ZITTING 28 APRIL 2016

Belhamel Albert Leenaerts is present met enkele opmerkingen rond het voortuinparkeren:

Albert Leenaerts spreekt gemeenteraad toe Geachte Raadsleden, voor dit spreekrecht heb ik het mijzelf gemakkelijk gemaakt; ik hoefde alleen maar terug te grijpen naar mijn tussenkomsten in deze raad uit de jaren ’90 toen het voortuinparkeren ‘nog niet zo was ingeburgerd’ dixit schepen Block.
Nochtans werd toen al jaren in de verkoop-akten vermeld dat eventuele voortuin-verhardingen dienden  opgebroken.

Er volgde echter nooit één enkele herstelvordering. 
Confer het Collegebesluit van 17 novem ’92.

Bij de heraanleg van de Kuipersakkerstraat besloot ik hiervan een testcase te maken;  ik vroeg de plannen op bij de TD en ben toen systematisch  gaan kijken waar er voortuinparkings waren, al dan niet met boordsteenverlaging. (tussen twee haakjes: nu zie ik dat de Laaglandlei in het lijstje der overtredingen 45% scoort, maar tot mijn opperste verbazing komt de Kuipersakkerstraat in de ‘analyse op straatniveau’ niet eens boven de 30%. Natuurlijk niet, want de onpare zijde heeft geen voortuinen dus is de helft der straat sowieso al uitgesloten voor overtreding. Wees dus voorzichtig met de interpretatie van dergelijke lijstjes).

Ik citeer nu, maart ‘95 : Voor de herinrichting van de Kuipersakkerstraat werd er een infovergadering gehouden waarop  wij, gemeenteraadsleden werden uitgenodigd. Mijn dank daarvoor. Alleen spijtig dat we eerst een halfuur in de kou moesten staan. (Toenmalig schepen Gerd Adriaensen zal zich dat zeker nog heugen, dat koukleumen voor het Schijnpark Ontspanningslokaal.…) Tijdens deze vergadering kwam er een teer punt naar voren: nl. het voortuinparkeren.
Er zijn eigenaars die ervoor betaald hebben om de boordsteen te verlagen, sommigen hebben geen toelating aangevraagd, anderen hebben er geen gekregen. Hoe kunnen we hier nog rechtvaardig optreden?
De voortuinparkeerders verhinderen een parkeerplaats op straat, en die auto’s komen dan nog eens terecht voor de deur van de anderen.
Moeten wij nu, zoals gesuggereerd werd, iedereen de kans geven om een parkeerplaats in de voortuin aan te vragen?
Op zo’n vergadering kunt ge daar niet over gaan discussiëren op het persoonlijke vlak. Hier moet een politieke beslissing genomen worden in het algemeen belang.
Toch moeten de mensen hun wensen en grieven kwijt kunnen, en  daarom heb ik een brief gestuurd aan de bewoners van de Kuipersakkerstraat, luidende als volgt:

Aan de bewoners van de Kuipersakkerstraat  (Schoten 22 maart 1995)

Wanneer de plannen verwezenlijkt worden, vermoedelijk nog dit jaar en in 75 werkdagen, zult U in een prachtig aangelegde straat wonen “zone 30” met verkeersdrempels en plateau’s ….
…tref dus nu reeds uw voorbereidingen !
Vergeet hierbij niet dat in een vroegere periode de boordeigenaars (zoals mijn vader in de Kruispadstraat) moesten opdraaien voor de gemaakte kosten. Nu draagt onze ganse gemeenschap die last én zo hoort het ook.
Eén ding stoort me daar echter nog bij: het voortuinparkeren. Dat beneemt een parkeerplaats op straat terwijl een mooie voortuin verdwijnt onder grint of beton, wat zeker het algemeen uitzicht   (de meerwaarde der straat) en de natuur NIET ten goede komt.
Ik vroeg me dan ook af of hieraan in de toekomst niet te verhelpen zou zijn. Vandaar mijn voorstel op keerzijde.
Er is maar één nadeel: dat sommigen niet meer zullen beschikken over een “vaste” parkeerplaats voor hun deur. Voor sommigen (zoals gehandicapten) kan daar echter wél voor gezorgd worden…

Mijn voorstel was toen :

Voorstel om op de Dagorde te plaatsen : 

Naar aanleiding van de herinrichting der straten (zoals nu de Kuipersakkerstraat)  kan er opgetreden worden door: 

1. Vanaf de heraanleg de overtredingen te doen ophouden.

2. de bestaande toelatingen mettertijd te laten beëindigen door:
a) de verkoop of overerving.
b) de terugbetaling der gemaakte kosten voor de boordsteenverlaging.

3. een parkeerplaats voor te behouden op straat.

Gelieve deze punten te bespreken en ter stemming voor te leggen.

