jijmaaktSCHOTEN

Het gloednieuwe partijblad van sp.a-Schoten is onlangs in de Schotense brievenbussen gevallen.
Het is de opvolger van 'SPOTS', 'ANTENNE' en nog vroeger 'DE ROOIE KATER'.

Het plaatselijke nieuws, foto's van een halve bladzijde inbegrepen, moet nog steeds onderdoen voor de bovengemeentelijke kopij.
De verantwoordelijke uitgever woont niet in Schoten... Oudere bezoekers zullen zich nog herinneren hoe heftig de socialisten destijds fulmineerden tegen het Vlaams Blok omdat die onverlaten in hun plaatselijke blaadjes een v.u. van buiten Schoten durfden opvoeren!

Socialistisch partijblad Schoten
Nog niet gelezen? Klik in afbeelding om te vergroten.

Over naar de inhoud.
Wat dat betreft laten onze rode kameraden hier en daar serieuze steken vallen. Ze gaan er duidelijk niet op vooruit met deze nieuwe uitgave.

Neem nu het laatste artikel "Geen inmenging in collectievorming van de BIB" daarin komen we bijzonder weinig concreets te weten en treffen we foute en misleidende informatie aan.

Angstvallig wordt verzwegen over welke verwerpelijke, staatsgevaarlijke (?) boeken het hier gaat (In de ondertitel wordt immers gesuggereerd dat we met 'boeken' te doen hebben die dank zij sp.a uit de bib werden geweerd).

Heeft ons college dan voorgesteld om Adolf Hitler's 'Mein Kampf' in Frakturschrift met lederen band en goudopdruk in de rekken te leggen? Of misschien 'n luxeuitgave van 'Der Mythus des 20. Jahrhunderts' van Alfred Rosenberg?

In werkelijkheid draait heel de heisa niet om boeken maar gewoon om een weekblad: 't PALLIETERKE om het maar meteen bij naam te noemen. Waarom mogen de lezers van #JIJMAAKTSCHOTEN dat niet weten?

Terecht maakt ons college zich zorgen over het uitblijven van een evenwichtige vertegenwoordiging van alle politieke strekkingen in de aangeboden dag- en weekbladen (typische partijorganen niet meegerekend). Zo is de Vlaams-nationale strekking (veruit de grootste in Schoten, 18 op 31!) in de aangeboden titels opvallend ondervertegenwoordigd. Wat in strijd is met het Collectiebeleidsplan waarvan onlangs in de gemeenteraad nog een verbeterde versie werd goedgekeurd (03/09/2015).

Was het verstandig van ons college om dit probleem via een collegebesluit aan te kaarten? (Een besluit waarvan de lezers van #JMS de exacte inhoud blijkbaar niet mogen kennen)
Uiteraard niet, want politici mogen zich volgens het Cultuurpactdecreet niet inlaten met collectievorming in een openbare bibliotheek. En dat hadden onze rijkelijk betaalde collegeleden best wel mogen weten.

Nu hebben zij de sossen de kans geboden om triomfantelijk te scoren door een Vlaams-nationale minister te verplichten het bewuste collegebesluit te vernietigen...

"Een opsteker voor onze democratie"?

Neen, integendeel.
Wie er de moed toe heeft het Collectiebeleid eens uit te vlooien, zal dra opmerken dat de bibliothecaris samen met haar beheerraad serieus in de fout gaan met hun halsstarrig verzet tegen de opname van 't Pallieterke.
Ook aankoopsuggesties ten voordele van 't Pallieterke worden steevast genegeerd.

Discriminatie van 't zuiverste water. In de privé zouden dergelijke moedwilligaards gewoon op straat gezet worden omdat ze de geldende beleidsplannen aan hun laars lappen.

Om te eindigen nog een woordje over "een gemeenteraadsbeslissing van maart 2008" meewarig wordt eraan toegevoegd: "door een raad enkel samengesteld uit het Vlaams Belang en de toenmalige voorzitter van de gemeenteraad".
Dat is correct, Kurt, maar je vergeet er wel bij te vertellen dat deze raad zetelde als volwaardige gemeenteraad.
Het was namelijk reeds de derde gemeenteraad van de maand maart samengeroepen door het kartel VB-Vlott volgend op een botte weigering van de meerderheidspartijen om een Pallieterkes-variapunt van het kartel te bespreken, zeg maar regelrechte sabotage tijdens de zitting van 28 februari 2008.

De leden van de meerderheid samen met Groen hebben zich hier niet van hun beste zijde getoond door te pogen de spelregels even naar hun hand te zetten om dan via de boze reactie van VB-Vlott dit kartel in diskrediet te kunnen brengen...

De problematiek van de collectie rond de evenwichtige verdeling van de diverse politieke strekkingen blijft tot vandaag de gemoederen beroeren. Op onze webstek is daarvan heel wat terug te vinden. Eén link presenteren we u nog: 25 september 2008.


Onze Belhamel vraagt zich bezorgd af of de tijd van het 'imprimatur' en het 'nihil obstat' al wel voorbij is? Voor de socialisten blijkbaar niet.
En zouden die niet stiekem ergens over een 'Index librorum prohibitorum' beschikken waarop staat:
't Pallieterke? ¡No Pasarán!


Toemaatje:

 

Reeds in 2012 verscheen bijgaande aangepaste foto op onze belhamelwebstek in een Flashmontage die de draak poogt te steken met de irriterende vreemdtaligheid in mededelingen aan de bevolking en op de Schotense reclameborden.

 

De volledige flash is nog steeds te bewonderen op onze webstek en heeft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet.
(Behalve dat er enkele van de opgevoerde politici ondertussen van het toneel verdwenen zijn)

Vreemdtaligheid blijft prominent aanwezig in het straatbeeld.

Kurt Kultuur