ZITTING 28 NOVEMBER 2013

Behoorlijk laat is het geworden, middernacht was al in zicht toen de raadsleden zich huiswaarts konden reppen.

Komt ervan als er veel agendapunten stof tot discussie leveren, er verschillende interpellaties zijn toegevoegd aan de agenda en de socialisten voor iedere belasting en retributie een aparte stemming vragen.... en dat waren niet minder dan 37 stemmingen, alleen voor agendapunt 7: "Belasting- en retributiereglementen 2014 - 2019"!

Overige uitschieters voor vandaag: Onze belhamel Albert Leenaerts die met gulle hand een persknipsel aan de aanwezigen uitdeelt met een artikel uit 'La Libre Belgique' van 15 november waarin victorie wordt gekraaid omdat Franstalig België met de 6de staatshervorming Vlaanderen nog maar eens bijkomende miljarden afhandig zal kunnen maken:

" ... la Communauté flamande qui se verra privée de 1,6 à1,7 milliard d' euros par an à partir de 2016. Rien de moins."

Ook Monik van den Bogaert (sp.a) zorgt voor enige ophef door pardoes 85 dB los te laten op de raadsleden.

Dit uit protest omdat de maximum geluidsgrens van 85 dB op 'Schoten Schaatst' niet naar beneden werd bijgesteld in het politiereglement.

De sp.a-fractie wil zich op dat punt "Gecoördineerde versie Algemeen Politiereglement Schoten" onthouden bij de stemming.

Klik in de afbeelding om video te starten >>>

 

Heel die heisa rond de decibels leidt uiteindelijk tot een bizarre situatie:

Gemeenteraadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) legt eerst de voorgestelde, gewijzigde en gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement (met inbegrip reglement 'Schoten Schaatst') ter stemming voor en dit wordt eenparig goedgekeurd, ook door de socialisten.

Waarna het reglement 'Schoten Schaatst' nog eens afzonderlijk ter stemming wordt voorgelegd om de socialisten de gelegenheid te geven "neen" te stemmen. "Neen" dus op een onderdeel van het reglement dat ze kort tevoren mee hadden goedgekeurd.

Voorzitter Adriaensen was blijkbaar weer even de pedalen kwijt.


SAMENVOEGING SINT-JOZEF EN SINT-CORDULA

Socialist Kurt Vermeiren blijkt een bijzondere belangstelling aan de dag te leggen voor kerkelijke aangelegenheden.
(Was ook al zo toen hij nog schepen was)

Zo grijpt hij nu weer het agendapunt "Samenvoeging Parochies" aan om een vraag te stellen naar de lange-termijnvisie van het kerkbestuur voor wat betreft het kerkpatrimonium.

Veel weet schepen Vera Smets (CD&V) daarover niet te vertellen behalve dat er misschien wel kan gesproken worden over een ander gebruik van de gebouwen...

Klik in de prent om video te starten >>>

Raadslid Peter Arnauw (groen) vraagt of er reeds nieuws is over de bestemming van de gebouwen van de Sint-Jozefparochie.
Geen nieuws voor wat betreft het kerkgebouw volgens de burgemeester, de pastorij zal in de toekomst de solidaire kruidenier huisvesten.


EN DAN DE BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN 2014-2019

In de publieke tribune konden we onze ogen en oren niet geloven toen we de liberale schepen Valkeniers met een uitgestreken gezicht de opcentiemen op de onroerende voorheffing onveranderd en constant op 1.175 hoorden aankondigen en dit tot in 2019.... ha ja, "want dit kan sinds kort, dus willen wij daar ook gebruik van maken", aldus schepen Valkeniers en alle raadsleden knikten instemmend 'JA'....

Eenparig ja, ook de socialisten dus die de man anders rauw lusten, alsmede het V.B., ooit nog geboekstaafd als anti-belastingpartij.

Is dat niet diezelfde Valkeniers die nog niet zo lang geleden (samen met zijn goede vriend Harrie overigens) rondbazuinde alles in het werk te zullen stellen om af te geraken van die hoge opcentiemen en ze opnieuw meer in overeenstemming te willen brengen met andere gemeenten in de Voorkempen?

Dat is dus de prijs die deze blauwe heraut van de lastenverlaging dient te betalen voor zijn schepenzitje.

Niet slecht bekeken door de N-VA en CD&V strategen.

Voor onze bezoekers die de juiste opcentiemen uit het verleden niet meer mochten weten:

de gemeentelijke opcentiemen Onroerende Voorheffing voor het aanslagjaar 2002 bedroegen 775 !

Voor 2003 wordt dit 950

Voor 2004 en 2005 schieten we bijna naar een verdubbeling: 1.400

om dan, met verkiezingen 2006 in zicht, lichtjes te dalen naar 1.175

En ondanks heel wat beloften van mogelijke verlaging toch de ganse tijd even hoog gebleven tot op de dag van vandaag en nu ook vastgelegd tot in 2019 "tenzij externe factoren dwingen tot verhoging", over verlaging wordt met geen woord meer gerept.

In het verleden hebben we ons geen moeite gespaard om deze schandalige stijging onder de aandacht te brengen zowel met koude cijfers als met ludieke blikvangers.
Vergeefse moeite dus.

De meeste Schotenaren stellen zich tevreden met het excuus van ons bestuur dat we met die huidige opcentiemen OV nog net onder het Vlaamse gemiddelde zitten.
Een magere troost voor die Schotenaren die al eens de moeite doen om één en ander uit te rekenen.... gegarandeerd een ijskoude douche als dat forse bedrag aan meerkost sedert 2002 op uw rekenmasjientje verschijnt !

De overige kleinere (pest?)belastingen en retributies gaan voor het grootste deel de hoogte in.

Zoals hoger reeds vermeld laten de socialisten elk onderdeel van dit agendapunt afzonderlijk stemmen zodat onze fotograaf ruim de tijd heeft om enkele videobeelden vast te leggen.

Slechts enkele voorbeeldjes:

- Een belastingaanpassing van 250 € naar 1.000 € voor personen vreemd aan de gemeente die toch op het Schotense kerkhof wensen begraven, bijgezet of verstrooid te worden.

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vraagt of deze drastische verhoging alleen maar bedoeld is om 'begrafenistoerisme' af te remmen.
Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) bevestigt dat dit inderdaad een beleidsturende maatregel is.

- De belasting op valse alarmmeldingen zorgt voor geanimeerde discussies. Het tarief blijft ongewijzigd maar zou reeds vanaf het eerste vals alarm geïnd worden! (Tot hiertoe moest deze belasting slechts betaald worden vanaf de derde valse melding in een tijdspanne van 2 jaar.)

De oppositie vindt deze maatregel veel te drastisch en eist dat de eerste valse melding toch minstens zou ontsnappen aan de belasting.

In haar ijver sleurt Monik van den Bogaert (sp.a) er zelfs het eerstmalig gebruik van een condoom bij... (een traumatische ervaring, Monik?)
Groot jolijt bij heel wat aanwezigen, zelfs partijgenoot Kurt kan een lach niet onderdrukken. (bekijk deze scène in onze video)

Uiteindelijk wordt toch beslist de eerste valse melding belastingvrij te houden.

- Een spitsvondige nieuwigheid: het vervoer in een politievoertuig van bestuurlijk aangehouden personen: 100 € per rit en (!) per vervoerd persoon. Een dure taxi!

Wat de bestuurlijke aanhoudingen betreft snapt onze Belhamel niet dat iemand  die nog geen veroordeling heeft opgelopen reeds een geldboete kan worden opgelegd van 100 € om door de politie te 'mogen' worden vervoerd naar den buro.
Stel dat hij daarna door een rechter wordt vrijgesproken voor die vermeende overtreding? Terugbetaling met interest + vergoeding voor de onrechtmatige overlast?

Dat het Vlaams Belang en Groen niet onmiddellijk op hun achterste poten gingen staan gaat het burgerpetje van belhamel te boven... dat zijn toch partijen die al eens graag ludiek of gedurfd uit de hoek willen komen tegen bepaalde vermeende mistoestanden in de maatschappij.

Dat is dan voldoende de actievoerders even in de politiecombi te stoppen om ze voorts alle lust te ontnemen ooit nog zo'n peperduur uitlopende actie op het getouw te zetten.

Onze eigenste Belhamel werd hier in Schoten reeds tweemaal administratief aangehouden met zijn officiële leeuwenvlag tijdens de elfnovemberherdenkingen vooraleer hij met vlag en wimpel, na zijn klacht wegens willekeurige en wederrechtelijke aanhouding, uiteindelijk tot algemeen genoegen toch wordt toegelaten tot deze herdenking.

Klik in de prent om video te starten >>>

 

Uiteindelijk blijkt uit de toelichtingsstukken dat deze pestbelasting op vervoer in een politievoertuig vooral bedoeld is om de gemeentekas te spekken!

Staat er immers tussen de vele "Gelet's op" (meestal verwijzend naar wetten en decreten) geen verhelderend regeltje met: "Gelet op de financiële toestand van de gemeente".

Zozo, dus toch belabberd ondanks alle goednieuwsshows.


EN VERKAVELEN MAAR

Vlak achter de huizen en sociale appartementen van de Marsstraat wordt er een KMO-zone gepland en de gemeenteraad wordt gevraagd het wegentracé goed te keuren.

Wij die dachten dat Schoten zo stilaan de limiet heeft bereikt met overal beton te willen gieten... wij dwalen dus.
Ons college (rijkelijk voorzien van ondernemers, zoals sp.a-raadslid Kurt Vermeiren onlangs nog opmerkte) maakt zich wel zorgen omtrent ons milieu en de dichtslibbende verkeerscirculatie, maar dat is duidelijk alleen voor de beleidskrachtlijnen op papier bestemd. In de praktijk is het 'business as usual'.

Wat nog het ergste van al is: de raadsleden slikken dat allemaal als zoete koek. Er was alleen een schuchtere vraag van Vlaams Belang bij monde van Piet Bouciqué: wat er aan de plannen werd veranderd sedert het weigeringsbesluit van het schepencollege op 10 mei 2011 voor de vorige aanvraag van deze verkaveling.

Volgens schepen Erik Block (CD&V) wordt het stuk weg richting Noord ingekort en komen er meer parkeerplaatsen ter beschikking.

Wat we op onze zoektocht zoal te weten kwamen:

- Op 13.02.2008 verkoopt de gemeente Schoten aldaar aan de n.v. Bosco een perceel beboste industriegrond.

- Volgens de plannen zal er 3.840 m2 ontbost moeten worden en daarvoor zal 11.404,80 € dienen betaald te worden als bosbehoudsbijdrage.

- De site (Jozef Cogelslei, Schoten !) is gelegen in het gewestelijk RUP "Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen". (Wijlen Marie-Rose Morel zal dus toch gelijk krijgen dat Antwerpen ons langzaam de Deuzeld aan 't ontfutselen is.)

- Geniet mee van deze prachtige volzin uit de verantwoording van het concept: "Er wordt getracht het verkeer van en naar de nieuwe verkaveling te kanaliseren om de inwoners zo weinig mogelijk last te bezorgen".
We wensen nu reeds de bewonersvan Marsstraat en Jozef Cogelslei veel sterkte toe.
We kennen dat "trachten" en "zo weinig mogelijk".
(Het is trouwens de verantwoordelijke schepen die vroeger zijn kiezers in Verbertstraat en Wijnegembaan al eens had beloofd dat er geen industrie op de stortgronden van het Wijtschot mocht komen zolang er geen degelijke oplossing was gevonden voor de onhoudbare toestand van het groeiend zwaar verkeer door deze straten. Ondertussen wordt er vlijtig aan de voorbereidingen van deze industriële verkaveling voortgewerkt zonder enig uitzicht op een ernstig verkeerscirculatieplan voor het zwaar vervoer.)

- Wie ter plekke even gaat kijken staat versteld dat het prachtig perceeltje bos zo maar mag gerooid worden. Strategisch gelegen tussen woonhuizen en industrie.

- De open ruimte had op een of andere manier kunnen ingericht worden als buffer tussen industrie en woongebied. Die kans lijkt nu wel definitief verkeken. Voor de zoveelste maal triomferen de verkavelingslobbyisten en betonboeren in onze gemeente Schoten.

