ZITTING 30 JANUARI 2014

De damiaanactie brengt heel wat enthousiaste jongeren op de been met het oog op de verkoop van steunpakketjes met kleurstiften aan de college- en raadsleden.

Burgemeester De Veuster (N-VA) gaat de actievoerders een hart onder de riem steken.

Damiaanactie

Een eerder saaie agenda vandaag, zonder echte uitschieters. Desalniettemin slagen de socialisten erin heel wat leven in de brouwerij te brengen met hun niet aflatende oppositieijver.

Vooreerst echter komt er op deze gedichtendag poëzie aan bod. Zowel bibliothecaris mevrouw Roelens als cultuurschepen De Smet zullen een gedicht brengen bij de start van de gemeenteraad.

Mev Lut Roelens bibliothecarisLieven de Smet

 

 

 

 

 

 


 


STAPPEN SOSSEN NAAR GOUVERNEUR ?

Bij punt 1 'Goedkeuring verslag' gaan de socialisten meteen in de aanval. Raadslid Kurt Vermeiren vindt vandaag alweer geen verslaggeving over de intercommunales op de agenda en dreigt ermee "opnieuw stappen te ondernemen".... Voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) wijst erop dat dit niets met 'goedkeuring verslag' te maken heeft.

En zeggen dat onze spreekrechtbeoefenaars en Vlott-raadsleden jarenlang gepoogd hebben om die verslaggeving volgens het decreet te laten verlopen, maar bijna elke keer met een kluitje in het riet werden gestuurd... nooit enige steun van diezelfde socialisten ondervonden, want die zaten toen netjes mee op het fluweel van een schepenzetel!

Wie het betreffende artikel 53 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking nog even wilt nakijken kan HIER klikken.
Er is dus een jaar voorbij zonder de twee decretaal voorziene verslaggevingsrondes van de intercommunalebestuurders.


HET EEUWIGE PROBLEEM: DE VOORTUINPARKINGS

Betreffende de behandeling van stedenbouwmisdrijven wordt aan de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd tussen de gemeente, de lokale politie en het agentschap Inspectie RWO. (Ruimtelijk Ordening - Woonbeleid - Onroerend Erfgoed)

Groen laat deze gelegenheid niet voorbijgaan om nogmaals aan te dringen op het inperken van de wildgroei aan voortuinparkings.

Schepen Erik Block

Schepen Erik Block (CD&V) herhaalt dat de handhaving niet simpel is vanwege de talrijke seponeringen.

De schepen heeft wel goede hoop dat met dit protocol beterschap op komst is.

Raadslid Eric de Swaef (groen) wenst de politie voortaan handelend te zien optreden.

Schepen Block (zie foto) bevestigt dat dit enkele weken geleden al gebeurd is: de werken aan een voortuinparking werden door de politie stilgelegd.

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) heeft in de voorliggende samenwerkingsovereenkomst een artikel gelezen over herstelvorderingen en regularisaties en hoopt dat de besluiten zullen berusten op degelijke reglementen en dat het niet tot willekeur komt.
Ook vraagt zij of er afspraken zijn gemaakt met het parket. Schepen Block antwoordt bevestigend: "met inspectie ruimtelijke ordening".

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) leest in artikel 5 dat er maximaal wordt ingezet op regularisaties en minnelijke schikkingen. Wat enige bezorgdheid opwekt bij het raadslid.
Daarom vraagt hij een evaluatie na één jaar om na te gaan waartoe deze nieuwe aanpak heeft geleid.


GROEN HEEFT DUIDELIJK GEEN VERTROUWEN IN COLLEGEPRAAT

Groen raadslid Peter Arnauw grijpt de goedkeuring wegentracé in verkaveling Ooievaarsdreef aan om gefundeerde kritiek te brengen op het college dat deze verkaveling toestaat (Een waardevol bos van een hectare dat in twee geknipt wordt voor villapercelen).

Het groene raadslid beschrijft het perceel als biologisch zeer waardevol met daarenboven een belangrijke verbindingswaarde tussen Peerdsbos en de ecotunnels onder HSL en E19.

Tevens wordt verwezen naar het advies van de milieudienst om niet te verkavelen.
Bos is voor Vlaanderen echt niets waard, zo gaat Peter verder, kijk maar naar onze woonparken die voluit ontbost mogen worden en zo evolueren naar ordinaire villawijken.

Peter doet dan een reeks voorstellen om zo veel mogelijk bomen te sparen en de verbindingsfunctie van het perceel te behouden. Indien daar niet aan tegemoet wordt gekomen zal Groen het wegentracé niet goedkeuren.

Schepen van ruimtelijke ordening Erik Block (CD&V) merkt op dat het het college is dat beslist over de verkavelingsaanvraag en dat het behoud van waardevolle bomen en het voorzien van een beplantingsplan wel degelijk in de verkavelingsvoorwaarden zullen vervat zitten. De groenambtenaar is belast met de opvolging van dit dossier.

Groen zal toch NEEN stemmen. Hecht dus duidelijk weinig geloof aan collegepraat.
(En daarin kunnen we ze geen ongelijk geven.)


HUISVUIL: 40 LITER CONTAINERS ALLEEN NOG IN SPECIALE GEVALLEN

In het politiereglement dient het hoofdstuk 'huisvuilophaling' aangepast aan het nieuwe beleid en de nieuwe wetgeving.

40 liter afvalcontainer

Monik van den Bogaert (sp.a) heeft gelezen dat er voortaan geen 40 liter containers meer uitgereikt worden.

De kleinste maat is nu 60 liter, "een drukfout?" vraagt het raadslid.

