passen waarbij onder meer de erg hoge geldboeten voor te laat binnengebrachte dvd's naar beneden zouden gaan. Wel zou voortaan een lidgeld van € 5 gevraagd worden. Om echter tegemoet te komen aan de leners die nu wel erg lang moeten wachten op de heropening van hun vernieuwde bib wordt gedacht dit lidgeld slechts te vragen vanaf de terugkeer naar de Braembib.

Monik van den Bogaert (sp.a) is er als de kippen bij met een voorstel om deze maatregel nog een jaartje langer uit te stellen om zodoende eerst de vele leners terug te winnen die ondertussen afhaakten...

Bekijk hieronder onze video met een kort overzicht van dit agendapunt. U krijgt eerst Ann Pycke (CD&V, dienst doende voorzitter) in beeld en vervolgens Monik van den Bogaert (sp.a).


AMBS AANGEMAAND 'DRIE KONINGEN' TE GAAN ZINGEN.... !

Bij de toekenning van de NOMINATIEVE TOELAGEN 2016 was er slechts één opmerking: sp.a-raadslid Monik van den Bogaert eiste de opsplitsing van de toelage voor de AMBS (Algemene Middenstands- en Burgersbond Schoten).

De basistoelage van € 750: O.K. voor Monik, maar een absoluut njet voor de € 1.236 bestemd voor de betaling van de nieuwe beelden voor de kerststal. "Dat de AMBS bestuursleden maar DRIE KONINGEN gaan zingen of een bal inrichten om die factuur te betalen..." aldus het socialistische raadslid.

De gemeenteraad wenste Monik niet te volgen.


"STERKE EN GEDRAGEN GROENVISIE".... ?

Helemaal niet 'sterk' en zeker niet 'gedragen' die voorliggende GROENVISIE SCHOTEN.
Een typisch stuk oogverblinding zoals alleen tsjeven dat in mekaar kunnen boksen.

Tevens erg geslepen van ons bestuur om zo'n belangrijk document voor te leggen op de laatste dag voor de vakantie... terwijl al heel wat raadsleden zitten te dromen van hun reisbestemming. Uiteraard wenste dan ook geen enkel raadslid tussen te komen.
Om de 'gevoerde bespreking' toch wat ruggengraat te geven nam schepen Erik Block (CD&V) dan maar het woord, niet om (zoals het reglement voorschrijft) te reageren op de spreekbeurt van mev. Snoeck maar om nog wat meer zand in de ogen te strooien.

We hoorden de brave man zowaar de gemeente roemen omdat ze "sinds jaren het gebruik van pesticiden sterk afremt"! Jaja, zal wel zijn in tsjevenoptiek, maar wie de zaak heeft gevolgd weet dat Schoten herhaaldelijk op de eerste rij stond om dringend uitstel te vragen voor de toepassing van de anti-herbiciden maatregelen van de hogere overheid. Volgens toenmalig burgemeester Hendrickx (CD&V) bij voorbeeld allemaal te duur en te veel tijd kostend, spuiten maar.

Schepen Block wenst ook "het groen kwaliteitsvoller te maken en de biodiversiteit te verhogen". Juist daarom zal de fragiele groengordel in opbouw ter hoogte van het Wijtschot dringend moeten verdwijnen zeker? Om plaats te maken voor een nieuwe KMO-vestiging onder windturbines met een tiphoogte van 150 meter?

Vergeet ook niet dat terwijl hier kwistig met groene accenten wordt geschermd, er ondertussen een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) in de maak is met als belangrijkste oogmerk een reeks nieuwe verkavelingen en (hoog)bouwprojecten mogelijk maken in onze 'schone bloemengemeente'.

'Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden' is hier het devies!