- Wegentracé zonder verdere vragen of opmerkingen EENPARIG goedgekeurd door de raadsleden.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


DE INTERPELLATIES

Zoals reeds gezegd staan er vandaag een hele rist vragen en opmerkingen vanwege de linkse oppositie in de toegevoegde agenda.

Sp.a-raadslid Kurt Vermeiren bijt de spits af met "Een kwalitatieve dienstverlening voor iedere Schotenaar?"
Het raadslid valt over de stopzetting van de uitreiking van verkeersborden, de afschaffing der vieringen ten gemeentehuize van de laureaten van de arbeid plus de onmogelijkheid om nog twee tijdslots te reserveren bij huwelijken.

Verkeersborden uitreiken is volgens schepen Block (CD&V) geen kerntaak van een gemeente.

Burgemeester De Veuster over de viering der laureaten van de arbeid: draagvlak voor deze activiteit is niet groot. Laureaten daagden vaak zelfs niet op.

Na meer dan 100 huwelijksvoltrekkingen is gebleken dat 30 minuten ruim volstaan, aldus schepen Iefke Hendrickx (N-VA)

Groen-raadslid Eric de Swaef van zijn kant komt met bakken kritiek op het non-beleid van ons bestuur inzake voortuinparkings.
Met de regelmaat van een klok worden nog nieuwe voortuinparkings aangelegd niet conform het gemeentereglement van 2010.... en het bestuur reageert niet!

Het raadslid vraagt of er niet moet gedacht worden aan het heffen van een speciale belasting op het bezit van een voortuinparking.

Om te eindigen stelt Eric de concrete vraag: "Waarom wordt er hier niet opgetreden tegen het niet naleven van de wet?"

Schepen Erik Block (CD&V) trekt zijn paraplu open en verwijst naar het seponeren van de p.v.'s omdat dit soort overtredingen geen prioriteit geniet bij het parket.
Maar er wordt aan een handhavingsprotocol gewerkt. (meer in onze video)

Vervolgens komt raadslid Peter Arnauw (eveneens groen) aan de beurt met de vraag waarom er in Schoten geen ambtenaren worden ingezet om de mensen te helpen bij het vergelijken van de telecomtarieven.
In 440 andere gemeenten gebeurt dit namelijk wel.

Ook wenst Peter de stand van zaken te vernemen aangaande villa Legrelle aan de inkom van de Borgeindstraat.
Hij vraagt een grondig onderzoek of bescherming van het gebouw nog mogelijk is.

Om te eindigen vraagt het groene raadslid verkeersremmende maatregelen in de Jozef Jennesstraat en de Zandstappenstraat.

Hiernaast op video enkele fragmenten uit de interpellatiedebatten.

 

Klik in de prent om video te starten >>>


Wat de vraag naar klassering van de villa Legrelle betreft, daar wist schepen Block te vertellen dat de kans zo goed als onbestaande is dat een omgebouwde oude hoeve zou geklasseerd worden...

We moeten er onze groene vrienden wel attent op maken dat ze nog niet zo lang geleden het hele domein Legrelle mee in handen van de vastgoedsector hebben gespeeld.... toen stonden alleen de spreekrechtbeoefenaars daar met hun eis dit domein te bewaren als groene buffer en de partij groen had daar toen geen oren naar.


IEFKE DE POT OP....

... Met een vergulde ontstopper in de hand.

Ghislaine Peleman en Iefke Hendrickx

Dat had raadslid Ghislaine Peleman (Vl. Belang) gezien op ATV.
En Ghislaine kwam daar tot haar verbazing ook te weten dat Schoten was uitgeroepen tot de meest toiletvriendelijke gemeente van het land.

Dat zelfs een kaart met de publiekelijk toegankelijke toiletten werd gedrukt vond het raadslid een prima initiatief.

Via de varia wenst het V.B.-raadslid te vernemen waar deze kaart te krijgen is.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) meldt dat dit plan ter beschikking ligt op het gemeentehuis en het lokaal dienstencentrum.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player