Nu neemt men deze zaak eindelijk nog eens ter harte na ettelijke burenruzies en veel overlast die grotendeels had kunnen vermeden worden, had men toen naar mij geluisterd.
Maar wat moeten we nu weer denken van volgende frase:

"Wegens het groen in het straatbeeld en de bestaande verhardingen in functie van garagepoorten,
kan men een voortuinparking onder strikte voorwaarden van de gemeentelijke parkeerverordening toelaten."

Wat vangen we daarmee aan? Dat die verharding er nog wel bovenop kan? Zoals het enerverende geluid van een windmolenpark overstemd zal worden door een toekomstige KMO-zone?

Aan U, tegenwoordige raadsleden om dit uit te vissen. Ik stel daarbij met plezier vast dat bvb.
de Vlaams Belang fractie, althans wat het voortuinparkeren betreft, reeds een bocht van 180° heeft genomen sinds ze nog Vlaams Blok waren.
Huidige raadsleden bedenk: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.… 

Ceterum censeo, en voor het overige ben ik van mening dat er in Schoten geen windmolens thuishoren.

Dank voor uw aandacht.

HIER kunt u nog meer lezen (rechtstreeks in gemeenteraadsverslagen!) over de tussenkomsten van toenmalig raadslid Albert Leenaerts in de zaak van het voortuinparkeren.

Ook meer recent zijn er talrijke besprekingen geweest rond dit onderwerp in de gemeenteraden.
Enkele linken:

GR 24 juni 2010
GR 27 novem 2014


VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES CIPAL & PONTES

De heren Koen Goor (Cipal) en Tom Wustenberghs (Pontes) brengen verslag uit over de werking van hun intercommunale.

Hieronder enkele korte fragmentjes uit de overigens uitgebreide verslaggeving:

Ter attentie van onze vaak verstrooide en vergeetachtige voorzitter van de gemeenteraad: dit is wel de tweede maal dit jaar dat er verslag wordt uitgebracht maar is nog onderdeel van vorige ronde!
Vergeet dit jaar de tweede ronde niet, voorzitter!


ZOVEELSTE VERKAVELING...

De gemeenteraad wordt dringend verzocht de inlijving van wegenis bij de openbare ruimte goed te keuren (Grote Singel). Het college van burgemeester en schepenen kan immers pas over de verkavelings-aanvraag beslissen nadat de gemeenteraad over de zaak van de wegen een beslissing heeft genomen.

Tevens wordt er door het college uitdrukkelijk op gewezen dat de gemeenteraad zich niet heeft te bemoeien met de verkavelingsaanvraag zelf (die aanvraag is duidelijk in strijd met het BPA Schotenhof dat een minimum perceelsgrootte van 2.000 m2 voorschrijft).
In de toelichting wordt er zelfs aan herinnerd dat "de gemeenteraad zich in zijn besluit over de wegen moet onthouden van uitspraken over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening"! Want dit is de uitsluitende bevoegdheid van het college....

We zijn benieuwd of ons college de veelvuldig ingebouwde achterpoortjes zal gebruiken om het BPA met zijn mooie principes als een vodje papier te klasseren.

Bekijk en beluister onze video hieronder met de oproep van Monik van den Bogaert (sp.a) om het BPA Schotenhof te respecteren alsook de reactie van schepen Erik Block (CD&V) die de tussenkomst van Monik tracht te ontzenuwen.DE VOORTUINPARKINGS: STRAATJE ZONDER EIND?

Mensen die dachten dat de gemeenteraad de plek bij uitstek is waar na rijp beraad weloverwogen beslissingen worden genomen zijn er alweer aan voor de moeite.

In de achterkamertjes van alle mogelijke raden en overlegcomités, daar moeten blijkbaar de onomkeerbare beslissingen genomen worden zelfs zonder nadien de achterban nog te raadplegen of, stel u voor, voordien de nodige informatie in te winnen op publiekelijke voorlichtingsvergaderingen zoals georganiseerd door bezorgde burgers waar de impact van beleidsmaatregelen wordt getoetst aan de verzuchtingen van diezelfde burgers die deze gemeenteraadsleden tenslotte toch hebben verkozen!

Argumenteren ter zitting heeft dan nog weinig zin, de besluiten liggen vast, welke argumenten er ook nog worden aangevoerd. Is dit de zo geroemde demokratie?

En dan verbaasd opkijken als de betrokken burger afhaakt en zich afkeert van de politiek.

Onze belhamel heeft zich steeds verzet tegen deze gang van zaken, getuige daarvan de ernst waarmee hij destijds zijn mandaat van raadslid heeft opgenomen.

Raadpleeg hieronder de video met de belangrijkste fragmenten van de tussenkomsten:VARIA

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) en burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) grijpen de kans om enkele mededelingen te brengen voor raadsleden en publiek.
Iefke heeft het over de open deur bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) en de lancering van de vernieuwde gemeentelijke webstek.
De burgemeester meldt de toewijzing van subsidies voor het Schotense basisonderwijs.

Luister zelf naar hun mededelingen:ENKELE LOSSE KIEKJES VAN DE ZITTING

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen