ZITTING 26 MEI 2016

Een rouwregister voor de overleden Gaston Berghmans ligt ter beschikking van college- en raadsleden alsook van alle bezoekers van het gemeentehuis die hun medeleven willen betuigen bij het overlijden van deze geliefde artiest.

Rouwregister Gaston Berghmans

Geen verkavelingen ditmaal op de agenda, voor de afwisseling eens enkele dadingen...

Maarten de Veuster

Ook vandaag heeft burgervader Maarten de Veuster (N-VA) de handen vol met de opmerkingen en vragen die raadslid Monik van den Bogaert (sp.a), fris als een hoentje, onverminderd blijft afvuren richting college.

rollover

Monik van den Bogaert zoals steeds erg actief met vragen stellen.


WIJZIGING MEERJARENPLAN 14-19/8 EN BUDGETWIJZIGING 2016/1

Financieschepen Paul Valkeniers (VLD) geeft uitvoerige toelichting bij dit agendapunt.
Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) van haar kant komt met een hele reeks opmerkingen en Monik van den Bogaert (sp.a) brengt hilariteit in de zaal met haar voorstel de "antieke doorleefde beelden" uit de kerststal niet te vervangen en het uitgespaarde geld te gebruiken voor een betere kerstverlichting.

Met beeld, klank en tekst trachten we enkele fragmenten uit de lange discussie weer te geven in onderstaande video.

Aangezien er volgens schepen Valkeniers (VLD) de komende 4 à 5 jaar zo'n 1.000 wooneenheden zullen bijkomen in Schoten zijn de dalende inkomsten geen groot probleem, die zullen waarschijnlijk gecompenseerd worden door de meeropbrengsten vanwege de onroerende voorheffing op de nieuwe gebouwen en stijgende belastinginkomsten die al die nieuwe bewoners zullen mogen afdragen....

Wij dachten zo dat de Schotense boot reeds ruim vol was.
Vrije natuur raakt in het verdomhoekje, de mobiliteitsproblemen swingen de pan uit, ruimtelijke ordening wordt stilaan een puinhoop terwijl appartementitis lustig verder woekert.... en dan dit mogen vernemen van een beleidsmaker!

Architecten en bouwondernemers zullen in hun nopjes zijn met de 'blijde' boodschap van deze onverhoopte bondgenoot.


KOEN VERBERCK VERDUIDELIJKT WERKING VAN INTEGAN

Vandaag verslaggeving over de INTEGAN-intercommunale. Ondervoorzitter van de raad van bestuur Koen Verberck geeft uitvoerige toelichting.

In onderstaande video hoort u de heer Koen Verberck kort aan het woord.

 

Gerd Adriaensen

Gemeenteraadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) fier als een gieter omdat hij er eindelijk na jarenlang geklungel nog eens in slaagt een verslaggevingsronde van de intercommunales tijdig af te werken...

Maar denk eraan, voorzitter, niet getalmd met de volgende ronde! Er moet er nog minstens eentje bij dit jaar.

Of nog maar eens den onschuldige vergeetkop uithangen...?


REGLEMENT STERILISATIE HUISKATTEN: MONIK STELT AANPASSING VOOR

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) vindt onduidelijkheden in het reglement en stelt verbeteringen voor.
Geeft aanleiding tot heel wat discussie maar uiteindelijk slaagt zij erin haar voorgestelde aanpassingen eenparig door de gemeenteraad te doen goedkeuren!

We kunnen niet aan de verleiding weerstaan om daarvan enkele videofragmentjes te tonen.

 

PRIVATE BEWAKINGSAGENTEN OP ONZE FESTIVALS

Wegens de terreurdreiging wordt op advies van de lokale politie gezorgd voor een verhoogde waakzaamheid tijdens de komende festivals door de inschakeling van private bewakingsagenten.

Om deze agenten echter toe te laten te opereren op openbaar terrein en aan persoonscontrole te doen dient Schoten een politiereglement op te stellen.

Een aanpassing van het politiereglement in die zin wordt de raadsleden ter stemming voorgelegd.

Ook hier is Monik van den Bogaert (sp.a) er als de kippen bij om aanvulling voor te stellen op de bepalingen van het politiereglement. Zij vraagt de omwonenden een maand op voorhand te informeren. Haar voorstel wordt alweer eenparig door de gemeenteraad goedgekeurd!

Beluister hieronder enkele fragmenten uit de gevoerde discussie.

 

FIETSPAD BOTERMELKBAAN: 422 BOMEN VEROORDEELD

Na jarenlang studiewerk kunnen vandaag lastvoorwaarden en gunningswijze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Samen met de aanleg van het fietspad staan ook de volgende werken op het lijstje: aanleg van fietsoversteken, wegverhardingen, heraanleg van kruispunt, aanleg van een gescheiden riolering, verplaatsing van verlichtingspalen, aanleg van bufferbekkens, werken aan de Kleine Schijn en het rooien van 422 bomen.

