ZITTING 28 JUNI 2012

Droevig nieuws werd gebracht door voorzitter Valkeniers: het overlijden van oud-schepen Martha Ravijts (CVP, CD&V).
Raadsleden en publiek namen op verzoek van de voorzitter rechtstaand een minuut stilte in acht.

We bieden raadslid Kristel Ravijts ons oprecht medeleven aan.

De zitting zelf bracht behoorlijk wat leven in de brouwerij !
Gedaan met dat saaie ja-knikken, vandaag werd er menig verbaal robbertje uitgevochten in de raadszaal.

Reeds vóór aanvang van de zitting was er in de trapzaal druk gepalaver tussen raadslid Tim Willekens (VB) en een moeder die haar ongenoegen kwam manifesteren rond de worstjes-actie van het VB op een multiculturele kennismaking met de halal-keuken in het Schotense atheneum.

Groen en SPA lieten de kans niet onbenut om wat extra olie op het vuur te gieten.

In de varia, op het einde van de openbare zitting, hebben Groen, SPA, CD&V en VLD broederlijk hun afschuw uitgesproken over deze Vlaams-Belangactie.

Woorden als 'Nazi-optreden' en 'fascisme' werden door de zaal geslingerd...
We gaan trachten u een overzichtelijk beeld te geven van de bekvechterij middels onze video-opnamen.
(klikken op startdriehoekje links onderaan om video te starten)


Kijk hier tussendoor eens hoeveel schepenen het de moeite waard vonden om voor de gemeenteraad op te dagen... (klikken op startdriehoekje links onderaan om video te starten)


Ondertussen vergeten we nog te melden dat onze nr. 32 zijn spreekrecht heeft uitgeoefend, wat alweer compleet dreigde genegeerd te worden door het college, ware het niet dat Jos Meeus (VB) geen genoegen nam met deze gang van zaken en antwoord eiste op de gestelde vraag.

Onze medewerker aan het woord:

Punt 6: INTERNE KREDIETAANPASSING

In deze barre tijden, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, van
monetaire crisissen, inleveringen en triestig regenweer zijn onze Schotense
fluweelzitters er desalniettemin in geslaagd hun toch al niet zo schamele gage nog wat verder op te krikken.

Ik vind dit wel goed diezelfde fluweelzitters besparing en bezuiniging te horen prediken, maar zelf het goede voorbeeld geven… dat is blijkbaar iets teveel gevraagd!

Zo zien we het jaarsalaris van onze eerste burger stijgen van 79.760 euro naar 79.826.
Het is de brave man gegund ofschoon ik het een compleet fout signaal vind naar de zwaar belaste burger toe. Niet waar, Repelsteeltje ?

Bon, als alerte burger zou ik toch minstens de reden voor deze stijging willen kennen, want blijkbaar is dit niet alleen een indexaanpassing, aangezien de salarissen van de Schotense schepenen met een totaal ander en lager percentage stijgen.

Met dank aan Jos Meeus (VB) die bij de behandeling van dit punt 6 de voorzitter er attent op maakte dat er nog niet geantwoord was op de vraag uit het publiek... Na overleg met de secretaris kreeg Jos te horen dat het antwoord hem later zou bezorgd worden.
Voorzitter Valkeniers (VLD-LA) alweer dik in de fout, want het is de vragen stellende spreekrechtbeoefenaar zelf die volgens het reglement het antwoord moet bezorgd krijgen indien er tijdens de zitting niet kan geantwoord worden!

Tweede punt gebracht door onze nr. 32:

Punt 18: FOTOGRAFIE OP AFROEP

Bij het lezen van de toelichting heb ik menigmaal in mijn schaarse haren moeten krabben.
U vraagt dus van uw fotograaf een quasi onvoorwaardelijke afstand van zijn auteursrechten.
Als ik het goed begrijp krijgt uw fotograaf evenveel voor een foto die kortstondig ergens in een hoekje van de gemeentelijke webstek wordt getoond als voor een foto die op vele duizenden exemplaren wordt gedrukt en waarvan ook nog affiches kunnen gemaakt worden en zelfs nog
doorgegeven kan worden aan andere gemeentediensten voor verdere publicatie.

Soit, het is het proberen waard om te zien of er een beroepsfotograaf bereid gevonden wordt om toe te happen.

Wat de minimum resolutie betreft van de aan te leveren foto’s, die lijkt me aan de magere kant. Nog geen 10 megapixels terwijl de meeste full frame DSRL’s momenteel werken met 16, 24 en meer megapixels.

Zeker als u mikt op kwaliteitsdrukwerk zou ik de resolutie toch wat hoger vragen.
Tevens zou ik voorstellen de extensie niet in .jpeg te vragen maar in .tiff.

.Tiff kan werken met verliesloze compressie terwijl .jpeg, een extensie speciaal voor internettoepassing geschikt, bij elke compressie of opslag definitief gegevens verliest.

Deze vraag hoeft de kostprijs geenszins op te drijven, omdat beroepsmensen toch in RAW fotograferen en deze bestanden na bewerking zonder problemen naar .tiff of .jpeg kunnen omzetten. Terwijl onze eigen diensten die .tiff-bestanden dan met succes kunnen aanwenden voor kwaliteitsvol drukwerk of comprimeren naar het gewenste .jpeg-formaat voor webtoepassingen.

Ziezo, dat was het. Kort en bondig en voor dit laatste punt zelfs geen vraag, alleen goede raad.
Dank voor uw aandacht en een verkwikkende vakantie toegewenst.

Goede raad heeft ons college uiteraard niet nodig, die lui weten alles beter en zo werd de tussenkomst van onze medewerker voor de zoveelste maal straal genegeerd door het college, nu ja college: 3 man zonder paardenkop.