"U hebt inderdaad goed gelezen" antwoordt schepen Luc van Gastel (CD&V) . Gezien de verdere appartementisering van Schoten en het feit dat in het verstedelijkte centrum in de toekomst 'afvalstraten' zullen geïnstalleerd worden past deze nieuwe minimummaat in het nieuwe afvalbeleid.
Tevens hoeven onze vuilnismannen dan minder te heffen want de 60 liters staan op wieltjes.

Op uitdrukkelijke aanvraag blijft de 40 liter in uitzonderlijke gevallen nog verkrijgbaar.


TARIEVEN CONTAINERPARK

Een vette kluif voor de socialisten, ze zullen trachten heel dit nieuwe belastingreglement in vraag te stellen en af te kraken.
Snelst bij het vinger opsteken is echter Eric de Swaef (groen).

Hij vraagt naar de te verwachten opbrengst van de belasting op houtafval (0,03 € / kg) en of er begeleidende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat hout nu gaat opgestookt worden door de Schotenaren.
Eric vreest namelijk een negatief milieueffect.

Volgt een stortvloed aan vragen afgevuurd door de twee socialistische raadsleden.

In nevenstaande video hoort u het merendeel der vragen en tevens de bijpassende antwoorden van schepen Luc van Gastel (CD&V).

Klik in prent om video te starten >>>

 

BELASTING OP AFGIFTE ADMINISTRATIEVE STUKKEN

De voltallige oppositie is radicaal gekant tegen de verhogingen.

De discussie spitst zich toe op de nieuwe elektronische identiteitskaart. De prijs bedraagt € 15,20 en ons bestuur rondt af naar € 20....

Jaja, afrondend eventjes een kleine 30.000 € jaarlijkse extra gemeentebelasting voor de Schotenaren. En dit alleen nog maar voor de uitgifte van ID-kaarten!

In nevenstaande video kunt u enkele fragmenten horen uit de bezwaren van de oppositie en de repliek van schepen voor burgerzaken Iefke Hendrickx (N-VA).

Klik in prent om video te starten >>>

 

KLANTBEGELEIDINGSSYSTEEM VOOR DIENST BURGERZAKEN

Aangezien de speciale apparatuur voor de uitgifte van de nieuwe reispas en vreemdelingenkaart (met biometrische gegevens!) niet bij ieder loket kan geïnstalleerd worden, dient afgestapt van de klantenbegeleiding met eenvoudige volgnummerticketjes.

Ons bestuur wenst een nieuw systeem te installeren dat de klanten via een digitaal scherm op een vlotte manier naar het juiste loket leidt. Het nieuwe systeem dient niet alleen klantvriendelijk maar ook personeelsvriendelijk te zijn.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) dringt erop aan "dat er een duidelijk voordeel moet gegeven worden aan de aanbieders van 'open bron'-technologie ten opzichte van de leveranciers van propriëtaire software."

En hier moeten we Kurt volmondig groot gelijk geven.

Verder heeft groen raadslid Eric de Swaef kritiek op de zwakke omschrijving in het lastenboek van de mogelijkheden die het nieuwe systeem moet kunnen bieden. Gevreesd wordt dat achteraf nog verschillende (dure) modules moeten bijgekocht worden.

Schepen van burgerzaken Iefke Hendrickx (N-VA), ofschoon ze zelf aangeeft geen specialist terzake te zijn, tracht naar best vermogen te antwoorden.

Klik in prent om video te starten >>>

 

WERKEN TOT UW 67 IN GEMEENTEDIENST

In de nieuwe rechtspositieregeling wordt de mogelijkheid voorzien om ook na uw 65ste in gemeentelijke dienst te blijven.

Om de donderdagavondpermanentie te kunnen uitbreiden worden er wijzigingen aangebracht aan het arbeidsreglement.

Groen en sp.a hebben hebben commentaar op de nieuwe regeling.

Enkele flitsen uit de debatten vindt u hiernaast in de video.

Klik in prent om video te starten >>>

 

KURT KRAAIT VICTORIE

Weliswaar zonder met twee vingers het V-teken te maken (daar pakt dezer dagen een andere partij mee uit) want onze rode vriend is dolgelukkig dat zijn tussenkomst er voor gezorgd heeft dat nu niet alleen bij huwelijk maar ook bij samenwoningscontract een gemeentelijke geschenkbon wordt uitgereikt.

Geen discriminatie, peroreerde de brave man en de overige raadsleden deden in hun broek van schrik voor de te verwachten banbliksems van de witte wraakengel van 'het centrum'....

Omdat geen enkele Vlaams-nationalist of Vlaamse christen-demokraat de moed had om de versie van vorige maand ter stemming voor te leggen en onze Kurt eens deftig op zijn plaats te zetten, zullen we dat laatste hier zelf moeten doen.


In een korte video (neen, geen half uur zoals de eerste video van vandaag, wij gaan niet filibusteren).

Klik in prent om video te starten >>>

Video (1080px) geschikt voor weergave op 'volledig scherm'.
Rechts onderaan op winkelhaakjes klikken. >>>

 

MONIK OPNIEUW TEN STRIJDE TEGEN DE DECIBELS

Laatste punt op de agenda van vandaag: Aanpassing Kermisreglement. Ondermeer de milieubepalingen werden geactualiseerd.

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) heeft problemen met het middernachtelijke toegelaten geluidsniveau dat nu van 60 dB verhoogd wordt naar 70 dB.

Schepen Erik Block (CD&V) beweert dat dit neerkomt op een verhoging van de geluidsterkte van een gewoon gesprek naar een geanimeerd gesprek... "het mag wel eens kermis zijn".

In onze video kan u de belangrijkste momenten uit de discussie volgen.

Klik in prent om video te starten >>>