De raming bedraagt meer dan 3 miljoen euro, te verdelen tussen de gemeente, Rio-Link en de nutsmaatschappijen.
Daarvan zou zo'n 2 miljoen ten laste van de gemeente subsidieerbaar zijn en een kleine 140.000 € niet subsidieerbaar.

Volgens raadslid Peter Arnauw (Groen) is dit niet de beste oplossing. Maar aangezien de hele zaak al lang aansleept wenst hij verder geen stokken in de wielen te steken met laattijdige suggesties en zal zich bij de stemming gewoon onthouden.

Piet Bouciqué (Vlaams Belang) maakt zich zorgen over het hoge aantal bomen dat moet sneuvelen.
"Zijn we als gemeente verplicht voor vervanging te zorgen of hoe zal dat verlies uiteindelijk gecompenseerd worden?"

Antwoord van schepen Wouter Rombouts (N-VA): "Zoveel bomen kunnen we niet heraanplanten, we zullen een vergoeding moeten betalen aan het boscompensatiefonds".


DIKKE MISERIE VERMEDEN VOOR PPS-IMAGO ?

- Dading: een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die een geschil wensen te beëindigen door wederzijdse toegevingen.
- Canon: vergoeding die wordt betaald voor het erfpachtrecht. nvdr

Het geschil tussen de gemeente Schoten en erfpachter nv Van Gansewinkel dreigde voor heel wat onzekerheid en vertraging te zorgen in het IMAGO-project.

Van Gansewinkel's procedure voor de Raad van State met als doel de nietigverklaring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2015 tot definitieve vaststelling van het RUP Wijtschot met bijhorend onteigeningsplan moet onze collegeleden in verwarring en onzekerheid gebracht hebben.

Ofschoon ze luidens eerdere verklaringen ervan overtuigd waren Van Gansewinkel gemakkelijk te kunnen verdrijven van het perceel achter 'den Breker' door de erfpacht wegens contractbreuk op te zeggen, werd nu toch gekozen voor een dading.... (helemaal niet meer zo zeker de zaak op kousenvoeten te winnen of uit schrik met enorme vertragingen opgezadeld te worden?)

En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Niet alleen advocaten- en landmeterkosten plus de prijs van een oriënterend bodemonderzoek.

Nee, Schoten betaalt ook 33.900 € verhuiskosten aan Van Gansewinkel en daarenboven neemt de gemeente alle kosten op zich die kunnen voortvloeien uit verplichtingen van Van Gansewinkel ingevolge het Bodemdecreet. Een behoorlijk risico met een site vlak bij een voormalig stort.

Evenmin hoeft de nv Van Gansewinkel nog canon te betalen voor het jaar 2016.

Dat begint er al knap lastig uit te zien voor onze schepen Van Gastel (CD&V) met zijn BUDGETNEUTRAAL Imago-project....


VOLGENDE DADING: PROBLEMEN MET DMT-ARCHITECTEN VAN DE BAAN ?

Het faillissement van de hoofdaannemer der restauratiewerken aan de Braembibliotheek heeft ons bestuur al heel wat kopzorgen gebaard. Het college tracht nu een geschil met DMT-architecten bij te leggen door middel van een dading.

De cvba < Driesen - Meersman - Thomaes architecten > meende voor het leveren van de bijkomende prestaties ingevolge het faillissement van de hoofdaannemer een fikse factuur te kunnen presenteren.

Dit was niet naar de zin van het college dat er zich over beklaagd had dat door het foutief doorsturen van alle bestekken er heel wat kostbare tijd was verloren gegaan bij de heraanbestedingen...

Prompt weigerde ons bestuur de gepresenteerde factuur volledig te betalen terwijl 'DMT - architecten' de toerekenbaarheid van enige schade betwistte...

Wie de juiste cijferdans wil uitpluizen moeten we verwijzen naar bladzijde 190 in het officiële verslag van deze gemeenteraad. Daar staat heel de dading uitvoerig afgedrukt onder agendapunt nr 25 (blz.190-196).

Gouden zaakjes, al die dadingen, voor de dames en heren advocaten.

Hoeft het nog gezegd? : beide dadingen werden vlot goedgekeurd door de raadsleden.


Door Groen toegevoegde agenda:

- STAND VAN ZAKEN PPS IMAGO (Lode Weytenstraat / Wijtschot)

Peter Arnauw wordt ongerust omdat er zo weinig gecommuniceerd wordt rond dit project en schotelt het college een reeks concrete vragen voor.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) vindt het te vroeg om nu al uitleg te geven over het PPS IMAGO, misschien kan het volgende maand. (te beluisteren in onderstaande video op 1' 41")

- BOMEN KASTEELDREEF

Eric de Swaef van zijn kant verklaart diep ontgoocheld te zijn omdat het college nu toch beslist heeft om bij een aantal evenementen parkeren toe te laten op de bermen in de Kasteeldreef onder de beuken.
Monik van den Bogaert (sp.a) deelt zijn bezorgdheid en Walter Brat (N-VA) pakt uit met een revolutionair systeem om bodemverdichting aan te pakken.

De belangrijkste fragmenten uit de vragen en antwoorden vindt u in onderstaande video.