Voorts kwam ons raadslid Ann Boden (Vlott) met enkele pertinente vragen voor de pinnen zodat er in de kalme politieke kikkerpoel der voorbije maanden echt wel wat rimpeling te bespeuren viel vandaag.

 

HENDRICUS DE ACHTSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henricus vandaag verontschuldigd samen met nog menig schepen en raadslid.

 


Punt 11: JAARVERSLAG KLACHTENBEHANDELING 2011

Ons raadslid Ann Boden (Vlott) vindt geen klachten terug omtrent 'goed bestuur' en 'inspraak'.

Zij vraagt of bij voorbeeld volgende klachten 'ontvankelijk' zouden zijn:

- De beknotting van het spreekrecht van Bert Burger tegen de afspraken en de kiesbeloftes in.

- Het blijvend negeren van een eenparig genomen raadsbesluit om ’t Pallieterke in de leesportefeuille van de bibliotheek op te nemen.

Zij krijgt een niets zeggend antwoord van voorzitter Valkeniers (VLD-LA): <Alle klachten 'de moeite waard' worden behandeld>.

Van Erik Block (CD&V-NVA) krijgt ons raadslid om te eindigen nog een stevige veeg uit de pan: zij zou een beetje meer ernst moeten betrachten in de gemeenteraad (!!?).

Ja, Erik, we zouden je toch dringend willen aanraden het Huishoudelijk Reglement eens 'ernstig' door te nemen om te zien hoe uw meerderheid de regels rond het spreekrecht met de voeten treedt. Echt niet 'ernstig' meer te noemen!

En, Erik, vind je het soms normaal en 'ernstig' dat de bibliotheekverantwoordelijke(n) gewoon niks van zich laten horen nadat zij een aanbeveling van een unanieme gemeenteraad hebben toegekregen?

Mogen we van beschaafde en beleefde ambtenaren niet meer verwachten dat ze toch minstens aan deze gemeenteraad hun weigering omstandig gemotiveerd kenbaar maken?


VARIA

Ons Vlott-raadslid Ann Boden rakelt het Pallieterkesdossier opnieuw op:


Meer dan 4 jaar geleden, om juist te zijn op 20 maart 2008, heeft de Schotense gemeenteraad eenparig beslist een verzoek aan de bibliotheek te richten om het weekblad “ ’t Pallieterke” ter beschikking te houden van de Schotense bibliotheekbezoekers.

Sindsdien hebben we hier in deze raad niets meer gehoord over deze aangelegenheid: geen melding van inwilliging van het verzoek, geen gemotiveerde weigering, niets.

Nu weten we wel dat deze raad niet de bevoegdheid heeft om tussen te komen in de samenstelling van de leesportefeuilles. Desalniettemin hadden we toch een woordje uitleg of reactie verwacht vanwege de bibliothecaris of haar beheerraad. Nu lijkt het erop alsof het verzoek van een eenparige gemeenteraad niets meer is dan een vodje papier.

Wanneer kunnen we hier eindelijk uitleg krijgen over de stand van zaken rond deze eenparige gemeenteraadsbeslissing van nu al meer dan 4 jaar terug?

Onze Ann wordt onmiddellijk aangepakt door Kurt Kultuur (SPA) en krijgt verwijten naar het hoofd geslingerd i.v.m. onoplettendheid.

Kijk eens Kurt, wat er allemaal in de bibbeheerraad mag besproken of bedisseld zijn doet niet terzake: de gemeenteraad die het verzoek heeft ingediend bij de bib heeft recht op een officieel antwoord.
Gewoon een zaak van elementaire beleefdheid....

Als tweede punt een vraagje over inschrijvingsrecht van vreemdelingen in de kiezerslijsten:

In de laatste Bode van Schoten (19/06/2012) staat een veeltalige advertentie, met het Arabisch op kop, die niet-Belgen oproept om op 14 oktober te gaan stemmen.

De vreemdelingen werden gisteren uitgenodigd op een informatieronde in het parochiecentrum St-Filippus.

Aangezien er nergens in deze advertentie een spoor te bekennen is van een initiatief nemende vereniging, een verantwoordelijke uitgever of enige andere aanduiding die licht kan werpen op de oorsprong van deze advertentie zou ik graag vernemen of ons gemeentebestuur op enigerlei wijze betrokken is bij deze advertentiecampagne.

Het antwoord is een duidelijk "neen" zonder verdere uitleg.

Vreemd vinden we het wel: zo'n oproep aan mensen die blijkbaar geen gebenedijd woord Nederlands kennen, om toch deel te nemen aan een verkiezing waar ze normaliter niks van kunnen begrijpen vanwege hun gebrek aan parate taalkennis....


AFSCHEIDSDRINK TIM WILLEKENS

Enkele sfeerbeelden (rollover)

Tim Willekens neemt afscheid wegens verhuis naar Brasschaat.


TOEMAATJE : (met video!)

Juich, Christen volk, juich! Een nieuwe kruisridder is opgestaan om de voetsporen van zijn illustere voorganger Omar Dieltjens te drukken in de verdediging der belangen van kerkfabriek, bisdom en centrale kerkenraad. Hoe noemen ze dat ook alweer: de zegening van het (schepen)ambt ?

Zelfs Vlaams-nationalisten krijgen al eens een hand sinds Kurt Schepen werd.
Ja mensen, er is in de hemel meer vreugde over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben....

Zullen we het vetgemeste kalf al maar slachten?

Klik HIER om kruisridder KK aan het woord te zien en te horen.

Kurt Vermeiren (sp.a)